О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 8 клас Перший семестр
Сторінка1/18
Дата конвертації03.11.2018
Розмір2,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
О.П.ГЛАЗОВА


РІДНА МОВА

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

8 клас

Перший семестр

2003Передмова
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання української мови восьмикласників. Планування здійснене у відповідності до сучасних вимог. До кожного уроку сформульовано навчальну, розвивальну й виховну мету. Кожен урок структуровано відповідно до його мети і завдань. Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного процесу – засвоєння знань, умінь та навичок, творче застосування їх на практиці, узагальнення і систематизацію знань, а також контроль і корекцію знань у процесі навчання. У кожному плані розкрито хід роботи, зафіксовано кожен з його етапів навчального процесу, конкретизовано прийоми роботи, зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, форми перевірки й корекції знань та вмінь, зміст домашніх завдань тощо. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів восьмого класу.

Посібник уміщує детальні плани уроків розвитку зв’язного мовлення. Основне завдання таких уроків - формування необхідних учням текстотворчих умінь на основі засвоєних ними текстологічних знань. Умовно уроки розвитку зв’язного мовлення можна поділити на уроки засвоєння мовленнєвозавчих понять (спілкування, мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі і жанри мовлення тощо) та уроки формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усними й письмовими переказами, творами різних типових значень, стилів та жанрів і т.ін.

Посібник містить тестові завдання для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для переказів, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими завданнями до них для оцінювання навчальних досягнень восьмикласників за 12-бальною системою.

Кількість поданих у кожному плані уроку вправ, а також обсяг дидактичного матеріалу свідомо збільшено, що дасть можливість учителю вибрати вправи й завдання, тексти і речення, які відповідатимуть рівневі підготовленості й інтересам учнів кожного конкретного класу та умовам роботи в школі.Поурочні плани складено відповідно до програми для середньої загальноосвітньої школи Рідна мова ( В.І.Новосьолова, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф, 2001 р.). Посібник передбачає навчання за підручником: Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т., Остаф Я.І. Рідна мова: підручник для 8 класу, - К.: Освіта, 1998.

ЗМІСТВступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

4

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Розділи науки про мову та мовні одиниці

8

Лексичне і граматичне значення слова

11

Частини мови

16

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
Головні і другорядні члени речення

20

Зв’язне мовлення. Повторення відомостей про мовлення.

Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично). Навчальне аудіювання. Види читання: вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове. Навчальне читання мовчки25

Односкладні прості речення

37

Означено-особові речення

42

Зв’язне мовлення. Особливості будови опису місцевості.

Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості45

Неозначено-особові речення

53

Узагальнено-особові речення

57

Зв’язне мовлення. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень

59

Безособові речення

64

Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні речення. Вживання називних речень в описах

69

Зв’язне мовлення. Стислий письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис місцевості

73

Односкладні речення як частини складного речення

78

Повні і неповні речення

81

Тире в неповних реченнях

84

Уживання неповних речень в діалозі, а також у складних реченнях для уникнення повторів

86

Тематичне тестування (тема: Односкладне речення. Неповні речення)

88

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення

91

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Розділові між однорідними членами речення з кількома рядами однорідних членів

95

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Розділові між однорідними членами речення з кількома рядами однорідних членів

98

Зв’язне мовлення. Особливості будови опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки

102

Однорідні й неоднорідні означення

109

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

113

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

116

Тематичне тестування (тема: Речення з однорідними членами) Контрольне читання мовчки

119

Зв’язне мовлення. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури (за складним планом)

125

Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні

127

Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні

130

Зв’язне мовлення. Контрольний письмовий докладний переказ художнього розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури

134

Вставні слова (словосполучення). Розділові знаки при вставних словах

139

Вставні речення. Розділові знаки при вставних реченнях

142

Зв’язне мовлення. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури

146

Інтонація речень зі звертаннями, вставними словами (словосполу ченнями, реченнями). Розділові знаки при звертаннях, вставних словах, словосполученнях, реченнях

147

Складання діалогів із використанням звертання та вставних слів. Контрольне аудіювання

150

Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

154Урок № 1

Тема: Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

Мета: пояснити основні функції мови, основну увагу зосередивши на таких, як гносеологічна, комунікативна, волюнтативна; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, комунікативні вміння, емоційну й естетичну сфери, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця “Функції мови”, підручник.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Прочитати спроектовані через кодоскоп (заздалегідь записані на дошці) речення. У яких із них йдеться про мову, в яких – про мовлення? Як пов’язані мова та мовлення?
Рідна мова – не полова, її за вітром не розвієш. Багато знай, та ще питай. Слухай тисячу разів, а говори один раз. Хто своєї мови цурається, той сам себе встидається. Розумну річ приємно й слухати. Рука там не зуміє, де язик не діє. Треба знати, що де казати. У нього наче будяк у роті. Слово не мни - думку борони.

Народна творчість.Словник. Полова – вівдходи при обмолочуванні зерна хлібних злаків; перен. щось несуттєве, несерйозне, таке що не має цінності.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Виконання вправи 1 (І,ІІ).
* Опрацювання таблиці.ФУНКЦІЇ МОВИ


1. КОМУНІКАТИВНА:


за допомогою мови люди обмінюються думками й почуттями;

Без слова не буває діла. Без мови не підійдеш і до корови. (Нар. творч.)

2. ПІЗНАВАЛЬНА:

передовсім через мову людина пізнає світ, здобуває знання про нього;

Через мову щиро і правдиво одкриваєть ся нам білий світ. (Д.Білоус.)

3.ВОЛЮНТАТИВНА (ВПЛИВУ):

засобом мови люди впливають одне на одного: переконують, спонукають, застерігають, надихають.

Словом можна вряту вати, можна й убити. Красне слово – золотий ключ. Холодним словом серця не запалиш. (Нар.творч.)

4.МИСЛЕОФОРМЛЮЮЧА:думки формуються й виражаються тільки за допомогою мови;

І думка стала словом... (М.Рильський.)

5.НОМІНАТИВНА (НАЗИВАННЯ):

за допомогою мови всі предмети, особи, явища тощо одержують свою назву;

Слово усе називає, а думка за словом поспішає. (Нар.творч.)

6. ВИРАЖАЛЬНА:

Через мову людина розкриває свій інтелект і реалізує свої здібності;

Слово – це не просто звуки невловимі. Слово – згусток думки... (П.Пе ребийніс.)

7. ЕМОЦІЙНА:

за допомогою мови людина виражає свої почуття й пережи вання;

У кожнім слові сяє іскра серця. (Д.Луцен ко.) Слово в мене, як річка у лузі, і леліє, і гріє, й тече. (А.Ма лишко.) Слово пече без вогню. (Нар.творч.)

8. ЕСТЕТИЧНА:

через мову людина увиразнює свої смаки й уподобання; мова – основа мистецтва;

На все впливає мови чистота! Зір глибшає, і кращають уста, стає точнішим слух, а думка гнеться, як вітром розколихані жита. (Д.Павличко.)

9. ОБЄДНУВАЛЬНА:

мова об’єднує людей, робить їх причетними до однієї спільноти.

І на землі немає більших втіх, ніж слово, що єднає нас усіх. (О.Довгий.)


ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати (прослухати). Про яку функцію мови йдеться в кожному із речень?
І. Рідна мово, без тебе ніхто я, мов одірваний вітром листок. (П.Перебийніс.) Мова – спів, мова – казка. Все сказати можливо, є і гнів, є і ласка. (Д.Білоус.) Словом можна вбити, можна врятувати, словом можна військо мужнє згуртувати. (В.Шефнер.) І вибухає слово, як тротил, як атомом заряджена незримо клітина серця. (А.Малишко.) Росою мови змочую уста. (В.Гей.)

ІІ. Мова – своєрідний енергопровід від одного до іншого, від одного до багатьох. (П.Мовчан.) Ту нев’янучу слухали мову, що лунала, як ангельський спів. (Л.Вишеславський.) Буває слово, як полова, а суть думок така мізерна... І полетить за вітром слово, бо там відсутні справжні зерна. (Б.Дегтярьов.) Є слово – наче мед, як хміль і як потік, а є слова такі, що ломлять скелю дику. (А.Малишко.) Що є для мене на кожен день святом, що я люблю із дитинства? Щира і ніжна, вічна, крилата мова моя материнська! (Г.Шмицький.)


Словник. Тротил – вибухова сполука, застосовувана в артилерійських снарядах, мінах тощо, а також для підривних робіт.
* Диктант із коментуванням. Пояснити, яку мову ми вважаємо рідною. Яка роль рідної мови в житті людини? Яким документом закріплено статус української мови в Україні як державної? Про яку функцію мови йдеться в записаних реченнях?
А мелодія рідної мови – найміцніша опора в житті. (В.Раєвський.) У ріднім слові прагне жить народ, і правда, і свобода! (Д.Павличко.) За життя своєї мови власним словом постою. (Д.Павличко.) Вдихаю все тепло своє у слово. (В.Гей.) Українська мова є державною мовою українського народу, визначальною ознакою нашої держави, засобом міжособистісного і міжнаціонального спілкування, єднання гро­мадян України в суспільно-історичну спільноту. (З Концепції мовної освіти в Україні.) Рідна мово, росту я крізь тебе, крізь родовища дум і краси. (П.Перебийніс.) В огнях душі відлити слово зумій, немовби ти – зброяр! (Р.Лубківський.) Слово злітає, як думка, високо, іноді ранить, як вістря, глибоко, іноді гасить пекучі жалі. Несть йому рівних на грішній землі. (Л.Ржегак.)
* Робота з підручником. Виконання вправи 3.
* Вільний диктант. Про які функції мови йдеться в тексті?
Для більшості населення нашої держави українська мова є рід­ною, тобто мовою предків. У мові акумулювано багатющий життєвий досвід, невичерпні скарби народної пісні і думи, неповторного українського гумору, національні й загальнолюдські ідеали, незнищенний оптимізм.

Саме з допомогою рідної мови діти нашої держави мають пізнавати навколишній світ, прилучатися до національної й світової культури, щоб потім, вийшовши зі стін школи, продовжувати розвивати її далі, передавати естафету рідної мови дітям і внукам.

З Концепції мовної освіти в Україні

Словник. Акумулювати – нагоромаджувати, збирати. Ідеал - найвища досконалість, взірець; найвища мета, до якої прагнуть люди. Оптимізм – світосприймання, пройняте життєрадісністю, бадьорістю, вірою в краще майбутнє.
* Диктант із завданням. Диктовані прислів’я записати, завершуючи їх.
Свій розум май, а людей однаково ... . Розумний батько й сина спитати ... . Гостре словечко коле ... . Бджола жалить жалом, а чоловік... . На грубе слово – не зважай, на улесливе - ... . Словом як шовком вишиває, в ділом як шилом... . Великий рот у вола, а говорити ... .

Народна творчість.Для довідок. Питай. Не соромиться. Сердечко. Словом. Не здавайся. Шпигає. Не вміє.
* Навчальний диктант.
І. Мова – наша зброя, якою ми служимо народові, що нас породив, вигодував і виховав. Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови... (М.Рильський; 40 сл.)

ІІ. А якого кольору слова? Тихесенько вимовляю слово “зелений”. Постає переді мною все зелене, і я вже не сумніваюсь, що слово це зеленого кольору. Вимовляю слово “мама”. Ввижається мені добра усмішка, каре мерехтіння в очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір, мабуть, не пов’язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим од губ.

А слово “осінь” жовте, бо восени дозрівають грушки й яблука в саду,. Слово “пролісок” біле. Од нього пахне сніжком й весняною землею, перепрілим осіннім листям. Слово “зозуля” ніжно-зелене, мов пух на вербі.

Пролетіла над подвір’ям ворона, пронесла в дзьобі галузку, а я подумав, що то вона понесла своє чорне слово. Бо слово “ворона” – чорне, як і слово “земля”. (За Є.Гуцалом; 114 сл.)


* Підбиття підсумків уроку.
*Домашнє завдання. П.1, вправа 2.
Урок № 2

Тема: Розділи науки про мову та мовні одиниці.

Мета: повторити вивчене про мовні одиниці та розділи науки про мову; удосконалювати вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Обладнання: підручник, таблиця “Основні розділи науки про мову”.
Хід уроку

.

І. Перевірка домашнього завдання.
* Попереджувальний диктант. Про яку з функцій мови йдеться в кожному з речень? Які функції мови вам відомі? Які мовні одиниці ви знаєте?
І. Слово – клітина мислі. (П.Воронько.) Слово – фантастичний ключ самопізнання людини, засіб проникнення у її внутрішній світ, світ настроїв, почуттів, переживань, страждань і мрій. (М.Жулинський.)

ІІ. Слово – зброя.(М.Рильський.) І тепло золотисто-червоне випромінюють зерна-слова. (Р.Лубківський.) Мова – це не просто засіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять... (О.Гончар.)


ІІ. Актуалізація опорних знань.
* Робота біля дошки. Записати речення. В обох реченнях підкреслити члени речення й назвати частини мови. Які розділи науки про мову вивчають члени речення й частини мови? Виділене слово записати фонетичною транскрипцією. Який розділ науки про мову вивчає звуки людської мови? Правильну вимову слів? Розібрати це ж слово за будовою, визначити спосіб його творення. Які розділи науки про мову вивчають будову слова й способи словотворення? Визначити лексичне значення підкресленого слова. Який розділ науки про мову вивчає слово, його лексичне значення та вживання? Які ще розділи про мову ви знаєте? Які мовні одиниці вам відомі?
Від лагідних слів стихає гнів. Слово чемне кожному приємне.

Народна творчість.ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІV. Повторення ключових питань теми.
*Бесіда.

  • Які мовні одиниці вам відомі?

  • Що таке текст? Що є будівельним матеріалом для тексту?

  • З чого вибудовується речення?

  • У чому відмінність між реченням і словосполученням?

  • Між словосполученням і словом?

  • Який розділ науки про мову вивчають слово і його лексичне значення?

  • Звуки людського мовлення? Знаки письма?

  • Правила вимови слів? Правила написання?

  • Словосполучення й речення?

  • Правила вживання розділових знаків?


* Робота з підручником. Виконання вправи 12 (ІІІ – колективне, ІІ – самостійне).
*Опрацювання таблиці.ОСНОВНІ РОЗДІЛИ НАУКИ ПРО МОВУ


Розділ науки про мову

Що вивчає розділ

Мовна одиниця


Фонетика

Орфоепія
Графіка

Орфографія
Лексикологія

Фразеологія

Будова слова
Словотвір
Морфологія

Синтаксис

Пунктуація

Стилістика

Звуки мовлення

Правила вимови
Знаки письма

Правила написання слів


Слова, їхнє значення і вживання
Стійкі сполучення слів (фразеологізми)
Значущі частини слова
Способи творення слів
Частини мови

Будова словосполучення й речення


Правили вживання розділових знаків
Стилі мовлення

Звуки мови і мовлення (фонема)


Звуки мови і мовлення
Графічні знаки (букви, розділові знаки).

Слово (лексема).


Корінь, префікс, суфікс, закінчення (морфеми).
Словосполучення й речення
_____________________


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка