Основна мета аналітичної роботи
Сторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір2,66 Mb.
  1   2   3   4
Основна мета аналітичної роботи
Метою написання аналітичної роботи є закріплення знань, набутих при вивченні курсів макроекономіки та національної економіки, поглиблене дослідження економіки окремої країни. Втім, стратегічною метою залишається усвідомлення особливостей вітчизняної економіки.
Порядок виконання роботи


 1. Вибір країни

Оберіть країну із запропонованого переліку (бажано, щоб назва країни починалася на ту ж літеру, що й ваше прізвище). Допускається вибір однакової країни студентами різних груп (їхній перелік дозволяє не повторювати їх в одній студентській групі – див. Додаток А).


 1. Підбір матеріалу

Збираючи матеріал до аналітичної роботи, намагайтеся уникати помилок.

По-перше, ніколи не використовуйте готові реферати і контрольні роботи та взагалі уникайте подібних сайтів. Інформацію слід брати з першоджерел, які були рекомендовані в курсі національної економіки (вони зведені в додатку Б).

Є кілька сайтів, які не рекомендується використовувати:


 • Вікіпедія (або робити це дуже обережно, перевіряючи наведену там інформацію);

 • сайт ЦРУ (https://www.cia.gov/);

 • сайт http://www.tradingeconomics.com/ (можна використовувати лише для уточнень або перевірки знайденої інформації).

По-друге, звертайте увагу на час написання та появи в інтернеті даного джерела. Ця вимога особливо важлива при використанні аналітичних матеріалів. На ваших очах економічна ситуація змінюється. Що було актуальним рік тому, сьогодні може виявитися застарілим та другорядним. Тож корегуйте знайдену інформацію – враховуйте, в якому році ви пишете роботу. Статистичні дані мають бути «свіжими».

По-третє, обмежуйтеся лише необхідною інформацією, не копіюйте повністю знайдений матеріал. Недоречно включати в аналітичну роботу дані про рослинний та тваринний світ, домен, національні свята, відставання місцевого часу від московського тощо.

По-четверте, не використовуйте онлайн-перекладачі (або принаймні, редагуйте запропонований ними текст).

Для виконання завдання потрібно знайти необхідні статистичні дані за останнє десятиріччя.
 1. Обробка статистичного матеріалу. Написання аналітичної роботи

Після того, як зібрані та опрацьовані конкретні дані, можна приступати до написання самої роботи. Вона пишеться згідно із запропонованою структурою. Таблиці і графіки не копіюються, а набираються власноруч.

Робота має бути написана без повторів та суперечностей між окремими складовими частинами. Намагайтеся висловлювати власну точку зору, підкріплюючі її статистичними даними.Структура аналітичної роботи

Першою сторінкою аналітичної роботи є титульний аркуш. Він має бути надрукований із дотриманням стандартних вимог (додаток В). Не слід переносити слова та робити скорочення.

Зміст є другою сторінкою роботи. Він включає перелік складових частин аналітичної роботи із зазначенням сторінок (додаток Г).

Структура аналітичної роботи є традиційною, вона містить:


 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

У вступі слід викласти стислі загальні відомості про країну: • територія;

 • чисельність населення;

 • форма політичного устрою;

 • столиця;

 • основна релігія;

 • середня тривалість життя;

 • валюта;

 • до якої групи країн можна віднести (“advanced economies”, “developing economies”, “emerging markets”);

 • в які союзи входить (ЄС, OECD, G-7, G-20…).


Уникайте зайвих подробиць!

Стисло охарактеризуйте економічний стан обраної вами країни на початку ХХІ ст.

У вступі зазначається мета роботи, виходячи з неї, формулюються завдання. Метою роботи є загальна характеристика стану національної економіки обраної вами країни протягом останніх 10 років. Ваше завдання полягає в аналізі конкретних макроекономічних показників (див. нижче).

Вступ закінчується статистичними характеристиками вашої аналітичної роботи. Наприклад.

Структура та обсяг аналітичної роботи. Аналітична робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел із 15 найменувань та 3 додатків. Зміст роботи викладено на 25 сторінках тексту. Аналітична робота містить 20 таблиць та 20 рисунків.
В основній частині наводиться докладний аналіз основних характеристик національної економіки. Він включає набір статистичних даних, що дозволяють скласти уявлення про економіку країни.

Пропонується така орієнтовна структура основної частини.


Розділ 1. Основні макроекономічні показники

  1. ВВП та його складові (за секторами економіки та за категоріями кінцевого використання).

  2. Рівень реального ВВП на душу населення (місце, яке посідає країна за цим показником серед інших країн світу).

  3. Темпи зростання реального ВВП (характеристика економічного циклу).

  4. Рівень безробіття.

  5. Темп інфляції (за індексом споживчих цін).

  6. Стислий аналіз взаємозв’язку основних макроекономічних індикаторів (ВВП, безробіття, інфляція). Індекс злиденності.

  7. Ставки оподаткування (на доходи фізичних осіб, на прибуток корпорацій, ПДВ або податок з обороту). Податкове навантаження.

  8. Видатки держбюджету (в абсолютних величинах або у відсотках до ВВП).

  9. Сальдо державного бюджету та державний борг (в абсолютних величинах або у відсотках до ВВП). Фіскальна політика.

  10. Облікова ставка Центрального банку. Монетарна політика.

  11. Сальдо платіжного (торгівельного) балансу (в абсолютних величинах або у відсотках до ВВП). Прямі іноземні інвестиції.

  12. Динаміка валютного курсу.


Розділ 2. Місце країни в світових рейтингах.

  1. Індекс економічної свободи.

  2. Індекс розвитку людського потенціалу.

  3. Індекс глобальної конкурентоспроможності.

  4. Індекс сприйняття корупції.

Якщо неможливо знайти дані про окремі показники за 2015 р., можна обмежитися 2014 р.

Виходячи із статистичної інформації, слід проаналізувати стан національної економіки, зробити висновок про характер фіскальної, монетарної та зовнішньоекономічної політики, що проводиться в країні, та про їхні результати. Аналіз показників потрібно супроводжувати графіками та діаграмами. Під таблицями та рисунками обов’язково вказувати джерела.

Якщо можливо, слід додати прогнози (зазвичай, МВФ) окремих показників на майбутнє.


У висновках слід стисло викласти основні положення всіх розділів основної частини, констатувати основні результати проведеного дослідження. Не слід копіювати окремі положення, що були викладені вище. Ваша задача – саме узагальнити та зробити остаточні підсумки. У висновках не повинно наводитися ніякої принципово нової інформації. Це надзвичайно лаконічне викладення вашої роботи.

Після висновків наводиться список використаних джерел.


У разі необхідності, окремий матеріал, що загрожує переобтяжити текст, може бути розміщений наприкінці у вигляді додатків. Це дозволяє зберегти логічну та стильову єдність основного тексту. В якості додатків можуть виступати:

 • таблиці з статистичними даними;

 • діаграми;

 • графіки, рисунки та ін.

Додатки не нумеруються, а позначаються великими літерами української абетки. У випадку єдиного додатку він наводиться як додаток А.
Загальні вимоги до обсягу
Загальний обсяг роботи – 20-25 сторінок загального формату (якщо рахувати без додатків). Орієнтовний обсяг структурних складових такий:

 • вступ – 1-2 сторінки;

 • основна частина – 18-21 сторінки;

 • висновки – 1-2 сторінки.


Оформлення аналітичної роботи
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ АНАЛОГІЧНІ ВИМОГАМ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Єдине виключення:

Розмір шрифту 12 пунктів
Окремо слід наголосити, що не слід розміщувати підряд дві таблиці, два рисунки, таблицю і рисунок – між ними має бути текст. Так само не закінчуйте таблицею або рисунком розділ (підрозділ).

Орієнтовний приклад оформлення основної частини
РОЗДІЛ 1
ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ


  1. ВВП та його складові

Основнім макроекономічним показником є ВВП.

Згідно з попередніми даними Держстату, ВВП України у поточних цінах у 2015 р. становив 1 979,5 млрд грн.

Згідно з даними Світового банку, за цим показником (у дол США) у 2014 р. Україна знаходилася на 54 місці – 131,805,126,738 дол США. після Нової Зеландії і перед Кувейтом.

(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc)
Номінальний ВВП (у поточних цінах) використовується для аналізу (за секторами економіки, категоріями кінцевого використання, доходами). В табл. 1.1 наведена структура ВВП за секторами економіки

Таблиця 1.1


ВВП України за секторами діяльності

(%)


Сектори економіки

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Сільське, лісове та рибне господарство

10

8

7

7

8

8

9

9

10

9

Добувна промисловість

9

9

9

10

9

10

11

11

10

10

Переробна промисловість

21

21

21

18

16

15

14

14

13

14

Будівництво

4

5

5

4

3

4

4

3

3

3

Оптова та роздрібна торгівля

14

15

15

16

16

17

18

18

18

18

Транспорт

13

12

12

11

13

12

13

12

12

12

Інші

29

30

31

33

35

34

31

33

34

34

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Джерело: ООН (http://unstats.un.org/unsd/snaama/resQuery.asp)
Для кращої наочності можна порівняти структуру ВВП у 2005 та 2014 рр. (рис. 1.1).


Рис. 1.1. Структура ВВП України за секторами економіки (2005 р. та 2014 р.)

Можна помітити, що частка окремих секторів у ВВП принципово не змінилася (сільське господарство, добувна промисловість, будівництво, транспорт). Але суттєво зменшилася (на третину) питома вага переробної промисловості (з 21% до 14%) і відповідно збільшилася частка торгівлі (з 14 до 18%). Можна припустити, що порівняння 2014 р. з початком 1990-х рр. продемонструвало б ще більшу різницю. Дана тенденція свідчить про стійкий процес деіндустріалізації вітчизняної економіки.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка