«О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0,68 Mb.
  1   2
Державний вищий навчальний заклад


«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра банківської справи
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни

Банківські операції

на тему: «Організація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»

Студентки IV курсу Ф-03 групиНапрям підготовки 6.030508

«Фінанси і кредит (Фінанси)»

Ходаревої Ю. Д.
Перевірив: доц. Башлай. С. В.
Суми- 2013 рік

ЗМІСТВCТУП…………………………………………………………….…………..

3

POЗДIЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ….

5

1.1 Сутність та види банківських рахунків фізичних осіб ….......

5

1.2 Умови відкриття та порядок ведення і закриття рахунків фізичних осіб…………………………………………………………………

8

1.3 Державний нагляд за функціонуванням рахунків клієнтів банків…...……...……...……...……...……...……...……...……...…………..

111

POЗДIЛ 2 МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗАВИДАМИ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ………………………………………………

118

2.1 Порядок і механізм здійснення операцій за поточними та вкладними рахунками фізичних осіб ……………………………………….

18

2.2 Методичні підходи до управління поточними та вкладними рахунками баків …...........................................................................................

24

POЗДIЛ 3  АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ …...……..........……...……...…

27

ВИCНOВКИ…………………………………………………………………..

32

CПИCOК ВИКOPИCТAНOЇ ЛIТEPAТУPИ……………..………………....

34


ВСТУП

Однією з основних функцій банківської системи є раціональний розподіл фінансових ресурсів шляхом акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання і населення та спрямування їх у кредитно- інвестиційний процес. Без достатньої ресурсної бази банки не можуть у належних обсягах здійснювати кредитування поточних потреб юридичних та фізичних осіб, реалізовувати потужні інвестиційні проекти. Необхідною умовою досягнення зазначених цілей є залучення значних ресурсів, зокрема шляхом відкриття рахунків.

Забезпечення банківської діяльності необхідними обсягами коштів, які клієнти кладуть на рахунки, є одним з пріоритетних напрямів, що в свою чергу зумовлюють актуальність теми курсової роботи, а також визначають стратегічні напрями розвитку діяльності банку, так і економіки України загалом.

Метою курсової роботи є дослідження та аналіз теоретичних та практичних аспектів організації діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб.У ході курсової роботи ставимо перед собою такі завдання:

 • дослідити сутність банківського рахунку, видів відкриття банківських рахунків фізичних осіб;

 • визначити умови відкриття та порядок ведення рахунків фізичних осіб;

 • дослідити державний нагляд за функціонуванням рахунків клієнтів банків, управління поточними та вкладними рахунками баків;

 • проаналізувати структуру депозитів фізичних осіб, кількість відкритих рахунків, а також клієнтів, які мають рахунки в банку.

Об’єктом курсової роботи є банківські рахунки фізичних осіб.

Предметом дослідження є порядок відкриття і ведення рахунків фізичних осіб, а також механізм здійснення операцій за ними.

У куpcoвiй poбoтi викopиcтaнo низку мeтoдiв, cepeд якиx метод аналізу – для вивчення предмета шляхом дослідження окремих частин, мoнoгpaфiчний – в aнaлiзi дeякиx тeopeтичниx пiдпитaнь. Також використовувалися методи синтезу, індукції, дедукції, табличний, графічний, метод групування.Інформаційною базою для написання курсової роботи виступили: базові підручники, нaвчaльнo - мoдичнi пocники, пepioдичнa лiтepуpa, положення, інструкції, закон України, звіти Національного банку України.


РОЗДІЛ 1


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1 Сутність та види банківських рахунків фізичних осіб

Передумовою існування різних форм розрахунків є можливість відкрит­тя та ведення операцій за рахунками юридичних і фізичних осіб в устано­вах банків.

Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь–яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється нормативно–правовими актами НБУ та іншими актами чинного законодавства, рахунки. Особливістю даного виду розрахунків є те, що вони, з одного боку, є засобом проведення розрахунків, а з іншого – методом ведення бухгалтерського обліку в банках [1].

В науковій літературі, поняття «банківський рахунок» має лише декілька трактувань, які різняться між собою, бо загалом більшість науковців – економістів дотримуються визначення даної категорії згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Костюченко О. А., визначає банківський рахунок як спеціальний, обліковий документ, що оформляється в установах банку на ім'я державних, кооперативних, акціонерних, орендних, спільних підприємств, об'єднань громадянн, організацій і установ для зберігання коштів та здійснення безготівкових розрахунків [2].

Згідно думки Несинова С. В. банківський рахунок – рахунок для зберігання коштів і здійснення рахунків між учасниками разрахункових відносин в установах банку [3].

На думку російського економіста Ємельянцева В. П., банківський рахунок – це такий рахунок, згідно якого банк зобов’язується приймати від клієнта і третіх осіб грошові кошти в готівковій та безготівковій формах, зараховувати зазначені суми у безготівковій формі на рахунок клієнта, виконувати доручення клієнта щодо перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунки третіх осіб , на рахунки клієнта в інших кредитних організаціях, видавати клієнту грошові кошти в готівковій формі [4].

Проаналізувавши вищезазначені трактування поняття «банківський рахунок», ми вважаємо, що більш повне і точне визначення подане в Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яке звучить так: банківські рахунки – це рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів [5].

Банки відкривають своїм клієнтам за відповідними договорами такі банківські рахунки (табл. 1.1) [6].

Таблиця 1.1 – Види відкриття банківських рахунків фізичним особам

Вид

Значення

Поточний рахунокрахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково–касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Вкладний (депозитний) рахунокрахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

До поточних рахунків також належать [7]: • рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

 • поточні рахунки типу «Н», що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб – нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

 • поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній валюті постійним представництвам;

 • карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до встановлених вимог. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормативно–правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток;

 • поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів;

 • інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам–інвесторам в уповноважених банках України для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» для накопичення заощаджень на виплату пенсії [8].

Отже, банківські рахунки - це рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. Банки відкривають своїм клієнтам за відповідними договорами поточні та вкладні рахунки.
  1. Умови відкриття та порядок ведення і закриття рахунків фізичних осіб

Ведення банками рахунків клієнтів є необхідною передумовою та важливою складовою їх розрахунково–касового обслуговування. Весь процес ведення рахунків умовно можна поділити на три стадії: відкриття, обслуговування, закриття рахунків.Банки відкривають рахунки в національній валюті для таких груп клієнтів [9]:

 • юридичних і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності–резидентів, зареєстрованих в установленому порядку;

 • філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів підприємств –резидентів, зареєстрованих в установленому порядку;

 • представництв юридичних осіб –нерезидентів, іноземних інвесторів;

 • фізичних осіб (резидентів і нерезидентів).

Фізичні особи (нерезиденти) можуть відкривати рахунки в національній та іноземній валюті на території України за умови надання нотаріально засвідченої копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної держави, громадянином якої є фізична особа, якщо це передбачено угодами, укладеними між Національним банком України та центральними банками іноземних держав.

У разі відкриття рахунків фізичним особам (нерезидентам), які тимчасово прибули в Україну з метою навчання, стажування, лікування, оздоровлення, у відрядження або у приватних справах, договори між банком і цими особами укладаються виключно на термін їх перебування в Україні. Після закінчення терміну перебування в Україні фізичної особи (нерезидента) банк закриває рахунок у порядку, передбаченому умовами договору.Підставою для відкриття рахунків фізичним особам є [9]:

 • для громадян України, які:

 1. постійно проживають в Україні – паспорт громадянина України, для неповнолітніх, яким не виповнилося 16 років, свідоцтво про народження;

 2. постійно проживають за кордоном – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службовий або дипломатичний паспорт України;

 • для іноземних громадян, які:

 1. постійно проживають в Україні – паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;

 2. тимчасово перебувають в Україні – паспортний документ (для громадян держав, з якими укладено міжнародні договори на взаємні безвізові поїздки), паспортний документ за наявності відповідної візи, паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування або відміткою про навчання. Крім того, паспортні документи цих громадян мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон України (проставляється відмітка "В'їзд") і в органах внутрішніх справ (проставляється відповідний штамп у разі продовження терміну перебування в Україні) у порядку, установленому правилами в'їзду іноземців в Україну, їхнього виїзду з України та транзитного проїзду через її територію;

 • для осіб без громадянства –посвідчення особи без громадянства;

 • для біженців – посвідчення біженця.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи за довіреністю, мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт чи документ, що його замінює, а також довідку податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі відкриття рахунка особисто неповнолітньою особою, якій не виповнилося 16 років, вона подає свідоцтво про народження та довідку зі зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де навчається, або картку зі зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством порядку. Крім того, рахунок може бути відкритий в присутності одного з батьків із поданням паспорта та свідоцтва про народження неповнолітньої особи.

Якщо особа бажає закрити рахунок в банку, вона має право це зробити за таких умов:


 • на підставі заяви власника рахунка;

 • на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства (для юридичних осіб);

 • на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію підприємства(для юридичних осіб);

 • на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунка.

Закриття поточного рахунка за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви.

За наявності коштів на рахунку банк виконує завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунка вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день [8].

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунка є день отримання банком цієї заяви.

У день закриття рахунка банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунка.

Справа з юридичного оформлення рахунка залишається в установі банку.

Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.

Отже, для відкриття рахунку в банку потрібно мати документи, які підтверджують особу, а також ряд документів відповідно до категорії фізичної особи, що регулюються законодавством України і інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах  1. Державний нагляд за функціонуванням рахунків клієнтів банків

Основними законодавчими актами, що регулюють порядок відкриття, використання і закриття рахунків клієнтів банків є[10]: • Цивільний кодекс України. Параграф 3 глави 71 регулює відносини між банком і вкладником при укладанні договору банківського вкладу. Глава 72 визначає взаємовідносини між банком та клієнтом при відкритті банківського рахунку.

 • Господарський кодекс України. Розділ II визначає основи діяльності суб'єктів господарювання. Параграф 1 глави 35 визначає особливості правового регулювання фінансової діяльності, в тому числі - банківської.

 • Закон України від 20.05.99 № 679 "Про Національний банк України". Статтею 7 цього Закону визначено, що Національний банк України встановлює для банків правила проведення банківських операцій.

 • Закон України від 05.04.2001 № 2346 "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Стаття 6 цього Закону визначає коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а також орган (Національний банк України), який встановлює порядок відкриття банками рахунків та їх режими. Види рахунків, що можуть відкриватися банками, встановлюються статтею 7 Закону.

 • Закон України від 07.12.2000 № 2121 “Про банки і банківську діяльність”. Глава 11 цього Закону встановлює обов'язок банків ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки та осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.

 • Закон України від 28.11.2002 № 249 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Статтею 4 цього Закону визначено, що банки є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які відповідно до статті 5 зобов'язані проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або відкриває рахунок (в тому числі депозитний). Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції, здійснюється згідно з вимогами статті 6 цього Закону.

 • Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1256/8577 (зі змінами). Цим Положенням регулюється загальний порядок залучення банками України грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від юридичних та фізичних осіб на їх поточні, вкладні (депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

 • Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, зі змінами, (далі - Інструкція).

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам – інвесторам, виборчим блокам політичних партій і визначає [11]:

1) Загальні вимоги до функціонування рахунків, якими, зокрема передбачено, що банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки. До поточних також належать рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України; поточні рахунки типу “Н”, що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України; поточні рахунки типу “П”, що відкриваються в національній валюті постійним представництвам; карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції; поточні рахунки виборчих фондів.

2) Порядок ідентифікації клієнтів при відкритті рахунку в банку, зокрема наведено перелік документів, які є підставою для здійснення ідентифікації клієнта – фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта – юридичної особи.

3) Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання.

4) Особливості відкриття поточних рахунків окремим категоріям клієнтів банків, зокрема для забезпечення спільної діяльності, яка здійснюється на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподіленого фонду) суб'єкта господарювання – юридичної особи (крім банків), для формування статутного капіталу новостворюваного банку, для забезпечення діяльності приватного нотаріуса або адвоката.

5) Порядок використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

6) Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам, зокрема поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, неповнолітнім особам, на користь третьої особи, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності.

7) Порядок використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб. Звертаємо увагу на обмеження режимів функціонування поточних рахунків фізичних осіб – нерезидентів та рахунків фізичних осіб – резидентів в іноземній валюті. Також встановлено заборону використання поточних рахунків фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (при цьому відповідальність за використання поточного рахунку фізичної особи для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, покладено на власника рахунку).

8) Особливості відкриття карткових рахунків. Слід зазначити, що операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

9) Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками. Особливістю використання коштів за цими рахунками є те, що кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками суб'єктів господарювання, крім операцій, пов'язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу (депозиту), відповідно до укладених договорів застави та законодавства України, а також видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняються.

10) Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам (на ім'я малолітніх осіб, неповнолітніми особами, на користь третьої особи, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності) і використання коштів за цими рахунками. У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами. До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок.

11) Порядок відкриття поточних рахунків типу “Н“ у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Такі рахунки відкриваються банком офіційним представництвам, представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю, представництвам іноземних банків, організаціям і установам, які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги, військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.

12) Порядок відкриття поточних рахунків типу “П” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Такий рахунок відкривається постійним представництвам, якими є представництва юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

13) Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками.

14) Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах установам міжнародних організацій і використання коштів за цими рахунками.

15) Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками.

16) Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками.

17) Порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати від яких зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.

18) Вимоги до заповнення картки із зразками підписів.

19) Порядок зміни рахунків клієнтів, коли закриття раніше відкритих рахунків з одночасним відкриттям нових рахунків клієнтів відбувається не за їх ініціативою, в результаті чого змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів – назва банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

20) Порядок закриття рахунків клієнтів банків, зокрема, визначено підстави закриття поточних рахунків клієнтів банків.

Отже, основними законодавчими актами, що регулюють порядок відкриття, використання і закриття рахунків клієнтів банків є ряд законів України, Цивільний кодекс України , Господарський кодекс України, Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами затверджене постановою Правління Національного банку України , Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах затверджена Правлінням НБУ.
РОЗДІЛ 2

МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗАВИДАМИ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

2.1 Порядок і механізм здійснення операцій за поточними та вкладними рахунками фізичних осіб

На сьогоднішньому етапі розвитку банківської системи, банки постійно вдосконалюють порядок відкриття рахунків для фізичних и юридичних осіб, а також спрощують механізм здійснення операцій за ними.

Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (у тому числі приватним нотаріусам, адвокатам, патентним повіреним) на підставі заяви, документа, що засвідчує особу (паспорта або документа, що замінює його); договору про відкриття та обслуговування рахунка між установою банку й громадянином; картки зі зразками підписів, що засвідчуються працівником банку, який відкриває рахунок.

У договорі між установою банку та фізичною особою зазначаються серія, номер, дата та ким виданий документ, що засвідчує фізичну особу (паспорт або документ, який замінює його), адреса особи, а також ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податку (резидента), що вноситься в договір на підставі відповідного документа, виданого податковим органом. Якщо договір укладається з фізичною особою, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, у договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений працівник банку у присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки паспорта з такою відміткою [12].Карткові рахунки відкриваються фізичним особам на підставі документів, зазначених у цьому пункті. Якщо в установі банку фізичній особі відкрито поточний рахунок, то картковий рахунок відкривається на підставі заяви про відкриття карткового рахунка і договору[13].

За довіреністю власника рахунка (резидента), засвідченою нотаріально або уповноваженою особою банку, операції за рахунком може здійснювати інша особа (резидент).Відкриття рахунка однією фізичною особою (резидентом) іншій особі (резиденту)

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка