Опис навчальної дисципліни «Українська мова
Дата конвертації30.01.2018
Розмір1,52 Mb.
Опис навчальної дисципліни

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань
Напрям підготовки
Спеціальність

193 – «Геодезія, картографія та землеустрій»


Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

90

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)____


Форма контролю

Іспит

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

1Семестр

ІЛекційні заняття

Практичні, семінарські заняття

30 год.Лабораторні заняття

Самостійна робота

60 год.Індивідуальні завдання

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента −2 год.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в НУБіП України спрямований на те, щоб студенти, майбутні фахівці, оволоділи навичками практичного справочинства, усвідомили основи теорії літературної мови, без знання яких неможливе літературна мова: комунікативні ознаки мови, складні випадки слововживання і словозміни, етичне й естетичне в мові, відомості з історії мови та проблеми її сучасного функціонування, поняття про функціональні стилі. У багатьох сферах нашого суспільного життя ділова мова тільки починає знову ставати українськомовним. За багато років «пасивного» існування в Україні цей стиль втратив власну термінологію, відстав у виробленні стандартів, у вдосконаленні структури і форми, що творилася б засобами української мови. Статус державності української мови повертає й діловому стилеві національні прикмети, що узгоджуватимуться з міжнародними стандартами. А тому мета і завдання курсу – навчити нинішнє покоління мовців вчитися української ділової мови; засвоювати те, що діловий стиль як стиль строго канонізованих форм, стандартизованих мовних засобів має багато виявів; переконати, що моральним принципом кожної людини має стати положення: «культура людини – це культура її мовлення» і «людина, байдужа до власного мовлення, – дикун» (К. Паустовський). Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» має стати необхідним, неодмінним етапом професійного удосконалення студента. Говорити по-українськи – ще не значить володіти українською мовою, тим більше «мовою» фаху.

Цей курс повинен навчити випускника університету практично застосовувати шкільні й набуті власним досвідом знання з української мови, її семантико-стилістичних ресурсів до словесної реалізації своїх фахових знань (щоб словам було тісно, а думкам просторо; щоб точно висловлювався той, хто точно мислить; щоб міміка й жест зумовлювалися і розумом, і серцем; щоб кінець фрази переконував, що більше з цього питання сказати нічого; щоб мовець сприймався співбесідником як такий, якого не можна не слухати). Студенти мають навчитися розпізнавати кальки з російської мови у термінології, в усталених зворотах, у найменуванні та оформленні документів.

Окрему проблему становить опанування студентами сучасною фаховою термінологією, оскільки термінотворення сьогодні позначене як тенденцією до інтернаціоналізації (в залежності від відповідних російських терміносистем, так і тенденцією посилення національного (українськомовного) начала в термінології, зокрема широким використанням набутків термінотворення 20-их – середини 30-х років XX століття.

Необхідно навчити студентів користуватися спеціальними термінологічними словниками, які є одночасно і нормативними для певного фаху; в усній діловій мові – брати до уваги й екстралінгвістичні чинники: можливості міміки й жестів, ситуацію спілкування, характер стосунків співбесідників, їх емоційний стан і т. ін. Позамовні елементи комунікації впливають на ділове мовлення, але вони не повинні руйнувати цілості самого стилю.Завдання. Основне завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в Національному університеті біоресурсів та природокористування України передбачає:

– формування знань про основи структури, особливості функціонування мови;

– оволодіння нормами сучасної української літературної мови кожним студентом, для якого мова не є фахом, а засобом реалізації знань із конкретної спеціальності сільськогосподарського циклу;

– опанування стилями української літературної мови, особливо науковим та офіційно-діловим;

– ознайомлення з найтиповішими науковими текстами, особливостями їх укладання;

– вироблення навичок складання документів із дотриманням усіх вимог щодо оформлення;

– оволодіння прийомами комунікації у сфері усного ділового спілкування;

– формування етичних та естетичних оцінок мовних одиниць та типів комунікації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– місце і роль української мови у житті людини і суспільства;

– походження і розвиток мови української народності і нації;

– стилі української мови, їх ознаки;

– лексику української мови, професійну лексику аграрника;

– культуру ділової мови, основні ознаки офіційно-ділового стилю;

– правила оформлення документів;

– види документів, класифікацію документів за різними ознаками;

– правила написання слів;

– терміни, їх використання в науковій літературі;

– склад одномовних і перекладних (дво- і багатомовних) термінологічних словників із фаху, їх структуру, особливості лексикографічного відтворення терміносистем.

вміти:

– граматично оформити документ (заяву, заяву-зобов’язання, службовий лист, трудову угоду, контракт, акт, доручення, протокол, наказ та ін.);

– говорити або писати на задану наукову тему;

– добирати найістотніші факти і відомості для розкриття теми та основної ідеї висловлювання;

– викладати матеріал логічно і послідовно (встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами і явищами, робити необхідні узагальнення і висновки);

– правильно використовувати терміни, факти в усному і письмовому діловому мовленні;

– користуватися загальними філологічними словниками (тлумачним, перекладними, словником скорочень, орфографічним та орфоепічним);

– виступати чітко, дотримуючись логічних наголосів, пауз і правильної інтонації;

– грамотно і охайно оформляти будь-які письмові висловлювання;

– дотримуватися норм українського мовного етикету.


3. Робоча програма та структура навчальної дисципліни
Робоча програмаМОДУЛЬ I. ПРОФЕСІЙНА МОВА В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ


Тема 1.Українська мова – об’єкт соціолінгвістики

Предмет і завдання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Мова і суспільство. Функції мови. Мова і особистість. Значення мови для розвитку національної культури. Поняття національної і літературної мови. Усна і писемна форми реалізації літературної мови. Літературна норма (акцентологічна, орфоепічна, орфографічна, лексична, граматична, стилістична, пунктуаційна). Оцінні параметри «правильно-неправильно» в мові майбутніх фахівців. Принципи українського правопису.Тема 2. Витоки української мови та історія її державності

Про походження української мови та історія її державності. Місце української мови серед інших слов’янських мов світу. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Лінгвоциди щодо української мови.Тема 3. Культура мови як механізм формування зразкової літературної мови фахівця

Поняття про культуру мови. Комунікативні ознаки культури мови (правильність, чистота, точність, логічність, послідовність, багатство і різноманітність виразових засобів). Мовний етикет. Вимоги до мовного етикету. Формули мовного етикету (звертання, прохання, вибачення, запрошення тощо). Невербальні засоби спілкування (рухи тіла, дистанція, зовнішній вигляд, міміка, жести, погляд тощо).Тема 4. Лексика і фразеологія в професійному спілкуванні

Словниковий склад мови. Класифікація української лексики: за функціями, кількістю значень, співвідношенням форми й значення, стилістичними ознаками, походженням частотою вживання, сферами вживання. Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури. Фразеологія в професійному спілкуванні.


МОДУЛЬ II. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ

В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ

Тема 1. Стилістика професійної мови

Поняття функціонального стилю. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови. Експресивні стилі. Індивідуальний стиль (ідіолект). Загальна характеристика публіцистичного, художнього, розмовно-побутового стилів (призначення, сфера використання, головні ознаки, основні мовні засоби, підстилі та жанри).Тема 2. Науковий стиль української мови: сутність та особливості

Науковий стиль (призначення, сфера використання, головні ознаки, підстилі та жанри). З історії розвитку наукового стилю. Лексико-фразеологічні одиниці стилю (термінологічна, професійна та іншомовна лексика). Морфологічні одиниці мови наукових текстів (абстрактні номінації, віддієслівні іменники; відносні прикметники; неозначена форма дієслова з –ти; особові займенники; складні сполучники). Синтаксичні одиниці наукових текстів (прості поширені речення з комплексом однорідних узгоджених і неузгоджених означень, із розгалуженими порівняннями та зіставленнями, із ускладненими відокремленими обставинами або без них, із значним цитуванням та ілюстраціями; складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними, причини та наслідку; безсполучникові складні речення).


Тема 3. Типологія наукових професійно-орієнтованих текстів

Науковий текст як вид комунікативної діяльності. Моделі наукового тексту (текс-оповідь, текст-опис, текст-міркування, текст-доказ, текст-інструкція, текст-настанова, текст-рекомендація).

Структура й організація інформації у наукових текстах: анотація (довідкова, рекомендаційна, загальна спеціалізована, групова); план (номінативний, питальний, тезовий); конспект (прочитаного, почутого); стаття (вступна, передова, суспільно-політична, літературно-критична, мовознавча, полемічна, наукова, науково-популярна); реферат (інформативний (реферат-конспект), індикативний (реферат-резюме); бібліографія (реєстраційна, рекомендаційна, як список використаної літератури), рецензія (на статтю, монографію, посібник тощо), відгук (на статтю, виставку, фільм тощо). Структура та методика написання курсового та дипломного проектування.

Тема 4. Культура офіційно-ділового стилю

З історії офіційно-ділового стилю, його призначення, сфера використання, головні ознаки, підстилі та жанри. Лексико-фразеологічні одиниці стилю (лексика: стилістично маркована (кліше та їх види), міжстильова, терміни та термінологічні словосполучення різних галузей науки та виробництва). Морфологічні одиниці офіційно-ділових текстів (віддієслівні іменники, неозначена форма дієслова, дієприкметники та дієприслівники, відіменні похідні прийменники). Синтаксичні одиниці мови офіційно-ділового стилю (односкладні речення: інфінітивні, безособові; прості ускладнені дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, однорідними членами; складнопідрядні речення з підрядними наслідку, причини, мети, умови).Тема 5. Загальні вимоги до складання та оформлення документів

Документ – основна одиниця офіційно-ділового стилю. Класифікація документів. Реквізит як обов’язковий елемент документа. Основні вимоги до складання та оформлювання документів.Документація щодо особового складу. Заява. Типи заяв. Особовий листок з обліку кадрів. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Трудова книжка. Вимоги до написання.

Розпорядчі документи – спосіб оперативного керівництва. Постанова. Ухвала (нормативна та індивідуальна). Розпорядження (загальні, часткові). Наказ (щодо особового складу та організаційні). Особливості побудови тексту в розпорядчих документах.

Довідково-інформаційні документи. Адреса, телеграма, телефонограма, радіограма. Довідка та її основні реквізити. Доповідна та пояснювальна записки, їх реквізити. Протокол та витяг з протоколу. Групи протоколів (стислі, повні, стенографічні). Вимоги до тексту протоколу. Реквізити витягу з протоколу. Етикет ділового листування. Службові листи та їх стиль. Типові мовні звороти, що вживаються у довідково-інформаційних документах.

Обліково-фінансові документи. Акт та його реквізити. Акт прийому-передачі, обстеження чи ревізії, проведення випробувань нової техніки. Вимоги до текстів актів. Таблиця, список, перелік та їх реквізити. Розписка та її реквізити. Доручення (особисті й офіційні: разові спеціальні, загальні). Типові мовні звороти, що вживаються в обліково-фінансових документах.

Господарсько-договірна документація. Договір та його реквізити. Типи договорів (договір поставки, підряду, купівлі-продажу, про спільну діяльність, договір оренди, трудовий договір). Трудова угода її реквізити. Контракт та його реквізити. Структура тексту контракту.

Організаційні документи. Інструкція (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання). Положення (типові та індивідуальні). Статут (типовий, індивідуальний). Типові мовні звороти, що вживаються в організаційних документах.
Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль І. Професійна мова в міжкультурній комунікації

Тема 1. Українська мова – об’єкт соціолінгвістики

44

Тема 2. Витоки української мови та історія її державності

22

Тема 3. Культура мови як механізм формування зразкової літературної мови фахівця

22

Тема 4. Лексика і фразеологія в професійному спілкуванні

22

Разом за змістовим модулем І

1010

Змістовий модуль ІІ.

Особливості професійної мови в контексті функціональної стилістики

Тема 1. Стилістика професійної мови

22

Тема 2. Науковий стиль української мови: сутність та особливості

44

Тема 3. Типологія наукових професійно-орієнтованих текстів

44

Тема 4. Культура офіційно-ділового стилю

22

Тема 5. Загальні вимоги до складання та оформлення документів

88

Разом за змістовим модулем ІІ

2020
Усього годин


30
30
ІНДЗУсього годин

4. Теми семінарських занять (немає)

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12

5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Роль мови в професійній діяльності людини

2

2

Мова та її державний статус

2

3

Норми української літературної мови в професійному спілкуванні

2

4

Оцінні параметри «правильно – неправильно» в професійній діяльності

2

5

Культура мови та мовний етикет у професійному спілкуванні

2

6

Лексичні явища в професійній мові

2

7

Роль словників у підвищенні культури професійної мови

2

8

Типологія наукових професійно орієнтованих текстів

2

9

Реферування наукового тексту

2

10

Особливості стилю документоведення

2

11

Укладання документів щодо особового складу

2

12

Укладання довідково-інформаційних документів

2

13

Укладання обліково-фінансових документів

2

14

Укладання документів з господарсько-договірної діяльності

2

15

Укладання розпорядчих та організаційних документів

2
Разом

30


6. Теми лабораторних занять (немає)

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.
ЗРАЗОК

Модульна контрольна робота №1
Питання 1. Узгодьте поняттям з його визначенням

1

Мова

мова корінного населення України, а також українців, що проживають за її межами: у Росії, Білорусі, Казахстані, Польщі, Словаччині, Румунії, Канаді, США, Австралії та інших країнах

2

Рідна мова

мова, яка охоплює загальнонародну українську мову як літературну, так і діалекти, професійні і соціальні жаргони, суто розмовну лексику

3

Українська мова

сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування в процесі вираження думок

4

Національна мова

мова, з якою людина входить у світ, прилучається до загальнолюдських цінностей в їх національній своєрідностіПитання 2 Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням

1

Номінативна функція

функція мови, яка відповідає за інформаційний зв’язок між членами суспільства

2

Комунікативна функція

функція мови, яка відповідає за називання предметів, процесів, якостей, кількостей, ознак тощо

3

Експресивної функція

функція мови, за допомогою якої людина здатна сприймати красу і передавати її іншим

4

Естетична функція

функція мови, яка є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людиниПитання 3. Літературна мова реалізується в таких формах:

1

Первинній і вторинній

2

Стилістичній та пунктуаційній

3

Усній і писемній

4

Граматичній і лексичнійПитання 4. Якими ознаками характеризується українська літературна мова?

1

Унормованість, багатий лексичний фонд, стандартність, поліфункціональність, стилістична диференціація, наявність усної й писемної форм вираження

2

Нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність

3

Змістовність, точність, правильність і чистота, логічність і послідовність, доречність, виразність і образністьПитання 5. Встановіть відповідність між принципами українського правопису

1

Якщо слово пишеться так, як ми його вимовляємо, то вважають, що це слово пишеться за … принципом

смисловим (семантичним)

2

Якщо для написання слова потрібно точно знати будову слова, щоб правильно його передати, то це означає, що слово пишеться за … принципом

історичним (традиційним)

3

Якщо написання слова не можна пояснити ні вимовою, ні його морфологічним складом, ні певним правилом, то це означає, що слово написанно за … принципом

морфологічним

4

Якщо написання слова залежить від того, що це слово означає, то воно написано за … принципом

фонетичнимПитання 6. Норма літературної мови – це:

1

Правильне вживання граматичних форм слів, усталена побудова словосполучень і речень

2

Сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови і суспільства

3

Правила вживання розділових знаків

4

Використання мовних засобів різних видів відповідно до стилю мовленняПитання 7. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням

1

Лексичні норми

мовні норми, які встановлюють літературні форми слів і правила побудови синтаксичних конструкцій – словосполучень і речень

2

Орфографічні норми

мовні норми, які регулюють правильну вимову звуків і звукосполучень

3

Орфоепічні норми

мовні норми, які встановлюють правила слововживання

4

Граматичні норми

мовні норми, які регулюють написання слів та їх частинПитання 8. У якому рядку порушено орфографічні норми?

1

Мар’яна, дев’ять, з’явитися, Стеф’юк, Лук’янівка

2

Зоряний, солов’їний, буря, бур’ян, буряк

3

Вітряк, духмяний, різдвяний, торф’яний, моркв’яний

4

З’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвяхПитання 9. У якому рядку всі слова мають орфограму «ь»?

1

Поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці

2

Приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, обро вол..ця

3

Парас..ці, Галин..ці, Тетян..ці, т..мяний, веселит..ся

4

Вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис..тіти, батьківськийПитання 10. У якому рядку всі займенники пишуться разом?

1

Ні/хто, де/який, аби/що, ні/котрий

2

Ні/для/кого, ні/який, де/що, хтозна/що

3

Ні/чий, будь/який, казна/хто, будь/хто

4

Ні/в/якому, ні/чого, де/що, хто/небудьПитання 11. У якому рядку не всі кількісні числівники вжито в давальному відмінку?

1

Трьомстам, п’ятдесяти, тридцяти, семи

2

Сімом, восьми, вісьмом, двомстам, трьомстам

3

Двадцяти, тридцяти, сорока, ста, п’ятистам

4

П’ятдесяти, двомастами, тринадцятьма, шестистам, десятиПитання 12. У якому рядку порушено орфографію прислівників?

1

Вкупі, до вподоби, безладу, допізна, щодня

2

Нашвидкоруч, коли-не-коли, безвісти, без жалю, старанно

3

Віч-на-віч, у стократ, заочі, абияк, ніколи

4

Праворуч, пліч-о-пліч, рік у рік, зверху, по-нашомуПитання 13. У якому рядку неправильно вжито форму кличного відмінка?

1

Начальнику, декане, директоре, ректоре

2

Професоре, академіку, доценте, генерале

3

Студенте, старосто, голово, курсанте

4

Слухаче, магістре, аспіранту, докторантеПитання 14. У якому рядку допущено помилки у написанні складних слів разом або через дефіс?

1

Історико-етнічний, національно-державний, суспільно-політичний, прадавній, державотворчий, краєзнавчий, малодосліджений, тисячолітній, просторічний

2

Північно-європейський, північно-західний, північно-східний, західно-європейський, північноукраїнський, південноукраїнський, південно-західний

3

Південнослов’янський, старослов’янський, церковнослов’янський, західнослов’янський, західноукраїнський, східноукраїнський, південноруський, праіндоєвропейський

4

Давньоруський, староруський, протоукраїнський, староукраїнський, спільносхіднослов’янський, спільноруський, спільнослов’янський,Питання 15. У якому рядку всі іменники у Р. в. мають закінчення –а(я)?

1

Бар (річка), комп’ютер, альянс, кредитор, консультант

2

Веприк (село), менеджер, бар’єр, маркетолог, конкурент

3

Балхаш (місто), спеціаліст, маклер, завдаток, імпортер

4

Алжир (країна), кар’єрист, бізнесмен, інвестор, об’єктПитання 16. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при виділенні звертання?

1

О поле, й дорога, і річка, й узлісся зелене! Ви в серці у мене (Л.Первомайський).

2

О незвичайна, чародійна мово, Хоч пронеслася молодість громово, Твій звук у мене в серці не затих (Д.Павличко).

3

Гей ви далі солов’їні, давні весни сині, – одцвіли ви, облетіли цвітом на калині (І. Гончаренко).

4

За все тобі спасибі, низький уклін, о земле, наш уклін! (І. Гончаренко).Питання 17. Чи є пунктуаційні помилки в реченні? Мова – це доля нашого народу і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її (О. Гончар).

1

Помилок немає

2

Є 1 помилка, потрібна кома після слова народу

3

Є 2 помилки, потрібна кома після слова народу; не потрібна кома перед словом як

4

Є 1 помилка, потрібна двокрапка після слова народуПитання 18. Встановіть відповідність, дібравши українські відповідники до слів іншомовного походження

1

Білінгвізм, дилогія, лінгвістика

однаковий (тотожний), справжній, обмеження

2

Адаптація, гіпотеза, аргумент

мовознавство, двомовність, нерівноправність (двох мов)

3

Ідентичний, автентичний, ліміт

пристосування, припущення, доказ (ствердження)

4

Домінувати, еволюція, пріоритет

переважати, розвиток, перевага (першість)Питання 19. Встановіть відповідність, дібравши українські відповідники до слів іншомовного походження

1

Територія, версія (теорія), нація (етнос)

засоби (запаси, джерела), заборона, розрізнення

2

Автохтонний, хаос, статус

привілей (пільга), зміна, чинник

3

Ресурси, табу (вето), диференціація

земля, розгляд (дослідження), народ

4

Преференція, реформа, фактор

корінний (місцевий), цілковитий безлад, становищеПитання 20. Що Ви розумієте під поняттям «державний статус мови»?

1

Найважливіший універсальний засіб спілкування

2

Функціонування мови в усіх сферах суспільного життя народу

3

Єдина національна мова українського народу

4

Закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов’язкове в органах державного управління та діловодстваПитання 21. Про що йдеться у статті 148 Конституції України?

1

Стаття містить вимоги щодо обов’язкового володіння державною мовою професійними суддями

2

Вона закріплює недопустимість привілеїв чи обмежень за мовними ознаками

3

Порядок застосування мов в Україні визначається виключно Законом України

4

Стаття містить вимоги щодо обов’язкового володіння державною мовою Президентом УкраїниПитання 22. У статті 10 Конституції України йдеться про те, що:

1

Порядок застосування мов в Україні визначається виключно Законом України

2

Стаття містить вимоги щодо обов’язкового володіння державною мовою професійними суддями

3

Вона закріплює недопустимість привілеїв чи обмежень за мовними ознаками

4

«Державною мовою в Україні є українська мова…»Питання 23. Що гласить стаття 92 Конституції України?

1

Вона закріплює недопустимість привілеїв чи обмежень за мовними ознаками

2

Порядок застосування мов в Україні визначається виключно Законом України

3

Стаття містить вимоги щодо обов’язкового володіння державною мовою Президентом України

4

У цій статті записано, що «Державною мовою в Україні є українська мова...»Питання 24. У статті 24 Конституції України йдеться про те, що:

1

Порядок застосування мов в Україні визначається виключно

2

Стаття закріплює недопустимість привілеїв чи обмежень за мовними ознаками

3

Законом України«Державною мовою в Україні є українська мова…»

4

Вона містить вимоги щодо обов’язкового володіння державною мовою Президентом УкраїниПитання 25. Що гласить стаття 103 Конституції України?

1

Вона закріплює недопустимість привілеїв чи обмежень за мовними ознаками

2

Вона містить вимоги щодо обов’язкового володіння державною мовою Президентом України

3

Порядок застосування мов в Україні визначається виключно Законом України

4

Стаття містить вимоги щодо обов’язкового володіння державною мовою професійними суддями
Питання 26. Дайте характеристику функціям мови
Питання 27. Назвіть кілька версій щодо витоків слів Україна, Русь
Питання 28. Дайте визначення таким поняттям, як лінгвоцид, геноцид, етноцид, генофонд
Питання 29. Охарактеризуйте типи літературних норм та наведіть приклади за фахом
Питання 30. Відмінювання складених кількісних числівників разом з іменниками, відмінювання іменниківМодульна контрольна робота № 2

Варіант № 1
1. Визначте відповідність між видами мовних норм і їх характеристиками:

1

Орфографічна норма

А

Правильне вживання слів у мовленні

2

Стилістична норма

Б

Правильне вживання закінчень у тих чи інших граматичних формах слів, побудова словосполучень

3

Лексична норма

В

Правильне використання стилістичних засобів мови відповідно до ситуації мовлення

4

Граматична норма

Г

Правильне написання слів і їх частинҐ

Регулювання наголошення слів

1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

2. Запишіть числівник словами:

На 186 гектарахСта вісімдесяти шести

3. У якому з поданих речень не порушено мовну норму:


1

Врожай моркви сягає триста-чотириста центнерів з гектара

2

Ось кілька порад починаючим тренуватися в ходьбі

3

У спілкуванні виділяють наступні стилі: авторитарний, демократичний, ліберальний

4

На зборах було ухвалено таке рішення

4
4. У якому з поданих речень порушено орфографічну норму?

1

Кабінет Міністрів України

2

Національний Банк України

3

Верховна Рада України

4

Конституційний Суд України

2

5. Виправте порушення мовної норми у поданому реченні: Дієслово вживається в реченні в якості окремого його компонента.

Як окремий компонент

6. Відредагуйте словосполучення: називати по імені, співставляти факти.

Називати на імя, зіставляти факти

7. У якому з поданих речень не порушено орфографічну норму:

1

Я навчаюся в Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування України на факультеті інженерії агробіосистем

2

Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на факультеті „Ветеринарної медицини”

3

Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на юридичному факультеті

4

Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на Юридичному факультеті

3

8. Продовжіть речення: Документ, у якому фіксують хід і результати роботи нарад, засідань - це ... .:

Протокол

9. Слова відносини-відношення називаються:

1

паронімами

2

синонімами

3

омонімами

4

антонімами

Паронімами

10. Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств, – це:

1

акт

2

довідка

3

протокол

4

службова записка

2

11. У якому з поданих уривків текстів заяви не порушено мовну норму:

1

Прошу Вашого дозволу на переведення мене на заочну форму навчання

2

Прошу надати мені академвідпустку у зв’язку з потребою догляду за дитиною

3

Прошу дозволити надати мені право на дострокове складання сесії

4

Прошу дозволити мені достроково скласти сесію у зв’язку з сімейними обставинами

4

12. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:

Короткий виклад змісту першоджерела – це...

Конспект

13. У якому з поданих речень не порушено лексичну норму:

1

Уся група приймає участь у святі

2

У кінцевому рахунку все буде зроблено вчасно

3

Кімната була довжиною шість метрів

4

Заняття з риторики проводяться щосереди

4

14. Відредагуйте словосполучення: іноді зустрічаються помилки.

Іноді трапляються помилки

15. Доберіть український відповідник до слова домінувати.

Переважати
16. Укажіть рядки, в яких усі словосполучення є нормативним.

1

В залежності від розкладу, малочисельні відвідувачі

2

Залежно від розклада, багаточисельні відвідувачі

3

Відповідно до розклада, багаточисленні відвідувачі

4

Відповідно до розкладу, численні відвідувачі

5

Згідно з розкладом, багато відвідувачів

4,5

17. Укажіть, як називається документ, укладений на вимогу керівника, у якому ви пояснюєте певні свої вчинки.

Пояснювальна записка

18. Доберіть паронім до слова «засновувати».

Основувати
19. Відредагуйте речення: Стилістичні помилки часто зустрічаються у наукових роботах.

Часто трапляються
20. Укажіть правильний варіант оформлення реквізиту адресат:


1

Ректору Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленку С. М.

2

Ректору Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленкові С. М.

3

Ректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленку С. М.

4

Ректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленкові С. М.

4


21.Відредагуйте словосполучення: діюче законодавство.

Чинне законодавство

22. Поставте подані географічні назви у родовому відмінку однини:

Дністер, Дунай, Китай.Дністра, Дунаю, Китаю.

23. За функціональними ознаками службові листи поділяють на:

1

звичайні, циркулярні й колективні;

2

такі, що потребують відповіді, й такі, що не потребують відповіді;

3

службові й особисті;

4

вхідні і вихідні

2

24. Поставте словосполуку пан лікар у кличному відмінку.

Пане лікарю
25. Виправте помилки в бібліографічному описі книги: Б. Д. Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Антоненко-Давидович Б. Д. – Київ. «Українська книга», 1997 р.– 336 стор.

Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович – К.: Українська книга, 1997.– 336 с.
26. Вставте пропущене слово у реченні:

…. норми охоплюють правила написання слів та їх частин.Орфографічні
27. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених в процесі суспільної комунікації, - це:

1

Стиль мови

2

Граматичні норми

3

Стилістичні норми

4

Мовна норма

4

28. Виправте лексичну помилку у словосполученні: розповсюдження неправдивої інформації.

Поширення неправдивої інформації.

29. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Документ, у якому коротко викладають особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Резюме
30. Укажіть, яку мовну норму порушено у слові зфотографувати.

Орфографічну.
Ф-7.5-2.1.6-26

ЗРАЗОК

Додаток 1ОКР «Бакалавр»

спеціальність– 193 - «Геодезія, картографія та землеустрій»Кафедра

української та класичних мов

2016-2017 навч. рік


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ

БІЛЕТ № 1

з дисципліни«Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую

Завідувач кафедри

__________________

Н.М. Костриця« 10 »травня 2016 р.

Тестові завдання різних типів

1. Узгодьте поняттям з його визначенням

1

Граматична норма

1

Правильне вживання слів в усній і писемній мові

2

Пунктуаційна норма

2

Правильне вживання закінчень у тих чи інших граматичних формах слів, побудова словосполучень

3

Орфографічна норма

3

Правильне використання розділових знаків у реченні

4

Лексична норма

4

Правильне написання слів і їх частин


2. Лексикографія – це:

1

Розділ мовознавства, що вивчає фразеол. систему мови у її сучасному функціонуванні і з погляду істор. розвитку

2

Розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови

3

Наука, що вивчає походження слів

4

Розділ мовознавства, що займається теоретичними проблемами укладання словників
3. Як називається слово або словосполучення, що чітко окреслюють якесь одне наукове поняття?4. Основний документ, який фіксує трудову діяльність робітників і службовців, – це:

1

Характеристика

2

Автобіографія

3

Пропозиція

4

Трудова книжка
5. До господарсько-договірних документів належать:


6. У яких із запропонованих варіантів кількісних числівників, вжитих у родовому і давальному відмінках, допущено помилку?

1

Р. чотирьохсот п’ятдесяти семи

Д. чотирьомстам п’ятдесяти семи2

Р. семи тисяч ста тридцяти

Д. сімом тисячам стам тридцятьом3

Р. шестисот сорока трьох

Д. шестистам сорока трьом


7. Підібрати пароніми до слів декоративний, ефективний, кореневий.
8. Перекладіть стандартні словосполучення з російської мови на українську: в течении дня, приняться за работу, в пять часов, по просьбе.
9. Виправте помилки, допущені в оформленні наукового джерела: М. М. Пилинський Мовна норма і стиль Київ Наукова думка 1976 193 стор.
10. Чи є пунктуаційні помилки в реченні? Які? Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі (В. Русанівський ).

Екзаменаційні запитання

1. Дайте визначення суржику й проаналізуйте основні ознаки культури мови.

2. Охарактеризуйте розмовний (розмовно-побутовий) стиль (сфера використання, основне призначення, головні ознаки, основні мовні засоби, підстилі та їх жанри).
8. Методи навчання

На початку ознайомлення з дисципліною, а також у процесі вивчення нових тем доцільно використовувати вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, закону мови. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мислення з використанням попереднього досвіду і знань студентської аудиторії. Чільне місце в групі словесних методів посідає метод роботи з навчальним посібником. Студенти мають усвідомлювати, що основним джерелом отримання наукової інформації є книга. Тому так важливо навчити студентство методам і прийомам самостійної роботи з підручниками та методичними посібниками: читання, виписування, вправи на переклад, складання таблиць, схем та ін.

Висока ефективність навчання не можлива без широкого використання наочних методів. Вони зумовлені діалектичними закономірностями пізнання і психологічними особливостями сприймання. Наочні методи передбачають, передусім, використання демонстрацій та ілюстрацій. Використання в навчальному процесі тих чи інших методів зумовлене різними факторами: психологічними особливостями, дидактичними цілями, рівнем матеріального забезпечення навчальних закладів тощо.

Значне місце посідають вправи. Це метод навчання, який передбачає цілеспрямоване, багаторазове повторення студентами певних дій чи операцій з метою формування умінь і навичок. У дидактиці за характером навчальної роботи виділяють різні види вправ: письмові, графічні, технічні та ін.. Щодо навчальної мети виділяють такі різновиди вправ: підготовчі, пробні (попереджувальні, коментовані, пояснювальні), тренувальні (за зразком, за інструкцією, за завданням), творчі.

Досить часто у підручниках та посібниках презентовано тести як структурну одиницю, яка являє собою систему різну за метою та ступенем складності завдань, що побудовані на програмному матеріалі. Тож не менш

Важливим моментом у процесі навчання є система контролю рівня знань студентів. Варіанти тестових робіт, виконання яких ґрунтується на виборі правильної відповіді із серії запропонованих, спрямовані на формуванні у студентів системи рішень, закріплення умінь і навичок, необхідних для оволодіння української мови за професійним спрямуванням.9. Форми контролю

Поточний контроль застосовують для перевірки і окремих студентів, і академічних груп, як правило, у повсякденній навчальній діяльності, насамперед, на планових заняттях. Педагог систематично спостерігає за навчальною роботою студентів, перевіряє рівень опанування програмного матеріалу, формування практичних навичок і вмінь, їхньої міцності, а також виставляє відповідні оцінки за усні відповіді, контрольні роботи, практичне виконання певних вправ, передбачених програмою навчальних дисциплін.

Поточний контроль має виховний характер. Бо спрямований на стимулювання у студентів прагнення систематично самостійно працювати над навчальним матеріалом, підвищувати свій рівень знань, а також на вдосконалення педагогічної майстерності викладача.

Періодичний контроль має системний, плановий і цілеспрямований характер. Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, навичками і вміннями наприкінці тижня, місяця, кварталу, півріччя, навчального року. Цей контроль здійснюють і в процесі планових занять (навчань), і в спеціально відведений резервний час.

Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації завдань, сформульованих у навчальних програмах, планах підготовки та в інших документах, які регламентують навчально-виховний процес. Він охоплює і теоретичну, і практичну підготовку студентів.

Важливим засобом контролю є самоконтроль, який реалізує на практиці принципи активності й свідомості, міцності знань, навичок і вмінь студентів. Розрізняють дві форми самоконтролю: індивідуальна і групова. У разі індивідуальної форми контролю студент самостійно визначає ступінь опанування професійними знаннями, навичками та вміннями. Груповий самоконтроль передбачає оцінку власної навчальної діяльності та досягнутих успіхів, а також визначення недоліків, обґрунтування шляхів їх подолання.

До основних форм організації перевірки знань, навичок і вмінь, окрім самоконтролю, належать індивідуальна, фронтальна і групова перевірки.

Мета індивідуальної перевірки – визначити, на якому рівні кожен студент оволодів сукупністю знань, навичок і вмінь, розвитком професійних якостей, а також визначити основні недоліки й шляхи ї усунення.

Фронтальну перевірку застосовують, щоб за відносно короткий термін часу з’ясувати рівень опанування програмного матеріалу. Педагог готує з певної теми короткі запитання, які він ставить студентам, і вимагає коротких відповідей на них з місця. Наприклад, фронтальна письмова робота.

Групова перевірка спрямована на з’ясування рівня колективних дій, злагодженості й згуртованості під час виконання завдань. Інколи виправдовує себе комбінована перевірка – поєднання зазначених вище форм.

Відповідно до цілей контролю, які визначають педагоги, для реалізації цих форм перевірки використовують певні методи – сукупність прийомів і способів педагогічної діагностики ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів забезпечувати повну й змістовну інформацію про перебіг дидактичного процесу у навчальних закладах та про його дієвість і результативність.

Основні методи перевірки успішності студентів у дидактичному процесі та визначення ефективності цього процесу, побічне спостереження, усне опитування, програмований контроль. Письмові роботи, дидактичні тести тощо.

За допомогою методу спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю студентів педагог докладно пізнає їх діяльність, ставлення, волю й бажання, з’ясовує нахили і здібності, успіхи, поведінку, можливості та способи дій у певних ситуаціях, визначає обсяг і глибину оволодіння професійними знаннями, рівень опанування відповідними навичками та вміннями, ступінь сформованості особистісних якостей, визначає недоліки й шляхи їх усунення тощо. Контрольне спостереження можна здійснити в будь-який час і на будь-яких заняттях.

Письмовий контроль забезпечує глибоку й всебічну перевірку опанування програмного матеріалу. Цей метод досить об’єктивний, бо надає можливість порівняти знання різних студентів за допомогою стандартних запитань, виявити теоретичні знання, практичні навички та вміння, а також адекватне їх застосування для розв’язування конкретних професійних завдань. У результаті такого аналізу у викладача формується уявлення про кожного студента, про його переваги та недоліки.

Об’єктивний і всебічний аналіз має надзвичайно сильний виховний та дидактичний вплив як на науково-педагогічного працівника, так і на студентів.

Ще одним методом перевірки є усне опитування. Його здійснюють за допомогою бесіди, оповідання студента, тлумачення певних теорій, ідей, поглядів тощо, їхня найбільша методична цінність – те, що вони забезпечують безпосередній живий контакт викладача і студента. Цей метод, завдяки своїй специфіці й характеру застосування, використовують і щоденно на планових заняттях, і на різноманітних перевірках.

У дидактичній практиці дедалі частіше використовують дидактичні тести, які становлять стандартизований комплект завдань щодо певного навчального матеріалу, за допомогою яких визначають рівень його опанування.
10. Розподіл балів, які отримують студенти.

Оцінювання студента відбувається відповідно до положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 протокол № 6 з табл. 1.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка національна

Оцінка ЄКТС

Оцінка ECTS

Рейтинг студента, бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90–100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилкома

82–89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

74–81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

64–73

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60–63

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35–59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01–34

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): RДИС=RНР + RАТ.11. Методичне забезпечення


 1. Навчально-методичний посібник з української мови за професійним спрямуванням (практикум) / Укл. Н. М. Костриця. Н. В. Мазур. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 132 с.

 2. Теоретичні засади курсу «Українська мова за професійним спрямуванням): навч. посіб. / Укл. Н. М. Костриця, Н. В. Мазур. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 136 с.

 3. Костриця Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням : робочий зошит / Н. М. Костриця, Н. В. Мазур. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 128 с.12. Рекомендована література
Базова

 1. Васенко Л. А. Фахова українська мова : [навч. посібник] / Л.А.Васенко, В.В.Дубічинський, О.М.Крилець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 2. Глуховцева К.Д. Модульний курс української мови за професійним спрямуванням / К. Д. Глуховцева, О. М. Горошкіна, В. В. Лєскова, О.І. Ніколаєнко, М.О.Нікульчев. – Донецьк, 2007. – 116 с.

 3. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : [навч. посібник] / М.В.Гуць, І.Г.Олійник, І.П.Ющук. – К.: Міжнародна агенція “Bee Zone”, 2004. – 336 с.

 4. Гриценко Т.Б. Українська мова і культура мовлення: навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 465 с.

 5. Дубічинський В. В. Українська лексикографія: історія, сучасність і комп’ютерні технології / В. В. Дубічинський. – Харків: НТУ “ХПІ“, 2004. – 203 с.

 6. Д’яков А. С. Основи термінотворення / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К. : Видавничий дім «КМ Academia», 2000. – 208 с.

 7. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності: [навч. посібник] / В. В. Жайворонок, В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. – К. : Вища школа, 2006. – 431 с.

 8. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : [навч. посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів] / М. Зубков. – Х. : Торсінг, 2001. – 384 с.

 9. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : [навч. посібник] / З.О.Мацюк, Н. І. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.

 10. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: [навч. посібник] / В. О. Михайлюк. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.

 11. Мозковий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : [навч. посібник] / В. І. Мозковий. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.

 12. Полтавська О. М. Вивчення української мови (за професійним спрямуванням): теоретичний і практичний аспекти : [навч. посібник] / О. М. Полтавська. – Алчевськ : ДонДТУ, 2009. – 189 с.

 13. Ткаченко О. Г. Українська мова : [навч. посібник для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О. Г. Ткаченко. – Суми : Вид-во СУМДУ, 2004. – 164 с.

 14. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корнілевська. –К. : Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с.

 15. Українська мова за професійним спілкуванням: теоретико-практичний посібник / [Укладач В. С. Акімова]. – Дніпропетровськ : Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, 2008. – 46 с.


Допоміжна

 1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : [навч. посібник] / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.

 2. Боярова Л. Г. Мовне планування й термінологія в Україні / Л. Г. Боярова // Українська термінологія і сучасність : [Зб. наук. праць]. – К., 2005. С. 35–38.

 3. Брайко О. В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для бакалаврів) / О.В. Брайко. – К. : ДП “Вид. дім «Персонал», 2009. – 32 с.

 4. Вакуленко Т. Українська мова: Практичний порадник / Т. Вакуленко, Н.Косенко. – Х. : ВД “ШКОЛА”, 2008. – 352 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика