Недолік Можливі прояви, причиниСкачати 127.59 Kb.
Дата конвертації16.02.2019
Розмір127.59 Kb.
ТипУрок
НАЙХАРАКТЕРНІШІ НЕДОЛІКИ УРОКУ


Недолік

Можливі прояви, причини

1

2

План уроку не відповідає елементарним вимогам.

План уроку складений за шаблоном. План уроку не коригуєтьсяНехтування вчителем підготовкою плану проведення уроку, неякісна підготовка до уроку

Учитель неякісно підготовлений до проведення уроку

Класна дошка не містить попередньо підготовлених необхідних записів.

Не підготовлено необхідні наочні приладдя, обладнання, технічні за­соби навчання.

Не розроблена тактика проведення уроку на основі його мети та за­вдань


Невміння якісно побудувати урок

Слабка теоретична підготовка з питань методики викладання пред­мета.

Неякісна підготовка до уроку. Непродуманість усіх етапів уроку. Відсутня установка на кінцевий результат.

Низький або високий темп уроку (відсутнє врахування особливостей роботи класу).

Нераціонально використовується час уроку.

Учитель не готовий провести урок творчо, нетрадиційно


Урок не відзначається цілісністю і логічною завершеністю

Етапи уроку не є взаємопов'язаними, кожний попередній вид роботи не є підґрунтям наступного

Нераціонально використовується час уроку

Неякісна підготовка до уроку.

Тратиться занадто багато часу на організацію робочого місця учнів (учні не навчені готувати все необхідне на урок безпосередньо перед ним).

Учні не зайняті навчально-пізнавальною діяльністю впродовж цілого уроку.

Нераціонально проводиться перевірка виконання домашнього завдан­ня, готовності учнів до уроку. Урок не завершується з дзвінкомТема уроку не записується на дошці

Ігнорування вчителем доведення теми уроку до кожного школяра

Не повідомляєгься мста уроку

Відсутня мотивація навчальної діяльності учнів, вони не знають, як і для чого будуть вивчати новий матеріал

Мета уроку не узгоджується в процесі обговорення з учнями, а ставиться са­мим учителем

Мета і завдання уроку нечітко формулюються. Мета і завдання уроку формулюються, але без будь-якої системи. Учитель не вміє донести до учнів мету й завдання уроку на доступній для їхнього розуміння мові

Не приділяється належна увага мотивації й інтересу учнів до уроку

Матеріал перевантажений зайвими фактами, не виділяються основні теоретичні положення, не показується практичне використання матеріалу, який вивчається.

Навчальна діяльність учнів не відзначається чіткістю.

Відсутнє емоційне заохочення і похвала учнів як стимуляція їхньої

роботи.


Оцінки не відповідають критеріям, не сповна використовується їхня стимулююча функція

Час активної роботи учнів на уроці набагато менший, ніж час активного пояснення вчителя

Недотримання основних дидактичних вимог щодо сучасного уроку. Пристосування учнів до дій учителя, зниження пізнавального інтересу

Мовчання більшості учнів на уроці

Учні недостатньо добре володіють термінологією предмета. Учитель працює не на учнів, а на показ видимого благополуччя

Втрата окремими учнями впевненості у своїх навчальних можливостей

Відсутність диференціації навчальної діяльності школярів. Нетактовна поведінка вчителя по відношенню до окремих учнів

Робота з обмеженим колом школярів

Зниження працездатності учнів, уваги в класі. Незацікавленість учителем роботою кожного учня на уроці. Учитель не володіє особливими методичними прийомами, які дозво­ляють індивідуально працювати з усіма (чи хоча б із більшістю) учнів класу
2. Для учнів із високим рівнем навчальних можливостей — не даються завдання підвищеної складності; не пропонується розв'язувати за­вдання кількома способами і вказувати найбільш раціональний; не рекомендуються завдання на підбір додаткових прикладів, фактів по матеріалу, що вивчається; не даються завдання на самостійне складан­ня задач, вправ, проведення домашніх дослідів, додаткових спостере­жень, експериментальних завдань; не ставляться підвищені вимоги до логіки викладу, культури мови; не даються спеціальні творчі завдання; не контролюється оптимальність слабкого навантаження, не прово­диться робота з попередження можливої перевтоми.

3. Учитель не проводить інструктаж про способи організації роботиНеврахування інтересів, захоплень учнів або повна їх відсутність

Незнання вчителем інтересів, захоплень дітей.

Відсутність співпраці з класними керівниками, практичним психоло­гом, батькамиУчитель виступає репродуктором на­вчання

Недостатній рівень ознайомленості вчителя з вимогами до сучасного уроку.

Відсутність форм активізації навчально-виховного процесу. Перед учнями не ставляться завдання, які вимагають осмислення, по­яснення, доказівНеналежна увага приділяється виділенню основного, найсуттєвішого зі змісту виучуваного матеріалу та його багаторазовому повторенню

Невміння поставити акцент на найголовнішому

Більшість учнів класу не розуміє тексту, не вміє виділяти головне

Учні не вміють працювати з навчальною книгою.

Учитель не знає основних правил роботи з навчальною книгою, яких

треба навчити учнів.

В учнів погано сформовані навички читання.

Шкільний психолог не співпрацює з учителями-предметниками, клас­ними керівниками, батьками учнів


Більшість учнів класу не засвоює матеріал уроку

Не створюються умови для успішного запам'ятовування й попере­дження забування навчального матеріалу.

Не відбувається вивчення навчального матеріалу з різних точок зору, не проводиться його значеннєве й логічне угрупування. Не використовуються ситуації, під час яких включаються різні види пам'яті (моторна, образна, словесно-логічна, емоційна)Учні не вміють працювати з навчаль­ною книгою

Учитель не вміє організувати ефективну роботу з навчальною книгою на уроці.

Учні не залучаються до роботи з навчальною книгою впродовж цілого уроку.

Учні не вміють звертатися до навчальної книги у випадку виникнення труднощів


Одноманітність форм і методів вивчен­ня нового матеріалу

Учитель не продумує форми вивчення нового матеріалу з урахуванням його характеру, змісту, складності, особливостей класу, вікових осо­бливостей школярів, власних індивідуальних особливостей

Неякісна підготовка учнів до уроку

На робочих учнівських місцях немає необхідних для проведення уро­ку інструментів та матеріалів, навчальних посібників. Учні не готові відповідати на поставлені запитання впродовж цілого уроку.

Учні не навчені вчитися з оптимальною працездатністюНе проводиться перевірка виконання учнями домашнього завдання

Не виховується інтерес до навчальної діяльності в процесі домашньої роботи

Проводиться опитування малої кількості учнів. На опитування тратить­ся занадто багато часу.

Зовсім або неякісно використовується дошка, технічні засоби на­вчання на етапі опитування. Вчителем не проводиться попередньої підготовки їх до уроку.

Не використовуються індивідуальні картки-завдання, тестові форми контролю, різні види самостійних робітБільшість учнів не виконала домашнє завдання

Учитель зовсім не проводить або проводить неякісно пояснення сутності домашнього завдання. На етапі подачі домашнього завдання вчитель не демонструє учням, якого значення він надає йому. Учні не знають, що було задано додому. Учні не ознайомлені зі способами виконання домашнього завдання

Процес перевірки домашнього завдання не носить навчального характеру

Учні не залучаються до постановки запитань однокласникам, допо­внення чи виправлення їхньої відповіді, аналізу виконання домашньо­го завдання (навіть із вказівками вчителя)

Не проводиться оперативна перевірка якості виконання учнями письмових завдань, підготовки до уроків

Учень відповідає біля дошки, а інші в цей час пасивні

Учень розв'язує задачу біля дошки, всі інші переписують

Такий вид роботи не вимагає ніякого розумового напруження. Доцільно використати метод «закритої дошки» (учні виконують за­вдання самостійно, після цього на дошці буде показаний попередньо записаний правильний розв'язок)

Актуалізація опорних знань учнів про­водиться вчителем самостійно

Учитель позбавляє тих учнів, котрі забули цей матеріал, можливості тренування пам'яті, а у тих, хто добре пам'ятає, — можливості засто­совувати одержані знання, уміння і навички. При підготовці до попереднього уроку вчитель не передбачив матеріалу, який учні мали повторити

Не приділяється достатньої уваги підготовці учнів до тематичного оцінювання (підсумкової контрольної роботи)

Учитель не готується до уроків цілої теми, чітко не уявляє місця уроку в цілій темі.

Не проводиться виділення головного.

Неналежний рівень обізнаності з вимогами навчальних програм щодо рівня підготовки учнів


Неналежна активізація навчальної діяльності учнів, знижений рівень інтересу

Дібрані навчальні завдання були направлені тільки на повторення чи закріплення знань, умінь і навичок школярів, а не на активізацію розу­мових та пізнавальних чинників їхньої діяльності. Не відбувається емоційної дії (наочність, емоційна направленість виучуваного в цілому викладі вчителя тощо). Невисокий рівень захоплення вчителя предметом, темою. Одноманітність уроків (в учнів виникає відчуття, що наступний урок буде таким само).

Не простежується самостійної роботи учнів з усвідомлення виучуваної теми та її місця в загальній картині предмета. Більша частина учнів класу не сприймає тему уроку як особисту про­блему.

Монотонність викладу матеріалу


Механічне перенесення засобів і методів навчання учнів однієї вікової категорії на інших

Незнання психологічних особливостей школярів різного віку

Пояснення навчального матеріалу не відзначається чіткістю, логічністю, науковістю

Неналежне володіння програмовим матеріалом. Не володіння методикою викладання предмета. Неякісна підготовка до уроку

Недостатньо якісно формувалися і закріплювалися знання, уміння і навич­ки учнів

Неналежною була самостійна пошукова навчальна діяльність учнів. Закріплення матеріалу проходить тільки як повторення пройденого, а закріплення умінь і навичок — як виконання вправ, розв'язування прикладів і задач.

Не приділяється уваги самостійному, творчому застосуванню одержа­них на уроці знань, сформованих умінь і навичокМалоефективною є робота з формуван­ня вмінь

У ході підготовки до уроку вчитель не проаналізував структуру дії, чітко не уявив з яких основних елементів (операцій) вона складається. Не визначається найбільш доцільна послідовність дій і не організовується система вправ на вироблення вмінь виконувати ці дії. Учні не ознайомлені з узагальненим планом дій, немає цього плану на відповідних стендах у кабінеті. Не використовуються міжпредметні зв'язки

Знижена пізнавальна активність, розу­мова перевтома учнів

Недооцінка вчителем індивідуального підходу до організації навчання учнів.

Урок в цілому чи окрема його частина не викликають жвавого інтересу й активного обговорення.

Не з'являються нетривіальні думки, рішення, які б радували як вчите­ля, так і учнів.

Урок не проходить в атмосфері азарту пізнання, спільного пошуку правильної відповіді, рішення тощо.


Учитель формально виконує те, що потрібно, не цікавиться реальним результатом своєї праці

Надмірне емоційне перевантаження учнів

Недотримання вчителем психологічних норм під час використання ігор і наочних методів

За підсумком уроку не можна зробити висновок про його результативність

Неякісно підготовлені запитання і завдання для підсумку уроку, їхній зміст не відповідає поставленій триєдиній меті уроку

Домашнє завдання не записано на дошці, задане після дзвінка, недиференційоване, значно перевищує обсяг роботи, виконаної на уроці

Не вибрано і не заплановано найраціональніший час для подачі до­машнього завдання, проведення інструктажу щодо його виконання. При підготовці до уроку вчитель неправильно передбачає обсяг робо­ти на уроці і той, який задається додому.

Учні покарані за неякісну роботу на уроці домашнім завданням («що

не виконали в класі, виконаєте вдома»).

Учитель не слідкує за часом на уроці, не відчуває часуУчні не підготовлені до подальшої навчальної роботи вдома

Учитель не осмислив завдання кожного уроку теми. Учні не озброєні раціональними способами виконання завдань. Низький рівень сформованості в учнів способів виконання завдань. Відсутність розроблених пам'яток, інструкцій, правил раціональної організації навчальної праці учнів удома, способів виконання окремих видів робіт

Не виховується інтерес до навчальної діяльності в процесі виконання домаш­нього завдання

Переважають завдання на закріплення, повторення вивченого на уроці; не приділяється увага завданням творчого, проблемного, дослідницького характеру. Відсутня диференціація домашніх завдань

Неякісним є оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінюються не успіхи кожного школяра, а акцентується увага на його невдачах.

Недотримання Критеріїв оцінювання. Оцінка не зрозуміла для учня, необ'єктивна. Оцінка та облік навчальних досягнень не характеризуються системністю, що в значній мірі не дає вчителю можливості оператив­но і надійно керувати процесом навчання. Контроль знань здійснюється стихійноНедостатня увага розвитку усного й писемного мовлення

Переважають монологічні або колективні відповіді.

Вчителем не здійснюється виправлення мови.

Виправлення мови здійснюється самим учителем без залучення

школярів.

Недостатнім є процес формування лексичного запасу слів певної предметної галузі


Невчасно завершується урок

Неякісна підготовка до уроку.

Невміння перебудувати урок відповідно до конкретної ситуаціїПанує напруженість, страх

Неефективною є взаємодія вчителя з учнями класу. Відсутність інтересу до предмета.

Немає інтересу спільної праці, хоча й учитель пояснює, показує, керує, а учні виконують (не цікаво ні вчителю, ні учням). Спостерігається авторитарність і придушення особистості дитини не­заперечним авторитетом учителяГостра реакція на будь-які відхилення у поведінці учнів на уроці. Погрози, грубі зауваження як основні засоби впливу на учнів

Невміння організувати роботу учнів на уроці. Прорахунки у вихованні учнів класу.

Відсутність педагогічного такту«Загравання» з учнями, намагання спо­добатись, невміння знайти правильний тон

Невміння спрямувати навчання і виховання на колектив учнів. Підлещення до дітей, невміння вчителя володіти ситуацією, управляти навчально-виховним процесом на уроці

Нераціональне використання ТЗН, ди­дактичних матеріалів

Невміння використовувати ТЗН.

Незнання санітарно-гігієнічних вимог щодо використання ТЗН. Формальний підхід до використання дидактичного матеріалу. Відсутність системи в роботі з використання ТЗН та дидактичного матеріалу для оптимізації навчально-виховного процесуНедотримання естетики навчальної праці учнів

Невиконання санітарно-гігієнічних правил при організації навчально­го процесу: освітлення, повітряний режим, розміщення учнів, осанка тощо.

Недотримання вимог техніки безпеки. Недотримання режиму рухової активності учнівКаталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка