Облік бухгалтерської звітностіСкачати 313,43 Kb.
Дата конвертації14.11.2018
Розмір313,43 Kb.
План – конспект заняття

майстра в/н А.М. Педоренко

на ­­______________

ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Структура і зміст Звіту про фінансові результати

Мета уроку:

а) навчальна:

- повторення та закріплення теоретичних знань з даної теми на практиці;

- формування і розвиток умінь і навичок застосування знань для розв’язання навчально-виробничих завдань;

- формування та закріплення умінь і навичок складання звіту про фінансовий результат;б) розвивальна:

- активізація розумової діяльності учнів;

- формування прийомів мислення: аналіз – порівняння – узагальнення – висновок, розвиток умінь аналізувати законодавчі акти;

- розвиток уваги, спостережливості, логічного мислення;в) виховна:

- виховання старанності в роботі;

- прищеплення почуття відповідальності;

- формування культури виробничої діяльності, любові до знань, дисципліни, ініціативи;

- виховання економного використання матеріалів (бланків документів).

г) методична:

- застосування інноваційних технологій.


Форма уроку: урок виробничого навчання в навчальній майстерні

Методи:

- словесні (інструктаж, бесіда, пояснення, робота з друкованим джерелом інформації);

- наочні (слайд-шоу, роздатковий матеріал, показ прийомів роботи);

- практичні (вправи, самостійна практична робота учнів);

- репродуктивні (пояснювально-ілюстративний, виконання учнями прийомів та операцій за зразком, показаним майстром, виконання завдання, використовуючи інструкційну карту).

Матеріально-технічне забезпечення: калькулятор, ручка, олівець, лінійка, План рахунків бухгалтерського обліку, бланки первинних документів.

Міжпредметні зв’язки: Бухгалтерський облік, економіка підприємств, фінансовий аналіз, економічний аналіз, фінанси підприємств
Структура заняття

 1. Організаційна частина

 1. Перевірка присутності учнів;

 2. Перевірка готовності учнів до уроку;

3. Перевірка дотримання вимог техніки безпеки праці.

 1. Вступний інструктаж

Актуалізація знань:

1. Повідомити тему уроку;

2. повідомити мету уроку;

3. перевірити знання і практичні навики учнів по матеріалу пройденому на попередніх уроках;

4. підведення підсумків вступного інструктажу, звернути увагу на допущені помилки при відповідях.

Викладання нового матеріалу:


 1. повідомлення нової навчальної інформації;

 2. показ нових прийомів трудової діяльності – порядку заповнення нових для учнів документів;

 3. опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром;

 4. відповідь майстра на запитання учнів.


ІІІ. Поточний інструктаж:

- видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення алгоритму їх виконання;

- розподіл учнів по робочих місцях;

- повідомлення про критерії оцінювання виконаних робіт;

- цільові обходи майстра робочих місць учнів;

- прийом та оцінювання виконаних робіт;

- прибирання робочих місць.

IV. Заключний інструктаж:

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок учнів та пропозиції засобів по їх усуненню;

- повідомлення та обґрунтування оцінок;

- видача домашнього завдання.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ


 1. Дайте визначення поняття бухгалтерська (фінансова) звітність?

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

 1. Охарактеризуйте основні етапи підготовки до складання фінансової звітності?

Фінансова звітність є основним джерелом інформації про майновий та фінансовий стан підприємства.

Річний фінансовий звіт складається на кінець останнього дня звітного періоду. Перед складанням фінансової звітності проводиться підготовча робота бухгалтера: • Вивчення нормативно-правових актів, зміни, доповнення щодо складання фінансової звітності;

 • Організація і проведення річної інвентаризації грошових коштів, матеріальних цінностей;

 • Узгодження доходів і витрат, що відносяться до звітного періоду;

 • Проведення підсумкових робіт в регістрах аналітичного обліку;

 • Складання оборотних відомостей за аналітичними рахунками;

 • Завершення записів в головній книзі;

 • Складання оборотних відомостей за синтетичними рахунками;

 • На підставі даних оборотних відомостей складається баланс встановленої форми;

 • Складається інші форми звітності. Здійснюється взаємоузгодженість показників фінансової звітності;

 • Розгляд і затвердження річної фінансової звітності;

 • Подання фінансової звітності.

 1. Порядок складання та стоки подання фінансової звітності?

За звітним періодом фінансові звіти поділяються на річні та квартальні. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року, до моменту ліквідації.

Квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку року у складі двох форм — Балансу і Звіту про фінансові результати.

Форми фінансової звітності (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням з Держкомстатом України.

Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів державного казначейства України з виконанням бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків і порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України.

Складання звітів — завершальний етап облікового процесу, тому до початку складання звітів проводиться значна підготовча робота.

Процес підготовки до складання та безпосереднього складання фінансової звітності може бути поділений на кілька етапів.

Датою подання фінансової звітності вважається день її фактич­ної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою — дата одержання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата. У разі, якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність:


 • органам, до сфери управління яких вони належать;

 • власникам (засновникам), відповідно до установчих документів;

 • трудовим колективам на їх вимогу;

 • органам виконавчої влади та іншим користувачам, відповід­но до законодавства.

Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до порядку подання фінансової звітності: квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року. Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств. 1. Якісні характеристики фінансової звітності?

  • інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна
   бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її
   користувачами за умови, що вони мають достатні знання та
   зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;

  • фінансова звітність повинна містити лише доречну
   інформаці
   ю, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає
   змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події,
   підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому;

  • фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація,
   наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не
   містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення
   користувачів звітності;

  • фінансова звітність повинна надавати можливість
   користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням
таких принципів:

1) автономності підприємства;

2) безперервності діяльності;

3) періодичності;

4) історичної (фактичної) собівартості;

5) нарахування та відповідності доходів і витрат;

6) повного висвітлення;

7) послідовності;

8) обачності;

9) превалювання змісту над формою;

10) єдиного грошового вимірника.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою


користувачам, вона повинна містити дані про:

 • підприємство;

 • дату звітності та звітний період;

 • валюту звітності та одиницю її виміру;

 • відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

 • облікову політику підприємства та її зміни;

 • консолідацію фінансових звітів;

 • припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

 • обмеження щодо володіння активами;

 • участь у спільних підприємствах;

 • виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

 • переоцінку статей фінансових звітів;

 • іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними
  положеннями (стандартами).

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ,
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до
чинного законодавства) включає:

1) Баланс

2) Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) Примітки до звітів 1. Дайте визначення поняття «баланс», назвіть основні види балансів?

Баланс є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, дає можливість визначити ліквідність та оборотність ресурсів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості. За цими даними можна визначити інвестиційну привабливість суб’єк­та господарювання, наскільки є надійно і ефективно вкладати у нього інвестиції, придбавати його акції, облігації. Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Вступний баланс складають на початку діяльності підприємст­ва. Він відображає активи і пасиви, які сформовані його засновниками на дату створення суб’єкта господарювання.

Періодичний баланс складається протягом календарного року за звітними періодами (місяць, квартал).

Річний баланс відображає фінансовий стан підприємства на кінець звітного року.

Об’єднувальний баланс складається у разі злиття кількох підприємств в єдине об’єднання на правах юридичної особи.

Розподільний баланс складається в разі реструктуризації великих підприємств, поділу їх на декілька менших за обсягом підприємств з правами юридичної особи.

Санований баланс найчастіше складається у тих випадках, коли підприємству загрожує банкрутство. Його складають із залученням незалежного аудитора ще до закінчення звітного періоду з метою показати реальний фінансовий стан підприємства.

Ліквідаційний баланс складається у разі ліквідації підприємства.

Зведений баланс складається підприємством, до складу якого входять реструктуризовані підприємства або окремі господарства, виділені на самостійний баланс.

Консолідований баланс передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи. 1. Структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»?

Статті Балансу згруповані в розділи — три в активі Балансу та п’ять у пасиві .

В активі балансу подано розділи, у яких згруповані ресурси підприємства, що ними воно володіє на звітну дату.

У першому розділі активу Балансу відображається вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

У другом у розділі активу відображається вартість оборотних активів: запасів; дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів тощо; поточних фінансових інвестицій; грошових коштів та їх еквівалентів.

У третьому розділі відображаються витрати, які мали місце у попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних періодів.

У першому розділі пасиву вміщується інформація про власний капітал підприємства — статутний, пайовий, додатковий вкладений, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тощо.

У другому розділі пасиву відображається вартість сформованих резервів на забезпечення наступних витрат і платежів — на виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов’язань, а також отримані цільові фінансування та надходження.

У третьому розділі пасиву наводиться інформація про довгострокові зобов’язання — довгострокові кредити банків, отримані позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями тощо.

У четвертому розділі пасиву відображається інформація про поточні зобов’язання — короткострокові кредити банків та позики, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці та за іншими розрахунками.

У п’ятому розділі пасиву відображаються доходи майбутніх періодів — доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але які відносяться до наступних звітних періодів.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕМИ

Методика складання «Звіту про фінансові результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»

Наступним елементом фінансової звітності (згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") є Звіт про фінансові результати. Загальні вимоги до розкриття статей даного звіту, а також форма та зміст звіту визначаються вимогами П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і
фінансові результати діяльності підприємства.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про
доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за
звітний період.

Звіт складається у тисячах гривень без десяткових знаків, окрім розділу III, грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками.

Згідно з П(с)БО 3 Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

1. Фінансові результати

2. Елементи операційних витрат

3. Розрахунок показників прибутковості акцій

Звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як зовнішнім, так і внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягнення очікуваної рентабельності діяльності.

Фінансові результати у Звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної та надзвичайної діяльності. У свою чергу, доходи, витрати та фінансові результати від звичайної діяльності формуються на підставі узагальнення цих показників від основної діяльності та інших доходів і витрат, податку на прибуток. Згортання доходів та витрат підприємства у звіті не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Для складання Звіту про фінансові результати використовуються обо­роти за рахунками витрат і доходів (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Робоча таблиця зі складання Звіту про фінансові результатиІ. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код ряд.

Джерела інформації

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Кредитовий оборот (КО) 70

Податок на додану вартість

015

(КО 641) з дебетом pax. 70

Акцизний збір

020

(Д-т701 К-т642)
025
Інші вирахування з доходу

030

(КО 704)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 - ряд. 025 -- ряд. 030

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(ДО 90)

Валовий:

прибуток

050

Ряд.035 - ряд. 040

Збиток

055

(ряд. 035 - ряд. 040)

Інші операційні доходи

060

КО 71 (без ПДВ в частині доходів від ре­алізації оборотних активів, оренди)

Адміністративні витрати

070

(ДО 92, списаний на pax. 79)

Витрати на збут

080

(ДО 93, списаний на pax. 79)

Інші операційні витрати

090

(ДО 94, списаний на pax. 79)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

Ряд. 050 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 -

- ряд. 090 або

ряд. 055 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 -

- ряд. 090збиток

105

Ряд. 055 - ряд. 060 + ряд. 070 + ряд. 080 + + ряд. 090 або

ряд. 070 + ряд. 080 + ряд. 090 - ряд. 050 -- ряд. 060Доход від участі в капіталі

110

КО 72

ІНШІ фінансові доходи

120

К0 73

Інші доходи

130

КО 74 (без ПДВ в частині доходів від ре­алізації необоротних активів)

Фінансові витрати

140

(ДО 95, списаний на pax. 79)

Витрати від участі в капіталі

150

(ДО 96, списаний на pax. 79)

Інші витрати

160

(ДО 97, списаний на pax. 79)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

РЯД. 100 +ряд. 110 +ряд. 120 +ряд. 130-ряд. 140 - ряд. 150 - ряд. 160 або Ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 105 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160

збиток

175

Ряд. 105 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160 або ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 - ряд. 100 -ряд. 110-ряд. 120-ряд. 130

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Сума витрат з податку на прибуток (рах. 98) за" звітний період, скоригована на відстрочені податкові активи та зобов'язання

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

Ряд. 170 - ряд. 180

збиток

195

Ряд.175

Надзвичайні:доходи

200

КО 75

витрати

205

(ДО 99)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(ДО 982)

Чистий:прибуток

220

Ряд. 190 + ряд. 200 - ряд. 205 - ряд. 210 або ряд. 200 - ряд. 195 - ряд. 205 - ряд. 210

збиток

225

Ряд. 205 + ряд. 210 - ряд. 190 - ряд. 200 або ряд. 195 + ряд. 205 - ряд. 200 + ряд. 210

Із введенням в дію П(С)БО 17 "Податок на прибуток" для формування показника витрат з податку на прибуток у ф.2 (р. 180) недостатньо визначити добуток прибутку до оподаткування та ставки податку на прибуток.

Це пов'язано з тим, що відмінності у підходах визначення доходів і ви­трат підприємства між податковим законодавством і П(С)БО України при­зводять до різниці в сумах податку на прибуток, який обчислюється за кож­ним із вказаних порядків. Такі різниці потрібно враховувати, визначаючи ви­трати на прибуток. Податок на прибуток сплачується в сумі, визначеній за податковим законодавством - Д641 К 311. Відповідна величина зобов'язань повинна бути відображена в обліку.

При врегулюванні вказаних різниць застосовуються рахунки 17 і 54, а також зазнає змін величина витрат з податку на прибуток згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Урегулювання описаних різниць відповідним чином знаходить своє ві­дображення у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" фінансової звітності, де сума витрат з податку на прибуток збільшується або зменшується на відстро­чені податкові активи та податкові зобов'язання.

Інформаційним джерелом для правильного визначення податку на при­буток і пов'язаних з ним податкових різниць є показники Декларації з пода­тку на прибуток і розрахунки бухгалтерії.

На підставі даних декларації з податку на прибуток, необхідно визначити різницю між податком на прибуток за П(С)БО та відповідно до податкового законо­давства. Наступним етапом є відображення змін відстрочених податкових ак­тивів і зобов'язань у ф. № 1 "Баланс", розраховану суму витрат з податку на прибуток у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" (ДО 98 - КО 98). Порядок трансформації податку на прибуток відображається у розділі XII ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

При формуванні показників розділу 2 Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися наступного порядку (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Рекомендації щодо заповнення розділу ІІ ф. №2Рядок ф. №2

Код рядка

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

дебет

кредит

Матеріальні витрати

230

ДО pax. 80

23, 91,92, 93, 94 (крім субрахунків 942, 943)

20,21,22, 28, 37, 38, 63,68

Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства

Витрати на оплату праці

240

ДО pax. 81

23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943)

471,472,661

Відрахування на соціальні заходи

250

ДО pax. 82

23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943)

471,472, 65

Амортизація

260

ДО pax. 83

23,91,92,93,94 (крім субрахунків 942, 943)

13

Інші

операційні витрати270

ДО pax. 84

23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943)

10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 473, 474, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65,68

1. Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства

2. Обороти за дебетом 942 і кредитом 33, а також за дебетом 943 і кредитом 20, 22 не використовуються, оскільки відображають відповідно списання балансової вартості реалізованої іноземної валюти та собівартість реалізованих виробничих запасів

Важливість Звіту про фінансові результати зумовлена тим, що він: • надає інформацію про активність та результативність діяльності підприємства за певний проміжок часу;

 • є основою, на підставі якої будуються прогнози майбутньої діяльності підприємства.

Загальні критерії визнання статей у фінансових звітах – імовірність збільшення або зменшення економічних вигод, пов’язаних з цією статтею, та імовірність достовірного визначення оцінки статті – встановлені П(С)БО 1.

Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи та витрати визначаються тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того,втрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.

Цей звіт складається наростаючим підсумком з початку звітного року та подається у складі річної та квартальної звітності.

Розділ І Звіту про фінансові результати “Фінансові результати” надає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства і : • розглядає прибуток як джерело виплат власникам (нарахування і сплата дивідендів тощо), створення резервного капіталу або збільшення статутного капіталу;

 • всі витрати, пов'язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, вважає витратами підприємства.

За своєю структурою розділ І Звіту про фінансові результати поділяється на такі частини:

 Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

 Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

 Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

 Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Інформація, наведена в цьому розділі, надає змогу користувачам оцінити величину отриманого чистого прибутку (збитку), що підлягає розподілу між акціонерами у вигляді дивідендів. Крім того, дані цього розділу використовуються для розрахунку різних коефіцієнтів з метою здійснення аналізу господарської діяльності підприємства.

У розділі І інформація про доходи (витрати) та прибутки (збитки) наводиться у розрізі різних видів діяльності підприємства, що надає змогу користувачам фінансової звітності здійснювати оцінку як результатів основної діяльності підприємства, так і результатів іншої діяльності, що не відбувається на постійній основі.

Характеристика статей розділу І «Фінансові результати»

Стаття «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.010). У цьому рядку відображується загальний дохід (виручка) від ре­алізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто без відрахування наданих знижок, повернення проданих товарів, непрямих податків (ПДВ, акциз і т.п.).

Статті «Податок на додану вартість» (ряд.015) і «Акцизний збір» (ряд.020). У цих рядках підприємства-платники ПДВ і акцизного збору відо­бражують суму цих податків у складі доходу (виручки) від реалізації, що по­казаний в ряд.010 ф.2.

Вільний рядок (ряд. 025). У цьому рядку відображуються нараховані (опла­чені) підприємством інші податки і збори, що підлягають виключенню з до­ходу (виручки) від реалізації. До них належать:

1) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується:

- з операцій із продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), пла­тини і дорогоцінного каміння;

- з операцій із продажу тютюнових виробів, що сплачуються виробника­ми цієї продукції;

- з вартості послуг мобільного зв'язку.

2) рентна плата за нафту і природний газ, що добуваються в Україні. Стаття «Інші відрахування з доходу» (ряд. 030). У цьому рядку показують:

- суми знижок, надані покупцям після дати реалізації продукції, дати визнання доходу від таких операцій;

- вартість продукції або товарів, повернуті покупцями;

- інші суми, що підлягають відрахуванню з доходу (виручки) від ре­алізації продукції.

Стаття «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.035). Показник рядка 035 визначається шляхом вирахування із суми доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що показана в рядку 010, відповідних сум податків, зборів, знижок та інших сум, показаних у рядках 015, 020, 025 і 025 ф.2:

ряд.035 = ряд.010 - ряд.015 - ряд.020 - ряд.025 - ряд.030.Стаття «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.040). У цьому рядку відображується собівартість реалізованої продукції або собівартість реалізованих товарів, що складається з:

- виробничої собівартості продукції;

- прямих матеріальних витрат;

- прямих витрат на оплату праці;

- інших прямих витрат;

- загальновиробничих витрат;

- наднормативних виробничих витрат;

— собівартості втрат у межах норм природного збитку. Стаття «Валовий прибуток або збиток» (ряд.050 або 055). Дана стаття розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (то­варів, робіт, послуг) (ряд.035) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.040):

ряд.050 (055) = ряд.035 - ряд.040.

Додатний результат - показник валового прибутку, що заноситься у ряд.050, від'ємний - валовий збиток, який відображується в ряд.055.Стаття «Інші операційні доходи» (ряд. 060). До складу операційних доходів включаються доходи від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших оборотних коштів (виробничих запасів, малоцінних і зношених предметів), дохід від оренди, дохід від курсових різниць; штрафи, пені одержані, відшко­дований збиток, дохід від списання кредиторської заборгованості та ін.

Стаття «Адміністративні витрати» (ряд. 070). Дані витрати виникають у процесі операційної діяльності й до них включаються:

- загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на про­ведення річних зборів, представницькі витрати і т.п.);

- витрати на службові відрядження;

- витрати на операційну оренду, страхування майна, амортизацію, ре­монт, опалення, освітлення, водопостачання, охорону і т.ін.;

- витрати на зв'язок (поштовий, телеграфний, телефонний, телекс, факс

і т.п.);


- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського викорис­тання;

- витрати на врегулювання спорів у судових органах та ін.Стаття «Витрати на збут» (ряд. 080). У цьому рядку відображуються ви­трати, що виникли в процесі операційної діяльності підприємства та пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (робіт, товарів, послуг). До них на­лежать:

- витрати на пакувальні матеріали;

- витрати на ремонт тари;

- оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та іншим особам, що забезпечують збут;

- витрати на рекламу і маркетинг (дослідження ринку);

- витрати на відрядження, пов'язані зі збутом;

- витрати на транспортування, перевезення і страхування готової про­дукції;

- витрати на гарантійний ремонт і обслуговування і т.п.Стаття «Інші операційні витрати» (ряд.090). У цьому рядку відображу­ються усі інші витрати, що виникли в процесі операційної діяльності підприємства.

Стаття «Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток або збиток» (ряд. 100 або 105). Прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства визначається як алгебраїчна сума показників, а саме:

ряд. 100 (105) = ряд.050 (-055) + ряд.060 - ряд.070 - ряд.080 - ряд.090.

Якщо отримали додатний результат, - це прибуток, який показують у ряд. 100, якщо від'ємний, - збиток, який показують у ряд. 105.

Стаття «Дохід від участі в капіталі» (ряд. 110). У цьому рядку відображу­ються сума доходу, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні, спільні підприємства (СП), облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Асоційовані підприємства — це підприємства, у яких інвестору належить блокувальний (більше 25%) пакет акцій і які не є дочірніми або СП.Стаття «Інші фінансові доходи» (ряд. 120). У цьому рядку відображуються доходи, одержані підприємством від фінансових інвестицій (крім доходів, що враховуються за методом участі в капіталі). До таких доходів включаються:

- одержані дивіденди від інших підприємств;

- одержані відсотки по облігаціях та інших цінних паперах;

- інші доходи від фінансової діяльності.Стаття «Інші доходи» (ряд.130). У цьому рядку відображуються доходи, тримані у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. До таких доходів включаються:

   • дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;

   • дохід від не операційних курсових різниць, пов'язаних з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємств;

   • дохід від безоплатно одержаних активів, що визначений у сумі амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням і т.п.

Стаття «Фінансові витрати» (ряд. 140). У цьому рядку відображуються витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу, до складу яких включаються:

   • витрати, пов'язані з нарахуванням або сплатою відсотків за користування кредитами банків;

   • витрати, пов'язані з випуском, зберіганням та обертанням власних цінних паперів;

   • витрати, пов'язані з нарахуванням відсотків по договорах кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу і т.п.

Стаття «Втрати від участі в капіталі» (ряд. 150). У цьому рядку відобра­жуються втрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства (втрати внаслідок переоцінки необоротних активів, інвестицій і т.д.).

Стаття «Інші витрати» (ряд. 160). У цьому рядку відображуються витра­ти, що виникли в процесі звичайної діяльності підприємства (крім фінансо­вих витрат), але які не пов'язані з виробництвом і реалізацією основної про­дукції. До складу таких витрат включаються:

- балансова вартість (собівартість) реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;

- втрати від не операційних курсових різниць, які сталися внаслідок зміни курсу гривні до іноземної валюти;

- втрати від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

- втрати від списання залишкової вартості ліквідованих необоротних ак­тивів;

- витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів (розбирання, де­монтаж).Стаття «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковуван­ня: прибуток або збиток» (ряд. 170 або 175). Прибуток або збиток від звичай­ної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума таких по­казників:

ряд.170 (175) = ряд.100 (-105) + ряд. 110 + ряд.120 + ряд.130 -- ряд.140 - ряд.150 - ряд.160.

Якщо отримали додатний результат, — це прибуток, який показують у ряд.170, якщо від'ємний, - збиток, який показують у ряд.175.

Стаття «Податок на прибуток від звичайної діяльності» (ряд. 180). У цьо­му рядку показують суму податку на прибуток.

Стаття «Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток або зби­ток» (ряд.190 або 195). Прибуток від звичайної діяльності (ряд. 190) визна­чається як різниця між сумою прибутку від звичайної діяльності до оподат­кування (ряд. 170) і сумою податку на прибуток (ряд. 180). Якщо результат до­датний, то це прибуток, який показують у ряд. 190, якщо від'ємний, - збиток, який показують у ряд.195.

Стаття «Надзвичайні: доходи або витрати» (ряд.200 або 205). Доходи і ви­трати, що виникли внаслідок надзвичайних подій (стихійне лихо, пожежа, техногенна аварія і т.ін.), називаються надзвичайними доходами і витратами.

До надзвичайних доходів належать:

- відшкодування витрат страховими компаніями;

- благодійні внески від інших підприємств або фізичних осіб і т.п. До надзвичайних витрат належать:

- вартість знищених активів;

- витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій і т.п. Стаття «Податки з надзвичайного прибутку» (ряд.210). У цьому рядку

відображується сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичай­них подій.

Стаття «Чистий прибуток або збиток» (ряд.220 або 225). Показник чис­того прибутку (збитку) розраховують таким чином:

ряд.220 (225) = ряд.190 (-195) + ряд.200 (-205) - ряд.210.

Розділ ІI цього Звіту “Елементи операційних витрат”надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут, та інших операційних витрат за економічними елементами та використовується для складання Звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого прибутку на не грошові статті, зокрема на суму амортизації). Згідно з п. 38 П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” у цьому розділі наводяться відповідні елементи операційних витрат, які зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством.

Розділ ІII Звіту “Розрахунок показників прибутковості акцій” стосується лише акціонерних товариств , прості або потенційно прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, які знаходяться в процесі випуску зазначених акцій.

Закриті акціонерні товариства можуть також заповнювати цей розділ. У цьому випадку вони повинні здійснювати розрахунки показників із застосуванням П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”.

У повному обсязі показники прибутковості акцій розкриваються у річній звітності: • заповнюються всі п’ять показників третього розділу:

 • середньорічна кількість простих акцій;

 • скоригована середньорічна кількість простих акцій;

 • чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

 • скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

 • дивіденди на одну просту акцію;

 • у Примітках до фінансової звітності наводяться відповідні пояснення.

Відповідно до п. 17 П(С)БО 24 у проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться лише показники чистого прибутку на одну просту акцію і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію (рядки 320 та 330 відповідно).

Показник “прибуток на акцію” (ПНА) використовується для прийняття рішень про інвестиції як показник, який відображає суму чистого прибутку звітного періоду, що припадає на одну просту акцію в обігу.Економічний зміст ПНА полягає в тому, що він розкриває ефективність використання підприємством ресурсів, отриманих від власників простих акцій. Тому застосування усіма ВАТ однакової методики розрахунку цього показника і послідовне дотримання її під час подання фінансової звітності має важливе значення.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка