Наукові праці викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
Скачати 26,71 Mb.
Сторінка1/170
Дата конвертації30.12.2017
Розмір26,71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   170


Наукові праці викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені в.г. Короленка

ЗБІРНИК НауковИХ ПРАЦЬ
викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету


Полтава – 2016

УДК 378.2.096(53+51)(08)

ББК 22.3я5

З-41


Редакційна колегія

Ю.Д. Москаленко – декан фізико-математичного факультету, доцент (головний редактор);

О.П. Руденко – завідувач кафедри загальної фізики і математики, професор;

Л.І. Яковенко – завідувач кафедри політекономії, професор;

С.П. Яланська завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології, професор;

О.Ю. Ільченко – завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доцент;

Т.М. Барболіна – завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики, доцент (заступник головного редактора);

О.П. Кривцова – доцент кафедри математичного аналізу та інформатики;

О.А. Москаленко – доцент кафедри загальної фізики і математики;

О.В. Саєнко – доцент кафедри загальної фізики і математики.
Відповідальність за грамотність, аутентичність цитат, правильність фактів і посилань несуть автори статей.


З-41 Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / ПНПУ імені В.Г. Короленка; редкол. : Ю.Д. Москаленко (голов. ред.) та ін. – Полтава : Астрая, 2016. – 324 с.

До збірника увійшли основні результати наукових досліджень викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету за 2015 рік.

Дана добірка корисна для науковців, учителів і студентів фізико-математичних факультетів.


УДК 378.2.096(53+51)(08)

ББК 22.3я5


© ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016

Фізико-математичний факультет:

підсумки наукової роботи за 2015 рік
Юрій Москаленко
Полтавському національному педагогічному університету імені В.Г. Короленка, який друге століття поспіль готує вчителів різних спеціальностей, 1 липня 2014 року виповнилося 100 років. Підготовку вчителів фізики і математики наш навчальний заклад розпочав у 1919 році, а фізико-математичний факультет як окремий підрозділ Полтавського державного педагогічного інституту здійснив перший випуск у 1936 році. Факультет має багаторічну славну історію, створену невтомною працею викладачів, студентів, випускників.

Факультет готує фахівців у галузях знань “Фізико-математичні науки”, “Системні науки та кібернетика”, “Специфічні категорії” з напрямів підготовки, спеціальностей “Математика*”, „Фізика*”, „Інформатика*”, “Педагогіка вищої школи”.

Сьогодні на факультеті на постійній основі працює 51 особа, із яких 7 докторів наук, професорів і 36 кандидатів наук, доцентів. Вони об’єднані в такі кафедри: загальної фізики і математики (завідувач – проф. Руденко О.П.), математичного аналізу та інформатики (завідувач – доц. Барболіна Т.М.), політекономії (завідувач – проф. Яковенко Л.І.), загальної педагогіки та андрагогіки (завідувач – доц. Ільченко О.Ю.), загальної, вікової та практичної психології (завідувач – доц. Яланська С.П.).

Характеристику професорсько-викладацького складу кафедр факультету (станом на 01.12.2015 р.) подано в таблиці 1.

Таблиця 1

з/п


Назва кафедри

Всього

викладачівВикладачі з науковими ступенями і вченими званнями

Викладачі

без наукових ступеніві вчених звань

доктори наук, професори

кандидати наук, доценти

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

1

Загальної фізики і математики

18

1

5

12

67

5

28

2

Математичного аналізу та інформатики

13

-

-

12

92

1

8

3

Політекономії

7

2

29

5

71

-

-

4

Загальної педагогіки та андрагогіки

8

3

38

5

62

-

-

5

Загальної, вікової та практичної психології

5

1

20

2

40

2

40
Разом

51

7

14

36

70

8

16

Подана нижче діаграма (рис. 1) характеризує ріст якісного показника професорсько-викладацького складу факультету протягом останніх трьох років.

Рис. 1. Динаміка змін професорсько-викладацького складу

На факультеті проводяться різноманітні наукові дослідження в царині фізико-математичних наук, методик навчання математики, фізики, інформатики, економічних наук, педагогіки, психології тощо. Їх результати, за можливістю, упроваджуються в навчально-виховний процес як основа якісної підготовки майбутніх фахівців.

На факультеті функціонують аспірантури з теплофізики і молекулярної фізики, економічної теорії та історії економічних учень, загальної педагогіки та історії педагогіки, педагогічної та вікової психології, що відкриває для студентів широкі перспективи подальшого навчання.

Викладачем кафедри загальної педагогіки та андрагогіки В.В. Фазаном захищена докторська дисертація на тему “Просвітницько-виховна діяльність Лавр як духовних осередків на українських землях (ХVІІІ – початок ХХ ст.)” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Кандидатську дисертацію захистив викладач кафедри математичного аналізу та інформатики Д.О. Гальченко “Реалізація компетентнісного підходу в навчанні диференціальних рівнянь студентів математичних спеціальностей університетів педагогічного профілю” зі спеціальності 13.00.02 Теорія та методика навчання (математика).

У межах другої частини робочого дня викладачів наукові дослідження виконувались за такими темами:


 1. Наближені та аналітичні методи розв’язування математичних задач.

 2. Дослідження фізико-хімічних властивостей бінарних систем у конденсованому стані.

 3. Інноваційні технології у фізико-математичній освіті.

 4. Соціальні, економічні і політичні трансформації сучасного суспільства.

 5. Єдність теорії і практики у підготовці бакалаврів і магістрів в умовах реалізації реформування освіти України (ЗУ “Про вищу освіту”, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки).

 6. Психологія розвитку творчості особистості в умовах сучасного освітнього простору.

На кафедрі загальної фізики і математики працює наукова школа доктора фізико-математичних наук, професора, академіка АН Вищої освіти України О.П. Руденка “Акустична спектроскопія конденсованих систем”, яка досліджує фізику рідин як частини молекулярної фізики, вивчає фізичні властивості речовини у рідкому стані та їх залежність від молекулярної будови рідин і проводить акустичні дослідження молекулярних процесів у крові людини та біологічних рідинах, що моделюють процеси і дозволяють створити методику діагностики стану організму людини та ефективності лікування в кожному конкретному випадку захворювання.

На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки працює наукова школа доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України А. М. Бойко “Гуманізація педагогічної взаємодії учнів і вчителів у навчальних закладах України”. Захищено понад 40 докторських і кандидатських дисертацій. Загальна кількість аспірантів і докторантів на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки становить 11 осіб.

Кафедри факультету успішно співпрацюють із такими зарубіжними навчальними закладами: коледжем Наталі Зейл Університету UCC м. Копенгаген (Данія), Гродненським державним університетом імені Янки Купали (Білорусь). Головними напрямами співпраці є: виконання спільних наукових досліджень, проведення експериментальної роботи, видання збірників наукових праць, організація і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів із питань, що становлять взаємний інтерес.

Результати діяльності науково-педагогічного колективу факультету відображено в численних публікаціях, представлено на наукових конференціях.

Кафедри факультету у 2015 році були організаторами таких наукових і науково-практичних конференцій:


 1. Науково-практична конференція “Втілення ідей академіка І.М. Францевича в життя”, присвячена 110-річчю від дня народження вченого (30 березня 2015 р.).

 2. Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації” (2 квітня 2015 р.).

 3. VI Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція “Комп’ютери у навчальному процесі” (16-17 квітня 2015 р.).

 4. Всеукраїнська конференція “Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика” (14-15 травня 2015 р.).

 5. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету (21 травня 2015 р.).

 6. Всеукраїнська науково-практична конференція “Кондратюківські читання, присвячені українському вченому-винахіднику, піонеру теоретичної космонавтики Юрію Кондратюку (Олександру Шаргею)” (22 червня 2015 р.).

 7. Всеукраїнська науково-практична конференція “Упровадження основних положень Закону України “Про вищу освіту” як засіб забезпечення європейського рівня діяльності вищої школи” (17-18 листопада 2015 р.).

 8. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених та студентів “Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті” (18-19 листопада 2015 р.).

У 2015 році викладачами кафедр факультету було опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць. Із них слід виділити:

 • посібники:

Баранник Т.А. Збірник індивідуальних завдань з математичного аналізу, частина 2 : навч. посіб. для студентів фізико-математичного факультету / Т.А. Баранник, Ю. Г. Подошвелев.  – Полтава, 2015. – 120 с.

Бойко А. М. Наукові, навчальні й моральні уроки (наукова педагогічна школа) : посібник / [Упоряд. О. Ю. Ільченко, А. В. Хоменко та ін.] – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2015. – 499 с. 

Ільченко О. Ю. Благодійність жінок в освіті України: історія, сучасний стан і перспективи розвитку / О. Ю. Ільченко // Навч.-метод. посіб. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 267 с.

Радько П.Г. Публічна політика : навчально-методичний посібник / П.Г. Радько. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 152 с.

Яланська С.П. Психологія розвитку педагогічної творчості: Навчальний посібник / С. П. Яланська, Т.С.Пільгук. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 138 с.


 • підручник:

Смирнов В.А. Фізика-7: Підручник з фізики для учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.А. Смирнов, О.П. Руденко. – [Програмні розділи 1-3]. – Полтава, 2015. – 218 с.

Boyko Alla. Educational innovations: experience for Poland and Ukraine. Освітні інновації: досвід для Польщі й України / Alla Boyko // Вісник економічного університету м. Вістула, Польща (index COPERNICUS). – Вістула, 2015. – № 6. – С. 14–21. (ISSN 2353-2688)

Fazan V. Organization and structure of training process in educational establishments of orthodox large monasteries of Ukraine in the 18th century / V. Fazan // Nauka і Studia. – Przemysl, 2015. – NR 39 . – С. 56–64. (ІSSN 1561-6894).

Iemets O.O. Combinatorial Optimization Model of Packing Rectangles with Stochastic Parameters / O.O. Iemets, T.M. Barbolina // Cybernetics and Systems Analysis. – 2015, Vol. 51. — Issue 4.— pp 583-593.

Khomenko Alla. The upbringing paradigm in scientific knowledge system / A. Khomenko // Nauka i studia. – №13 (144). – Przemyśl, 2015. – S. 98–107. (ISSN 1561-6894)

Mokliak V. N. The main directions of study of the autonomy of higher educational institution in domestic and foreign educational theory and practice / V. N. Mokliak // Nauka i studia. – Przemyśl. – №13 (144). – 2015. – P. 120–127. (ISSN 1561-6894)

Булавін Л.А. Вплив фторування нормальних аліфатичних спиртів на їх фізичні властивості / Л.А. Булавін, А.М. Гетало, О.П. Руденко, О.В. Хорольський // Український фізичний журнал. – 2015. – Т. 60, № 5. – С. 429-433. (0,17 д.а., ISSN 2071-0194, Scopus)

Ільченко О. Ю. Жіноча благодійність на Полтавщині: з досвіду заснування інституту шляхетних панянок / О. Ю. Ільченко // Науковий журнал “ScienceRise”. – №3(8). – 2015. – С. 47-53. (ISSN 2313-6286)

Непокупна Т.А. Критичне осмислення дестабілізаційних інтерпретацій подій і явищ: роль економічних наук / Т.А. Непокупна // Науковий журнал «ScienceRise». – 2015. – № 3/3(8). – С. 70–74.

Овчаров С.М. Основні компоненти системи неперервної професійної освіти вчителів інформатики / С.М. Овчаров // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 2(39). – Том 10. – Иваново: Научный мир, 2015. – С. 56-60.

Радько П.Г., Приходько С.М. Особенности политического участия в постиндустриальном обществе / П.Г. Радько, С.М. Приходько // Science and world. International scientific journal – 2015. – № 3, Vol. I. – P. 133–135.

Хорольський О.В. Дослідження концентраційних режимів розчинів полівінілового спирту віскозиметричним методом / О.В. Хорольський, О.П. Руденко // Український фізичний журнал. – 2015. – Т. 60, № 9. – С. 882-887. (0,41 д.а., ISSN 2071-0194, Scopus)

Шевченко Б.О. Відносини партнерства в контексті трансформаційних змін державного управління в умовах глобалізації / Б. О. Шевченко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/7 (21). – С. 12–18.

Яковенко Л.І., Приходько С.М. Особливості суспільно-політичних процесів в постіндустріальному суспільстві / Л.І. Яковенко, С.М. Приходько // ScienceRise. – 2015. – №5/1. – С. 67–70.

Яланська С.П. Творча компетентність як механізм успішної психолого-педагогічної діяльності / С.П. Яланська / Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 682-692.До наукової роботи активно залучаються і студенти. У 2015 році студенти підготували 211 публікацій, із яких 183 одноосібних. Студенти виступають із доповідями на наукових конференціях як у ПНПУ імені В.Г. Короленка, так і за його межами. Динаміку видавничої активності студентів за 2013-2015 рр. ілюструє діаграма (рис. 2).

Рис. 2. Публікації студентів

У 2014-2015 н. р. дипломами ІІІ ступеня в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт нагороджені такі студенти фізико-математичного факультету: у галузі “Математичні науки” – С.Р. Шеріпбаєв (науковий керівник доц. Марченко В.О.), у галузі “Інформатика, обчислювальна техніка, автоматизація” – О.В. Спиця (науковий керівник доц. Матвієнко Ю.С.).

Завданнями, вирішення яких сприятиме покращенню науково-дослідницької діяльності факультету, є: • підготовка докторів наук у галузі фізико-математичних наук;

 • збільшення кількості публікацій у виданнях, внесених до науково-метричних баз;

 • систематична підготовка студентів до олімпіад і конкурсів наукових робіт із математичних, економічних і педагогічних наук, фізики, інформатики, психології.AutoShape 8
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   170


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка