Опублікованої у фахових виданнях двнз «університет менеджменту освіти»
Скачати 164,19 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір164,19 Kb.
Вимоги до наукової статті,

опублікованої у фахових виданнях

двнз «університет менеджменту освіти»
1. Загальні вимоги

Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf, *.doc, *.docx.

Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту –14.

Розмір полів:

ліве – 30 мм;

праве – 15 мм;

верхнє – 20 мм;

нижнє 20 мм;

інтервал – 1,5.2. Вимоги до структури статей

Подана до друку стаття має містити:1. Номер УДК;

2. Прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку виділити жирним прямим), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень, трьома мовами: українською, російською та англійською); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;

3. Назва статті (відступ від попереднього тексту – 12 пгт, по середині прописними літерами, виділити жирним, трьома мовами: українською, російською та англійською);

4. Анотація (виділити жирним) до статті повинна мати (вимоги реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського «Україніка наукова») обсяг 600–800 друкованих знаків (з пробілами), в ній коротко викладається актуальність статті, мета, вміст, перспективи подальших досліджень; трьома мовами: українською, російською та англійською);

5. Ключові слова: (з абзацу виділити жирним) перелік ключових слів (бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним);

6. Текст статті (відступ від попереднього тексту – 6 пгт) має бути обсягом не менше ніж 12 сторінок по 1800 знаків без пробілів на кожній з них. Загалом стаття має містити не менше 25 000 знаків із пробілами. Назви розділів в тексті статті розташовувати по середині, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по середині;

Згідно з постановою ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 (див. http://www.ukrbook.net/visnyk.htm «Бюлетень ВАК України» № 1/2003) до друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які мають такі обов’язкові елементи: • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми, на які спирається автор; відокремлення невирішених іще частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

 • формулювання мети статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з певного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; 

 • список використаних джерел розміщується після тексту статті (відступ від попереднього тексту – 6 пгт, по середині виділити жирним) та визначається ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (кількість літературних джерел має складати не менше дванадцяти та не більше п’ятнадцяти). Бібліографічні посилання позначаються в тексті індексом та виносяться у нижній колонтитул. Посилання на джерела статистичних даних обов’язкові. Посилання на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали – некоректні. Посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.

Рисунки та графіки у статті розміщують в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по середині сторінки, шрифту – розмір 12, накреслення курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, які виконані у Word, мають бути обов'язково згруповані. Текст статті не повинен містити: рисунків і/або тексту в рамках; рисунків, розташованих над текстом або поза ним тощо, тобто текст має форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці та її заголовка – 14. Заголовки таблиць розміщують по середині сторінки, напівжирним прямим накресленням, а нумерацію таблиць (якщо їх більше ніж одна) – із правого боку сторінки.

Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по середині рядка і нумерують у круглих дужках із правого боку. Шрифт за визначенням Word: звичайний – 13 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, маленький символ – 10 пт.

Елементи формул слід позначати відповідно до їх функціонального застосування, наприклад: sin x: sin – функція, х – змінна. Позначення математичних, фізичних та інших величин у тексті й формулах мають записуватися курсивом, за винятком функцій: sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, En тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами. Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом, позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею, наприклад: або жирним прямим накресленням (не курсивом), наприклад: w.

Статтю слід набирати в форматі редактора не нижче Microsoft Word (приклад оформлення статті подано у додатку 1).

Редактор, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері можна опублікувати лише одну статтю автора, у тому числі, якщо він є у співавторстві.

В окремому файлі має бути реферат статті англійською мовою (додаток 2). Також окремим файлом надається заява (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх співавторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме у виданні ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (додаток 3).Відомості про автора подаються в окремому файлі, що містять прізвище, ім’я, по батькові (повністю), вчене звання (якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), електронна адреса та інше (додаток 4).

Окрім зазначеного вище автор надає дві рецензії (рекомендації до друку) – за підписами двох профільних (за тематикою статті) докторів наук з двох організацій (організації в якій працює/навчається аспірант, докторант та зовнішньої організації), засвідчений в установленому порядку. Рецензії мають бути тією ж мовою, що і сама стаття. Також автору необхідно надати витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради установи) за місцем роботи/навчання з рецензією щодо доцільності публікації статті.

УВАГА! Стаття подається до редакції у електронному та друкованому вигляді за підписом автора. Електронні файли які надає автор до редакції мають позначатися як: Прізвище автора_стаття. doc., прізвище автора_реферат. doc. і т. п.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» надає додаткові послуги, щодо перекладу анотацій, статей, рефератів англійською мовою (інформацію можна отримати у відповідального секретаря журналу)

Вартість публікації у фаховому виданні «Вісник післядипломної педагогічної освіти» становить 25 грн. за 1 сторінку. Оплату можна здійснити за квитанцією, яка буде надіслана автору після того, як його стаття буде прийнята до печаті.Обов’язково слід сплачувати у Приват Банку.

Обов’язково надіслати скановану копію квитанції про сплату коштів на адресу:

«Вісник післядипломної освіти» E-mail: ya.vasilchenko@gmail.comДодаток 1

Приклад оформлення статті

УДК 378.1

Курмаєв Петро Юрійович,

доктор економічних наук,

завідувач кафедри економічної теорії

та права Уманського державного

педагогічного університету ім. Павла Тичини

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність державного регулювання вищої освіти. Узагальнено наукові підходи до вибору моделі державного регулювання вищої освіти. Проаналізовано зарубіжний досвід регулювання вищої освіти. Обґрунтовано доцільність посилення регулюючого впливу держави на сферу вищої освіти в Україні. Зазначається, що провідним чинником економічного розвитку є зростання освітнього потенціалу на визначених державою пріоритетних напрямах. Указується на важливість забезпечення ефективного зв’язку науки, освіти та виробництва внаслідок використання економічного механізму регулювання. Запропоновано напрями державного регулювання вищої освіти в Україні.

Ключові слова: вища освіта, регулювання, регіональний інноваційний комплекс, наука.

Курмаев Петр Юрьевич

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Аннотация. В статье обоснована необходимость государственного регулирования высшего образования. Обобщены научные подходы к выбору модели государственного регулирования высшего образования. Проанализирован иностранный опыт регулирования высшего образования. Обоснована целесообразность усиления регулирующего влияния государства на сферу высшего образования в Украине. Отмечается, что определяющим фактором экономического развития является рост образовательного потенциала на определенных государством приоритетных направлениях. Указывается на необходимость обеспечения эффективной связи науки, образования и производства в результате использования экономического механизма регулирования. Предложены направления государственного регулирования высшего образования в Украине.

Ключевые слова: высшее образование, регулирование, региональный инновационный комплекс, наука.

Kurmaiev Petro Yrievich

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF STATE REGULATION

OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Resume. The article proves the necessity of the state regulation of higher education. Summarizes the scientific approaches to the choice of the model of state regulation of higher education. Reviewed foreign experience of regulation of higher education. Expediency gain control of the state in the sphere of higher education in Ukraine. It is noted that the determining factor of economic development is the growth of the educational potential of the priority areas identified by the state. Highlighted the need to ensure effective communication of science, education and production in the result of the use of a mechanism of economic regulation. Offered directions of state regulation of higher education in Ukraine.

Key words: higher education, regulation, regional innovation complex, science.

Постановка проблеми ....

Актуальність теми дослідження

Аналіз останніх досліджень .....;

Формулювання мети статті ......

Виклад основного матеріалу ...

Висновки ...

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі ...

Список використаних джерел


 1. Кремень В. Г. Інтелектуальна еліта в контексті людиноцентризму / В. Г. Кремень // Еліта, обдарованість, людиноцентризм : матеріали Міжнар. наук. конф. – К. : НАПН України, 2010. – С. 4–8.

 2. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : монографія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : Наук. думка, 2003. – 858 с.

 3. Чернышова Е. Р. Трансформация процессов социализации личности и кадровый потенциал высшего образования / Е. Р. Чернышова // Alma mater (вестник высшей школы). – 2012. – № 1 – С. 29–33.

 4. Чернишова Є. Р. Розвиток кадрового потенціалу системи ППО як одна з основних умов досягнення стратегічних цілей організації / Є. Р. Чернишова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]; голов. ред. В. В. Олійник. – К. : НАПН України ; Ун-т менедж. освіти, 2005. – Вип. 3(16). — 2011. — С. 167–172.

 5. Чернишова Є. Р. Оцінювання ефективності формування кадрового потенціалу навчального закладу системи післядипломної педагогічної освіти: методологічний аспект [електронний ресурс] / Є. Р. Чернишова. — 2011. — № 5. — 14 с. — Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/docs/5/27.pdf

Додаток 2

Приклад реферату

(подається у редакцію англійською мовою

на менш ніж 1800 знаків з пробілами)

Висвітлено надзвичайно актуальну проблему формування ціннісних орієнтацій і культурних потреб, ствердження моральних і духовних засад у молодіжному середовищі. Простежено шлях розвитку молодіжного руху на Україні з початку ХVII ст. до сьогодення. Зазначено, що наприкінці ХIХ ст. зародилися громадські структури українського молодіжного руху, соціальну базу якого становили здебільшого студенти та учнівська молодь – середовище, якому притаманні потужний інтелектуальний і творчий потенціал, прагнення до самоствердження та самореалізації. Розглянуто діяльність куратора академічної групи студентів Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ), який виконує дидактичну, організаторську, управлінську й виховну (що забезпечує безперервність виховання та самовиховання) функції. Наведено форми роботи, які використовують на кураторських годинах: інформаційні, ілюстративно-показові, практичні, діагностико-контролюючі. Визначено десять основних компонентів педагогічної культури вихователів, серед яких - здібності, педагогічна майстерність і етика, культура мовлення, культура спілкування, духовне багатство, наукова організація праці, прагнення до самовдосконалення. Охарактеризовано етапи педагогічного керівництва самоврядуванням студентів, впровадженого у МДПУ, тематику кураторських годин, внесення нових елементів до структури навчально-виховного процесу. У подальших дослідженнях можливе розроблювання нових моделей навчання та виховання з орієнтацією кожного студента не стільки на оцінювання його знань викладачем, скільки на самооцінювання, власну мотивацію та ініціативу стосовно навчальної діяльності.Додаток 3

Відомості про автора та співавторів
Фотографія 1. Прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів):

________________________________________

2. Вчене звання:

__________________________________________

3. Науковий ступінь:

__________________________________________4. Місце роботи, посада:

__________________________________________5. Робоча адреса:___________________________________________________

6. Службовий телефон та e-mail:_____________________________________

7. Домашня адреса: ________________________________________________

8. Домашній та мобільний телефони, e-mail:___________________________

9. Сфера досліджень й наукові інтереси:______________________________

10. Інформація про автора:_________________________________________

Додаток 4

Головному редактору наукового видання (назва видання) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
ЗАЯВА
Цим засвідчую, що стаття, надана для публікації у (назва видання) на тему «назва статті», _____ стор.) є моєю власною розробкою, раніше не публікувалась і не друкувалась в інших наукових виданнях, не знаходиться на розгляді в інших журналах.

Я ознайомився(лась) з вимогами до подання й оформлення наукових статей до журналу та погоджую публікацію статті у наступному номері (назва видання), відповідно до черговості, яка визначається редколегією.« » 2015 р. І. І. Іванов
Підпис (печатка за наявності)


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка