Опис навчальної дисципліни
Скачати 262,43 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір262,43 Kb.
 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань • 01 Освіта

спеціальності 014.02 Середня освіта Мова і література (німецька)*

Тип дисципліни: нормативна


Загальна

кількість годин – 120Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

-

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи здобувача вищої освіти – 4


Семестр

1-й
Лекції

22 год.

-

Практичні, семінарські

18 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

80 год.

-
Модульні

контрольні роботи
-

Вид контролю: залік 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета курсу «Теоретичні проблеми сучасної лінгвістики» - підготувати та сформувати поняття про лінгвістичний аналіз тексту, про текст як об’єкт лінгвістичного дослідження; визначити різні підходи до розуміння тексту, основні положення лінгвістики тексту; простежити виокремлення лінгвістики тексту як особливої  лінгвістичної дисципліни з-поміж інших суміжних наук.


3. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретичні проблеми сучасної лінгвістики» є поглиблення професійних знань про лінгвістичний аналіз наукового тексту, види наукового тексту, його основні ознаки, основні мовні засоби, знати прийоми дослідження мови текстів, види аналізу тексту; вміти аналізувати тексти різних стилів. Виробити у студентів навички здійснювати частковий аналіз тексту на фонетичному та морфемно-словотвірному рівнях.

4.ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

основні поняття про лінгвістичний аналіз тексту, основні положення лінгвістики тексту, вміти самостійно здійснювати потрібні операції у процесі аналізу тексту.вміти:

удосконалити практичну та теоретичну підготовку з німецької мови за рахунок надання необхідного мінімуму теоретичних знань про основні напрями досліджень у площині сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства новітніх досягнень у мовознавстві, зокрема у таких галузях лінгвістики як комунікативна, когнітивна та зіставна лінгвістика, а також у межах гендерного та лінгвокультурологічного підходів до мови, визначати основні орієнтири дослідження мовних та мовленнєвих явищ на сучасному етапі розвитку лінгвістики.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ECTS.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Основи теоретичної лінгвістики

Тема 1. Лінгвомето-дологія. Предмет, об`єкт, головні завдання. Ключові поняття.
2

210Тема 2. Семасіологія як галузь лінгвістичної семанитики.
2

210Тема 3. Лінгвосеміо-тика як галузь лінгвістики
2

210Тема 4. Ономасіоло-гія як розділ лінгвістичної семантики
2

315Тема 5. Етнолінгвістика та культуролог-гія.
3


5Разом за змістовим модулем 1

60

11

940Модуль 2.

Проблема соціальної диференціації мови.

Тема 6. Соціолінгвістика як маргінальна галузь мовознавства
2

38Тема 7. Когнітивна лінгвістика та концептоло-гія.
2

22Тема 8. Граматичні теорії
2

212Тема 9. Комунікативна лінгвістика як мовознавча дисципліна нового типу
2


8Тема 10. Прикладна лінгвістика
2

210Разом за змістовим модулем 2

60

11

940
6. ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

(зміст лекційного курсу) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

__1__семестр

з/п


Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН

1 семестр

Змістовий модуль 1.

Соціологічний напрямок у мовознавстві.

1.

Лінгвомето-дологія. Предмет, об`єкт, головні завдання. Ключові поняття.

2

Загнітко А. Лінгвістика тексту: Навчальний посібник – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 28 – 37.


Комп'ютер, презентація лекції.


2.

Історія становлення, предмет, об`єкт і завдання семасіології.


2

Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістичного аналізу  тексту. К.: Вища школа, 1984. – 120с.


Бесіда

3.

Лінгвосеміотика: об`єкт, предмет, становлення.


2

Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – Ленинград: Просвещение, 1990. – 415с.


Комп'ютер, презентація лекції.


4.

Об`єкт, предмет, головні напрями ономасіології.


2

Адамец П. О семантико-синтаксических функциях девербативных и деадъективных существительных // Филологические науки.- 1973. - N° 4.- С. 40-46.

Лекція

5.

Етнолінгвістика в колі інших наукових галузей і лінгвістичних дисциплін.


3

Арутюнова Н.Д.   Лингвистические проблемы референции (вступ. ст.) // Новое в зарубежной лингвистике: Логика и лингвистика (проблемы референции).- 1982.- Вып. XIII.- С. 5-40.


Комп'ютер, презентація лекції.


1 семестр

Змістовий модуль 2.

Соціолінгвістика як маргінальна галузь мовознавства

6.

Когнітивна лінгвістика та концептологія


2

Виноградов В.А. Методы типологии // Общее языкознание. Методы лингвистических исследований.- М.: Наука, 1973.- С. 224-256.


Лекція

7.

Граматичні теорії

2

3олотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса.- М.: Наука, 1982.- 368 с.


Комп'ютер, презентація лекції.


8.

Предмет, об`єкт і становлення комунікативної лінгвістики.


2

Виноградов В.А. Методы типологии // Общее языкознание. Методы лингвистических исследований.- М.: Наука, 1973.- С. 224-256.


Лекція

9.

Комунікативна ситуація, комунікативний акт, дискурс.


2

Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию /Пер. с франц.- М.: Прогресс, 1977.- 695 с.


Комп'ютер, презентація лекції.


10.

Покликання прикладної лінгвістики та напрями її досліджень.


3

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.- М.:Советская энциклопедия,1966.- 606с.

Лекція, бесіда 1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

1 семестр

з/п


Назва теми


Кількість

годин


1 семестр

Змістовий модуль 1.

1.

Дослідницькі принципи парадигмального простору сучасної лінгвістики.


2

2.

Напрями семантики. Логічна семантика: теорія референції та теорія смислу.


4

3.

Мовний знак, його природа й типологія

2


Змістовий модуль №2

4.

Принципи когнітивно-ономасіологічного аналізу номінативних одиниць.


6

5.

Проблема етносу, його ознак й етнічної ідентичності в етнолінгвістиці.


2

6.

Лінгвоконцептологія: завдання та головні поняття.


2


8. САМОСТІЙНА РОБОТА


№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Форми контролю

Література

1.

Загальні й лінгвістичні методи дослідження.

8

Практичне заняття

Арутюнова Н.Д. Дискурс. - Лінгвістичний енциклопедичний словник. - М., 1990 Ахманова О.С. Словник лінгвістичних термінів. - М., 1966 

2.

Семантична структура слова. Проблема семантичної валентності та сполучуваності. Семантичне узгодження.

8

Підготовка конспекту та усна бесіда

Мурзин Л.Н., Штерн А.С.  Текст   и  его восприятие. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1991. – 172с. (ил. 3-68с.)


3.

П`ять лінгвосеміотичних питань.

4

Усна бесіда.

Ткачук О.М. Наратологічний словник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 173с.


4.

Принципи когнітивно-ономасіологічного аналізу номінативних одиниць.

10

Контроль-на робота.

Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч.2: Навч.посібник – К.: ІЗМН, 1996. – С. 154 – 157.


5.

Витоки етнопсихолінгвістики й культурології, їхнє становлення.

15

Бесіда

Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – Ленинград: Просвещение, 1990. – 415с.


6.

Проблема співвідношення мови й культури. Культурна ідентичність.

20

Реферат.

Доповідь.Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения // Вопросы языкознания.- 1982.- № 4.-С, 83-91.


7.

Прототипна семантика.


15

Бесіда

Арутюнова Н.Д.  К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований.- М.: Наука, 1980.- С. 156-250.


9-10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Підготувати реферати на теми:


 1. Стилістико-концептуальні аспекти функціонування та перекладу засобів образності в німецькомовних технічних текстах.

 2. Функціонування концептуальної метафори в текстах публіцистичного стилю.

 3. Функціонально-комунікативні особливості нової німецькомовної метафорики в суспільно-політичних текстах.

 4. Соціокультурний компонент образних порівнянь у текстах художнього стилю.

 5. Мовні та позамовні характеристики публіцистичного стилю.

 6. Способи термінотворення в сучасному німецькомовному науково-технічному тексті у сфері нанотехнологій.

 7. Науковий стиль. Його мовні та позамовні риси.

 8. Лінгвостилістичні особливості рекламного тексту.

 9. Ідіоматичні особливості та концептуалізації культурних кодів німецькою та українською мовами.

 10. Лінгвостилістичні особливості комунікативних стратегій та тактит у політичних промовах.


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Усний контроль (опитування), письмовий контроль (написання модульної контрольної роботи), екзамен.
12.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

Поточний і модульний контроль (60)

Залік

Сума
40


100


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

МКР

15 балів15 балів

30Критерії оцінювання модульної контрольної роботи


Рівні навчальних досягнень студентів із МКР


Критерії


Початковий

1- 17 балів

незадовільно

Студент вірно виконує лише частину завдань, кількість яких не досягає 60% від загального обсягу, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Середній

18-22 балів

задовільно

Студент вірно виконує від 60% (до 75 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Достатній

23-27 балів

добре

Студент вірно виконує від 75% до 85 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Високий

28-30 балів

відмінно

Студент вірно виконує від 90% до 100 %Підсумковий рейтинг з кредитного модуля

Рівні навчальних досягнень студентів з теоретичної фонетики німецької мови


Критерії


Рівень

Оцінювання за шкалою університету (100-бальною системою)

Оцінювання за національною шкалою та шкалою університету

Початковий

1- 59

Незадовільно

Студент відтворює матеріал на елементарному рівні, не усвідомлюючи взаємозв'язків, припускає грубі помилки у відповіді або не дає зовсім відповіді на питання.


Середній

60 - 74

Задовільно


Студент володіє матеріалом, відтворює незначну його частину. Допускається до 9 граматичних або лексичних помилок.

Достатній

75 -89

Добре


Студент володіє матеріалом, допускається до 5-6 граматичних або лексичних помилок. Невиконання однієї вимоги до змісту або однієї-двох вимог до форми.

Високий

90 - 100

Відмінно


Студент вільно володіє матеріалом, повно викладає теоретичний матеріал, обґрунтовує теоретичну значущість мовних явищ. Його мовлення є фонетично коректним, відповідь є логічною, змістовною.


Критерії оцінювання контрольної роботи (тестові завдання)
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати, виконавши контрольну роботу, становить 100 балів.


Рівні навчальних досягнень студентів із теоретичної фонетики німецької мовиКритерії


Рівень

Оцінювання за шкалою універ-ситету (100-бальною системою)

Оцінювання за національною шкалою

Початковий

1- 59

незадовільно

Студент вірно виконує лише частину завдань, кількість яких не досягає 60% від загального обсягу, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Середній

60 - 74

задовільно

Студент вірно виконує від 60% до 70 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Достатній

75 -89

добре

Студент вірно виконує від 75% до 85 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує


Високий

90 - 100

відмінно

Студент вірно виконує від 90% до 100 %13. СПИСОК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

 1. Лінгвометодологія. Предмет, об`єкт, головні завдання. Ключові поняття.

 2. Характеристика головних наукових парадигм лінгвістики.

 3. Дослідницькі принципи парадигмального простору сучасної лінгвістики.

 4. Загальні й лінгвістичні методи дослідження.

 5. Історія становлення, предмет, об`єкт і завдання семасіології.

 6. Напрями семантики. Логічна семантика: теорія референції та теорія смислу.

 7. Проблема значення. Значення і смисл.

 8. Семантична структура слова. Проблема семантичної валентності та сполучуваності. Семантичне узгодження.

 9. Проблеми метафори та метонімії у лінгвістиці.

 10. Методи семасіології.

 11. Лінгвосеміотика: об`єкт, предмет, становлення.

 12. Мовний знак, його природа й типологія.

 13. Моделі семіозису.

 14. П`ять лінгвосеміотичних питань.

 15. Об`єкт, предмет, головні напрями ономасіології.

 16. Проблема моделювання номінативних процесів.

 17. Принципи когнітивно-ономасіологічного аналізу номінативних одиниць.

 18. Проблема мотивації у словотворі й ономасіології.

 19. Проблема об`єкта та предмета етнолінгвістики.

 20. Етнолінгвістика в колі інших наукових галузей і лінгвістичних дисциплін.

 21. Витоки етнопсихолінгвістики й культурології, їхнє становлення.

 22. Проблема етносу, його ознак й етнічної ідентичності в етнолінгвістиці.

 23. Проблема співвідношення мови й культури. Культурна ідентичність.

 24. Предмет, об`єкт і витоки соціолінгвістики як науки.

 25. Становлення соціолінгвістики.

 26. Напрями сучасних соціолінгвістичних досліджень.

 27. Проблема соціальної диференціації мови.

 28. Інтерлінгвістика. Міжнародні мови.

 29. Методи соціолінгвістичних досліджень.

 30. Предмет, об`єкті становлення комунікативної лінгвістики.

 31. Проблема одиниці мовної комунікації.

 32. Мовленнєвий акт, його типи та структура.

 33. Комунікативна ситуація, комунікативний акт, дискурс.

 34. Комунікативна взаємодія, її типи. Лінгвопрагматика.

 35. Мовленнєві жанри. Лінгвістична генеалогія.

 36. Паравербальні засоби мовної комунікації. Паралінгвістика.

 37. Прикладна фонетика.

 38. Прикладні напрями комп`ютерної лінгвістики.

 39. Прикладний аспект термінознавства.

 40. Корпусна лінгвістика.

 41. Прикладне спрямування перекладознавства.

 42. Судова лінгвістика.

 43. Прикладне значення розробки проблем комунікативного впливу.


14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Конспекти лекцій.

 2. Презентації лекцій.

 3. Плани практичних занять.

 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.


Рекомендована література.

Базова:

 1. Арутюнова Н.Д. Дискурс. - Лінгвістичний енциклопедичний словник. - М., 1990 Ахманова О.С. Словник лінгвістичних термінів. - М., 1966  2. Гальперин И.В. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – С. 8 – 26.

 3. Загнітко А. Лінгвістика тексту: Навчальний посібник – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 28 – 37.

 4. Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч.2: Навч.посібник – К.: ІЗМН, 1996. – С. 154 – 157.

 5. Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістичного аналізу  тексту. К.: Вища школа, 1984. – 120с.

 6. Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Просвещение, 1980. – 78с.

 7. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. – К.: Рад.шк., 1986. – С. 9 – 11.

 8. Мурзин Л.Н., Штерн А.С.  Текст   и  его восприятие. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1991. – 172с. (ил. 3-68с.)

 9. Нове в зарубіжній лінгвістиці. Вип. VIII. Лінгвістика тексту. - М., 1990

 10. Откупщикова М.І. Синтаксис зв'язного тексту. - Л., 1982 

 11. Ткачук О.М. Наратологічний словник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 173с.

 12. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – Ленинград: Просвещение, 1990. – 415с.


Допоміжна:

 1. Авилова Н.С. Вид и семантика глагольного слова.- М.: Наука, 1976. - 328 с.

 2. Адамец П. О семантико-синтаксических функциях девербативных и деадъективных существительных // Филологические науки.- 1973. - N° 4.- С. 40-46.

 3. Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения // Вопросы языкознания.- 1982.- № 4.-С, 83-91.

 4. Арутюнова Н.Д.  К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований.- М.: Наука, 1980.- С. 156-250.

 5. Арутюнова Н.Д.   Лингвистические проблемы референции (вступ. ст.) // Новое в зарубежной лингвистике: Логика и лингвистика (проблемы референции).- 1982.- Вып. XIII.- С. 5-40.

 6. Бархударов Л.С. К вопросу о поверхностной и глубинной структуре предложения // Вопросы языкознания.- 1973- № 3.- С. 50-61.

 7. Бацевич Ф.С. Спiввiдношення типiв смисловоi iмплiцитностi в мовi // Мовознавство.- 1993.- № 1.- С. 54-59.

 8. Бельчиков Ю.А. Эллипсис // Русский язык. Энциклопедия.- М.: Советская энциклопедия, 1979.- С. 404.

 9. Бондарко А.В.  Грамматическая категория и контекст.- Л.: Наука, 1971.- 115 с.

 10. Виноградов В.А. Методы типологии // Общее языкознание. Методы лингвистических исследований.- М.: Наука, 1973.- С. 224-256.

 11. Власова Н.С.  К вопросу об имплицитности предложно-падежных сочетаний (на материале конструкций с предлогом при) // Филологические науки . - 1973.- № 1.- С . 63-69.

 12. Влахов С., Флорин С.  Непереводимое в переводе.- М.: Междунар. отношения , 1980.- 344 с .

 13. Гальперин И.Р.  Ретроспекция и проспекция в тексте // Филологические науки.- 1980.- № 5.- С. 44-52.

 14. Глисон Г.  Введение в дескриптивную лингвистику /Пер. с англ. - М.: Иностранная литература, 1959.- 486 с.

 15. Гогуадзе Л.М. Уровни прочтения текста // Категории текста: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза.- 1984.- Вып. 228.- С. 70-89.

 16. Долинин К.А. Имплицитное содержание высказывания // Вопросы языкознания.- 1983.- № 6.- С. 37-47.

 17. Есперсен О. Философия грамматики /Пер. с англ.- М.: Иностранная литература, 1958.- 404 с.

 18. 3вегинцев В.А.  Предложение и его отношение к языку и речи.- М.: Изд-во МГУ, 1976,- 307 с.

 19. 3олотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса.- М.: Наука, 1982.- 368 с.

 20. 3олотова Г.А.  Очерк функционального синтаксиса русского языка.- М.: Наука, 1973.- 351 с.

 21. Ивин А.А.  Основания логики оценок. - М.: Изд-во МГУ, 1970.-230 с.

 22. Ицкович В.А.  Конструкции с предлогом по // Грамматика и норма.- М.: Наука, 1977.- С. 233-247.

 23. Ицкович В.А.  Очерки синтаксической нормы. - М.: Наука, 1982.-199 с.

 24. Капанадзе Л.А.  Номинация // Русская разговорная речь.- М.: Наука, 1973.- С. 403-463.

 25. Кацнельсон С.Д.  Содержание слова, значение и обозначение.- М.- Л.: Наука, 1965.- 111 с.

 26. Кацнельсон С.Д.  Типология  языка  и речевое мышление.- Л.: Наука, 1972.- 216 с.

 27. Ковачева Н. Глаголы положения в русском языке в сопоставлении с болгарским.- София: Народна просвета, 1982.- 131 с.

 28. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию /Пер. с франц.- М.: Прогресс, 1977.- 695 с.

 29. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Ок. 9000 синонимич. рядов /Под ред. Л.А.Чешко.- М.: Русский язык, 1986.-600 с.

 30. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.- М.: Советская энциклопедия, 1966.- 606 с.
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка