Опис кредитного модуля
Скачати 64,77 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір64,77 Kb.
Опис кредитного модуля

__________________________НГ-01 Історія України______________________________

(код та назва кредитного модуля)

Статус кредитного модуля __________обов’язкова(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор ___ доцент Сторчило В.С._(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет Факультет електроенергетики та автоматики(назва)

Кафедра історії_______________________________________________________________(назва)

І. Загальні відомості.


Курс історія України є однією з гуманітарних дисциплін, яку вивчають студенти вищих навчальних закладів. Він спрямований на вивчення історії виникнення та розвитку українського етносу, основних закономірностей його державотворення, розуміння і усвідомлення соціально-політичної активності різних прошарків суспільства, історії формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в Україні, значення геополітичних факторів в історичному розвитку, суспільно-політичних трансформацій на шляху суверенного розвитку нашої держави. Передумовами вивчення предмету є елементарні знання з історії України та інших гуманітарних дисциплін, набуті учнями в середній школі. Знання набуті при вивчення модуля використовуються в подальшому при засвоєнні дисципліни: НГ-02 "Історія української культури", НГ-07 "Філософії".
ІІ. Розподіл навчального часу.


Семестр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)


Індивід. завдання

(вид)


Вид семестр.

атестац.


Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум2

НГ-01

3/108

26/1,44

10/0,5672

1диф.залікІІІ. Мета і завдання дисципліни.

Метою вивчення курсу є засвоєння складного історичного шляху українського народу, дії об’єктивних законів розвитку суспільства, ролі суб’єктивних факторів у процесі їх реалізації, формування системи суспільно-політичних знань, сучасного політичного мислення у майбутніх спеціалістів.

Структура та зміст дисципліни і передбачені програмою методи її вивчення дають можливість студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних знань, які сприятимуть формуванню цілісного сприйняття процесу функціонування українського суспільства на різних етапах його розвитку та набуття норм свідомої суспільно-політичної поведінки.

Завдання курсу визначається трьома факторами: загальноосвітнім, виховним і практичним, що дає можливість орієнтуватися у складних процесах сучасного розвитку українського суспільства.

При вивченні дисципліни студентами необхідно засвоїти:


  • основні етапи становлення і розвитку українського народу, історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної держави;

  • внутрішню і зовнішню політику України, альтернативність історичного процесу та вплив геополітичних факторів на її функціонування.

Методологічною основою дисципліни є принцип об’єктивності, який дає змогу розкрити як загальні закономірності історичного процесу, так і його особливості в Україні, а також принцип історизму, який забезпечує розгляд усіх історичних фактів, подій і явищ у відповідності з конкретно-історичними обставинами. Важливим фактором є принцип альтернативності, який визначає міру вірогідності здійснення тієї чи іншої полії на основі наукового аналізу, об’єктивних реалій і можливостей.
ІV. Зміст дисципліни.

Обсяг курсу історії України охоплює періоди від найдавніших часів на території України до сьогодення. Відкриває курс тема: історіософських концепції щодо формування та розвитку українського етносу. Курс "Історії України"складається з таких основних розділів:

Етнополітичний контекст української історії.

Історичний поступ української держави.

Зародження української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання минулого і сучасного.

Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу. Матеріали всіх лекцій вибудовуються в історичній ретроспективі.


V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення.

Основний метод навчання – лекції (26 годин), семінарські (10 годин), самостійна робота студентів (72 годин), реферат (1), індивідуальні консультації – за графіком. Семестрова атестація проводиться у вигляді диференційованого заліку. Методи навчання дають можливість студентам:  • вміти об’єктивно оцінювати історичні події, засвоїти історичний досвід та уроки історії;

  • придбати навички самостійної роботи з джерелами, науково-історичною та історико-публіцистичною літературою;

  • оволодіти культурою виступів на суспільно-політичні теми та навчитися проводити наукові диспути і дискусії;

  • на основі аналізу історичного матеріалу визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективи.

Кафедра історії видала навчальний посібник з курсу “Історія України ” (загальна редакція проф. Б.П. Ковальського) К., 2003-2007рр. частина І, ІІ,ІІІ, ІV а також текст посібника І, ІІ, ІІІ, ІV частини в електронному вигляді. Видані методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх факультетів денної форми навчання, К., “Політехніка”, 2006р. (укладачі Білявська О.С., Лабур О.В.); Навчально методичні матеріали до вивчення дисципліни"Історія України(соціально-політичні аспекти)" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей, К., "Науковий світ", 2008р. (укладач проф. Костилєва С.О.); Методичні рекомендації з конспектуванням лекцій, підготовки до семінарських занять, написання рефератів з дисципліни "Історія України", К., "Науковий світ", 2008р. (автор проф. Костилєва С.О.); "Історія української культури". Курс лекцій, під заг. ред. Док. істор. наук Костилєва С.О., К., НТУУ "КПІ" 2010р.

Основна література в читальних залах бібліотеки і в методичному кабінеті кафедри історії. В бібліотеці є також періодична преса, зокрема тематичні журнали, які входять до списків рекомендованої літератури.

Всі викладачі проводять індивідуальні консультації. Кафедра забезпечує неухильне виконання затверджених графіків індивідуальних консультацій.
VІ. Мова.

Мова викладання – українська. Для іноземних громадян за вибором – російська, англійська.


VІІ. Характеристика індивідуальних завдань.

Індивідуальне завдання – реферат. Студент повинен самостійно опрацювати визначену йому тему: скласти план, список використаної літератури і вичерпно розкрити тему. Ця робота є невід’ємною складовою загальної оцінки знань за семестр.


VІІІ. Методика оцінювання.

Основними видами контролю навчального процесу є: поточний, рубіжний та семестровий. Поточний контроль забезпечує зворотний зв’язок між викладачем та студентами в процесі навчання. Результати такого контролю використовуються як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, так і студентами – для планування самостійної роботи.

Рубіжний контроль здійснюється після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми.

Семестровий контроль з історії України проводиться у формі іспиту. При оцінці знань враховуються результати, а також роботи студентів на лекціях.

Дана система досить гнучка і передбачає можливості студента підвищити свій рейтинг з історії України у разі виконання ним необхідних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснювалося за рейтинговою системою, яка була затверджена на засіданні кафедри: протокол № 10 від 28.04.2010 р.

При успішному виконанні всіх видів робіт впродовж семестру студент отримував100 балів, що відповідає відмінній оцінці.
A – не менше 95 балів D – від 75 до 65 балів

B – від 95 до 85 балів E – від 65 до 60 балів

C – від 85 до 75 балів
ІХ. Організація – реєстрація в деканаті.

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію здійснюється згідно з діючими нормативами НТУУ «КПІ»

Склав: доцент Сторчило В.С.. _______

(посада викладача, прізвище та ініціали, підпис)
Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол № __10 від 28.04.2010


Завідувач кафедри


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка