Оцінювання професійної майстерності вчителя
Сторінка1/6
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Оцінювання професійної майстерності вчителя

Ніхто не може продемонструвати світу, який я є, яскравіше, ніж це зміг зробити я сам. Ніхто не може заховати севе від собі подібних, оскільки кожний вчинок людини, кожний акт творчості говорить про його автора Ернест Хемінгуей

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті відзначена велика роль освіти у сучасному суспільстві і визначені зобов'язання держава щодо забезпечення всім громадянам доступу до якісної освіти.

Якість освіти є тим показником, за яким визначається ефективність функціонування системи освіти будь-якої держави на будь-якому етапі її розвитку, особливо у період її модернізації.

У цих умовах оновлюються професійні вимоги до вчителя, а зокрема переноситься акцент з професійних знань на рівень професійних компетентностей і суб'єктивної позиції вчителя щодо здійснення професійної діяльності.

Значимий учитель сьогодні - це професіонал і особистість. Він не просто займає робоче місце, а й прикрашає своїм особистим ставленням до того, що складає зміст його роботи. На педагогічну систему, що включає державні освітні стандарти, мережу освітніх установ, органи управління впливають державна політика, економічна і соціальна системи. Новизна ситуації в тім, що освіта теж може впливати на всі державні інституції, змінюючи ситуацію на користь підвищення якості життя.

Сучасна школа в умовах, переходу на національну модель освіти потребує «нового» типу вчителя — такого, що творчо думає, володіє сучасними методами і технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати свій кінцевий результат.

Проблема становлення і розвитку професіоналізму є загальнодержавною проблемою, вирішенню якої відводиться пріоритетне направлення. Не випадково основною метою освіти стає не проста сукупність знань, умінь і навиків, а заснована на них особиста, соціальна і професійна компетентність - уміння самостійно добувати, аналізувати і ефективно використовувати інформацію, уміння раціонально й ефективно жити і працювати на світі, що швидко змінюється.

Звернемося до дефініцій. Що таке «компетенції» і що таке «компетентність»?- «компетентність» працівника трактується науковцями як адекватна поведінка працівника в організації.

Поняття «професійна компетентність» ширше знань, умінь і навичок, не є їхньою сумою, тому що включає всі сторони діяльності: знаннєву, операційно-технологічну, ціннісно-мотиваційну тощо. Більшість дослідників під терміном «компетентність» розуміють складну інтегровану якість особистості, що обумовлює можливість здійснювати деяку діяльність, причому мова йде саме не про окремі знання чи вміння й навіть не про сукупності окремих процедур діяльності, а про властивість, що дозволяє людині здійснювати діяльність в цілому. Іншими словами компетентність - це добросовісне виконання посадових обов'язків, які окреслені вимогами до кваліфікації, професіоналізму і продуктивності

- «компетенція» це здатність використовувати знання, уміння та досвід в різноманітних професійних ситуаціях. В цьому випадку мало мати просто кваліфікацію і певний професіоналізм в діяльності, необхідно їх адаптувати і ефективно їх використовувати для досягнення нової якості.

Велике значення відіграють складові поняття «компетенція»: знання, необхідні для здійснення діяльності, їх здобуванню допомагає відповідний рівень освіти, система підвищення кваліфікації, самоосвіта; уміння передбачають цілеспрямоване виконання дій для досягнення потрібного результату і якості освіти;

- досвідом стає той життєвий і професійний зміст, який осмислено і перероблено людиною і стало частиною її внутрішнього світу, професійним досвідом працівник починає володіти, тільки тоді, коли аналізує результати своєї діяльності і робить правильні висновки.

Таким чином, ми говоримо про компетентнісний підхід в освіті,який вимагає нових технологій експертизи і оцінки.

Нині зазнають змін самі аспекти оцінювання діяльності педагога, його філософія.

Зміни філософії оцінювання:

• Дискретність - безперервність

• Фрагментарність - системність

• Однобічність - багатогранність

• Кількісна оцінка - якісна

• Жорсткість в оцінюванні - гнучкість

• Штучність - природність

• Оцінка - самооцінка

• Оцінка роботи - оцінювання особистісних досягнень

Профкомпетентність вчителя оцінюється через управлінські аспекти.

Ключовими управлінськими аспектами є: внутрішкільний контроль (ВШК), атестація вчителя, підвищення кваліфікації вчителя - триєдина робота з кадрами. Атестація освітньої установи багато в чому визначається професіоналізмом педагогів, що виявляється при ВШК, підвищується за допомогою методичної служби, потім стає підставою для атестації вчителя.

Але у школах немає банку даних, про ефективність професійної діяльності педагогів та її зв'язку з підвищенням кваліфікації.

Усяка оцінка припускає вимір того, що є, і його порівняння з тим, що повинно бути, тобто порівняння реального стану справ з нормою. У повсякденному житті кожна людина оцінює або себе або ж інших, людей і, навпаки, оцінюють її. І дуже прикро буває у той час, коли, здається, усе зробив для успіху, а тебе не помітили.

І тут ми виходимо на розуміння необхідності нагромадження досягнень, які формують своєрідний «портфель», що містить набір доказів оволодіння професійними компетенціями.Іншими словами, у вчителя повинно бути «досьє успіхів», у якому віддзеркалюється все цікаве, корисне і гідне з того, що відбувається в житті вчителя. Таким «досьє успіхів» може стати «портфоліо педагога».

Технолога «Портфоліо» є однією із сучасних технологій оцінювання діяльності.

Це — індивідуальний портфель освітніх досягнень, індивідуальна накопичувальна оцінка у певній сфері діяльності особистості,

Портфоліо - це також один з методів професійного розвитку. Він призначений для того, щоб систематизувати досвід, нагромаджений спеціалістом, його знання, чіткіше визначити напрям його розвитку, а також. більш об'єктивно оцінити професійний рівень педагога.За Є. Могильовкіним «Портфоліо» - технологія планування професійної кар'єри.

Основний зміст «Портфоліо» — показати все, на що ти здатний, створити «стимул зростання».Є.М. Баликіна виділяє три основні характеристики портфоліо [І]:

  1. основний зміст портфоліо - дати можливість кожному показати все, на що він здатний, продемонструвати найбільш сильні сторони, максимально розкрити творчий потенціал;

  2. розвиток навиків аналізу діяльності, самоорганізації, самоконтролю, самооцінки, а також позитивного ставлення до критики своєї діяльності;

  3. самоусвідомлення і самовідчуття своїх результатів, розуміння їх динаміки.

Звідки взялася традиція портфоліо?

З життєвої необхідності, тому що вимоги до якості освіти постійно підвищуються.. З одного боку, портфоліо вчителя потрібно керівництву школи для моніторинга ефективності роботи вчителя, для його атестації, з іншого боку - для самоспостереження, самооцінки і самозростання вчителя.Що ж таке портфоліо вчителя?

Портфоліо вчителя, на думку Пітера Зеддіна, автора книга «The Teaching Portfolio», є черговим етапом в розвитку професії - також у свій чає в портфоліо ввійшли найбільші досягнення дизайнерів, фотографів, архітекторів, модельєрів та ін.Як зазначає автор - це опис у фактах педагогічних якостей і досягнень педагога, який включає в себе спектр документів, що формують уявлення про специфіку підходу і рівень професійної ефективності вчителя.

Створення і поширення портфоліо має певні завдання:

Прослідкувати еволюцію професійної педагогічної діяльності конкретного вчителя.

Систематизувати навчальні матеріали і напрацювання.

Продемонструвати свої власні досягнення колегам.

Запропонувати спосіб організації того чи іншого навчального курсу.

Допомагати розширенню науково-методичного діапазону освітньої установи.Такий феномен як «розкрутка» учителів у США пояснюється ефективністю ідей портфоліо як візитівки педагога. Нині більше 1000 американських шкіл і вузів активно використовують портфоліо як показник самостійності вчителя.

Коротка історія ідеї портфоліо в освіті

Портфоліо (англ portfolio) — перелік (коротке портфоліо) або збірка (широке портфоліо) виконаних робіт та напрацювань певної особи (компанії).

Портфоліо в перекладі з італійської «папка з документами», «папка спеціаліста»,

З французької: porter - формувати, нести, folio - листок, сторінка.

Портфоліо може бути як на папері, так і в електронному вигляді. Електронне портфоліо, в свою чергу, може зберігатись локально (бути доступним лише визначеному колу людей) та глобально (бути доступним для всього світу — для користувачів інтернету.). Глобально доступне портфоліо інакше називається веб-портфоліо.

Термін «портфоліо» прийшов в педагогіку з мистецтва - в 19 ст. В Італії так називали альбом з фотографіями, а в епоху Ренесансу художники і архітектори привозили з собою «портфоліо», коли претендували на місце в академії мистецтв або на будівельний проект. За допомогою зібраних у портфоліо документів можна було скласти думку про якість роботи, оцінити професійний рівень претендентів.

Портфоліо також є технологією автентичного оцінювання професійноїдіяльності. Це індивідуальний, персонально підібраний пакет матеріалів, які з одного боку, демонструють результат роботи, а з іншого, містять інформацію, яка характеризує способи аналізу і планування своєї діяльності.

Автентичне оцінювання це;

форма оцінки особистісних досягнень і освітніх результатів;

«справжня оцінка» або «оцінка реальних досягнень».
автентичне оцінювання

мета

Надання допомоги в розвитку вміння аналізувати власну діяльність

форма

портфоліо

засоби

Результати освітньої діяльності представлені у різних формах.

механізм

Рефлексія власної освітньої діяльності, освітніх результатів і власних

результат

Компетентність в сфері саморегуляції, самоорганізації. Адекватна самооцінка.

Технологія портфоліо - це організація оцінки спеціалістом професійні» успіхів, труднощів, а також шляхів їх подолання.

Згідно з сучасними словниками, портфоліо — це повна збірка власних досягнень, своєрідне досьє. Портфоліо дозволяє враховувати результати. досягнуті вчителем у всіляких видих діяльності; навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.»

Функції портфоліо:

нагромаджувальна;

• моделююча;

стимулююча.

Функції портфоліо можна сформулювати і ширше:

• діагностична - фіксує зміни і ріст профмайстерності за певний проміжок часу;

• мотиваційна - заохочує до ефективної роботи;

• змістова - розкриває весь спектр виконуваних робіт;

• розвивальна - забезпечує безперервність процесу зростання;

• цілепокладання - підтримує мету самовдосконалення;

• рейтингова - демонструє діапазон професійних компетентностей.

Види портфоліо (за І.В.Галковською):За метою:

портфоліо — власність

портфоліо — звіт

За змістом:

• Портфоліо досягнень (найбільший акцент робиться на документи, які підтверджують успіхи в тій чи іншій діяльності);

проблемно-орієнтованим портфоліо (робота вчителя над індивідуальною науково-методичною проблемою);

• тематичний портфоліо (акцент зроблено на представлення творчих робіт в одній або декількох сферах діяльності);

• презентаційний портфоліо (представлення основних результатів роботи за певний проміжок часу для проведення експертизи на відповідність заявленій кваліфікаційній категорії);

• комплексний портфоліо (містить елементи вищеперерахованих портфоліо) ,Нові форми портфоліо:

• Електронний портфоліо;

• Паспорт компетенцій і кваліфікації;

• Європейський мовний портфоліо (єдиний європейський зразок, прийнятий радою Європи)Англійське міністерство освіти пропонує таку класифікацію портфоліо:

1. Портфоліо розвитку2. Навчальне планування

3. Портфоліо готовності

4. Показове портфоліо

5. Портфоліо працевлаштування

6. Портфоліо для вступу до вузу

7. Портфоліо документів8. Портфоліо процесу

Портфоліо вчителя

Вимоги до оформлення портфоліо.

Портфоліо вчителя оформляється в палці з файлами. Кожний окремий матеріал, включений в портфоліо, повинен датуватися. Склад портфоліо залежить від мети, конкретних завдань, які ставить перед собою вчитель,

Портфоліо може оформлятися як у вигляді традиційної папки, так і з використанням інформаційних технологій. Використання даних технологій дозволяє спростити процес складання портфоліо, забезпечує постановку поточних завдань і спостереження за їх досягненням, автоматичне датування робіт при їх розміщенні, доступність їх для колег, а також ефективний зворотній зв'язок і оцінку кожної представленої роботи, дає можливість організувати відкрите обговорення.

Будь-яка модель портфоліо повинна починатися з титульної сторінки, на якій подаються особисті дані педагога, його фотографія, назва навчального закладу тощо.Обов’язкові розділи:

- Титульна сторінка:

Можна оформити так:

Прізвище, ім'я, по батькові вчителя;

повна назва навчального закладу;

назва ВУЗу, який закінчив вчитель;

стаж роботи в даному закладі;

кваліфікаційна категорія, звання;

• назва предмета, який викладає, в яких класах;

• період, за який представлені матеріали;

• в правому верхньому куті розміщується фотографія вчителя довільних розмірів.

- «Зміст портфоліо», де перераховуються всі представлені матеріали з позначенням сторінок;

- супроводжувальний лист власника документу з опитом мети, призначення і короткого опису даного портфоліо.

При складанні портфоліо враховується структурування і логічність. Зібрані матеріали слід сформувати за розділами, які повинні мати заголовки;

Коментар до портфоліо має бути вдумливим, таким, що відображає власні думки вчителя щодо його діяльності, дає повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді окремого листа читачеві, виступу, короткого параграфа з вираженням своїх думок, пояснювальної записки і так далі.

Об'єм матеріалів портфоліо від 30 до 70 сторінок друкованого тексту. Текст розміщується з дотриманням таких розмірів полів: ліве не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 15 мм. При комп'ютерному наборі використовується 14 шрифт.

У випадку включення в портфоліо учнівських робіт необхідно додати до них коментар вчителя, анотацію чи супровідний лист. Доцільно до портфоліо включити дані про нагороди вчителя.

Мета ведення портфоліо вчителем:

• систематизація досвіду;

• чітке визначення напрямів розвитку, що полегшує самоосвіту або консультування з боку колег і адміністрації:

• об'єктивніша оцінка професійних умінь;

• допомога в атестації, в отриманні вищої категорії, вищої посади при участі в конкурсі.

Портфоліо необхідний для проведення всебічного систематичного аналізу вчителем своєї педагогічної діяльності. Вчитель в своєму портфоліо відстежує ефективність власного викладання, проводячи самооцінку своєї педагогічної діяльності. Це особистий план реалізації свого професійного потенціалу і поліпшення викладацької діяльності. У портфоліо вчитель відстежує хід і результати учбового процесу. Весь об'єм значущої інформації, який знаходиться в портфоліо, необхідний для пошуку відповідей на власні питання. Спроба відповісти на ці питання неминуче примушує поглянути на свою роботу критично, А сам процес пошуку відповіді на власні питання сприяє професійному зростанню педагога.Правила складання портфоліо:

• якомога точніше сформулювати портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості і здібності;

• визначити вигляд і. структуру портфоліо, види рефлексії і критерії оцінки;

• зібрати наявні документи і матеріали і розташувати їх в певному порядку; скласти перелік;

• всі документи повинні бути датовані, у них повинні бути вказані посади і звання рецензентів, авторів, які пишуть рекомендації за результатами портфоліо (наприклад, до атестації);

• важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами і відстежувати результати роботи відповідно до поставлених цілей;

• вказати джерела, що використані для роботи для роботи інформації, описувати засоби і методи роботи;

Принципи формування портфоліо

1. Системність і регулятивність самомоніторингу,

2. Достовірність.

3. Об'єктивність.

4. Націленість автора на самовдосконалення.

5.Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.

6. Акуратність і естетичність оформлення.

7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів,

8. Наочність результатів роботи.9. Технологічність.

Орієнтовні моделі оформлення портфоліо

До ведення портфоліо немає єдиних вимог. Зміст і структура залежить від мети та завдань.

Підходи до побудови портфоліо можуть бути різними і залежати від індивідуальних особливостей вчителя. Важливо, щоб вчитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості, побачив способи подолання труднощів і досягнення вищих результатів.

Розглянемо кілька варіантів ведення портфоліо.

Традиційно портфоліо складається з трьох розділів; «портфоліо документів», «портфоліо робіт», «портфоліо відгуків» [3,4, 5,6].

Портфоліо документів - це портфель сертифікованих (задокументованих) освітніх досягнень. Тут можуть бути: диплом, різноманітні посвідчення, сертифікати, документи про участь в конкурсах, грамота тощо. Це дає можливість як кількісної так і якісної оцінки матеріалів портфоліо та діяльності вчителя. Однак портфоліо документів дає уявлення про результати, але не описує процес індивідуального розвитку спеціаліста.

Портфоліо робіт - зібрання різних творчих, проектних, дослідницьких робіт, плани-конспекти уроків, друковані матеріали, власні методичні розробки, виступи, доповіді тощо. Дане портфоліо дає якісну оцінку за заданими параметрами: повнота, різноманітність, динаміка творчої активності, направленість інтересів тощо.

Портфоліо відгуків - включає самооцінювання власних робіт, оцінки колег, учнів, батьків, працівників відділу освіти, резюме, рецензії тощо,
Структура портфоліо (за Т.Д Лапіною, Є.Г.Козловською):

Портрет → паспорт, персональний блок

Колектор → індивідуальна освітня карта

Робочі матеріали

Досягнення, офіційні документи.
Подібну структуру пропонує Данилюк А.Я.

її класичний портфоліо складається з чотирьох розділів:«Портрет»;

«Колектор»;

«Робочі матеріали»;

«Досягнення».

Розділ «Портрет» призначений для представлення інформації про автора портфоліо. Розділ повинен відображати особливості автора, може включати записи про нього інших людей, характеристики, сертифікати тощо. У цей розділ доцільно помістити вступну статтю, у якій обґрунтовано мету створення даного портфоліо, вказується на доцільність включення представлених матеріалів та на результати, які вони відображають. Можна подати автобіографію, фотографії, дані про захоплення тощо.

Розділ «Колектор» є своєрідним методичним портфелем, який включає матеріали, що використовує вчитель (програми, плани роботи, дидактичний матеріал, зразки робіт учнів тощо). Туг показується робота вчителя над індивідуальними науково-методичними проблемами (за роками).

Розділ «Робочі матеріали» повинен включати всі ті матеріали, які створені і систематизовані самим автором (власні методичні розробки, плани-конспекти уроків, відеозаписи уроків, інновації, авторські програми тощо).

У розділ «Досягнення» поміщають ті матеріали, які відображають кращі результати автора, демонструють його успіхи: результати обласних та районних олімпіад, конкурсів, участь у семінарах, конференціях, проведення авторської школи, майстер-класів тощо. У цьому розділі доцільно показати рейтинг педагога за роками.

Також розділ включає документи, які засвідчують наявні результати педагогічної діяльності: сертифікати, посвідчення, відгуки тощо.
Структура портфоліо за Т.Н. Макаровою, В.А. Макаровим

Розділ 1. Спільні відомості про вчителя

Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення вчителя в

різних областях:

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;

• освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом):

трудовий і педагогічний стаж роботи в даному навчальному закладі;

• підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць,
проблематика курсів);

копії документів, підтверджуючих наявність вчених і почесних звань і ступенів;

найбільш значимі урядові винагороди, грамоти, листи подяки;

дипломи різних конкурсів;

інші документи на розсуд того, хто атестується.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога.Розділ 2. Результати педагогічної діяльності

У цей розділ поміщаються:

матеріали про результати освоєння учнями навчальних програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмету, що викладається;

порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів, участі вихованців у шкільних та інших олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо;

результати проміжної і підсумкової атестації учнів:

дані про наявність медалістів;

відомості про вступ учнів до вузів за фахом і тому подібне.

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя, що атестується, за певний період.Розділ 3. Науково-методична діяльність

У цей розділ поміщаються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

• обґрунтування вибору того, хто атестується, навчальної програми і комплекту навчально-методичної літератури;

обґрунтування вибору того, хто атестується освітніх технологій, які ними

реалізуються:

обґрунтування використання тим, хто атестується в своїй практиці тих або

інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;

використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі, технологій навчання дітей з особливими потребами;

робота в методичному об'єднанні, співпраця з районним методичним центром, вузами та іншими установами:

участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах; » участь в методичних і предметних тижнях;

організація і проведення семінарів, «круглих, столів», «майстер-класів і т. п.;

проведення наукових досліджень;

розробка авторських програм;

написання рукописів кандидатської або докторської дисертації;

підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті:

інші документи.Розділ 4. Позаурочна діяльність

Розділ містить документи:

• список творчих робіт, рефератів навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями по предметах;

• список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін.;

• сценарії позакласних заходів, фотографії і відеокасети із записом проведених заходів (виставки, наочні екскурсії, КВК, брейн-ринги і т. п.);

програми роботи гуртків і факультативів;

інші документи.

Розділ 5. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі поміщається виписка з паспорту учбового кабінету (за його

наявності):

• список словників та іншої довідкової літератури по предметах;

список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);

• наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон музичний центр, діапроектор та ін.);

• наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);

аудіо- відеопосібники;

• наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів та ін.;

показники якості навченості учнів;

інші документи за бажанням вчителя.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка