Нова освіта школи сталого розвиткуДата конвертації16.02.2019
Розмір55.1 Kb.

Відділ освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів»

“За чисту Україну, за природний розвиток дитини”

Нова освіта

школи

сталого розвитку

Формування цілісності знань про природу і суспільство у профільній школі засобами інтегрованих курсів як складової освіти для сталого розвитку

Ляшенко А.Х., директор школи, вчитель хімії та природознавства

Ідея, технологія, менеджмент, моніторинг –

якщо цим володіє вчитель, то він спроможний

на здійснення продуктивної освіти

На сучасному етапі у вітчизняній освіті актуальна компетентнісна теорія змісту освіти, яка є відповіддю дидактів на потреби сьогодення – це можливість відходу від традиційної «предметності» у напрямі об'єднання навчальних предметів у цілісну систему.

На сучасному етапі у вітчизняній освіті актуальна компетентнісна теорія змісту освіти, яка є відповіддю дидактів на потреби сьогодення – це можливість відходу від традиційної «предметності» у напрямі об'єднання навчальних предметів у цілісну систему.

У типовому навчальному плані задекларовані інтегровані курси, зокрема курс «Природничі науки», який об'єднує компоненти галузі «Природознавство»: географія, фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія і пропонуються для вивчення у профілях суспільно-гуманітарного напрямку.

У типовому навчальному плані задекларовані інтегровані курси, зокрема курс «Природничі науки», який об'єднує компоненти галузі «Природознавство»: географія, фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія і пропонуються для вивчення у профілях суспільно-гуманітарного напрямку.

У 2009 році лабораторією інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України у системі педтехнології «Довкілля» (автор В.Р. Ільченко) розроблено інтегрований курс «Природознавство» для профільних класів старшої школи, який апробувався на базі експериментальних шкіл, зокрема КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.»

У 2009 році лабораторією інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України у системі педтехнології «Довкілля» (автор В.Р. Ільченко) розроблено інтегрований курс «Природознавство» для профільних класів старшої школи, який апробувався на базі експериментальних шкіл, зокрема КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.»


Порівняльна таблиця цілісної і традиційної природничо-наукової освіти

Цілісна природничо-наукова освіта

Традиційна природничо-наукова освіта

1. Неперервне (1-11 класи) формування природничо-наукової картини світу, цілісної системи знань про природу і суспільство.

Формування предметних знань і відповідних картин світу.

2. Наявність онтодидактичного стержня, навколо якого концентруються знання про природу (фізичні, хімічні, біологічні, географічні); в його ролі виступають загальні закономірності природи та поняття, пов’язані з ними (1-11 класи), поняття система — структура — модель (5-11класи).

Не виділено основи цілісності знань про природу.

 

3. Використання випереджаючих організаторів знань — найбільш широких понять предметів природничого циклу, з метою здійснення вертикальної (від класу до класу) та горизонтальної (в межах предметів, природничого циклу, що вивчаються в одному класі) інтеграції знань про природу; виділення ядра природничо-наукових знань, яке на кожному етапі засвоюється всіма учнями.

Випереджаючі організатори знань поставлені на початку вивчення кожного з курсів (фізики, хімії, біології, географії). Послідовність викладу змісту предметів узгоджена.

За допомогою спеціальних організаторів знань зміст предметів не узгоджений.

 

 

 

 

4. Програми всіх предметів (7-11класи) включають систему уроків у довкіллі та інтегративних днів, які дозволяють учителям-предметникам формувати у свідомості учнів життєстверджуючий «образ природи», узгоджувати його з реальністю, що забезпечує екологічне виховання та осмисленість, цілісність знань про природу, особистісну спрямованість природничо-наукової освіти.

Не ставиться питання про формування образу природи, образу світу, про систему уроків, що узгоджують дії учителів-предметників.

5. Створені передумови для реалізації діяльнісної моделі навчання: за рахунок, по-перше, структурування матеріалу від загального до конкретного, від глобального до регіонального, від компонентного до комплексного, по-друге, достатнього обсягу опорних знань (загальноприродничих та із суміжних дисциплін) для постановки і вирішення проблем, в першу чергу, спільних для предметів природничого циклу.

Немає достатньої основи загальноприродничих знань та систематичних інтегративних зв’язків між предметами для постійної діяльнісної моделі навчання.

6. Використовуються моделі створення цілісності знань із різнорідної інформації на підґрунті дидактично-тезаурусного моделювання та створення СЛС, спільні для всіх предметів. Це забезпечує передумови формування навичок цілісного засвоєння та «згортання» інформації, необхідних для успішної життєдіяльності у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві.

Не використовуються загальні, наскрізні моделі систематизації та «згортання» знань, спільні для усіх дисциплін.

Не передбачено формування загальних навичок цілісного сприйняття та засвоєння інформації.

7. Компетентнісний підхід до формування змісту освіти, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Знаннєвий підхід до формування змісту освіти, навчальних досягнень учнів.

Модель освіти для сталого розвитку «Довкілля» - це технологія цілісного вивчення освітніх галузей в 1 – 11 класах, яка включає середовище життя дітей у освітній процес через систему уроків серед природи. Це технологія формування життєствердного образу світу учня – особистісно значущої цілісної системи знань про дійсність, технологія вирощення природовідповідно високих рівнів інтелекту – IQ, EQ, LQ, де EQ – емоційний інтелект, а LQ – інтелект любові, під час формування якого діти відкривають «закон любові до рідної землі».

Модель освіти для сталого розвитку «Довкілля» - це технологія цілісного вивчення освітніх галузей в 1 – 11 класах, яка включає середовище життя дітей у освітній процес через систему уроків серед природи. Це технологія формування життєствердного образу світу учня – особистісно значущої цілісної системи знань про дійсність, технологія вирощення природовідповідно високих рівнів інтелекту – IQ, EQ, LQ, де EQ – емоційний інтелект, а LQ – інтелект любові, під час формування якого діти відкривають «закон любові до рідної землі».

Науково-методичне забезпечення навчання природознавства у старшій школі

 • Програма інтегрованого курсу «Природознавство» (10-11 кл.)
 • Підручники «Природознавство» 10, 11 клас
 • Методичний посібник «Методика навчання природознавства в старшій школі»

У підручниках реалізовано цілісну природничо-наукову освіту в профільній школі, яка втілена за допомогою модульно-залікової моделі вивчення компонентів освітньої галузі «Природознавство» та ґрунтується на засадах компетентнісного підходу з урахуванням тенденцій освіти для сталого розвитку, STEM-навчання

У підручниках реалізовано цілісну природничо-наукову освіту в профільній школі, яка втілена за допомогою модульно-залікової моделі вивчення компонентів освітньої галузі «Природознавство» та ґрунтується на засадах компетентнісного підходу з урахуванням тенденцій освіти для сталого розвитку, STEM-навчання

Освіта для людини, її самореалізації на засадах сталості та випереджувального характеру – це та мета, яка втілюється через розбудову школи «Людина і довкілля».

Освіта для людини, її самореалізації на засадах сталості та випереджувального характеру – це та мета, яка втілюється через розбудову школи «Людина і довкілля».

Основні завдання полягали в наступному:

 • Трансформація освітньої системи «Довкілля» у зміст шкільної природничо-наукової освіти, яка відповідає вимогам випереджаючої освіти і фактично є варіантом освіти для сталого розвитку.
 • Удосконалення моделі педагогічної стратегії розвитку інноваційної особистості школи «Людина і довкілля» з урахуванням концептуальних основ випереджаючої освіти, здатної забезпечувати сталий розвиток особистості як крок до освіти майбутнього.

Основні елементи філософії екологічного реалізму, на яких побудована структура і зміст інтегрованого курсу:

Основні елементи філософії екологічного реалізму, на яких побудована структура і зміст інтегрованого курсу:

- новий натуралізм, який стверджує, що людина – це перед усім частина природи;

- новий холізм, що визначає загальний взаємозв'язок, єдність світу;

- новий іманентизм, який виявляє внутрішнє джерело будь-якого розвитку.

При такій філософії освіти рівень і якість розуміння людиною цілісності природи, основи цілісності знань – загальних закономірностей природи – набувають першочергового значення для розвитку колективної свідомості людей.

При такій філософії освіти рівень і якість розуміння людиною цілісності природи, основи цілісності знань – загальних закономірностей природи – набувають першочергового значення для розвитку колективної свідомості людей.

Для створення нової парадигми освіти необхідно ввести в зміст і методику навчання поняття образу світу, як форми і продукту відображення об’єктивної реальності у свідомості людини; у природничо-наукову освіту – поняття образу природи, як основи образу світу.

Зміст курсу сформований і передбачає розгортання освітнього процесу на основі трьох визначальних підходів.

Зміст курсу сформований і передбачає розгортання освітнього процесу на основі трьох визначальних підходів.

 • Компетентнісний;
 • Діяльнісний;
 • Особистісно зорієнтований

Формування компетентностей забезпечують:

Формування компетентностей забезпечують:

 • зміст навчального матеріалу, який забезпечує реалізацію наскрізних змістових ліній:
 • екологічна безпека і сталий розвиток;
 • громадянська відповідальність;
 • здоров’я і безпека;
 • підприємливість і фінансова грамотність

- практична складова – уроки серед природи, інтегративні дні, компетентнісно орієнтовані завдання, задачі, демонстраційний, лабораторний експеримент, практичні роботи, екскурсії на виробництво.

- практична складова – уроки серед природи, інтегративні дні, компетентнісно орієнтовані завдання, задачі, демонстраційний, лабораторний експеримент, практичні роботи, екскурсії на виробництво.

Результати навчальної діяльності учнів визначені згідно зі структурою компетентності за складниками:

- знаннєвий

- діяльнісний

- ціннісний

У зміст і методику навчання введено поняття:

У зміст і методику навчання введено поняття:

 • наукова картина світу як модель цілісного уявлення дійсності (світу) на основі загальних закономірностей природи і суспільства. Усі елементи картини світу мають бути взаємозв'язаними, взаємоузгодженими, доповнювати один одного;
 • образ світу як форма і продукт відображення об'єктивної реальності у свідомості людини;
 • образ природи як основа образу світу;
 • структурно-логічні схеми як установлення взаємозв'язків між елементами системи;
 • загальні закономірності будь-якого розвитку.

Основою розвитку є загальні закони природи, які виражаються закономірностями:

Основою розвитку є загальні закони природи, які виражаються закономірностями:

 • збереження,
 • спрямованості,
 • періодичності.
 • Засобами інтеграції в даному курсі «Природознавство» і є загальні закони та закономірності природи, які запропонувала і успішно реалізувала в педтехнології «Довкілля» академік В.Р. Ільченко


Стержневою ідеєю педтехнології «Довкілля» є три фундаментальні закономірності природи: збереження, спрямованості й періодичності, як основа цілісності знань, уроки серед природи, формування життєствердного образу світу як складової конструктивного суспільства.

Структура інтегрованого курсу «Природознавство» (модульний підхід)

 • Загальноприродничий модуль
 • Фізико-астрономічний модуль
 • Географічний модуль
 • Хімічний модуль
 • Біолого-екологічний модуль
 • Такий підхід пов’язаний з тим, що на даний час школи не забезпечені фахівцями викладання інтегрованих курсів.


Досвід роботи показує, що освіта за педтехнологією «Довкілля» (інтегрований курс «Природознавство» як її складова) є:

1. Цілісною;

2. Герменевтичною;

3. Особистісно-орієнтованою,

особистісно-розвивальною,

технологізованою;

4. Екологічною;
 • Валеологічною;
 • Диференційованою.

1. Цілісною:

1. Цілісною:

а) за змістом знань;

б) за освітнім процесом, який у кожний момент, починаючи з 1 класу, є процесом формування цілісної свідомості учня через створення у ній ПНКС як системи знань про довкілля, в основі якої лежать найбільш загальні закономірності природи;

в) за методами навчання;

г) за формами навчання;

д) за системою навчання;

ж) за комплексним діагностуванням ефективності освітнього процесу, основними характеристиками якого є цілісність знань учня і розуміння їх.


ЦІЛІСНІСТЬ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ТА СУСПІЛЬСТВО

ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ НАУКОВИМИ ПІДХОДАМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

ПРИРОДОВІДПОВІДНИЙ

ІНТЕГРАТИВНИЙ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ

СИСТЕМНИЙ

РІВНІ ІНТЕГРАЦІЇ

ПРЕДМЕТНІ

ЗАГАЛЬНОПРЕДМЕТНІ

КЛЮЧОВІ

РЕФЛЕКСИВНА

ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА

МІЖПРЕДМЕТНА

ДИДАКТИЧНА

ЦІЛІСНА (КОНІЧНА)

Логіка засвоєння цілісних знань

Здобуття (отримання) навчальної інформації -> навчально-пізнавальна діяльність -> навчально-продуктивна діяльність -> інтегративно-пізнавальна діяльність -> моделювання образу природи, образу світу -> повторення циклу на нових рівнях формування цілісності знань, керуючись її методичною системою:


Методична система формування цілісності знань - включає п’ять рівнів формування цілісності знань:
 • Рівень Державного стандарту
 • Рівень навчального предмета
 • Рівень навчального матеріалу
 • Рівень навчальної діяльності
 • Рівень результатів навчання

Практика роботи


1.Завдання компетентнісно-інтегративного змісту.

2.Інтегративні дні.

3.Контрольні роботи.

Складання міні-проектів компетентнісно орієнтованого змісту


Святковський Данило,

учень 11-А класу

1. Завдання компетентнісно-інтегративного змісту.

Міні-проект компетентнісно орієнтованого змісту завдання на основі задачного підходу

Навколо хімічного заводу у радіусі, який чисельно дорівнює числу π (км), відчувається запах сірководню (гідроген сульфіду). Аналіз проб повітря показав, що газ розповсюджений на висоті, яка сягає половини значення молярної маси найлегшого інертного газу, а концентрація його на порядок більша гранично допустимої.

Яку масу сульфатної кислоти можна добути, якби вдалося вловити весь сірководень?

 • Яку масу сульфатної кислоти можна добути, якби вдалося вловити весь сірководень?
 • Обчислити масу так званої «акумуляторної кислоти», яку можна отримати з добутої кислоти.
 • Для яких потреб використовують сульфатну кислоту?
 • Якщо у вашій місцевості є поблизу виробництва зі шкідливими викидами, то дослідіть вплив негативних змін у довкіллі на живі організми за планом:
 • а) Який екологічний стан вашого довкілля (досліджуваної території)?
 • б) Які види забруднень є на даній території та як вони впливають на флору і фауну?
 • в) Дослідіть (якщо це можливо) забрудненість природних ресурсів, які людина використовує постійно – вода, ґрунт, повітря, порівнюючи дані з гранично допустимими концентраціями шкідливих речовин.
 • г) Який вплив шкідливих хімічних речовин на стан довкілля та живі організми ?
 • ґ) Які джерела антропогенного забруднення спостерігаються в досліджуваній місцевості?
 • д) Запропонуйте заходи вирішення проблемної ситуації щодо утилізації відходів виробництва, побутових відходів та залишків хімічного складу.
 • е) Запропонуйте заходи щодо організації населення, громадських органів до участі у впорядкуванні тієї місцевості, територія якої досліджується.

є)Виконайте індивідуально або в групі завдання таких модулів, вписавши пропущені явища. Подискутуйте, що може запропонувати хімічна наука або персонально ви для зменшення або ліквідації впливу цього явища на екологію (а, б, в, г)?

є)Виконайте індивідуально або в групі завдання таких модулів, вписавши пропущені явища. Подискутуйте, що може запропонувати хімічна наука або персонально ви для зменшення або ліквідації впливу цього явища на екологію (а, б, в, г)?

а) завод → SO2 → ? → зниження врожаю;

б) завод → СO2 → ? → глобальне потепління;

в) завод → СO → ? → руйнує гемоглобін крові;

г) завод → Нg → ? → погіршує здоров’я людини;

д) завод → NO2 → ? → пагубна дія на все живе;

е) завод → фреон → ? → збільшення шкідливих

мутацій

та підготуйте захист модулів (д, е) під час проведення інтегративного дня за темою: «Вплив негативних змін у довкіллі на живі організми».

Зміст міні-проекту можна адаптувати до реалій життя, своєї місцевості. В залежності від того, учні якого класу будуть реалізувати цей проект, його можна скорочувати, навести необхідні дані тощо.

Зміст міні-проекту можна адаптувати до реалій життя, своєї місцевості. В залежності від того, учні якого класу будуть реалізувати цей проект, його можна скорочувати, навести необхідні дані тощо.

Оскільки завдання ставилося створити компетентнісно орієнтований продукт, то у ході розв’язання вирішується ряд важливих питань, які поставлені не тільки вимогами Державного стандарту, а й життям, а саме:

І. Реалізація наскрізних змістових ліній

Наскрізні змістові лінії спрямовані на сталий розвиток світу. Всі компоненти освіти для сталого розвитку виявляються: екологічна, економічна, соціальна.

Екологічна безпека і сталий розвиток – забруднення довкілля сірководнем та розв’язання екологічної проблеми щодо збереження природних ресурсів, які людина використовує постійно, – повітря, вода, ґрунт. Підкреслюється важливість сталого (керованого) розвитку країни для майбутніх поколінь.

Громадянська відповідальність – сумлінне, громадянське дотримання керівництвом заводу законодавства, екологічного маніфесту, усвідомлення учнем відповідальності перед суспільством за свої результати навчання, які в майбутньому можуть вплинути на розвиток країни.

Здоров’я і безпека – усвідомлення учнем з одного боку значення хімії для охорони здоров’я, а з іншого – можливу шкоду сучасної хімічної технології у разі недосконалості виробництва; залежності здоров’я від чистоти повітря, води, складу харчових продуктів, дотримання здорового способу життя.

Здоров’я і безпека – усвідомлення учнем з одного боку значення хімії для охорони здоров’я, а з іншого – можливу шкоду сучасної хімічної технології у разі недосконалості виробництва; залежності здоров’я від чистоти повітря, води, складу харчових продуктів, дотримання здорового способу життя.

Підприємливість і фінансова грамотність – усвідомлення учнем необхідності розвитку безвідходних виробництв, ініціативи і підприємливості, інженерного вирішення проблеми, яка може заподіяти не шкоду, а дати прибуток. Учень переносить це ставлення на різні види своєї навчальної діяльності, поводження у довкіллі, свідомо обирає профіль навчання, виходячи з власних можливостей. Ця змістова лінія націлює на мобілізацію знань, досвіду для прийняття оптимального рішення.

Такі ситуації створюються у будь-якій проектній діяльності учня, розв’язування розрахункових задач, а особливо при виробленні власної поведінки у довкіллі.

ІІ. STEM- освіта, STEM- навчання

ІІ. STEM- освіта, STEM- навчання

STEM- навчання через інженерне вирішення екологічної проблеми в інтегруванні наук, тобто забезпечується науково-орієнтоване навчання, розвиток логічного мислення, удосконалення виробництва, перехід на замкнений цикл. Необхідна база математичних знань.

ІІІ. Формування компетентностей

Компетентнісний підхід. Цією задачею ми забезпечуємо виховний потенціал та реалізуємо всі 3 складники предметної компетентності – знаннєвий, діяльнісний, ціннісний.

Предметні компетентності, яких має набути учень у результаті навчання, у програмних вимогах виражено у формі пізнавальних дій на різних когнітивних рівнях, які згруповані за складниками компетентностей. Щодо знаннєвого складника, виконуючи міні-проект, учень називає, формулює, записує, пояснює, наводить інші приклади, знає і розуміє суть компетентнісно орієнтованої задачі. Реалізація діяльнісного складника відбувається через обчислення, використання інтернет-даних, порівняння тощо. Ціннісний складник реалізується через усвідомлення учнем принципів сучасного хімічного виробництва, як, змінюючи технологію, можна не тільки позбутися негативних наслідків, а й отримати прибуток (підприємливість і фінансова грамотність).

Важливим є те, що у процесі реалізації формується багато ключових (життєвих) компетентностей, зокрема екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська, ініціативність і підприємливість.

ІV. Використання веб-квест технології

Застосування веб-квест технології, яка виражається в пошуку необхідної інформації, зокрема гранично допустимої концентрації сірководню в повітрі, густини “акумуляторної кислоти” та масової частки її в розчині інших шкідливих речовин для порівняльного аналізу, щоб визначитись, яку небезпеку вони можуть принести людині.

V. Принципи сучасного хімічного виробництва

Ознайомлення з принципами сучасного хімічного виробництва – екологічність, висока продуктивність, раціональність, економічність, низька енергоємність, безпека, малостадійність, простота, регіональність, рециркуляція, вторинна сировина, комплексне використання сировини, безвідходність, дешевизна, неперервність, альтернативність, комбінування виробництв.

2.Інтегративні дні.

3.Контрольні роботи

Особистісно значима система знань у школі майбутнього :

 • Переконати дитину в тому, що навчання яке є життєвою необхідністю, можливе тільки через еволюційну практику.
 • Своє місце в житті можна знайти лише тоді, коли для реалізації життєвих планів буде використовуватися система наукових знань, здобутих у школі.
 • Особистісно значима система знань формується через власну наукову модель образу світу, який включає цілісності всіх освітніх галузей, навчальності учнів, мотивацію навчання, навченість.

Управлінський аспект спрямовується на:

    • трансформацію в практику роботи всіх ступенів школи концептуальних основ педтехнології “Довкілля”
    • моделювання збагаченого освітнього середовища природовідповідного змісту
    • забезпечення діяльності вчителя як менеджера пізнавального процесу
    • моніторинг результатів засобами психолого-педагогічної діагностики (фізичний, психічний, соціальний, духовний розвиток особистості)

Очікувані результати впровадження

проекту моделі школи майбутнього

“Людина і довкілля”:
 • Особистісно-орієнтована, продуктивна освіта, продуктом якої є життєствердний національний образ світу, центральне місце в якому займає компетентність людини в самозбереженні, збереженні суспільства, свого народу, збереженні довкілля;
 • Компетентність життєтворчості;
 • Фундаменталізовані, цілісні знання про основи наук;
 • Неперервність формування образу світу, екологічного, патріотичного,національного виховання;
 • Зміцнене фізичне та психічне здоров’я.

Висновки

 • В України розроблена природовідповідна національна освітня модель стійкого розвитку “Довкілля”, в якій втілена ідея Г. Сковороди – “пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай себе”, що дає можливість дітям, починаючи з дошкілля і до випускного класу, “вирощувати” свій життєстверджуючий національний образ світу і формувати життєстверджуючу модель світу українського суспільства, альтернативну дестркутивній, агресивній моделі світу.
 • Людина з цілісною свідомістю готова сповідувати гуманістичні цінності краси людини, цінності краси мислення, краси поведінки, краси думки, краси вчинку, краси ставлення до людей, природи та довкілля.

Післямова

Післямова

Модель освіти для сталого розвитку “Довкілля”, книга “Грамматика любви” (https://www.facebook.com/groups/778488685585903/files), ювілейна доповідь Римського клубу “Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!” (https://matveychev-oleg.livejournal.com/6653054.html), іншиі подібні публікації намагаються привернути увагу людсьва до того, щоб школа, освіта надавали дітям можливість розвивати наукове, цілісне світорозуміння, емоційний інтелект, інтелект любові, життєствердний національний образ світу як умову безпеки кожної нації і людства в цілому.


КЗ «Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа

І-ІІІ ступенів»

Модель технології педагогічної стратегії і тактики соціального розвитку інноваційної особистості – компетентного громадянина-патріота суспільства сталого розвитку з цілісною, екоантропоцентричною свідомістю у школі майбутнього «Людина і довкілля»

Запитання

Запитання

для учнів до контрольної роботи на уроках фізики, математики, хімії, біології, української літератури, зарубіжної літератури

(10 клас, за підсумками І семестру)

Фізика

1. Охарактеризуйте поняття «наукова картина світу», «образ світу». Що між ними спільне і відмінне?

2. Як можна включити «Механіку» в наукову картину світу, в образ світу?

Математика

1. Які закономірності природи проявляються в діях над раціональними числами, у формулах функцій?

2. Назвіть основні геометричні поняття. Як можна ввести їх в наукову картину світу, образ світу учня?

Хімія

1. Як можна включити теорію будови органічних сполук в наукову картину світу та життєствердний образ світу учнів і як проявляються загальні закони природи у цій теорії?

Біологія

1. Які загальні закономірності природи проявляються у фундаментальних властивостях живого? Наведіть приклади.

2. Як ви включаєте свої знання про стратегію сталого розвитку природи і суспільства в наукову картину світу?

Українська література

1. Яку закономірність, відому вам із природничих наук, ілюструє перехід від романтизму до реалізму в українській літературі другої половини ХІХ ст.?

2. Пригадайте «Казку про терен» (розділ 5 поеми І. Франка «Мойсей»). Терен говорить рослинам:

Здобуватиму поле для вас, І скрашатиму всі пустирі

Хоч самому не треба, Молочними квітками.

І стелитися буду внизу, І служитиму зайцю гніздом,

Ви ж буяйте до неба. Пристановищем птаху,

Боронитиму вступу до вас Щоб росли ви все краще, а я

Спижевими шпичками Буду гинуть на шляху.

Зарубіжна література

1. Яку закономірність літературного процесу може проілюструвати діалог культур?

2. У 22 пісні «Одіссеї» головний герой після того, як його впізнали, убиває залицяльників своєї дружини Пенелопи. На чому ґрунтується помста в цьому епізоді? Як ви гадаєте, помста узгоджується із закономірностями природи чи суперечить їм?


Каталог: attachments -> article -> 835
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка