Наукові праці викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
Скачати 43,65 Mb.
Сторінка1/413
Дата конвертації08.01.2017
Розмір43,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   413


Наукові праці викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені в.г. Короленка

ЗБІРНИК НауковИХ ПРАЦЬ
викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету

Полтава – 2013

УДК 378.6(063)(072):[51+53+004]

ББК 22.3я43+22.1я43


Редакційна колегія

Ю.Д. Москаленко – декан фізико-математичного факультету, доцент (головний редактор);

О.П. Руденко – завідувач кафедри загальної фізики і математики, професор;

О.С. Мельниченко – професор кафедри математичного аналізу та інформатики;

Л.І. Яковенко – завідувач кафедри політекономії, професор;

Т.М. Барболіна – завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики, доцент (заступник головного редактора);

О.П. Кривцова – доцент кафедри математичного аналізу та інформатики;

О.А. Москаленко – доцент кафедри загальної фізики і математики;

О.В. Саєнко – доцент кафедри загальної фізики і математики.
Відповідальність за грамотність, аутентичність цитат, правильність фактів і посилань несуть автори статей.


Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] / ПНПУ імені В.Г. Короленка; редкол.: Ю.Д. Москаленко (голов. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2013. – 400 с.

ISBN 978-966-182-235-0
До збірника увійшли основні результати наукових досліджень викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету за 2012 рік.

Дана добірка корисна для науковців, учителів і студентів фізико-математичних факультетів.


УДК 378.6(063)(072):[51+53+004]

ББК 22.3я43+22.1я43

ISBN 978-966-182-235-0

© ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013

© ТОВ “АСМІ”, оформлення, 2013

Фізико-математичний факультет:

підсумки наукової роботи за 2012 рік
Юрій Москаленко
1 липня 1914 року вважається датою народження Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Це дата створення на базі другої чоловічої гімназії Полтавського учительського інституту. У травні 1919 року учительський інститут було реорганізовано в педагогічний із відкриттям основного, словесно-історичного, природничого та фізико-математичного відділів. Тому саме 1919 рік вважається роком заснування фізико-математичного факультету, одного з найстаріших і самобутніх підрозділів університету.

Зараз факультет здійснює підготовку вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики та економіки для забезпечення освітніх потреб регіону у фахівцях із галузей знань 0402 “Фізико-математичні науки” і 0403 “Системні науки та кібернетика”.

До складу факультету входять 46 викладачів, які працюють на постійній основі у складі трьох кафедр: загальної фізики і математики (завідувач проф. Руденко О.П.), математичного аналізу та інформатики (завідувач доц. Барболіна Т.М.), політекономії (завідувач проф. Яковенко Л.І.). Характеристику професорсько-викладацького складу факультету подано нижче.

Таблиця


Професорсько-викладацький склад фізико-математичного факультету станом на 31.12.1012 р.

з/п


Назва кафедри

Всього

викладачівВикладачі з науковими ступенями і вченими званнями

Викладачі

без наукових ступенів

і вчених звань


доктори наук, професори

кандидати наук, доценти

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

1

Загальної фізики і математики

21

1

5

12

57

8

38

2

Математичного аналізу та інформатики

13

1

8

6

46

6

46

3

Політекономії

12

2

17

7

58

3

25
Разом

46

4

9

25

54

17

37

Н
© Москаленко Ю.Д., 2013


авчально-виховний процес і науково-дослідницьку діяльність на факультеті забезпечують професори О.П. Руденко, Л.І. Яковенко, В.С. Жученко, О.О. Ємець, О.С. Мельниченко, відмінники освіти України О.П. Губачов, В.О. Марченко, Ю.Д. Москаленко та інші висококваліфіковані викладачі. Приємно відзначити, що 9 викладачів фізико-математичного факультету є авторами (співавторами) навчального посібника з грифом МОНмолодьспорту України, а саме: Ю.Д. Москаленко, В.О. Марченко, О.А. Москаленко, Т.М. Барболіна, О.П. Губачов, С.І. Скриль, Л.П. Черкаська, М.П. Красницький, К.С. Редчук. Професор О.П. Руденко – академік АН Вищої освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, а професор О.С. Мельниченко – лауреат Державної премії СРСР у галузі науки і техніки.

Подана нижче діаграма характеризує стабільність якісного показника професорсько-викладацького складу факультету протягом останніх трьох років.На факультеті проводяться різноманітні наукові дослідження із фундаментальних напрямів фізико-математичних наук, методики навчання математики, методики навчання фізики, інформатики, економічних наук тощо. Їх результати, за можливістю, впроваджуються в навчально-виховний процес як основа якісної підготовки майбутніх фахівців.

При факультеті функціонує аспірантура з таких наукових спеціальностей: 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика, 08.00.01 – економічна теорія та історія економічних учень, що є суттєвим потенціалом у напрямку покращення кадрового складу викладачів.

Викладачем кафедри політекономії Б.О. Шевченком захищена кандидатська дисертація на тему “Управління становленням та розвитком партнерських відносин держави і підприємницьких структур у національній економіці” зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2012 році серед тем, які фінансувалися за кошти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, досліджувалася фундаментальна тема “Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань в Україні” (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Л.І. Яковенко). Об’єктом дослідження є процеси інтеграції науки та вищої освіти в умовах становлення економіки знань. Суть дослідження полягає у діагностиці стану проблеми інтеграції освіти і науки та виявлення можливостей адаптації світового досвіду до вітчизняних умов.

У межах другої частини робочого дня викладачів наукові дослідження виконувались за такими темами: 1. Наближені та аналітичні методи розв’язування математичних задач.

 2. Дослідження фізико-хімічних властивостей бінарних систем у конденсованому стані.

 3. Інноваційні технології у фізико-математичній освіті.

 4. Соціальні, економічні і політичні трансформації сучасного українського суспільства.

На факультеті функціонує наукова школа ,,Акустична спектроскопія конденсованих систем”, створена у 1995 році доктором фізико-математичних наук, професором, академіком АН Вищої освіти України, завідувачем кафедри загальної фізики О.П. Руденком.

Наукові напрями школи: 1. Фізика рідин як частина молекулярної фізики, вивчає фізичні властивості речовини у рідкому стані та їх залежність від молекулярної будови рідин.

 2. Акустичні дослідження молекулярних процесів у крові людини та біологічних рідинах, які моделюють процеси і дозволяють створити методику діагностики стану організму людини та ефективності лікування в кожному конкретному випадку захворювання.

Кафедра загальної фізики і математики успішно співпрацює із зарубіжними навчальними закладами, зокрема, укладені договори про наукову співпрацю з кафедрою теоретичної фізики та інноваційних технологій Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь), кафедрою загальної фізики Курського державного університету (Росія).

Результати діяльності науково-педагогічного колективу факультету відображено в численних публікаціях, представлено на наукових конференціях.

Кафедри факультету у 2012 році були організаторами таких наукових і науково-практичних конференцій і семінарів:


 1. Науково-практична конференція ,,Сузір’я Михайла Янгеля”, присвячена 100-річчю від дня народження головного конструктора ракетно-космічних систем Михайла Кузьмича Янгеля (м. Полтава, 3 квітня 2012 року).

 2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Історичні аспекти розвитку природничо-математичних наук” (м. Умань, 4-5 квітня 2012 року).

 3. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету (м. Полтава, 17 квітня 2012 року).

 4. Круглий стіл, присвячений 120-річчю від дня народження видатного українського математика академіка М.П. Кравчука (м. Полтава, 12 вересня 2012 р.).

 5. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті” (м. Полтава, 21-22 листопада 2012 року).

У 2012 році викладачами кафедр факультету було опубліковано 132 наукові та науково-методичні праці загальним обсягом 65,86 друкованих аркушів. Зокрема, кафедрою загальної фізики і математики – 70 публікацій, 17,36 друк. арк.; математичного аналізу та інформатики – 28 публікацій, 21,8 друк. арк.; політекономії – 34 публікації, 26,7 друк. арк. Із них слід виділити 1 монографію, 4 навчальні посібники.

Заслуговують на увагу такі науково-методичні видання: 1. Овчаров С.М. Основоположні принципи розвитку креативності майбутніх учителів / С.М. Овчаров // Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 284 с.

 2. Овчаров С.М. Інтегровані уроки – креативні учні : навчально-методичний посібник / С.М. Овчаров, К.В. Овчарова. – Полтава : АСМІ, 2012. – 72 с.

 3. Приходько С.М. Основи політології: Навчальний посібник / С.М. Приходько. – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – 101 с.

 4. Рендюк П.Г. Наука управління (теорія і практика управління соціальними системами) / Петро Рендюк. – Полтава, 2012. – 114 с.

 5. Рендюк П.Г. Соціологія: Кредитно-модульний курс / Петро Рендюк. – 3-е видання, доповнене. – Полтава, 2012. – 152 с.

Також за минулий рік маємо два патенти, отримані викладачами факультету:

 1. Патент 67017 Україна, МПК А61В5/22/2006. Спосіб оцінки деяких спеціальних фізичних якостей боксера / Іванов В.І., Саєнко О.В., Степаненко С.В.; заявник і патентовласник Іванов В.І. – Заявка № u 201109089; заявл. 20.07.2011, опубл. 25.01.2012, Бюлетень № 2.

 2. Патент 70934 Україна, МПК C04B 41/72/2006, C04B 41/90/2006. Спосіб нанесення зображення на поверхні штучного каменю, виготовленого на основі поліефірних смол / Перепелиця Р.І., Степаненко С.В.; заявники і патентовласники Перепелиця Р.І., Степаненко С.В. – Заявка № u201115585; заявл. 29.12.2011, опубл. 25.06.2012, Бюлетень № 12.

На фізико-математичному факультеті за звітний період надруковано збірник матеріалів студентської наукової конференції і збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету.

Університетом визначається науковий рейтинг кожного викладача. У минулому році 19 викладачів набрали більше 100 балів. Серед них двохсотбальну межу подолали такі науковці: проф. Яковенко Л.І. (455,1 бала), проф. Руденко О.П. (409,4 бала), ас. Хорольський О.В. (276,4 бала), ст. викл. Матвієнко Ю.С. (251 бал), доц. Непокупна Т.А. (248 балів), доц. Овчаров С.М. (234 бали), доц. Москаленко О.А. (218 балів), доц. Степаненко С.В. (215 балів).До наукової роботи активно залучаються і студенти. На кафедрах фізико-математичного факультету керівництво проблемними групами (у межах написання магістерських, дипломних і курсових робіт) здійснюють провідні викладачі. Під їх керівництвом у 2012 році студенти підготували 140 публікацій, із яких 116 одноосібних. Студенти виступають із доповідями на наукових конференціях як у ПНПУ імені В.Г. Короленка, так і за його межами. Динаміку росту видавничої активності студентів за 2010-2012 рр. ілюструє діаграма.

Важливим напрямом науково-дослідницької діяльності студентів є їх участь в олімпіадах із фахових дисциплін і конкурсах студентських наукових робіт.

У 2011-2012 навчальному році друге місце в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з математики для студентів педагогічних вищих навчальних закладів посів студент групи М-53 В.О. Корецький, а команда університету здобула четверте місце серед педагогічних вишів України.

Констатуючи певні досягнення кафедр і студентства, виокремимо актуальні завдання, вирішення яких сприятиме більш вагомій позиції факультету в науково-дослідницькій діяльності університету: • покращення якісного складу кафедр факультету. Особливо актуальною є підготовка докторів наук у галузі фізико-математичних наук;

 • покращення якості наукової та науково-методичної продукції (збільшення відсотку публікацій у фахових виданнях, навчально-методичних посібників з грифом МОН України тощо);

 • систематична підготовка студентів до олімпіад із математики, фізики, інформатики;

 • активізація участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт з математичних дисциплін, фізики тощо.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   413


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка