Навчально-науковий Гуманітарний інститутСкачати 458,41 Kb.
Сторінка5/7
Дата конвертації13.12.2016
Розмір458,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Тема 2.2.5. Глобальні інформаційні процеси.

Процес глобалізації, його позитивні та негативні сторони. Глобалізаційні впливи на стратегію формування інформаційного суспільства. Еволюційний і революційний аспекти. Специфіка організації світових інформаційних потоків. Міжнародна правова база в інформаційній сфері. Концепція Нового міжнародного інформаційного і комунікаційного порядку.Тема 2.2.6. Інформаційна аналітика як засіб одержання знань.

Види інформаційно-аналітичних робіт. Методика написання аналітичної роботи. Загальні ознаки роботи високої якості і типові недоліки письмової роботи.Тема 2.2.7. Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, інструментарій.

Головні фактори результативності роботи аналітика. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.Тема 2.2.8. Інформаційно-аналітична робота, як процес творчого мислення.

Роль фактора часу в інформаційній діяльності. Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному процесі.Тема 2.2.9. Нові інформаційні технології та інформаційна політика.

Технології управління взаємостосунками з населенням. Використання геоінформаційних технологій. WWW-технології в інформаційній сфері.


Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 10 з 15

Інформаційні технології аналітичної обробки інформації. Технології ситуаційного управління інформаційно-аналітичною діяльністю.Тема 2.2.10. Інформаційно-психологічні операції та війни: суть, історія, сучасність.

Інформаційна безпека та механізми її підтримки. Інформаційні війни в минулому та їх причини виникнення в майбутньому. Технології ведення інформаційної війни. Принципи інформаційно-психологічних операцій та війн. Моделі інформаційних війн.Тема 2.2.11. Інформаційна складова національної безпеки України.

Характеристика основних видів національної безпеки. Діяльність спецслужб іноземних держав. Проблеми захисту та збереження інтелектуальної власності. Безпека підприємницької діяльності. Проблеми та шляхи вдосконалення інформаційної безпеки України.Тема 2.2.12. Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності.

Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності. Специфіка організації інформаційних послуг як сфери управління. Організація діяльності інформаційної установи, зокрема інформаційно-аналітичної служби. Менеджмент кадрових ресурсів, фінансування та матеріально-технічна база організації як головні чинники її успішної інформаційно-аналітичної діяльності.Тема 2.2.13. Планування інформаційно-аналітичної діяльності в організації.

Необхідність планування інформаційно-аналітичної діяльності. Основні принципи планування. Поточне і стратегічне планування. Бізнес-планування, типові помилки.Тема 2.2.14. Маркетингові дослідження та маркетингові комунікації в інформаційно-аналітичній діяльності.

Cистеми маркетингових досліджень і маркетингової інформації. Методи отримання і обробки маркетингової інформації. Інтернет-маркетинг. Електронна комерція.Тема 2.2.15. Інформаційно-аналітична діяльність у малому та середньому бізнесі.

Суб’єкти інформаційного ринку України. Проблеми та недоліки в інформаційній діяльності. Діагностування інформаційного ринку регіону.Тема 2.2.16. Інформаційні технології формування іміджу держави.

Діяльність прес-служб. Правове забезпечення інформаційної діяльності суб’єктів у сфері управління. Перспективи розвитку (формування) позитивного іміджу України в міжнародному інформаційному середовищі.Тема 2.2.17. Інформаційна культура та її роль в удосконаленні інформаційної діяльності.

Поліфункціональність інформаційної культури, її складові. Компоненти інформаційної культури. Інформаційна діяльність - основа інформаційної культури.


Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 11 з 15


Тема 2.2.18. Перспективи та проблеми розвитку інформаційно-аналітичної діяльності на Україні.

Вимоги сьогодення і українські реалії. Причини відставання в розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. Можливості подолання негативних явищ.2. 3. Модуль №3. Курсова робота.

Курсова робота (КР) з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» виконується у 2 семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів, з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, набутих студентом у процесі навчання, та їх застосування до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання. КР допомагає студентові оволодіти первинними навичками проведення сучасних наукових досліджень.

Методологія дисципліни як науки на науковому рівні стала формуватися лише у 90 – роках ХХ століття. Забезпеченість навчальною, навчально-методичною літературою недостатня. Тому опрацювання наявних науково-теоретичних і науково-практичних першоджерел є необхідним для формування у студентів системних знань про структуру, методи, принципи інформаційно-аналітичної діяльності, а також сприяє формуванню навичок самостійної роботи з науковою літературою і розвиткові самостійного наукового мислення.

Конкретна мета КР полягає у поглибленому вивченні історії, сучасного стану та перспектив розвитку, теоретичних основ інформаційно-аналітичної діяльності як науки.

Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати історію досліджуваної проблеми та сучасний стан її розробленості, теоретичні основи інформаційно-аналітичної діяльності, монографічні й періодичні видання з обраної теми, методи наукового дослідження, вимоги до написання і захисту курсових робіт, а також вміти самостійно систематизувати отримані теоретичні знання з інформаційно-аналітичної діяльності, осмислити наукову проблему, творчо й критично її дослідити; збирати, аналізувати і систематизувати науково-теоретичні джерела; формулювати власні висновки, пропозиції та рекомендації з предмета дослідження.

Курсова робота з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» є одним з обов’язкових видів самостійної, наукової роботи студента.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР, – до 30 годин самостійної роботи.Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. з 153. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Абдеев Р. В. Философия информационной цивилизации. ― М.: «Владос», 1994. ― 375 с.

3.1.2. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність. – К.: «Талком», 2014. – 417 с.

3.1.3. Горовий В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; наук. ред. Л. А. Дубровіна./ В.М. Горовий. – К., 2010. – 360 с.

3.1.4. Дубас О. П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті. ― К.: Генеза, 2004. ― 276 с.

3.1.5. Захарова І.В., Філіпова Л.Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. – К.: ЦУЛ, 2013. – 336 с.

3.1.6. Ковальчук Т. Т. Сучасний інформаційний ринок. – К.: Знання, 2011. – 255с.

3.1.7. Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы / П.Ю.Конотопов, Ю.В.Курносов. – М.: РУСАКИ, 2004. – 512 с.

3.1.8. Курносов Ю.В. Азбука аналитики. – М.: РУСАКИ, 2013. – 230 с.

3.1.9. Курносов Ю.В. Алгебра аналитики. – М.: РУСАКИ, 2015. – 288 с.

3.1.10. Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посіб. / І. Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко – К.: Кондор, 2012. – 224с.

3.1.11. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: Посібник для аналітика неприбуткової організації. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. – 96с.

3.1.12. Почепцов Г. Г. Чукут С. А. Інформаційна політика. Навч. посіб. ― К.: Знання, 2008. ― 663 с.

3.1.13. Поцепцов Г. Г. Информационные войны. – М.: Рофл.бук, – К.: Ваклер, 2002. – 576с.


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка