Навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр
Сторінка1/5
Дата конвертації10.06.2018
Розмір1,27 Mb.
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО


Кафедра історії
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр.
Ступінь магістра

Галузь знань 01 Освіта014 Середня освіта

014.01 Середня освіта (Історія)

Навчально-науковий інститут історії, політології та права.

Автор:

д.і.н., професор Пархоменко В.А.


Затверджено на засіданні кафедри історії

від «_____» ___________ 20__р. ___________________


Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії інституту історії, політології та права «_____» ___________ 20__р.
Затверджено на засіданні Вченої ради інституту історії, політології та права

від «_____» ___________ 20__р. ___________________


Миколаїв 2017


1

титульна сторінка
2

зміст НМК;
3

витяги з ОКХ, ОПП спеціальності;
4

навчальна програма дисципліни;
5

робоча навчальна програма дисципліни;
6

програма практичної підготовки;

н/п НП

7

засоби діагностики навчальних досягнень студентів;
8

технічні засоби навчання тощо;
9

конспект лекцій з дисципліни;
10

комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни;комплекс завдань для поточного контролю знань;
11

інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
12

завдання на курсові та дипломні проекти;

н/п НП

13

контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
14

питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети;
тести для підсумкового контролю;ЗМІСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра історії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи____________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.
Програма навчальної дисципліни
Україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр.
Ступінь магістра

Галузь знань 01 Освіта014 Середня освіта

Напрям підготовки: 014.01 Середня освіта (Історія)

Навчально-науковий інститут історії, політології та права.


2017-2018 навчальний рік

Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Пархоменко Владислав Анатолійович д.і.н., професор кафедри історії _______________.
Програму схвалено на засіданні кафедри історії

Протокол від «__» серпня 2017 року № __


Завідувач кафедри історії ___________ (Ніколаєв І.Є.)
Програму погоджено навчально-методичною комісією навчально- наукового інституту історії, політології та права
Протокол від « » серпня 2017 року №

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Шитюк М.М.)


Програму погоджено навчально-методичною комісією університету
Протокол від « 28» серпня 2017 року № 12

Голова навчально-методичної комісії університету_______(Василькова Н. І.)Вступ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр.» складена Пархоменко В.А. для студентів ступеня магістра. Галузь знань: 01 Освіта, напрям підготовки: 014.01 Середня освіта (Історія)

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни пов’язано з історіографією історії України, всесвітньою історією, джерелознавством, теорією і методологією історії.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Мета курсу забезпечити розуміння майбутніми фахівцями – вчителями історії - методології української історичної науки, усвідомлення її у контексті загального історичного процесу, підвищення рівня їх професійної культури та історичного мислення. Аналіз сучасного державотворення в Україні переконливо засвідчує, що чимало нинішніх проблем значною мірою ідентичні викликам періоду національно-визвольних змагань початку ХХ ст. Вивчення історії Першої світової війни та Української революції 1917-1921 рр., постатей і подій минулого важливо в теперішній історичній свідомості, сприятиме розв’язанню певних проблем сучасного державотворення. Всебічне вивчення тематики курсу в нинішніх умовах диктується і тим, що розбудова Української держави поставила перед сучасною історичною наукою завдання об’єктивного висвітлення її минулого, спотвореного імперською ідеологією.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

– систематизувати та проаналізувати історичну літературу з даної проблеми, визначити ступінь її вивчення;


 • розглянути, враховуючи політичні та соціально-економічні фактори, розвиток українського національного руху напередодні революції 1917 року (в роки Першої світової війни);

 • розкрити процес утворення Української Центральної Ради та її боротьбу за автономію;

 • висвітлити, враховуючи умови політичної ситуації в Україні, зміст та принципи реалізації плану державного будівництва УНР (листопад 1917- квітень 1918 рр.);

 • дослідити внутрішню та зовнішню політику Гетьманату П.Скоропадського у спогадах сучасників;

 • розкрити основні аспекти внутрішньої та зовнішньої діяльності уряду Директорії УНР;

 • проаналізувати визвольну боротьбу в Східній Галичині у 1914-1918 рр.;

 • дослідити проблему формування Збройних сил УНР, Гетьманату та ЗУНР в період Української революції.

Компетенції які повинен одержати студент:
І. Загальнопредметні, що передбачають набуття і розвиток здатності:

1. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного, креативного) мислення.

2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

3. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми.

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

5. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків своїх дій

6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді.

7. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної критики.

8. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових норм.

9. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

10. Здатність до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників освітнього процесу.

11. Здатність до управління якістю роботи, що виконується. • ІІ. Фахові:

 1. розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій історичної науки як складової частини наукової думки і духовної культури суспільства;

 2. докладне знання історії України;

 3. розгляд суспільних явищ у розвитку і в конкретно-історичних умовах;

 4. оцінку подій та діяльності людей в історичному процесі з позицій загальнолюдських цінностей, критичну оцінку історичних фактів на підставі альтернативних поглядів на проблеми;

 5. з’ясування причинно-наслідкових зв’язків в історичних подіях минулого, аналіз і узагальнення історичного матеріалу в певній системі, порівняння історичних фактів на основі здобутих знань і формування на цьому ґрунті особистого світогляду;

 6. знання здобутків гуманітарних і суспільних наук.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Кредит 1.

Тема 1. Україна в роки Першої світової війни.

Історіографія проблеми. Україна в роки Першої світової війни: хід військових дій. СВУ. ГУР. Українські Січові стрільці.Кредит 2.

Тема 2. Початок Української національної революції 1917 р.

Український національний рух на початку ХХ ст. Утворення Центральної Ради. Український національний конгрес. Українізація збройних сил. Всеукраїнські військові з їзди. І та ІІ Універсали.

Тема 3. Українська Народна Республіка (листопад 1917-квітень 1918 рр.)ІІІ Універсал. Проголошення УНР. Війна з радянською Росією. Брестські переговори. Відновлення УНР.

Кредит 3.

Тема 4. Гетьманат П.Скоропадського 1918 р.

Переворот 29 квітня 1918 р. Внутрішня політика: аграрна реформа, будівництво збройних сил, культурно-освітня сфера. Зовнішні відносини Української Держави: Четверной союз, Антанта, радянська Росія, антибільшовицькі уряди Дону, Кубані, Криму.

Тема 5. ЗУНР. Україно-польська війна 1919 р.

«Листопадовий зрив». Проголошення ЗУНР та її внутрішня політика. Переговори з Антантою. Військові дії в Галичині 1918-1919 рр. Створення ЗОУНР. Причини поразки.

Тема 6. Падіння Гетьманату.

Утворення Директорії УНР. Антигетьманський повстанський рух. Грамота Скоропадського про федеративний зв'язок із Росією. Падіння Гетьманату.

Кредит 4.

Тема 7. Внутрішня та зовнішня політика Директорії.

Трудовий конгрес. Отаманщина. Переговори з Антантою та радянською Росією. Відносини із ЗОУНР. Військові дії проти більшовиків та денікінців.

Тема 8. Селянсько-повстанський рух в Україні в 1918-1921 рр.. Антигетьманскі повстання у 1918 р. Повстанська армія Н. Махна. Отаманщина. Виступ Н. Григор єва. Боротьба з Денікіним. Перший та Другий Зимові походи. Антибільшовицький рух.

Тема 9. Денікінський режим в Україні (1919 р.)

Національна та соціальна політика ЗСПР. Союз УГА та ЗСПР. Війна Добровольчої армії проти УНР.Кредит 5.

Тема 10. Українська національна революція 1917-21 рр. на Миколаївщині.

Національний рух в 1917 р. Миколаївщиина в добу Гетьманату. Отаман Н. Григор єв. Баштанська та Висунська селянські республіки. Антибільшовицький повстанський рух. Особливості визвольних змагань на Миколаївщині .

3.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1. Нариси історії Української революції 1917-1921 рр. / В.Ф. Верстюк та ін. Київ: Наукова думка, 2011. Кн.1. 388 с; Київ: Наукова думка, 2012. Кн. 2. 464 с.

2. Пінак Є., Чмир М. Військо Української революції 1917-1921 років. Харків: Книжковий Клуб, 2017. 432 с.

3.Малик А. О. Мемуари як джерело до історії української революції (березень 1917 квітень 1918 рр.) / А. О. Малик. Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. 74 с.

4.Пархоменко В.А. Національно-визвольна боротьба та революційні події 1914-1921 рр. в українській мемуаристиці: монографія / В. А. Пархоменко. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 480 с.

5.Стопчак М. Утворення та діяльність Директорії УНР (19181920 рр.): Історіографічний нарис / Микола Стопчак. – Вінниця: І. Балюк, 2010. – 812 с.

6.Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / О. Рубльов, О. Реєнт. – «Україна крізь віки». – Т.10. – К.: Альтернативи, 1999. – 320 с.

7. Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 років. Київ: Вид-во «Арій», 2016. 280 с.

8. Пархоменко В., Шитюк М. Українська Центральна Рада та Гетьманат П. Скоропадського в мемуарній спадщині. Миколаїв: Іліон, 2017. – 196 с.

9. Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / за ред. О.П. Реєнта. - Київ: КЛІО, 2013. - 784 с.

10.Пархоменко В.А. Миколаївське товариство допомоги родинам запасних в

роки Першої світової війни. // Науковий вісник Миколаївського державного

університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Випуск

3.28: Історичні науки. – Миколаїв, 2010. – С. 278 – 283.

11.Пархоменко В. А. Надання допомоги біженцям у Миколаєві в роки Першої світової війни // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 3.38 (110). – С. 171-174.Допоміжна:

 1. Аверин В. Под гнетом австро-германского империализма: (1918 г. на Екатеринославщине): [Воспоминания] / В. Аверин // Літопис революції. – Харків, 1928. – № 6. – С. 233–272.

 2. Алексеев И. (Небутев). Из воспоминаний левого эсера: (Подпольная работа на Украине) / И. Алексеев (Небутев). – М.: Гос. изд-во, 1922. – 52 с.

 3. Андрієвський В. З минулого. [У 3 т.]. Т. 2: Від Гетьмана до Директорії. Ч. 1: Гетьман / В. Андрієвський. – Берлін: Укр. Слово, 1923. – 262 с.

 4. Бобарыков И. Киев – Севастополь – Германия – Англия 1918-1919 // 1918 год на Украине: серия «Белое движение в России» - М.: ЗАО Изд-во Центрополиграф, 2001. – Т.5. – С. 169-194.

 5. Биковський Л. Бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету: (Спомини) / Л. Биковський. – Нью-Йорк; Вінніпег, 1949. – 8 с.

 6. Бубнов А. История одного партизанского штаба / А. Бубнов // Летопись революции. Харків – 1926. – № 2. – С.

 7. Быструков В. Из истории гетманско-петлюровского периода на Черниговщине: (Воспоминания) / В. Быструков // Летопись революции. – Харків, 1926. – № 2. – С. 101–108.

 8. Винниченко В. Відродження нації: (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]) / В. К. Винниченко. – К.: Вид-во політичної літератури України, 1990 / репринтне відтворення 1920 р. – Ч. II. – 328 с.

 9. Винниченко В. Відродження нації: (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]) / В. К. Винниченко. – К.: Вид-во політичної літератури України. 1990/ репринтне відтворення 1920 р.– Ч. III. – 535 с.

 10. Войнаренко О. З гетьманських часів: Спогади самовидця з року 1918 / О. Войнаренко. – Детройт: Накладом Жіночого відділу Укр. гетьманської організації, 1950. – 30 с.

 11.  Врангель П. Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля / П. Н. Врангель. – М., 1992. – Ч. 1.

 12.  Галаган М. З моїх споминів / М. М. Галаган. – Львів: Червона Калина, 1930. – Ч. 2: Світова війна. Розвал царату. Українська революція. – 196 с.

 13.  Галаган М. З моїх споминів / М. М. Галаган. – Львів: Червона Калина, 1930. – Ч. 3: III Військовий з’їзд. Делегація на Кубань. Більшовицька навала. – 174 с.

 14.  Галаган М. З моїх споминів / М. М. Галаган. – Львів: Червона Калина, 1930. – Ч. 4: Дипломатична місія в Румунії. Гетьманщина й повалення Гетьмана. Директорія. Дипломатична місія на Угорщині. – 298 с.

 15.  Галаган М. З моїх споминів (1880-ті – 1920 р.): Документально-художнє видання / М. М. Галаган; [передмова: Т. Осташко, В. Соловйова]. – К.: Темпора, 2005. – 656 с.

 16.  Галушка І. Спомини про мої переживання від 28 жовтня 1918 до середини січня 1921 року / І. Галушка // Вісті (Мюнхен). – 1962. – № 105. – С. 6–8.

 17.  Годы борьбы, 1917–1927: Сборник воспоминаний и материалов по истории революционного движения на Зиновьевщине / Зиновьевская окружная окт. комиссия: – Зиновьевск, 1927. – [Розділ 2: В дни гетманщины и оккупации. – С. 41–70].

 18.  Гольденвейзер А. А. Из Киевских воспоминаний (1917–1921 гг.) / А. А. Гольденвейзер // Архив русской революции.. – М.:Терра – Политиздат,1991/ репр. издание, 1922 г. –Т.6. – С. 161–303.

 19. Гурко В.И. Политическое положение на Украине при гетмане // Революция на Украине по мемуарам белых. – М.- Л.: Государственное издательство, 1930. – с.212 – 221.

 20. . Деникин А. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба добровольческой армии. Май-Октябрь 1918г. – Минск: Харвест, 2002. – 464 с.

 21.  Донцов Д. Рік 1918, Київ: Документально-художнє видання / Упоряд. К. Ю. Галушко / Д. І. Донцов. – К.: Темпора, 2002. – 208 с.: іл.

 22. Дорошенко Д. Мої спогади про недавнє минуле (1914-1920)./ Д. Дорошенко. - Ч. 2. – Львів, 1930.

 23. Дорошенко Д. Закордонна політика Української Держави 1918 р. – Відень, 1931.

 24. Дорошенко Д. Ілюстрована історія України. – Ужгород: Свобода, 1930.

 25. Дорошенко М. Стежками Холодноярськими. Спогади 1918 р. – Філадельфія, 1973.

 26. Дяченко П.Г. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запоріжців Армії УНР/ П.Г. Дяченко. – К.: Стікс, 2010. – 448 с.

 27. Затонський В. Із спогадів про українську революцію. – // Архіви України. – 1991. - № 1.

 28. Зеньковський В. Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября 1918 г.). Воспоминания. – М., 1995

 29. Игренев Г. Екатеринославские воспоминания. // Архив русской революции. – М.: Терра – Политиздат, 1991 / репр. издание, 1922 г. –Т.3. – С. 234–243.

 30.  Іваніс В. Стежками життя (Спогади) / В. Іваніс. – Новий Ульм, 1959.

 31.  Кедрин І. Київ 1918 / І. Кедрин-Рудницький // Історичний калєндар-альманах «Червоної Калини» на 1938 р. – Львів: Червона Калина, 1937. – С. 15–23.

 32.  Кедрин І. Викривлена правда: Події в Україні у 1918 р. в кривому дзеркалі споминів д-ра Лонгина Цегельського / І. Кедрин-Рудницький. – Нью-Йорк: Вид. і наклад Братства УСС, 1963. – 32 с.

 33.  Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії / М. М. Ковалевський. – Інсбрук: Накладом М. Ковалевської, 1960. – 720 с.

 34. Коновалець Є. Причини до історії української революції. – Мюнхен, 1948.

 35.  Кордуба М. В посольстві до гетьмана: Уривок із щоденника / М. М. Кордуба // Літопис Червоної Калини (Львів). – 1930. – Ч. 10. – Жовтень. – С. 12–14.

 36.  Кордуба М. В посольстві до гетьмана: Уривок із щоденника / М. М. Кордуба // Літопис Червоної Калини (Львів). – 1930. – Ч. 11. – Листопад. – С. 5–10.

 37.  Кордуба М. В посольстві до гетьмана: Уривок із щоденника / М. М. Кордуба // Літопис Червоної Калини (Львів). – 1930. – Ч. 12. – Грудень. – С. 11–15.

 38. Король Н. Як Павло Скоропадський став гетьманом України (Уривок з споминів) / Н. Король.– Нью-Йорк, 1967.

 39. Краснов П. Великое Войско Донское / П. Краснов // Белое дело. – М.: Голос, 1992. – С. 5- 209.

 40. Кучабський В. Корпус Січових Стрільців. – Чикаго, 1969.

 41. Лазорський О. З повстанського руху на Полтавщині. // Літопис революції. - Харків – 1930. - №2.

 42. Липинський В. Про хліборобський з’їзд 1918 року // У 60-річчя гетьманської української держави 29 квітня 1918 року. – Торонто, 1978.

 43. Лихтенбергский Г. Как началась «Южная Армия». // Архив русской революции.- М.: Терра – Политиздат,1991. –Т.8. – С. 166-183.

 44. Лукомский А. Из воспоминаний. // Архив русской революции. - М.: Терра – Политиздат,1991 /репринтное издание, 1922 г. –Т.5. – С. 101-189.

 45. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. / Э. Людендорф. – Минск: АСТ - Харвест, 2005. - 800 с.

 46. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції./ Мазепа І. – Прага: Український Соціологічний Інститут, 1942. – Ч.1. – 212 с.

 47. Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914-1920). / Майоров М. – К., 1922.

 48.  Майстренко І. Історія мого покоління: Спогади учасника революційних подій в Україні / І. Майстренко. – Едмонтон: Канадський ін-т укр. студій, Альбертський ун-т, 1985. – 416 с.

 49. Махно Н. Воспоминания. /Н. Махно . – М.: Республика, 1992. – 334 с.

 50. Могилянский Н. Трагедия Украины // Архив русской революции. - М.: Терра – Политиздат,1991 / репринтное издание 1923 г. – Т.11. – С. 74-105.

 51. Мякотин И. Из недалекого прошлого. / Мякотин И. – Революция и гражданская война на Украине в описаниях белогвардейцев. – М-Л.: Госуд. изд-во, 1930. – С. 222-238.

 52. Назарук О. Спомини про те, які були перші кроки гетьманської ідеї після великої катастрофи нашої державності. / Назарчук О. // За велич нації. – Ротердам, 1938.

 53. Омелянович – Павленко М. Спогади командарма (1917-1920). / М. Омелянович – Павленко. – К.: Темпора, 2007.- 608 с.

 54. Пасіка М. Земельна справа в Українській державі. – Роттердам, 1938.

 55. Петрів В. Спогади з часів української революції (1917-1921)./ Петрів В. – Львів, 1930.

 56. Примаков В. Борьба за советскую власть в Украине. Этапы большого пути./ В Примаков . – М.: Политиздат, 1963.

 57. Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 років. Київ: Вид-во «Арій», 2016. 280 с.

 58.  Скоропадський П. Українська культурна праця за Гетьманщини 1918-го року: Сторінки споминів / П. П. Скоропадський // Наша культура (Львів). – 1936. – Кн. 4. – С. 241–247.

 59.  Скоропадський П. З думок гетьмана / П. П. Скоропадський // Голос державника. – [Б. м.], 1947. – № 3. – С. 1–7.

 60.  Скоропадський П. Спомини / П. П. Скоропадський; [передм. Г. В. Папакіна]. – К.: Україна, 1992. – 112 с.

 61.  Скоропадский П. «Украина будет!»…: Из воспоминаний / П. П. Скоропадский; [публ. подгот. А. Варлыго] // Минувшее. – М. - СПб., 1994. – Вып. 17. – С. 7–115.

 62.  Скоропадский П. Спогади: Кінець 1917 – грудень 1918 / П. П. Скоропадський / редкол.: Я. Пеленський (голов. ред.) та ін..– К. – Філадельфія: Б. в., 1995. – 493 с.

 63. Слезкин Ю. Ингерманландский гусарский полк в гражданской войне // Возрожденние полки русской армии в Белой борьбе на Юге России: серия «Белое движение в России». – М.: ЗАО Изд – во Центрполиграф, 2002. – Т. 7. – с. 125-129.

 64. Суслик Р. Криваві сторінки з неписаних літописів. Полтавщина у боротьбі проти Московського комунізму. / Суслик Р. – Лондон, 1955.

65. Троцкий Л. Моя жизнь./ Л.Троцкий. – М.: Политиздат, 1991.

66. Тинченко Я. Діяльність С. Петлюри за часів першої українсько-радянської війни: грудень 1917-лютий 1918 рр. // Симон Петлюра та українська національна революція. – К.: МП “Фенікс”, 1993. - С. 51-136.

67. Тинченко Я. Українське офiцерство: шляхи скорботи та забуття. - Ч.1. Бiографiчно-довiдкова. – К.: Тиражувальний центр УРП, 1995. - 258 с.

68. Удовиченко О. Третя залiзна дивiзiя: Матерiали до iсторiї В УНР: У 2 т. - Нью-Йорк: Червона Калина, 1971. - Т.1. - 263 с.; 1982. - Т.2. - 230 с.

69. Удовиченко О. Україна у вiйнi за державнiсть: Iсторiя органiзацiї i бойових дiй Українських Збройних Сил 1917-1921. – К.: Україна, 1995. - 206 с.

70. Україна в минулому / НАН України, Iн-т Укр. Археографiї та джерелознавства iм. М.С. Грушевського. Львiв.видання: Вiдп. ред. Я.Дашкевич. - Київ-Львiв, 1996. - 239 с.

71. Українська Галицька Армiя: У 40-рiччя її участi у визвольних змаганнях (Матерiали до iсторiї) / Т.1-5. - Вiннiпег, 1958-1976. - 670, 200, 230, 291, 100 с.

72. Українська перiодика: iсторiя i сучаснiсть. Докум. та повiдом. третьої Всеукраїн. наук.-теор. конф. 22-23 грудня 1995 р. / НАН України, Львiв. наук. б-ка iм. В.Стефаника. Науково-дослiд. центр перiодики. Редкол.М.М.Романюк (вiдп. ред.) та iн. - Львiв, 1995. - 290 с.

73. Хрiн I. Збаразький курiнь // Українська Галицька Армiя. Т.4. - Вiннiпег, 1962. - С. 279-280.

74. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920. У 4 т. - Відень, 1921-1922. - Т.1. - Відень, 1921. - 176 с.; Т.2. - Відень, 1921. 204 с.; Т.3. - Відень, 1921. - 160 с.; Т.4. - Відень, 1922. - 192 с.

75. Черноморский А.С. Работа с мемуарами.. - Москва: Высшая школа, 1965. - 135 с.

76. Чорна книга України. Збірник документів, архівних матеріалів, доповідей, статей, досліджень, есе. / Під. ред.Ф.Зубанова .- К.: Видавнича справа “Просвіта” 1998 р. - 783 с.

77. Чорткiвська офензива. - Мюнхен: Вид. Братства воякiв 1-ї Укр. дивiзiї УНА, 1953. - 58 с.

78. Шанковський Л. Де були українськi полки австрiйської армiї при кiнцi свiтової вiйни? // Українська армiя в боротьбi за державнiсть. - Мюнхен: Днiпрова хвиля, 1958. - С. 85-105.

79. Шанковський Л. Українська армiя в боротьбi за державнiсть.-Мюнхен: Днiпрова хвиля, 1958. - 317 с.

80. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма: (Виклад в Америці). - Прага: Вільна спілка, 1927. - 324.- 1928.

81. Шерман И.Л. Советская историография гражданской войны в СССР (1920-1931 гг.) - Харков: Из-во ХГУ, 1964. - 340 с.

82. Щусь О.Й. Всеукраїнськi вiйськовi з´їзди. - Київ: Наукова думка, 1992. - 86 с.

 1. Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя // Фещенко-Чопівський І. Життєписно-бібліографічний нарис / І. Фещенко-Чопівський;. – Львів: НТШ, 2000. – С. 79–207.

 2.  Цегельський Л. Від леґенд до правди: Спомини про події в Україні, зв’язані з Першим Листопадом 1918 р. / Л. Цегельський. – Нью-Йорк; Філадельфія: Булава, 1960. – 313 с.

 3. Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары. / О. Чернин. – Москва-Петроград: Госуд, изд-во, 1923.

 4. Черячукин А. Донские делегации на Украину и в Берлин. / А. Черячукин // Донская летопись. -1924.

 5. Шаповал М. // У 60-річчя відновлення гетьманської держави .- Мюнхен, 1978. – 158 с.

 6. Шемет С. До історії української демократично-хліборобської партії. / С. Шемет – Хліборобська Україна. – 1923.

 7. Шкільник М. Україна в боротьбі за державність (1917-1921). Спомини та роздуми./ М. Шкільник - Торонто, 1971.

 8. Юртик Г. (Тютюнник Ю.) Революційна стихія. // Дзвін. – 1991. – № 2.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:
ДФН – залік/іспит.
5. Засоби діагностики успішності навчання:

поточне тестування, підсумковий тест, усне та письмове опитування, співбесіда, виконання практичних завдань, реферат, контрольні роботи.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра історії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної

роботи________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр.

Ступінь магістра

Галузь знань 01 Освіта

014 Середня освіта

Код та найменування спеціальностіНапрям підготовки: 014.01 Середня освіта (Історія)

Навчально-науковий інститут історії, політології та права.

2017-2018 навчальний рік

Розробник: Пархоменко Владислав Анатолійович, професор кафедри історії, доктор історичних наук.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії

Протокол № від « » серпня 2017 р.

Завідувач кафедри _______________ (Ніколаєв І. Є.)

« » серпня 2017 р.
 1. Опис навчальної дисципліниНайменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 5

Галузь знань

 1. освіта
Нормативна


Спеціальність

014 Середня освіта


014.03 Середня освіта (Історія)

Семестр

Загальна кількість годин – 150Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Ступінь:

магістр22 год.

.

Практичні, семінарські

28год.

.

Лабораторні

.Самостійна робота

100 год.

.

Контрольні роботи:

.

Вид контролю:

іспит
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 150 год.: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (30%/70%)2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета і завдання курсу. Україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр. Аналіз сучасного державотворення в Україні переконливо засвідчує, що чимало нинішніх проблем значною мірою ідентичні викликам періоду національно-визвольних змагань початку ХХ ст. Вивчення історії визвольного руху в роки Першої світової війни та Української революції 1917-1921 рр., постатей і подій минулого важливо в теперішній історичній свідомості, сприятиме розв’язанню певних проблем сучасного державотворення. Всебічне вивчення тематики курсу в нинішніх умовах диктується і тим, що розбудова Української держави поставила перед сучасною історичною наукою завдання об’єктивного висвітлення її минулого, спотвореного імперською ідеологією.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

– систематизувати та проаналізувати історичну літературу з даної проблеми, визначити ступінь її вивчення;


 • розглянути, враховуючи політичні та соціально-економічні фактори, розвиток українського національного руху напередодні революції 1917 року (в роки Першої світової війни);

 • розкрити процес утворення Української Центральної Ради та її боротьбу за автономію;

 • висвітлити, враховуючи умови політичної ситуації в Україні, зміст та принципи реалізації плану державного будівництва УНР (листопад 1917- квітень 1918 рр.);

 • дослідити внутрішню та зовнішню політику Гетьманату П.Скоропадського у спогадах сучасників;

 • розкрити основні аспекти внутрішньої та зовнішньої діяльності уряду Директорії УНР;

 • проаналізувати визвольну боротьбу в Східній Галичині у 1914-1918 рр.;

 • дослідити проблему формування Збройних сил УНР, Гетьманату та ЗУНР в період Української революції.

Викладання курсу базується на методичному прийомі зіставлення історичних явищ і процесів, розкриття історичних перспектив, навчає розуміти історичні закономірності, допомагає концептуалізувати й фундаменталізувати знання, розвивати здатність до інтегруючого мислення, істотно підвищувати рівень методичної культури.

Компетенції які повинен одержати студент:
І. Загальнопредметні, що передбачають набуття і розвиток здатності:

1. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного, креативного) мислення.

2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

3. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми.

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

5. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків своїх дій

6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді.

7. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної критики.

8. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових норм.

9. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

10. Здатність до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників освітнього процесу.

11. Здатність до управління якістю роботи, що виконується. • ІІ. Фахові:

розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій історичної науки як складової частини наукової думки і духовної культури суспільства;

докладне знання історії України;

розгляд суспільних явищ у розвитку і в конкретно-історичних умовах;

оцінку подій та діяльності людей в історичному процесі з позицій загальнолюдських цінностей, критичну оцінку історичних фактів на підставі альтернативних поглядів на проблеми;

з’ясування причинно-наслідкових зв’язків в історичних подіях минулого, аналіз і узагальнення історичного матеріалу в певній системі, порівняння історичних фактів на основі здобутих знань і формування на цьому ґрунті особистого світогляду;

знання здобутків гуманітарних і суспільних наук.3.Програма навчальної дисципліни

Кредит 1.

Тема 1. Україна в роки Першої світової війни.

Історіографія проблеми. Україна в роки Першої світової війни: хід військових дій. СВУ. ГУР. Українські Січові стрільці.Кредит 2.

Тема 2. Початок Української національної революції 1917 р.

Український національний рух на початку ХХ ст. Утворення Центральної Ради. Український національний конгрес. Українізація збройних сил. Всеукраїнські військові з їзди. І та ІІ Універсали.

Тема 3. Українська Народна Республіка (листопад 1917-квітень 1918 рр.)ІІІ Універсал. Проголошення УНР. Війна з радянською Росією. Брестські переговори. Відновлення УНР.

Кредит 3.

Тема 4. Гетьманат П.Скоропадського 1918 р.

Переворот 29 квітня 1918 р. Внутрішня політика: аграрна реформа, будівництво збройних сил, культурно-освітня сфера. Зовнішні відносини Української Держави: Четверной союз, Антанта, радянська Росія, антибільшовицькі уряди Дону, Кубані, Криму.

Тема 5. ЗУНР. Україно-польська війна 1919 р.

«Листопадовий зрив». Проголошення ЗУНР та її внутрішня політика. Переговори з Антантою. Військові дії в Галичині 1918-1919 рр. Створення ЗОУНР. Причини поразки.

Тема 6. Падіння Гетьманату.

Утворення Директорії УНР. Антигетьманський повстанський рух. Грамота Скоропадського про федеративний зв'язок із Росією. Падіння Гетьманату.

Кредит 4.

Тема 7. Внутрішня та зовнішня політика Директорії.

Трудовий конгрес. Отаманщина. Переговори з Антантою та радянською Росією. Відносини із ЗОУНР. Військові дії проти більшовиків та денікінців.

Тема 8. Селянсько-повстанський рух в Україні в 1918-1921 рр.. Антигетьманскі повстання у 1918 р. Повстанська армія Н. Махна. Отаманщина. Виступ Н. Григор єва. Боротьба з Денікіним. Перший та Другий Зимові походи. Антибільшовицький рух.

Тема 9. Денікінський режим в Україні (1919 р.)

Національна та соціальна політика ЗСПР. Союз УГА та ЗСПР. Війна Добровольчої армії проти УНР.Кредит 5.

Тема 10. Українська національна революція 1917-21 рр. на Миколаївщині.Національний рух в 1917 р. Миколаївщиина в добу Гетьманату. Отаман Н. Григор єв. Баштанська та Висунська селянські республіки. Антибільшовицький повстанський рух. Особливості визвольних змагань на Миколаївщині .

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

к.р.

інд.

с. р.
л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

Кредит 1

Тема 1. Україна в роки Першої світової війни
4

24Кредит 2

Тема 2. Початок Української національної революції 1917 р..
2

212Тема 3. Українська Народна республіка (листопад 1917-квітень 1918 рр.)
2

412Кредит 3

Тема 4. Гетьманат П.Скоропадського 1918 р.
2

212Тема 5. ЗУНР.
2

214Тема 6. Падіння Гетьманату.
2

46Кредит 3

Тема 7. Внутрішня та зовнішня політика Директорії.
2

26Тема 8 Селянсько-повстанський рух 1918-1921 рр.
2

46Тема 9. Денікінський режим в Україні (1919 р.)
2

26КРЕДИТ 4.

Тема 10. Українська національна революція 1917-21 рр. на Миколаївщині


2

412Усього годин

150

22

28100


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка