Основи психологіїСкачати 465,19 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.02.2017
Розмір465,19 Kb.
  1   2   3   4Українська державна академія залізничного транспорту

Донецький інститут залізничного транспорту

О.А. Поцулко

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
Навчально - методичний комплекс курсу

для студентів денної форми навчання

Донецьк - 2004

ББК 22. 3я 72

П 23
Основи психології: Навчально-методичний комплекс курсу для студентів денної форми навчання / Укл. О.А. Поцулко. - Донецьк: ДонІЗТ, 2004. - 40 с.
Навчально-методичний комплекс курсу «Основи психології» складається з робочої програми, планів семінарських занять, завдань та питань для самоконтролю, тематичного плана для самостійного вивчення, списку літератури, питань до заліків, а також критеріїв оцінки знань студентів з даного курсу.
Навчально-методичний комплекс курсу «Основи психології» обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Соціально-гуманітарних дисциплін» ДонІЗТ. Протокол № 4 від 25 грудня 2003 року.
Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету “Економіка транспорту”. Протокол № 5 від 15.05.04 р.

Укладач:
кандидат історичних наук, ст. викладач Поцулко О.А. (ДонІЗТ)

Рецензенти:
кандидат філософських наук, доцент Хромова О.І. (ДонІЗТ)
доктор технічних наук, професор Топольнік В.Г.

(ДонДУЕТ ім. М. Туган-

Барановського)
ЗМІСТ


1. Передмова

4

2. Як користуватися навчально-методичним комплексом

5

3. Робоча програма

7

4. Плани семінарських занять, запитання і завдання для самоконтролю

11


5. Тематичний план для самостійного вивчення

22

6. Питання до заліку

31

7. Критерії оцінки знань студентів

33

8. Список рекомендованої літератури

34


Передмова

Однією з найяскравіших сторінок української історії є ствердження психологічної науки в нашому суспільстві, придбання нею статусу вузівської дисципліни. Системна криза пострадянського суспільства утворює несприятливий фон для продуктивного подолання особистістю її індивідуальних проблем, внутрішніх криз особистісного розвитку. Суперечливі зміни у соціально-політичній, економічній та культурній ситуації життя нашого сучасника призводять до хронічних станів психічної напруженості, стресів та перевантажень. Випускники вищої школи, як люди, що мають знайти і відстояти своє місце у світі обраної професії, стикаються з проблемою адаптації до наявних умов суспільної дійсності, вони ризикують або взагалі не адаптуватися до сучасної ситуації професійного діяння, або адаптуватися ціною гальмування власного особистісного розвитку, зниження власного творчого потенціалу. Для запобігання регресивним шляхам розвитку особистості є сенс надати їй певну суму знань, умінь та навичок психологічної саморегуляції, а також регуляції міжособистісних, ділових і сімейних взаємовідносин. Пошук нової філософії вищої освіти, зумовлений зазначеними змінами, привів до усвідомлення необхідності її гуманізації та гуманітаризації.

З цією метою у вищих навчальних закладах країни введено обов’язкове вивчення студентами ряду дисциплін гуманітарного циклу. Це стосується і дисципліни «Основи психології», головною метою вивчення якої є підвищення рівня психологічної компетенції майбутніх спеціалістів.

Світовий досвід показує, що ринок вимагає фахівців, які органічно поєднують високий професіоналізм з ґрунтовним культурним базисом, інтелектуально розвинених і духовно багатих особистостей. У поглибленні гуманітарної спрямованості освіти, формуванні інтелектуального потенціалу особистості значна роль належить соціально-гуманітарним дисциплінам.Задача вузу - готувати не тільки фахівця у якійсь вузькій сфері виробництва та управління, а особу, здатну до різних сфер діяльності, яка, усвідомлюючи, приймає рішення з політичних, економічних, світоглядних, моральних, естетичних та інших питань.

У результаті засвоєння курсу «Основи психології»

студенти повинні знати:


 • об’єкт, предмет, основні розділи, методи і принципи психології, володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

 • світові й вітчизняні психологічні школи, концепції і напрямки;

 • природу психіки людини, особливості психічної реальності;

 • основні сфери психічного життя людини, психічні функції та їх механізми;

 • співвідношення природних та соціальних факторів у розвитку психіки;

 • особливості розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі;

 • вікові особливості психіки людини;

 • структуру та динаміку розвитку особистості як інтегрального психічного утворення;

 • форми, методи, засоби навчання та виховання,

 • форми, засоби і методи педагогічної діяльності;

 • основи сімейного виховання та самовиховання;

 • як відбувається осмислення людиною оточуючого світу та самої себе.У результаті засвоєння курсу «Основи психології»

студенти повинні вміти:


 • складати психологічну характеристику особистості, її темпераменту, здібностей, характеру;

 • інтерпретувати власні психічні стани, усвідомлювати закономірності міжособистісних взаємовідносин у побуті та в організації;

 • володіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення та розв’язання педагогічних завдань як у сім’ї, так і у трудовому колективі;

 • володіти найпростішими прийомами саморегулювання, прийомами, що підвищують ефективність спілкування;

 • розвити практичні вміння, що забезпечують творчість та ініціативу в різних видах діяльності;

 • володіти навиками управлінського спілкування, співпраці в професійному колективі;

 • готувати повідомлення на психологічну тему, брати участь у психологічних дискусіях.Як користуватися навчально-методичним комплексом
Навчально-методичний комплекс розрахований на його комплексне використання. Кожний структурний елемент комплексу складається з однакових частин: робочої програми (детальна розробка кожної теми навчального плану), планів семінарів до кожної теми, тематики рефератів, запитань і завдань для самоконтролю, тематичних планів для самостійного вивчення, основних категорій та понять до кожної теми та списку літератури.
Робоча програма детально розкриває зміст кожної теми, виявляє її місце у рамках дисципліни «Основи психології». Це повинно допомогти студентові підготуватись до вдумливого та усвідомленого сприйняття матеріалу. Також ця частина посібника може допомогти зорієнтуватися та повноцінно підготувати тему студенту, що працює за індивідуальним графіком і нерегулярно відвідує лекції.

Плани семінарів пропонуються до кожної теми, однак проводяться вони за вибором викладача і у відповідності до навчального плану. Семінари - ефективна форма навчального заняття. Вони сприяють закріпленню матеріалу лекційного курсу, забезпечують набуття студентом певних навичок правильного формулювання і висловлювання своїх думок під час обговорення теми. Готуючись до занять, студенти повинні самостійно опрацювати рекомендовану літературу. На кожному семінарському занятті слід виявляти активність у дискусії, уміння відстоювати свою позицію, що враховується при виставленні підсумкової оцінки з зазначеного курсу.

Запитання і завдання для самоконтролю покликані допомогти студентові з’ясувати ступінь оволодіння темою.

Самостійна робота студентів - основна форма роботи з будь-якого курсу. Тематичний план для самостійного вивчення наданий з метою допомогти студентам самостійно оволодіти окремими темами, або питаннями тем. Уважно ознайомившись з цими рекомендаціями, студенту необхідно прочитати відповідний матеріал підручника, законспектувати його і виконати завдання, що дано після кожної теми, використовуючи зазначену літературу. Список літератури для виконання завдання є орієнтованим. Щоб виконати завдання, можна використовувати будь-яку наявну літературу, в якій розкриті питання завдання.Основні категорії та поняття, які надані до кожної теми, допомагають студенту систематизувати отримані знання. Оволодіння основними категоріями та поняттями з «Основ психології» допоможе зрозуміти будь-яку наукову психологічну літературу.

До кожної з тем пропонується список літератури, переважно сучасної, завдяки якій студент може розширити свої знання в психологічній сфері, що він отримав на лекції. Підручники та навчальні посібники, що перелічені в списку літератури можна використовувати при підготовці до кожного семінарського заняття. Інтенсивна робота у сфері заповнення «білих плям» з історії психології, значна кількість грунтовних наукових публікацій, в яких наново переглядаються більшість тем з курсу «Основи психології», що були надруковані останнім часом, роблять неможливим наведення вичерпного списку літератури. І тому за студентом залишається право розширити цей список за власним бажанням.Робоча програма

курсу «Основи психології»
Тема 1. Психологія як наука. Предмет і методи психології.
Визначення психології. Особливості психології як науки. Предмет та об'єкт психології, їх співвідношення. Особливості психічної реальності. Аргументи існування психічної реальності. Існуючі редакції формулювання предмету психології.

Методологічні, теоретичні та природничі основи психології. Складові наукового методу: методологія, методика, засоби дослідження (методи у вузькому значенні). Методологія технічна та методологія філософська. Загальна методика психологічного дослідження, її етапи.

Основні групи методів психології. Теоретичні методи психології: моделювання, реконструкція, типологічний метод. Емпіричні методи психології: спостереження, самоспостереження, експеримент, бесіда, опитування, тестування, аналіз документів та продуктів діяльності, експертна оцінка. Аналітичні методи: кількісні та якісні. Методи організації психологічного дослідження: лонгітюдальний метод, метод зрізів. Основні розділи психології. Зв'язок з іншими науками. Значення психологічних знань для людини.
Тема 2. Виникнення і розвиток психіки. Мозок та психіка.
Історичний розвиток психіки (філогенез). Загальна психологія та зоопсихологія як дві психологічні науки, які займаються вивченням філогенезу психіки. Стадії розвитку психіки тварин. Елементарна сенсорна стадія. Перцептивна стадія. Проблема антропогенезу.

Розвиток психіки в онтогенезі. Пікові стадії розвитку психіки людини. Виникнення первісної свідомості. Типи і форми поведінки організмів. Вікові кризи розвитку людини. Теорії онтогенезу психіки. Теорія рекапітуляції Холла-Болдуїна. Теорія дитячої сексуальності З.Фрейда. Епігенетична теорія Е.Еріксона. Теорія провідної діяльності. Теорія розгортання в онтогенезі субстанціальних інтуїцій суб'єктного ядра людини. Психічний розвиток на рівні організму. Психічний розвиток на рівні індивіда. Психічний розвиток на рівні особистості. Ненормативний психічний розвиток. Природа і межі психічної ненормативності.

Психіка і мозок. Побудова нервової системи людини. Свідомість як найвищий рівень розвитку психіки. Свідомість і несвідоме.
Тема 3. Психологія пізнавальних процесів. Пізнавальна, вольова та емоційна сфери психічного життя людини.
Пізнавальні психічні процеси. Відчуття як первинна форма відображення дійсності. Характеристики відчуттів: модальність, інтенсивність, локалізація, тривалість. Загальні властивості відчуттів та особливості їх індивідуальних проявів: пороги чутливості, адаптація, сенсибілізація, синестезія, компенсація, сенсорна депривація. Класифікація відчуттів.

Сприймання. Сутність та основні якості сприймання: цілісність, структурність, константність, предметність, осмисленість, узагальненість, апперцепція. Класифікація сприймань.

Уявлення. Психологічний механізм уявлення та пам'яті. Особливості уявлення як психічного процесу. Види уявлень. Поняття про пам'ять. Мнемічні психічні процеси. Значення пам'яті в житті людини. Структура пам'яті. Сенсорний регістр (ультракороткотривала пам'ять). Короткочасна та тривала пам'ять. Характеристика головних процесів пам'яті. Мимовільне та довільне запам'ятовування. Збереження інформації. Відтворення. Пригадування. Пізнавання. Забування. Види пам'яті.

Уява. Психологічний механізм уяви. Фактори уяви. Головні властивості уяви. Техніки уяви: комбінування, акцентування, гіпербола, літота, типізація, алегорізація, метафоризація, символізація. Інтуїція. Психологічний механізм інтуїції. Етапи творчого процесу.

Мислення. Операції мислення. Аналіз та синтез. Порівняння. Абстрагування та узагальнення. Конкретизація. Поняття. Види понять. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, абстрактно-логічне. Розв'язання розумових задач та творча діяльність особистості. Колективна творчість. Розумова діяльність і мова. Поняття про коефіцієнт інтелектуальності.

Поняття про увагу. Основні властивості уваги: концентрованість, інтенсивність, сталість, обсяг, розподіл, переключення. Види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна.

Емоційні психічні процеси. Структура емоційної сфери психічного. Емоції та почуття. Види емоційних станів: настрій, афект, стрес, фрустрація, афективний стан. Індивідуальні особливості в емоційному житті.

Воля та вольові дії. Етапи простого та складного вольового акту. Вольові якості та психологічні фактори їх формування. Свобода волі та відповідальність особистості.Тема 4. Психологія особи. Структура і динаміка розвитку особистості.
Поняття особистості в психології. Визначення особистості. Структура особистості. Біологічні й соціальні умови становлення індивідуальності.

Спрямованість особистості. Потреби. Інтереси. Ціннісно-смислова сфера особистості. Цінності і ціннісні орієнтації. Мотивація.

Здібності. Поняття про здібності. Структура здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Психологічна діагностика здібностей. Здібності і задатки. Проблема розвитку здібностей. Здібності і проблема фахової орієнтації. Талант і геній.

Поняття і типи темпераменту. Якості темпераменту. Темперамент і особистість. Теорії темпераменту. Проблема типу темпераменту. Темперамент і діяльність.

Поняття про характер. Основні риси характеру. Взаємозв'язок характеру і темпераменту. Шляхи формування характеру. Акцентуація характеру і темпераменту. Типи акцентуацій, специфіка їх прояву у спілкуванні та взаємодії.

Психологічна сутність самосвідомості. Самосвідомість і людське «Я». Структура і функції самосвідомості. Ідентифікація та рефлексія.

Важливі компоненти теорії особистості. Структура. Мотивація. Розвиток. Психічне здоров'я. Психопатологія. Психотерапія. Теорії особистості. Теорія особистості класичного психоаналізу. Теорія особистості індивідуальної психології. Теорія особистості аналітичної психології. Теорії рис особистості. Теорія особистісних конструктів.
Тема 5. Особа в діяльності та спілкуванні.
Діяльність як зв’язок суб’єкта з об’єктом. Будова, форми та види діяльності. Особистість як суб’єкт діяльності.

Спілкування як міжсуб’єктні взаємини. Будова і закономірність спілкування. Перцептивна сторона спілкування. Механізми сприймання людини людиною. Ефекти сприймання. Комунікативна сторона спілкування. Бар’єри комунікації. Засоби подання інформації. Інтерактивна сторона спілкування. Ситуації спілкування.


Тема 6. Психологія групи.
Поняття групи. Класифікація груп у соціальній психології. Великі та малі групи. Рівні розвитку групи. Колектив як вища форма розвитку групи. Референтність як визначальна умова зв’язку групи та особистості. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на відносини в організації. Соціальні очікування. Поняття про соціально-психологічну рефлексію. Поняття комформізму. Групова згуртованість та шляхи її досягнення.

Міжособистісні відносини і конфлікти. Основні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. Проблеми керівництва і лідерства в соціальній психології.

Психологічні особливості студентської групи. Роль, статус, самопочуття студента в групі. Процеси ідентифікації у студентському колективі. Масові соціально-психологічні явища.
Тема 7. Психологія управління.
Індустріальна революція ХХ століття та управління. Становлення промислової психології на Заході.

Психологічне забезпечення менеджменту. Психологічний відбір та професійна підготовка менеджерів. Психологічний відбір та професійна підготовка управлінців. Особливості успішності здійснення управлінської діяльності.

Управлінське спілкування та мотивація. Вербальне та невербальне спілкування. Ділові відносини з партнерами. Поведінка керівника і підлеглого в ділових відносинах.
Тема 8. Педагогіка як наука.
Що вивчає педагогіка. Основні категорії педагогіки: виховання, самовиховання, освіта, самоосвіта, розвиток.

Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

Методи науково-педагогічних досліджень: спостереження, експеримент та інші.

Роль і місце педагогіки в системі підготовки та підвищення кваліфікації сучасних спеціалістів.


Тема 9. Теорія освіти та навчання.
Предмет дидактики. Її основні категорії. Зміст освіти. Принципи побудови освіти. Рівні освіти.

Основні типи учбових закладів, їх характеристика. Нормативна та учбово-матеріальна база освіти.

Методологічна основа та рушійні сили процесу навчання. Функції навчання, їх взаємозв’язок. Структура процесу навчання. Поняття про принципи навчання, їх характеристика.

Система та методи навчання. Організаційні форми навчання. Контроль та оцінка результатів навчання.Плани

семінарських занять
Тема 1. Психологія як наука. Предмет і методи психології.
Семінар 1

(2 години)
План


 1. Визначення психології як науки, її предмет та завдання.

 2. Основні методи та галузі психології.

 3. Напрямки сучасної психології.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка