Орієнтований перелік питань для визначення мети відвідування уроку
Скачати 114,86 Kb.
Дата конвертації23.11.2018
Розмір114,86 Kb.
Орієнтований перелік питань для визначення мети відвідування уроку

1. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів на уроці.

2. Реалізація вчителем виховного потенціалу уроку.

3. Виховання патріотизму та національної свідомості школярів.

4. Реалізація вчителем дидактичних принципів навчання.

5. Ефективність застосування методів навчання.

6. Ефективність застосування форм навчання.

7. Застосування лекційно-практичної системи навчання.

8. Забезпечення засвоєння учнями основних понять на уроці.

9. Забезпечення розвитку мислення учнів на уроці.

10. Ефективність роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів.

11. Застосування проблемного навчання.

12. Уміння вчителя організувати навчальну роботу на уроці, забезпечити навчальну дисципліну.

13. Організація ігрової діяльності учнів на уроці.

14. Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів.

15. Організація самостійної роботи учнів на уроці

16. Ефективність використання логічно-структурних схем.

17. Реалізація міжпредметних зв'язків.

18. Формування в учнів необхідності в знаннях, навичок самоосвіти .

19. Комп'ютеризація навчально-виховного процесу.

20. Розвиток творчих здібностей і обдарувань школярів.

21. Вироблення навичок культури усного і писемного мовлення.

22. Ефективність роботи вчителя з розвитку мови учнів, збагачення словникового запасу.

23. Робота вчителя над удосконаленням навичок учнів.

24. Формування в учнів інтересу до вивчення рідної мови.

25. Реалізація ідей українознавства на уроці.

26. Ефективність застосування вчителем наочності та роздаткового матеріалу.

27. Раціональність використання вчителем часу на уроці.

28. Гуманізація навчально-виховного процесу.

29. Здійснення трудового виховання і профорієнтаційної роботи.

30. Практична спрямованість викладання предмета.

31. Використання краєзнавчого матеріалу на уроці.

32. Реалізація завдань естетичного виховання школярів.

33. Здійснення індивідуального підходу до учнів.

34. Диференціація навчання на уроці.

35. Оптимальність обсягу і складність дом завдання. Інструктаж щодо його виконання. 1. Психологічний мікроклімат уроку. Психологія спілкування вчителя й учнів на ур.

 2. Дотримання вимог навч програми щодо оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

38. Врахування вчителем реальних навчальних можливостей учнів.

39. Система контролю за рівнем знань учнів.

40. Виявлення прогалин та типових недоліків у знаннях учнів.

41. Робота з невстигаючими та слабо встигаючими учнями на уроці.

42. Ведення тематичного обліку знань.

43. Організація повторення навчального матеріалу.

44. Об'єктивність оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

45. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму (техніки безпеки).

46. Ознайомлення з роботою молодого (нового ) вчителя.

47. Вивчення системи роботи вчителя.

48. Вивчення діяльності учнів на уроці, якість їх знань та навичок.

49. Вивчення стану викладання предмета.50. Ознайомитись, як вчитель реалізує принцип особисгісно зорієнтованого навчання.

51. Раціональність розподілу і використання часу на уроці.

52. Вироблення в учнів вмінь і навичок самостійно здобувати знання на уроці, методика організація цієї роботи.

53. Робота вчителя над розвитком мови учнів.

54. Перевірити виконання вчителем попередніх рекомендацій.

55. Ознайомитися з роботою вчителя по виробленню навиків культури усного і писемного мовлення.

56. Вивчити здійснення індивідуального та диференційованого підходу.


 1. Визначити прогалини та типові недоліки у знаннях учнів, встановити причини.

58. Виявити рівень засвоєння учнями нового матеріалу.

59. Використання місцевого матеріалу.

60. Виявити рівень самостійної роботи учнів на уроці.

61. Визначити ефективність міжпредметних зв'язків.

62. Вивчити об' єктивність оцінювання знань учнів.

63. Вивчити ефективність форм і методів навчання, що застосовує вчитель на уроці.

64. Використання на уроці наочного та роздаткового матеріалу, ТЗН.65. Визначити оптимальність об'єму, складність домашніх вправ і способи інструктування домашнього завдання.

66. Уміння виділяти головне під час вивчення і закріплення нового матеріалу.

 1. Уміння організовувати навчальну працю на уроці та забезпечувати навч. дисципліну.

68. Вивчити, як вчитель формує уміння і навички самоперевірки і самоконтролю.

69. Вивчити загальну відповідність фактичного змісту уроку поставленій меті.

70. Вивчити ефективність структури уроку та окремих етапів.71. Використ. засобів стимуляції, активної роботи дітей різного рівня підготовленості.

72. Вивчення режиму навчальної праці школярів на уроці.73. Використання засобів попередження втомлюваності учнів, концентрація уваги, рухового режиму на уроці.

74. Здійснення ігрової діяльності на уроках.

75. Використання нестандартних завдань як засобу розвитку творчих здібностей учнів.

76. Вивчити особливості навчання учнів з різним рівнем підготовленості.

77. Використання додаткового матеріалу на уроках.

78. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до уроку.

79. Система і організація роботи над помилками.

80. Вивчити досвід роботи вчителя з питання ...

81. Вивчити систему логічних завдань на уроці, їх роль, місце і ефективність використ.

82. Система письмових робіт і усного опитування учнів.83. Використання вчителем різних видів і форм контролю за рівнем знань учнів.

 1. Уміння забезпечити єдність навчання і виховання, виходячи і змісту навчально - виховного матеріалу.

86. Врахування вікових особливостей учнів на уроці.

87. Елементи демократизації у навчально-виховному процесі.

88. Якість і рівень виконання навчальних програм.

89. Перевірка якості навчальних досягнень учнів.90. Використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

91. Організація самостійної роботи учнів.92. Формування загальнонавчальних (специфічних) імінь та навичок учнів.

 1. Розвиток самостійності й ініціативи, формування пізнавальних інтересів учнів.

94. Шляхи і методи формування внутрішньої мотивації навчання.

95. Реалізація основних принципів розвивального навчання.

96. Форми і методи використання засобів навчання.

97. Використання можливостей навчального матеріалу для реалізації принципів виховання.

99. Раціональне використання навчального часу.

100. Формування в учнів позитивних мотивів навчання.

101. Практична спрямованість уроку.102. Розвиток активної пізнавальної діяль­ності, самостійності учнів через ефективність використання методів навчання.

103. Ефективність навчальної роботи на уроці, формування умінь аналізувати, робити висновки та узагальнення.

104. Шляхи забезпечення розвитку пізна­вально-практичної діяльності учнів.

105. Розвиток розумових здібностей учнів.


 1. Стимулювання активності учнів, фор­мування навичок самостійної роботи, розвиток відтворюючої та творчої уяви.

107. Організація навчальної діяльності учнів, доцільність структури уроку, взаємодія його компонентів.

110. Мовна культура. Культура спілкування.111. Особистісний підхід учителя до вихо­вання учнів у процесі навчально-пізна­вальної діяльності.

112. Формування особистості засобами українознавства.113. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках.

114. Розвиток логічного та образного мис­лення на уроках.

115. Ефективність використання дидактич­ного матеріалу.

116. Забезпечення учителем повторення, узагальнення та систематизації знань учнів на уроці.

117. Виконання учителем рекомендацій, даних йому під час атестації.

118. Забезпечення учителем на уроках за­своєння учнями опорнихзнань, понять, явищ.

119. Розвиток у учнів навичок самоконтро­лю та самовдосконалення через

залучення їх до самостійної навчальної ді­яльності.

120. Виховання у учнів позитивного став­лення до навчання через

мотивацію навчальної діяльності шляхом роз­криття практичного

значення теми, що вивчається.

Пропозиції щодо висновків до відвіданих уроків


 • Комплексно обмірковувати та конкретизувати у плані завдання навчання, розвитку та виховного впливу;

 • Ретельніше обмірковувати не лише навчальну мету, але й розвивальну та виховну;

 • Опрацювати добірку матеріалу в методичному кабінеті “Рекомендації вчителю” – вимоги до визначення мети та завдань уроку;

 • Конкретизувати мету та завдання уроку, пов’язуючи їх зі змістом навчального матеріалу;

 • Доцільним є використання наочності, обміркування її місця в структурі уроку;

 • Застосовувати таку наочність, яка б привернула увагу учнів до матеріалу, що вивчається;

 • Використовувати в системі методів навчання елементи проблемності через систему відповідних прийомів;

 • Обмірковувати та правильно використовувати контрольно-коригувальну функцію фрагменту уроку як стимулю­ючу роль навчальної праці;

 • Ретельно обмірковувати методи та при­йоми роботи з навчальним матеріалом відповідно до структурної організації уроку;

 • Обмірковувати систему вправ, належну практичну спрямованості уроку;

 • Обмірковувати систему запитань, які спонукали б до висновків, зіставлень, аналізу;

 • Приділити увагу підбору дидактичного матеріалу (елементи новизни, факти для порівняння, зіставлення, виснов­ків), подбати про його виховне значен­ня (методичний кабінет школи “На допомогу вчителю”);

 • Практикувати випереджальні завдання, обмірковувати їх систему, значення;

 • Обмірковувати систему робити з під­ручником, передбачати самостійну роботу (різні види – відбір матеріалу для ілюстрацій, виписування з підручника орфограм, правил, законів тощо);

 • Система тренувальних вправ має перед­бачати не лише аналіз явищ, але й творчі завдання;

 • Звернути увагу на реалізацію можли­востей міжпредметних зв'язків;

 • Обмірковувати систему контролю та корекції знань;

 • Обмірковувати структуру, уроку, впро­ваджувати різні форми і методи робо­ти, урізноманітнювати навчальну пра­цю учнів;

 • Враховувати важливу роль бесіди в структурі уроку;

 • Звернути увагу на розвивальне навчан­ня — розвиток розумових здібностей (мислення, мови, уяви, пам'яті тощо) через доцільний підбір методів та форм роботи;

 • Недостатнє використання підручника як первинного джерела знань, як засобу організації самостійної роботи учнів;

 • Етап уроку “домашнє завдання” не набув навчального характеру, а “перевірка до­машнього завдання” — достатнього ви­користання для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми;

 • Задавати домашнє завдання не обов’язково в кінці уроку, можна передбачити його на початку уроку або в середині згідно з логікою навчального процесу;

 • Розробити моделі уроків;

 • Зосереджуватись на правильних прийо­мах праці з учнями (опрацювати матері­ал “Типи, структура, методика уроку в школі» за редакцією В. П. Онищука);

 • Звернути увагу на оволодіння прийома­ми педагогічної технології, її значення в діяльності вчителя;

 • Розробити різні види вправ, викорис­товуючи...;

 • Обміркувати систему домашніх завдань для циклу уроків..., передбачаючи інди­відуальний підхід і впровадження прин­ципу диференційованого навчання;

 • Розробити фрагменти уроків...;

 • Розробити цикл можливих інтегрова­них тем;

 • Звернути увагу на використання гри як методу організації навчально-виховного процесу;

 • Звернути увагу на методику організації колективної, групової, індивідуальної творчої діяльності;

 • Систематично працювати над поперед­женням неуспішності учнів, звернути увагу на ..., здійснювати контроль за ..., застосувати ...


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка