Навчальні програми
Сторінка1/4
Дата конвертації14.06.2017
Розмір0,63 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ
Український ДЕРЖАВНИЙ центр позашкільної освіти
Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманованавчальні програми

з позашкільної освіти
науково-технічний напрям

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Випуск 1Київ - 2014

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Загальна редакція

Шкура Г.А., Биковський Т.В., кандидат педагогічних наук, доцентАвторський колектив

Биковський Т.В., Вихренко Т.О., Гайдай Л.М., Голубнича Л.І., Драчинський А.Г., Євтушенко Н. І., Єфіменко А.В., Качур В.В., Козачок О.В., Корнієнко В.Г., Липецький О.П., Лихота С.О., Малиновський Ю.М., Осадчук Л.А., Панасюк В.В., Пасхалова Л.О., Печерських Л.Г., Сухаревська О.М., Трегубова Н.П., Шкура Г.А., Яременко М.Г.Редакційна колегія

Войчук Н.В., Ковальова А. В., Сук Л.Е.
Рецензенти

Ковганич Г.Г., заступник директора Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва;

Попова Г.Д., доцент кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1. – 263 с.

У збірнику представлено програми з науково-технічного напряму позашкільної освіти початково-технічного, спортивно-технічного, та художньо-технічного профілів навчання.

Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти.

© Український державний центр позашкільної освіти, 2014

Навчальна програма

ЮниХ конструкторІВ приладів радіоелектроніки
Початковий, основний і вищий рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність даної навчальної програми пов’язана з оновленням її структури, постановкою очікуваних результатів та використанням сучасних методів викладання навчального матеріалу в гуртку з конструювання приладів радіоелектроніки.

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму предметно-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 14 до 20 років.

Невід’ємною складовою частиною освіченості кожної сучасної людини є вміння орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, в світі техніки, що сприяє розвитку особистості, самостійності та її самовизначенню у житті.

Метою та основними завданнями навчальної програми є формування ключових компетентностей:

пізнавальна – засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки;

практична – формування вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, формування вмінь самостійного розроблення, виготовлення і налагодження радіоелектронних приладів та пристроїв, оформлення технічної документації, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння вихованню поваги до праці людей.

Програма гуртка реалізується протягом п’яти років шляхом послідовного навчання на початковому, основному та вищому рівнях. Протягом п’ятирічного терміну навчання у гуртку відбувається динамічне просування вихованців за «маршрутом розвитку».

До роботи гуртка першого року навчання (початковий рівень) залучається молодь віком від 14 років; другого та третього – (основний рівень) – від 14 до 16 років; четвертого та п’ятого років навчання (вищий рівень) – від 18 до 20 років.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

початковий рівень –144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

вищий рівень –288 год. (8 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

вищий рівень – 360 год. (10 год. на тиждень), 2-й рік навчання.

Гурток юних конструкторів приладів радіоелектроніки – це гурток підвищеної складності. При його формуванні враховується рівень підготовленості гуртківців, вік та бажання навчатись (продовжувати навчання) у ньому.

Гурток п’ятого року навчання комплектується, як правило, з обдарованих гуртківців третього та четвертого років навчання, які виявили себе у самостійному конструюванні приладів та науково-дослідній роботі, стали переможцями міських та всеукраїнських молодіжних науково-технічних заходів, членами Малої академії наук.

Програма орієнтована на формування у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Програма включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики; розкриває питання історії, мистецтва та суспільствознавства.

Важлива роль надається графічній підготовці, формуванню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу. Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання.

На заняттях гуртка використовуються такі методи навчання як: навчально-пізнавальні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні), творчі та проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-друковані, словесні, ігри, сюжетно-рольові, ігри-змагання та інші.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.

Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, а саме при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців.

Перевірка й оцінювання знань та умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, змагань і підсумкових виставок.

За даною програмою можуть проводитись індивідуальні заняття, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008 року).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.
Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

1

2

2.

Електротехніка

10

14

24

3.

Радіотехніка

1

1

2

4.

Електрорадіотехнічні вимірювання

5

5

10

5.

Електрорадіокомпоненти та матеріали

-

26

26

6.

Технологія паяння. Монтаж радіодеталей

6

48

54

7.

Виготовлення радіоелектронних приладів

-

10

10

8.

Екскурсії, конкурси, виставки

-

14

14

9.

Підсумок

-

2

2

Разом

23

121

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. План роботи на навчальний рік. Права й обов’язки вихованців. Організаційні питання. Інструктаж з техніки безпеки і протипожежних заходів.

Практична частина. Вивчення правил внутрішнього розпорядку та поведінки учнів у позашкільному навчальному закладі. Ознайомлювальна екскурсія гуртківців по позашкільному навчальному закладу.
2. Електротехніка (24 год.)

Теоретична частина. Електричне поле. Електризація. Взаємодія заряджених тіл. Провідники та діелектрики у електричному полі. Електричне поле. Електрична напруга та потенціал. Електрична ємність. Конденсатори.

Постійний електричний струм. Електричний струм. Джерела електричного струму. Електричне коло. Сила струму. Електричний опір. Резистори. З’єднання резисторів. Електрорушійна сила. Напруга електричного струму.

Закони електричного струму. Закон Ома. Закони Кірхгофа. Робота та потужність електричного струму. Теплова дія електричного струму. Електронагрівальні прилади.

Хімічна дія електричного струму. Проходження електричного струму через електроліти. Хімічні елементи живлення. Акумулятори. З’єднання електричних джерел струму.

Електромагнетизм. Постійні магніти та їх властивості. Магнітне поле. Взаємодія провідників зі струмом. Дія магнітного поля на провідники зі струмом. Магнітна індукція. Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Взаємоіндукція.

Практична частина. Дослідження фізичних явищ та законів електрики та магнетизму. Складання електричного кола та вивчення його складових елементів і властивостей. Розрахунки елементів електричного кола.
3. Радіотехніка (2 год.)

Теоретична частина. Історія радіотехніки. Радіозв’язок та радіомовлення. Довжина радіохвиль. Діапазони радіохвиль.

Практична частина. Складання структурної схеми радіозв’язку. Розрахунок довжини радіохвилі.
4. Електрорадіотехнічні вимірювання (10 год.)

Теоретична частина. Магнітоелектричні індикатори: улаштування, принцип дії. Вимірювання постійного струму та напруги. Електромагнітні індикатори: улаштування, принцип дії. Вимірювання змінних струму та напруги. Комбіновані прилади: улаштування, принцип дії. Вимірювання параметрів електричного струму за допомогою комбінованого приладу.

Практична частина. Ознайомлення з одиницями вимірювання електричних величин у Міжнародній системі одиниць. Вивчення будови вимірювальних приладів магнітоелектричної та електромагнітної систем, тестери. Вимірювання параметрів електричного струму за допомогою амперметра, вольтметра, омметра та тестера.
5. Електрорадіокомпоненти та матеріали (26 год.)

Вивчення електричних і фізико-технічних характеристик, конструкції, системи позначень та маркування проводів; постійних та змінних резисторів; постійних, змінних та електролітичних конденсаторів; котушок індуктивності, дроселів, трансформаторів; вимикачів, перемикачів, кнопок, реле, рознімання; мікрофонів, телефонів, гучномовців; гальванічних елементів; електродвигунів малої потужності постійного та змінного струму.


6. Технологія паяння. Монтаж радіодеталей (54 год.)

Теоретична частина. Організація робочого місця монтажника. Монтажні інструменти та матеріали. Технологія паяння. Підготовка монтажних дротів та радіодеталей до паяння. Паяння монтажних з’єднань. Бандажування дротів. Виготовлення джгутів.

Загальні відомості про друкований монтаж. Конструювання плат друкованого монтажу та вимоги до них. Технологія виготовлення друкованих плат.Практична частина. Підготовка робочого місця та індивідуального електромонтажного інструменту до роботи. Засвоєння правил роботи з електромонтажними інструментами. Підготовка дротів до паяння. З’єднання дротів паянням. Підготовка радіодеталей до монтажу.

Виготовлення монтажної плати нескладного електронного приладу («Маячок», перемикач гірлянд, імітатор голосу птахів, музичний синтезатор та ін.).

Демонтаж радіодеталей з електронних плат використаної радіоелектронної апаратури.
7. Виготовлення радіоелектронних приладів (10 год.)

Виготовлення нескладних радіоелектронних пристроїв та приладів за планом керівника гуртка, або за власним бажанням вихованців.


8. Екскурсії, конкурси, виставки (14 год.)

Екскурсії до музеїв. Участь у виставках дитячої технічної творчості лабораторії, міста та всеукраїнській; у конкурсах з конструювання радіоелектронних приладів, конкурсах-захистах власних конструкцій та інших науково-технічних заходах.


9. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основні терміни, положення та закони;

 • основні принципи електрорадіокомпонентів, резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, трансформаторів, акустичних приладів, хімічних джерел живлення, технологічні операції паяння та виготовлення друкованих плат;

 • правила організації робочого місця та правила техніки безпеки.


Вихованці мають вміти:

 • виконувати елементарні розрахунки параметрів електричного кола постійного струму;

 • виготовляти друковані монтажні плати;

 • здійснювати монтаж та демонтаж деталей на друкованих платах;

 • виготовляти прості радіоелектронні пристрої;

 • вміти користуватись довідниковою літературою.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – оволодіння елементарним уявленням про початкові технічні знання з основ електрорадіотехніки ;

практична – формування елементарних вмінь і навичок розробки друкованих плат та їх паяння;

творча – забезпечення набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість.
Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

2

3

2.

Електротехніка

15

12

27

3.

Радіотехніка

20

16

36

4.

Електроніка

9

15

24

5.

Електронна схемотехніка

17

19

36

6.

Радіотехнічні вимірювання

4

5

9

7.

Основи теорії винахідництва

1

2

3

8.

Конструювання електронного обладнання

3

3

6

9.

Графічне зображення електрорадіосхем

3

3

6

10.

Електрорадіокомпоненти та матеріали

-


15

15

11.

Монтаж радіодеталей і радіоелектронного обладнання

3

6

9

12.

Виготовлення радіоелектронних пристроїв

-

24

24

13.

Екскурсії, конкурси, виставки

-

15

15

14.

Підсумок

-

3

3

Разом

76

140

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Мета і завдання гуртка. План роботи на навчальний рік. Права і обов’язки учнів. Правила поведінки учнів у позашкільному навчальному закладі та лабораторії. Організаційні питання.

Практична частина. Вивчення правил техніки безпеки і протипожежних заходів у позашкільному навчальному закладі. Інструктаж з правил техніки безпеки праці. Правила внутрішнього розпорядку.


 1. Електротехніка (27 год.)

Теоретична частина. Змінний електричний струм. Принцип одержання змінного електричного струму. Параметри електричного струму. Фаза та зсув фаз. Діюче значення змінного електричного струму та напруги. Потужність змінного струму. Трифазний струм. З’єднання «зіркою» та «трикутником». Лінійні та фазні значення напруги і струму. Потужність трифазного струму.

Електричні машини постійного електричного струму. Генератори: будова та принцип дії. Типи генераторів, їх особливості. Двигуни: будова та принцип дії. Типи двигунів, їх властивості.

Електричні машини змінного електричного струму. Генератори: будова та принцип дії. Типи генераторів, їх особливості. Двигуни: будова та принцип дії. Типи двигунів, їх особливості.

Будова та принцип дії трансформатора. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора. Коефіцієнт корисної дії. Автотрансформатор. Розрахунок силового трансформатора малої потужності.Практична частина. Розрахунок діючого, лінійного та фазного значень змінних струму та напруги. Вирішення задач на визначення потужності електроприладів. Вивчення будови електричних машин: двигунів, генераторів, трансформатора. Дослідження способів з’єднання обмоток електричних машин трифазного струму. Розрахунок та виготовлення силового трансформатора до джерела живлення.


 1. Радіотехніка (36 год.)

Теоретична частина. Коливальні контури. Вільні електричні коливання. Затухаючі та незатухаючі коливання. Примусові коливання. Резонанс у коливальному контурі. Резонанси напруги та струму (послідовний та паралельний резонанси). Параметри контуру. Типи коливальних контурів. Екранування. Розрахунок коливального контуру.

Антени та поширення радіохвиль. Антена – відкритий коливальний контур. Симетричний напівхвильовий вібратор. Власна частота та довжина хвилі антени. Типи та конструкції антен. Параметри антен. Поширення радіохвиль.

Радіоприймачі. Основні параметри. Детекторний приймач: схема, принцип дії. Приймач прямого підсилення: принцип дії. Вхідні каскади радіоприймача, підсилювач високої частоти, підсилювачі низької частоти: схеми, робота. Супергетеродинний приймач: структурна схема, принцип дії. Перетворення частоти. Змішувач та гетеродин, підсилювач проміжної частоти, детектор, вихідні каскади: схеми, робота. Регулювання підсилення та тембру. Індикатори настроювання. Автоматичне настроювання частоти та підсилення. Приймач частотно–модульованих сигналів: структурна схема, принцип роботи. Рефлексні та надрегенеративні радіоприймачі: структурні схеми, принцип роботи.

Практична частина. Розрахунок параметрів коливального контуру: власної частоти, резонансної частоти, добротності, смуги пропускання. Виготовлення приймача прямого підсилення 1-V-1 діапазону 1600 ... 520 кГц. Ознайомлення з конструкцією супергетеродинного приймача. Виготовлення всехвильової антени до телевізора.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка