Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення уроків Суми 2011 Обговорено і схвалено на раді методичного кабінету
Сторінка6/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1,81 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема:

Виконав:


учень 8-го класу

Живолуп Владислав

Керівник:

вчитель української

мови та літератури

Гелеверя Н.І.

2011

Мовна культура перекладу
З навчальною метою у посібнику пропонуються тексти для перекладу, тематика яких поглиблює не лише знання ділової мови, а й сприяє вихованню чуття слова, граматичної форми, уваги до стилістично точного вживання мовних засобів.

Під час перекладу потрібно бути дуже уважним. Звичайно, жоден навіть дуже гарний переклад не може замінити мови оригіналу. «Перекладаючи, -справедливо зауважує А.О.Білецький, - потрібно добре знати не лише ту мову, з якої перекладаємо («вихідну» мову), але й ту, на яку перекладаємо («цільову мову»)».

Російська та українська мови близькі за своїм походженням і розвитком. Порівняння лексики двох мов свідчить, що в них існує ціла низка тотожних слів, які автори перекладних словників називають повними лексичними відповідниками. Проте здебільшого семантичні співвідношення в лексиці української і російської мов лише на перший погляд можуть здатися простими. Насправді між відповідними словами навіть у споріднених мовах існують складні перехресні відношення.

Так, здавна побутує в українській мові слово книгарня у значенні книжкова крамниця. Не менш вживаним залишається це слово і в наш час. Слід зазначити, що слово книгарня вживають у значенні «зібрання книг, бібліотека». В українській мові поширені і словосполучення «книжкова крамниця», «книжковий магазин», хоч перевага надається слову книгарня, у російській мові немає однослівного відповідника українському книгарня, йому відповідає словосполучення «книжний магазин» або вживане раніше і тепер застаріле «книжная лавка».

Українська мова має місткі лаконічні форми в усіх шарах лексики, знати які необхідно. Часто одне окреме слово може заступати кілька, тож його і необхідно вживати, як-от: окружающая среда - навколишнє середовище -довкілля; служащеелицо - посадова особа -урядовець.

Важкі для перекладу слова і словосполучення перевіряються за словником чи довідником з культури мовлення, де вони виділені в окремі розряди і подані під рубрикою «складні випадки перекладу». Наприклад: благополучне - добробут, в рассрочку - на виплат, заказное письмо -рекомендований лист, косвенньїе результати - побічні результати тощо.

Під час перекладу потрібно уникати грубих помилок, як-от: міроприємство, слідуючий, любий, відноситися, хороша, - захід, наступний (такий), будь-який, ставитися, добре (гаразд). Необхідно зважати на закони українського словотвору, афіксальна система якого специфічна, оригінальна, самобутня. Пор.: рос. уплотить- заплатити, сопоставлять - зіставляти (а не співставляти), многочисленньгй - численний (а не багаточисленний), дискутировать - дискутувати, малоимущий - незаможний, обусловливать -обумовлювати і зумовлювати (залежно від значення), планирование -планування, печать - печатка.

Особливо обережним і уважним необхідно бути під час перекладу активних дієприкметників теперішнього часу. Дієприкметникові форми типу галопуюча інфляція (нестримна, безупинна, обвальна), управляючий банку (управитель), координуючий центр (координаційний), виконуючий обов'язки (виконавець) українській мові не властиві і слід намагатися обходитися без таких форм.

Важкими для перекладу є окремі граматичні форми, знання і нормативна передача яких є обов'язковою, як-от: згідно з чим (рос. сог.іасно чего); відповідно до чого (рос. в соответствіш с чем); опанувати що (рос. овладеть чем); ріку рік (рос. с года в год).

За спостереженнями Святослава Караванського, в українському друкованому та живому слові процвітає «галопуюче калькування». Згідно з цією тенденцією в Україні розтають минулорічні сніги, і ніколи не торішні, кумири ринку підраховують виручені гроші, і ні в якому разі не вторговані, в Україні існують проблеми із сумновідомою (а не горезвісною) компартією, сама ж Україна ні з ким не співпрацює лише співробітничає...

Бездумне копіювання російського стандарту можна спостерігати на прикладі слова круглосуточно - цілодобово. У російській мові голосні звуки у слові чергуються: У-А-У-А-А. Такий звуковий малюнок слова допустимий. У слові ж цілодобово, яке копіює слово круглосуточно, голосні звуки не чергуються, а «напливають»: І-О-О-О-О. Така звукова структура не сприяє життєздатності слова. Краще звучатиме цілу добу, або 24 години, день і ніч. Скопійоване з російської мови слово не має відповідної звукової структури оригіналу.

Під час перекладу ділового чи наукового тексту труднощі можуть полягати в передачі термінології, тому обов'язково потрібно звертатися до перекладних словників ділової і наукової термінології, у яких подається переклад найуживаніших термінологічних слів і словосполучень і який здійснюється сучасною літературною мовою, придатною для різних сфер спілкування - офіційно-ділової, виробничо-професійної, наукової, розмовно-побутової тощо.

Як відомо, дослівний переклад не найкращий, але не можна також допускати надмірне прагнення урізноманітнити мову перекладу.

Останнім часом робляться спроби створити науку про переклади -перекладознавство («метафрастику»), але, на думку вчених, все ж таки доводиться визнати, що вміння перекладати - це мистецтво, а не наука і це мистецтво грунтується на досвіді, а не на певних правилах.Тексти для перекладу

Текст 1 Деловые разговоры и телефон

Невозможно представить себе сегодняшнюю жизнь без телефона. Преимущества телефона настолько очевидны, что как средство общения он не имеет себе равных. Все чаще отдаем мы ему предпочтение перед письмом, телеграммой, а иногда и встречей. Постоянно растет роль телефона в деловой жизни.

Какие на этот счет есть правила?


 1. Перекладывайте бремя запоминаний номеров телефона на записную книжку. Сделайте ее своей долговременной и оперативной памятью. Любой номер телефона, которым вы заведомо воспользуетесь больше двух-трех раз, должен быть записан в вашей записной книжке.

 2. Соберитесь с мыслями перед телефонным разговором. Для ответственных звонков (руководству, солидным людям) полезно предварительно набросать на листке бумаги основные пункты предстоящего разговора.

 3. Набирайте нужный номер непрерывно раз за разом, по возможности без пауз - это самый сильнодействующий способ дозвониться.

 4. Необходимо спросить, как удобнее абоненту - вести этот разговор сейчас или назначить другое время.

 5. Этика телефонного общения рекомендует всегда называть себя, прежде чем начать непосредственный разговор.

 6. Снимайте трубку при всяком звонке; снимать трубку лучше всего после первого звонка. Допустимо после второго, третьего. Но по возможности реагируйте на телефонный вызов до начала второго звонка.

 7. В «чужом кабинете» - предпочтительнее снять трубку - вы сможете дать звонящему минимальную необходимую информацию, которая окажется для него полезной.

 8. Самые распространенные варианты первого слова - «Алло», «слушаю».

«Алло»- интернациональное слово. Сказать в трубку «слушаю»-значит сказать все правильно. Это эквивалент «Алло».

9. Сняв трубку, лучше прислонить ее к левому уху. Вы лучше в этом случае определите настроение собеседника.

10.Учитесь искусству говорить по телефону вполголоса.

11 .Даже если разговор был неприятным, постарайтесь найти в себе силы попрощаться по-человечески.


Текст 2 Жестовая коммуникация

Ученые доказывают, что слушающий (лекцию, доклад, сообщение и т.д.) не усваивает до 30-40% интересующей его информации, которая есть в тексте, если интонация, темп речи, мимика и жесты говорящего не согласуются с самим текстом, не соответствуют ему.

Жесты и мимика многое рассказывают о человеке: о его возрасте, национальности, настроении, отношении к тому, о чем рассказывает, о его культуре. Следует обратить внимание на стилистическое различие жестов. Подобно неприличным словам, существуют и неприличные жесты, употреблять которые - значит грубо нарушать этические нормы, принятые в обществе. В современной культурной среде, например, не принят жест, свойственный просторечию: поднятый большой палец как высокая оценка чего-нибудь («во!»).

Жест «чесания в затылке» как символ недоумения, поиска решения, загадки и т.п., допустимый в общении друзей, воспринимается как признак невоспитанности или чудачества в поведении оратора.

Иногда стилистические различия касаются не самих жестов, а их интенсивности. В просторечии жест более интенсивен, разнообразен, часто в жестикуляции участвуют обе руки, тогда как в культурной среде принят одноручный сдержанный жест.

«Просторечный» жест чаще употребляется вместо слова. В первую очередь это касается указательного жеста, который сопровождает (или замещает) произнесение слов эта, вот, тут, там, рядом).

В разговорной речи очень употребительны и изобразительные жесты, которые передают представление о форме, размерах, положении предмета («маленький», «круглый», «продолговатый», «параллельный» и т.п.).

Многие жесты могут быть поняты только с учетом их национальных особенностей.Текст 3 Чистота речи и канцеляризмы

По-особому нужно осмысливать, говоря о чистоте речи, применение так называемых канцеляризмов.

Что такое канцеляризм? Это слово, словосочетание, целое высказывание, употребляемое в деловых («канцелярских») документах как устойчивый шаблон, как трафарет, требующий не особых усилий мысли, а лишь речевого автоматизма.

Канцеляризмы не только не опасны, но и необходимы (если их не чересчур много) в деловых бумагах, потому что деловая, управленческая работа имеет дело с повторяющимися ситуациями, требует соблюдения устойчивой «формы». Однако когда словесные шаблоны выходят за пределы делового стиля и попадают в стиль художественный, или разговорный, или публицистический, они могут стать сорняками в речи, если к их применению ослаблено внимание того, кто говорит или пишет.

«Канцелярский жаргон» мешает думать и понимать высказанное, лишает речь ее естественной живости и выразительности, обезличивает ее (а вместе с нею - и мысль, и чувства говорящих и пишущих). Разве нужно думать, чтобы употреблять совершенно пустые соединения слова вопрос со словами, подсказанными канцелярским жаргоном: «поставить вопрос», «осветить вопрос», «обсудить вопрос», «увязать вопрос», « продумать вопрос», « продвинуть вопрос», «подчеркнуть вопрос», «поднять вопрос» (да еще на «должныйуровень» и «на доступную высоту»!)? А ведь слово вопрос само по себе хорошее и нужное слово.

Словесные стереотипы, за которыми стоят стереотипы мышления, могут быть соеденены во вполне приемлемые для общества тексты.

Однако воспринимаются такие тексты без интереса: они создают впечатление, что все сказанное или написанное уже известно, т.е. они убивают живой интерес читателя или слушателя. И в этом их вредоносное влияние. Для того, чтобы такого влияния не было, для того, чтобы его преодолеть, нужна борьба со словесными стереотипами, а она должна поддерживаться не только изучением языка, его выразительных, живых возможностей, но и активной работой мысли и чувств авторов речи...

Тема 4 Употребление специальной лексики

Понятие «специальная лексика» связано с теми группами слов, которые относятся к какой-либо профессии или роду деятельности. В специальную лексику включают термины, профессионализмы и профессионально-жаргонные слова.

Термины - это такие слова или сочетания слов, значение которых строго обусловлено в пределах данной специальности.

Обычно термины закреплены за одной специальностью. Однако они могут переходить из одной отрасли знания в другую, сохраняя свое первоначальное значение или обогащаясь новыми смысловыми оттенками. Термины, нашедшие широкое употребление в разных областях знания, теряют свой узкоспециальный характер. Нередко они переходят в разряд «книжных слов».

В общесоюзных классификаторах технико-экономической информации и других нормативно-технических документах используется нормированная терминология.

К специальной лексике относятся также профессионализмы. Профессионализмы возникают в основном в двух случаях: 1) когда специальность или род деятельности не имеет своей развитой терминологии (например, охота, рыболовство, игры и т.д.); 2) как разговорные, неофициальные заменители терминов, например, в живой речи очень часто упрощаются официально принятые терминологические сочетания: карданное устройство - кардан.

Профессионально-жаргонная лексика может рассматриваться как форма профессионального просторечия. Употребление профессионально-жаргонных слов допустимо лишь в особых условиях - для достижения стилистических, изобразительных целей.

Текст 5 Проблемы терминологической культуры

Термин – это отдельное слово или образованное на базе имени существительного подчинительное словосочетание, обозначающее профессиональное понятие. Термин - необходимое орудие профессионального мышления и профессионального освоения предметной деятельности.

В идеале термин должен быть однозначным, лишенным каких-либо эмоциональных наслоений, лишенным также синонимических связей. Реально термины оказываются несколько иными. Проблема точности терминоупотребления - одна из наиболее острых и сложных в научном и учебном общении.

По-видимому, в терминоупотреблении должны быть замечены главные ошибки и недостатки, в устранении которых прямо заинтересованы и наука, и преподавание научных дисциплин, и учение о речевой культуре... Эти главные ошибки и недостатки следующие: а) неснятая полисемия термина; б) выдвижение на первый план в структуре речи одного, притом неглавного значения – при оттеснении второго или остальных; в) нелогичные семантико-синтаксические связи термина со словесным окружением и внутри этого окружения; г) соотнесение с термином такого определения, которое не соответствует практике научного использования этого термина; д) противоречие, смысловые и логические, между применениями одного и того же термина в разных «участках» текста; е) фактическая нетерминированность слов, реально функционирующих в роли терминов; неточность терминоупотребления; ж) утаенная от читателей (слушателей) подмена одного значения термина совершенно другим.

Проблема терминологической культуры - это, прежде всего, проблема речевого применения терминов, логичное и точное объяснение терминологических значений.

А объяснять значения слов в науке и преподавании - это значит обеспечить высокий уровень речевой культуры в применении терминов.Текст 6 Вежливость

Широко известны слова Сервантеса: «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». В них подчеркивается огромная важность результата, достигнутого путем «простой» вежливости, без каких-либо чрезвычайных усилий. Вежливость - главный способ применения этикетных знаков. Но какой именно?

Невежливым обычно является то этикетное действие, которое отводит адресату роль ниже, чем положено ему в соответствии с принятой в данном обществе системой ценностей. Тогда вежливым этикетным действием можно назвать то, которое отводит адресату место (роль) не ниже, чем положено ему в соответствии с принятыми в данном обществе представлениями.

Что такое «не ниже»? Это может быть как раз тем самым местом, на которое расчитывает или вправе расчитывать адресат, но, кроме того, это и различные ступени выше его. Все они находятся «не ниже» положенного, все они - в зоне вежливости. Точно так же признак «ниже» имеет свою градацию. Иначе говоря, у вежливости и невежливости есть многочисленные степени и оттенки. В языке они обозначаются такими словами, как вежливо, невежливо, корректно, учтиво, галантно, заносчиво, высокомерно, грубо, спесиво, манерно, церемонно и т.д.

Если бы нам удалось заглянуть «по ту сторону» вежливости, мы, несомненно, прочли бы «на обороте»:достоинство. Потому что место, роль, на которые претендует человек, то есть его представление о ценности собственной личности в обществе - это и есть достоинство. На достоинство человека, на то, чтобы не унизить, не оскорбить его, ориентируется вежливость.

Конечно, в каждом типе общества достоинство определяется по-своему.

Достоинство нельзя получить как подарок в день рождения, его нужно утверждать самому.

Текст 7 Правила жизни в обществе

Выбор общества играет огромную роль в жизни. Следует стремиться, насколько возможно, к высшему интеллигентному обществу.

Часто бывает, что счастье человека решается при первом его появлении. Если он любезен, то люди невольно придут к убеждению, что он обладает такими достоинствами, которых и вовсе нет. Если же, напротив, он нелюбезен, то они отнесутся к нему неприязненно и не признают в нем тех достоинств, которыми он, на самом деле, обладает... Любезное обращение есть как бы цемент, связывающий общество, как деньги в торговом мире. То и другое основывается на взаимном обмане...

Одежда, сама по себе, ничтожная вещь, но производит, однако, неприятное впечатление, если человек не одевается сообразно требованиям того общества, в которое он является. Нельзя не сознаться, что мнение о человеке весьма часто составляется по костюму, и так поступает большая часть людей.

По нашему мнению, всякий недостаток в одежде обнаруживает недостаток в понятиях. Разница между умным человеком и дураком состоит в том, что дурак, нарядившись, воображает о себе что-то, тогда как умный смеется над этим; потому что никогда не позволит себе ни малейшей небрежности в одежде. Все то, что сказано высокомерным тоном или, наоборот, с замешательством, или же с безобразными ужимками - будет, наверняка, принято дурно. Бормотанье про себя, неприятный и невнятный разговор примут еще хуже. Если кто и обладает большими достоинствами, но при этом его физиономия и речь будут пошлыми, неловкими и бестолковыми - его будут, пожалуй, ценить, но он никогда не будет нравиться; а не понравившись, трудно иметь успех. Неловкая речь, грубые выражения, некрасивые движения и жесты, вообще вредят делу и доказывают или дурное воспитание, или дурное общество.

Хвастать своим кругом знакомств или упоминать имя какого-нибудь известного человека, с которым нас свел счастливый случай и дал возможность перекинуться двумя-тремя фразами, - все это бестактная реклама для собственной личности хвастающего и дает ему право на получение свидетельства об убогости его ума.

Кто вступает в дружбу с глупым, лжецом или вообще человеком недостойным, наверное, и сам таков. Стараясь избежать дружбы таких людей, в то же время надо стараться и не делать их своими врагами. Можно глубоко презирать их порочность и безобразие, но не делать их личными врагами. Вражда этих людей опаснее их дружбы.

Если вы имели какие-либо успехи, то не следует выставлять их напоказ в обществе и стараться, как делают многие, дать другое направление разговору, когда представится случай выставить себя. Истинные достоинства будут замечены и без собственного указания на них, даже с гораздо большей выгодой для их обладателя, чем в том случае, когда он сам указывает на себя. Нужно всегда остерегаться говорить в обществе что-либо слышанное в другом. Как бы ни были ничтожны вещи, но, переданные в другом месте, они имеют гораздо более серьезные последствия, чем можно себе представить. Кроме того, в обществе вообще господствует некоторое, как бы условленное доверие, в силу которого каждый обязывается не болтать о том, что он слышит, даже если никто явно не обязывал его к молчанию.

Доказывая свое мнение и опровергая другие, если они ошибочны, надо быть сдержанным, как в словах, так и в выражениях, говорить, по возможности, спокойным тоном, кратко, естественно и непринужденно,

употреблять при возражениях скромные выражения, как например: «я могу ошибаться», «я не вполне уверен», «мне кажется», «я думаю» и т.п. Если же это не поможет, следует стараться дать разговору другое направление, причем надо говорить сдержанным тоном: «нам трудно будет понять друг друга», «да в этом и нет необходимости, так поговорим о чем-нибудь другом».Текст 8 Искусство нравиться

Существует одно естественное, нравственное свойство, которое известно всякому умному человеку. Это свойство совершенно независимо от моды: оно состоит и в стремлении нравиться и в желании расположить к себе своих ближних всякого рода услугами. Это свойство так же естественно в добродушном дикаре, как и в цивилизованном европейце.

Если кто хочет нравиться, хочет, чтобы о нем говорили хорошо, а не дурно, чтобы его любили, а не ненавидели, тот должен принять за правило постоянно соблюдать ту внимательность по отно

шению к другим, которая так льстит тщеславию каждого человека, а отсутствие которой, оскорбляя гордость, всегда порождает мстительность и недоброжелательность.

... Ничего не может быть грубее, неприятнее как действительное или даже кажущееся невнимание к тому, кто говорит с вами. Есть много людей, которые вместо того, чтобы смотреть на говорящего, смотрят в потолок или на какое-либо другое место комнаты, или же чертят на окне, возятся с собакой, забавляются со своим носом. Люди, поступающие таким образом, как бы заявляют этим, что каждый самый незначительный предмет заслуживает большего внимания, чем все сообщения говорящего Можно себе вообразить, какое сильное негодование и даже ненависть должно возбудить подобное обращение в сердце человека, у которого есть хоть капля самолюбия.

От души можно пожелать всякому, чтобы его почаще видели улыбающимся, но никогда не слыхали смеющимся. Относительно смеха нужно дать предостережение. Частый и громкий смех есть признак глупости и дурного воспитания. Справедливо мнение, что ничто более не доказывает недостатка воспитания, как громкий смех.

Простой, грубый образ мыслей, речи и поступков доказывает плохое воспитание и низкую среду... Грубый язык есть признак дурного воспитания и общества. Образованный же человек никогда не станет прибегать к пословицам и вульгарным фразам, а, напротив, постарается говорить правильным языком.

Во всем следует остерегаться, насколько возможно, говорить о самом себе. Вынужденный рассказать что-либо о самом себе должен остерегаться каждого слова, могущего показать, что он добивается одобрения. Молчание о

себе самом - верна гарантия избежать насмешек, осуждений и т.п., этим молчанием скорей заслужишь похвалу. Тот, кто восхваляет сам себя, в какой бы то ни было хитрой форме, восстанавливает всех против себя и не достигает преследуемой цели.

Не следует никогда употреблять глупую фразу: «Я не могу того-то и того-то, даже если это невозможно, как в нравственном, так и в физическом отношении. Это любимая фраза и неприличное оправданье недалеких людей.

Человек со здравым умом, который не желает нравиться и вообще ничего не желает, должен по крайней мере знать, что он никогда ничего не получит, если не понравится.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Володіння нормами літературної мови у вимові, вживанні слів і їх форм, будові речень і вмінні користуватися мовними засобами в певних ситуаціях спілкування, це -

образність мовлення

точність мовлення

культура мовлення

чистота мовлення

2. Дотримання чи недотримання узвичаєних норм монологічного мовлення, це -

точність мовлення

дохідливість мовлення

образність мовлення

правильність мовлення

3. Відповідність змісту вжитих мовцем слів прийнятому в літературній мові їх лексичному значенню, це - …

правильність мовлення

дохідливість мовлення

точність мовлення

логічність мовлення

4. Чітка семантична організація висловлень, послідовність викладу, це -

образність мовлення

логічність мовлення

чистота мовлення

дохідливість мовлення

5. Слова, які мають близьке або тотожне значення, але відрізняються звучанням, це -

пароніми

антоніми


синоніми

омоніми


6. Однокореневі та не однокореневі співзвучні слова, схожі за будовою і належністю до однієї частини мови, але різні за лексичним значенням, це -

омоніми


пароніми

антоніми


синоніми

7. Вживання слів у переносному значенні, фразеологізмів, прислів'їв, приказок, крилатих висловів, це - …

дохідливість викладу

точність викладу

чистота викладу

образність викладу

8. Розділ мовознавства, що вивчає особливості словесного наголосу, це -

лексикологія

акцентологія

морфологія

фразеологія

9. .... - мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, читачів, глядачів з метою цілеспрямованого впливу на них.

психолог

діалог


монолог

полілог


10. .... - це розмова, яка відбувається між двома особами.

монолог


діалог

полілог


психолог

11. Мовний етикет — це:

сукупність речень, об'єднаних у тематичну й структурну цілісність

правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців

модель побудови однотипних документів

інша відповідь

12. Пораду можна висловити так:

Чи не спробувати Вам вступити до університету?

Доведеться Вам вступити до університету

Не варто про це думати.

Я раджу Вам

13. Висловити власний погляд можна, скориставшись такою фразою:

Я рахую, що цю книжку варто придбати

Я вважаю, що цю книжку варто придбати

Я пропоную Вам придбати цю книжку

Зверніть увагу

14. Спілкування — це:

-один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;

-не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;

-найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.

-інша відповідь.

15. Які норми регулюють правильність вимови звуків?

орфографічні

графічні

орфоепічні

синтаксичні

16. Які норми регулюють правильність наголошення слів?

графічні

орфоепічні

синтаксичні

акцентні

17. Які норми регулюють правильність написання слів?

орфографічні

графічні

орфоепічні

синтаксичні

18. Які норми регулюють правильність уживання морфем?

графічні

орфоепічні

синтаксичні

морфологічні

19. Які норми регулюють правильність слововживання?

графічні

орфоепічні

лексичні

синтаксичні

20. Які норми регулюють правильність відбору мовних засобів відповідно до умов спілкування?

орфоепічні

лексичні

синтаксичні

стилістичні

21. Які норми регулюють правильність уживання розділових знаків?

графічні

орфоепічні

пунктуаційні

синтаксичні

22. Які норми регулюють правильність передачі звуків на письмі?

графічні

орфоепічні

пунктуаційні

синтаксичні

23. Які норми регулюють правильність побудови речень і словосполучень, уживання прийменників?

графічні

орфоепічні

пунктуаційні

синтаксичні

24. Визначте, у якому слові допущена мовленнєва помилка?

наступна зупинка

наступна історія

наступна пара

наступний тиждень

25. Визначте, у якому слові допущена мовленнєва помилка?

географічне положення

горизонтальне положення

положення про вибори

економічне положенняСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. -К.: Либідь, 1991.

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1991.

3. Бурячок А.А. Що змінилося в «Українському правописі»? - К.: Наук. думка, 1997.

4. Волгин Б.Н., Полянская Е.Е. Деловой телефон. — М.: Радио й связь, 1987.

5. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. - М., 1980.

6. Караванський Н.С. Секрети української мови: Науково-популярна розвідка. -К.: Кобза, 1994.

7. Коваль А.П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 1992. Іб.

8. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К.: Вища шк., 1982.

9. Коваль А.П. Слово про слово. - К.: Рад. шк., 1986.

10. Корніяка О.М. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? - К.: Либідь, 1995.

11. Олійник О.Б. Світ українського слова. - К.: Хрещатик, 1994.

12. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. - К.: Вища шк., 1995.

13. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006. - 291 с.

14. Сагач Г.М., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування. - К., 1991.

15. Томан Іржі Мистецтво говорити. - К.: Політвидав України, 1989.

16. Український правопис. -К.: Наук, думка, 1994.17. Шапошникова І.В. Ділова риторика :Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання напрямків: економічна, соціологічна, юридична освіта; комерсантів, керівників установ та організацій.. – Херсон: ХДУ, 2004. – 78с.
Словники і довідники


 1. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К., 1995.

 2. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови. - Львів: Фенікс, 1997.

 3. Калашник В.С., Савченко Л.Г. Українсько-російський словник наголосів.-X.: Каравела, 1997.

 4. Навчальний правописний словник української мови /За заг. ред. проф. Д.Х.Баранника. -X.: Око, 1997.

 5. Новий російсько-український словник - довідник. /С.Я.Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.А. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996.

 6. Орфографічний словник української мови. - К.: Довіра, 1994.

 7. Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. - К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1997.

 8. Словник іншомовних слів /За ред. О.С.Мельничука. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1985.

 9. Словник скорочень в українській мові. - К.: Вища шк., 1988.

 10. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. - К.: Рад.

 11. Словник української мови: В 11-ти т. - К.: Наук, думка, 1970-1980.

 12. Фразеологічний словник української мови: У 2-х томах. - К.: Наук, думка, 1993.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка