Обов’язковими структурними елементами реферату є
Скачати 71,01 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір71,01 Kb.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ


Реферат є самостійною письмовою науковою роботою з проблемних питань цивільного процесуального права. Дана робота виконується студентом протягом семестру та подається викладачу протягом 3-х днів з заняття, на якому студент зробив доповідь за проблемою, яка покладається в основу реферату.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу.

Реферат показує здатність автора розбиратися у фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати наукові ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики дослідження

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.

Обов’язковими структурними елементами реферату є:


 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки (заключна частина);

 • додатки (за необхідності);

 • список використаних джерел.

Титульний аркуш реферату має містити повне найменування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ім’я, по батькові автора; назву реферату; назву кафедри; місто і рік.

Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

У вступі мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь розробленості проблеми, мета і зміст поставлених завдань, очікувана наукова новизна.

Для висвітлення актуальності теми необхідно чітко й однозначно визначити наукове завдання, його сутність і новизну, обґрунтувати актуаль­ність та доцільність роботи для розвитку юридичної науки.

Основна частина реферату має містити виклад самостійно виконаного дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Загальні вимоги викладення основної частини :

· чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

· переконливість аргументації;

· стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;

· конкретність викладення результатів дослідження;

· обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

У основній частині подають:

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується реферат;

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, зокрема, аналіз і узагальнення результатів дос­лідження.
Зазначена частина реферату може складатися з розділів, підроз­ділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основ­ному тексту кожного розділу може передувати перед­мова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.

Висновки мають відповідати визначеним автором завданням дослідження.

Для дотримання бажаного стилю висновків корисно застосовувати в пунктах висновків такі слова та вислови, як проаналізовано…, встановлено …, виявлено …, що дало змогу …, доведено …, показано …, досліджено …, розроблено …, отримано …, запропоновано …, розроблено …, рекомендовано …, вважається за доцільне … тощо.

Ознайомлення з текстом висновків має дати можливість сфор­мувати уявлення про ступінь реалізації автором роботи поставленої мети і зав­дань.

Додатки. У разі потреби до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність.Якщо у роботі один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому куті сторінки слова “Додаток” і його позначення.Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування) або в алфа­вітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Кількість позицій у списку має становити не менше 25 джерел.Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чин­них стандартів з бібліографічної та видавничої справи: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. – К. : Держспоживстандарт України, 2007.

По кожному джерелу слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, статті, журналу, місто, видання, назву видавництва, рік видання, номер журналу, сторінки (першу і останню), на яких стаття чи тези опубліковані або кількість сторінок у книзі. При посиланні на збірники праць - дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття.

Зарубіжні джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком російських), записують в кінці списку в алфавітному порядку.

У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання.Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати 10 – 15 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Теми рефератів

 • Цивільно-процесуальні норми, їх види, особливості структури.

 • Співвідношення понять: «стадії» і «провадження» в цивільному
  процесі, наукові концепції.


 • Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру цивільного процесу.

 • Характеристика джерел цивільного процесуального права. Аналогія права та аналогія закону.

 • Особливості змісту принципу змагальності в сучасному цивільному
  судочинстві: питання теорії і практики.


 • Проблемні питання доступності судового захисту в сучасному цивільному судочинстві.

 • Проблеми реалізації принципу гласності в сучасному цивільному процесі.

 • Особливості реалізації принципу одноособового і колегіального розгляду цивільних справ в цивільному процесі: проблеми теорії і практики.

 • Принцип законності в цивільному процесі як гарантія ухвалення
  законних і обґрунтованих рішень.


 • Проблемні питання реалізації принципу диспозитивності в сучасному цивільному процесі.

 • Актуальні проблеми участі прокурора в сучасному цивільному процесі України.

 • Проблемні питання участі в процесі Уповноваженого Верховної Раді України з прав людини.

 • Проблемні питання участі в цивільному процесі експерта.

 • Спеціаліст як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин, його
  права і обов'язки.


 • Представництво в цивільному процесі: актуальні проблеми теорії і практики.

 • Процес доказування та його суб'єкти в цивільному процесі України: проблеми теорії і практики.

 • Засоби доказування в цивільному процесі України: проблемні питання теорії і практики.

 • Предмет доказування як фактичний склад правовідносин.

 • Особливості звуко- і відеозапису як засобів доказування в цивільному процесі: актуальні проблеми.

 • Електронний документ як доказ в цивільному судочинстві.

 • Особливості використання речових доказів в цивільному процесі.

 • Особливості використання письмових доказів в цивільному процесі.

 • Основні проблеми позовної форми захисту.

 • Функції позову в цивільному судочинстві.

 • Попереднє судове засідання у стадії підготовки справи до судового
  розгляду. Питання теорії і практики.


 • Види судових рішень суду першої інстанції: законодавчі новелли.

 • Сутність рішення суду та вимоги яким воно повинно відповідати.

 • Проблеми законної сили рішення суду, об'єктивні і суб'єктивні
  межі законної сили рішення суду.


 • Ухвали суду першої інстанції, їх класифікація за формою, порядком
  постановлення і змістом.


 • Заочне рішення, поняття, значення, ознаки.

 • Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

 • Судові рішення суду апеляційної інстанції.

 • Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції: проблемні питання.

 • Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України: проблеми судової практики.


Авторські права застережені
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка