Опис досвіду Антонів Галини Ярославівни, вчителя математики зош І-ІІІ ступенів села Млинівців, Зборівського району, Тернопільської області з проблеми
Скачати 20,55 Kb.
Дата конвертації06.09.2018
Розмір20,55 Kb.

Опис досвіду

Антонів Галини Ярославівни,

вчителя математики

ЗОШ І-ІІІ ступенів села Млинівців, Зборівського району, Тернопільської області

з проблеми

«Діяльнісний підхід та формування ключових компетентностей на уроках математики»

Яка вона сучасна освіта?

Діяльнісний підхід

Діяльність - форма активності, що характеризує здатність людини чи пов'язаних із нею систем бути причиною змін у навколишньому середовищі, бутті.

Компетентність - це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.

+

Основою є категорія діяльності людини, групи людей, соціуму в цілому

(М. Басов, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв та інші)

Передбачає розвиток особистості (всіх її компонентів)

через діяльність самого учня.

Саме у процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності

Реалізація технології діяльнісного методу в практичному викладанні забезпечується наступною системою дидактичних принципів

Принцип діяльності 

Принцип безперервності 

Принцип цілісності 

Принцип мінімаксу

Принцип психологічної комфортності 

Принцип варіативності 

Принцип творчості 

Модернізація освіти, що відбувається сьогодні, змінює мету навчання: знання не заради знань, а за для їх практичного використання у повсякденній діяльності та майбутньому житті.

Чинники, що забезпечують успішність формування компетентностей учнів:

Особистісні характеристики школяра

Суспільна значущість результатів освітньої діяльності. Принципи, форми, методи і прийоми навчання

Зміст навчальних завдань

Діяльнісний підхід забезпечує: власну активність учнів; опору на діяльність; співробітництво; мотивацію діяльності; формування адекватної оцінки і самооцінки; активну життєву позицію.У школярів за роки навчання формується така система компетентностей:

навчальна

здоров’язберігаюча

соціальна

загальнокультурна

компетентність щодо інформаційних і комунікаційних технологій

громадянська

підприємницькаЗ метою реалізації діяльнісного підходу до навчання математики, організовую уроки так, щоб учень здійснював повний цикл пізнавальних дій

Орієнтую навчальний процес на розвиток самостійності і відповідальності учня за результати своєї діяльності через:

Збільшення частки самостійних робіт творчого та дослідницького характеру

Диференційоване навчання

Проектну методику

Реферативний підхід

Рефлексію

Проблемний метод

Інтеграцію

Розвивальне

навчання

Посилюю практичну спрямованість шкільної освіти через ділові та імітаційні ігри, творчі зустрічі, дискусії, круглі столи.

Результатом освітньої діяльності є формування ключових компетентностей

Зміст математичної освіти спрямовую на досягнення таких цілей:

інтелектуальний розвиток учнів, формування видів мис­лення, характерних для математичної діяльності і необ­хідних людині для повноцінного життя у суспільстві;

оволодіння прийомами математичної діяльності, які не­обхідні у вивченні суміжних предметів для продовження навчання та у практичній діяльності;

формування уявлень про математику як форму опису і ме­тод пізнання дійсності;

виховання учнів у процесі навчання математики;

формування позитивного ставлення та інтересу до мате­матики.

Викладання математики повинно відображати діалектику пізнан­ня дійсності і побудови математичних теорій. Приділяють особливу увагу практичній і творчій складовій навчальної діяльності.

З метою формування соціальної компетентності застосовую такі форми роботи на уроках:

 • Вибір завдань , які передбачають для учнів самостійний пошук розв'язку.
 • Надання учням можливості обрання варіанту завдання чи шляху розв'язування задач.
 • Використання самооцінки та взаємооцінки учнів.
 • Розв’язування задач різними способами та визначення раціонального шляху розв'язування.
 • Залучення дітей до роботи в групах. Обов'язкова умова - врахування індивідуальних можливостей школярів. Завдання є індивідуальними або різнорівневими .
 • Надання учням можливості виявлення ініціативи.
 • Практикування доручень учням ( наприклад, „ учень-асистент” , „учень-консультант ” тощо .
 • Планування виховних заходів та заходів предметних тижнів, у яких передбачаю самостійну діяльність учнів .
 • Залучення дітей до самоврядування.

Форми роботи, які дають мені можливість генерувати полікультурну компетентність:

 • Використання інформації з історії математичних відкриттів.
 • Використання художньої літератури в процесі викладання математики. Розв'язування задач історико-культурного змісту.
 • Характеристика внеску в науку вчених різних національностей.
 • Наголошення на внеску в розвиток науки українських математиків.
 • Виховання учнів на прикладі життєвого та творчого шляху видатних математиків.

Комунікативну компетентність формую через:

 • Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору.
 • Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог.
 • Використання усних та письмових рецензій на відповідь, доповнень та зауважень до неї .
 • Удосконалення вмінь дітей формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами.
 • Застосування взаємоопитування та взаємоперевірки з можливим подальшим коментуванням.
 • Організацію групової роботи .
 • Проведення нестандартних уроків , уроків-змагань , КВК.
 • Підготовку учнями нестандартних запитань однокласникам .
 • Стимулювання спілкування учнів з ровесниками та дорослими з метою підвищення рівня навчальних досягнень та ерудиції учнів.

Формую компетентність самоосвіти і саморозвитку через:

 • Написання учнями повідомлень , рефератів , самостійних творчих робіт.
 • Використання випереджувальних завдань , що передбачають самоосвітню діяльність учнів.
 • Залучення учнів до творчих виставок .
 • Залучення учнів до роботи в МАН України.
 • Консультування учнів з питань самоосвіти .
 • Організацію інтелектуальних конкурсів , ігор , предметних тижнів, які передбачають самостійне опанування учнями певних питань та їх самоосвітню діяльність.
 • Використання інтенсивних завдань з предмету , які передбачають пояснення учнями певних питань.
 • Залучення учнів до роботи консультантами , що підтримує їх самоосвітній тонус.

Компетентність продуктивної творчої діяльності формую через:

 • Забезпечення високого наукового рівня викладання математики .
 • Створення проблемних ситуацій на основі сучасного життя .
 • Розв'язування задач та прикладів різними способами , використання задач підвищеної складності.
 • Складання та розв'язування учнями тестів , задач , кросвордів тощо.
 • Залучення учнів до участі в конкурсах „ Кенгуру " .
 • Залучення учнів до участі в математичному турнірі.
 • Залучення учнів до участі в олімпіадах , МАНУ, Інтернет-олімпіадах.

Підприємницьку компетентність учнів продукую через:

Здоров’язберігаючу компетентність формую через:

 • Забезпечення й дотримання санітарно-гігієнічних умов на уроках;
 • Використання текстів здоров’язберігаючого змісту при розв’язуванні задач;
 • Проведення фізкультхвилинок і релаксацій тощо

Визначаю такі напрями здобування математичної компетентності:

  • Будувати і досліджувати найпростіші математичні мо­делі реальних об’єктів, процесів і явищ.
  • Володіти необхідною оперативною інформацією для ро­зуміння постановки математичної задачі.
  • Володіти технікою обчислень.
  • Уміти проектувати і здійснювати алгоритмічну та еврис­тичну діяльність на математичному матеріалі.
  • Уміти працювати з формулами.
  • Уміти будувати і читати графіки функціональних за­лежностей, досліджувати їхні властивості.
  • Уміти класифікувати і конструювати геометричні фігу­ри на площині і у просторі.
  • Уміти оцінювати шанси настання тих чи інших подій, міру ризику під час того чи іншого рішення, обирати оптимальний варіант.

Планую уроки математики, які базуються на компетентнісному та діяльнісному підходах як послідовне виконання наступних дій :

 • Формулювання цілей уроку .
 • Подбір питань і завдань для етапу актуалізації знань і дій.
 • Створення проблемної ситуації , що спонукатиме учнів до «відкриття » нового знання.
 • Вибір способу організації діяльності учнів.
 • Підбір дидактичних прийомів, методів та засобів.
 • Розробка завдань , що спонукають учнів розпізнавати конкретні ситуації на основі нового завдання і відтворювати їх.
 • Розробка алгоритму виконання учнями цих завдань .
 • Складання завдань для контрольного етапу уроку .

Найчастіше використовую методи навчання : проблемного викладу, частково-пошуковий , дослідницький та інші.   

Я переконана, що використання діяльнісного підходу до навчання створює необхідні умови для розвитку вмінь учнів самостійно мислити, орієнтуватися в новій ситуації, знаходити свої підходи до вирішення проблем.

В результаті використання компетентнісного підходу в навчальному процесі підвищується емоційний відгук учнів на процес пізнання, мотивація навчальної діяльності, інтерес до оволодіння новими знаннями, вміннями та їх практичним застосуванням.

Все це сприяє розвитку творчих здібностей школярів, культурі спілкування, активізації мислення.

Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка