Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі
Скачати 22,97 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір22,97 Kb.

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі

З якою метою ми здійснюємо оцінювання?

 • З якою метою ми здійснюємо оцінювання?
 • Чи завжди бальна оцінка відображає успіхи дитини?

Оцінювання

 • процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм

Об'єкт оцінювання навчальних досягнень

 • знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

Функції оцінювання

 • - Контролююча (визначення рівня досягнень, рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал);
 • - Навчальна ( зумовлює таку організацію оцінювання навчальних досягнень учнів, коли здійснення оцінювання сприяє повторенню, вивченню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню навичок і вмінь);

Функції оцінювання

 • - Діагностико-коригувальна, (з'ясування причин труднощів у навчанні, виявлення прогалин у знаннях і вміннях та внесення коректив)
 • - Стимулювально - мотиваційна, (стимулює бажання поліпшити свої результати,формує позитивні мотиви навчання);
 • - Виховна ( вміння відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, сприяє розвитку працелюбності, активності, та інших позитивних якостей особистості).

Компоненти оцінювання

 • Змістовий - охоплює знання, обсяг яких визначений навчальними програмами. При оцінці аналізується:
 • - повнота
 • - усвідомленість
 • узагальненість
 • рівень сформованості понять, явищ
 • Операційний компонент навчальної діяльності учня уміння (способи дії) предметні, навчально-пізнавальні, контрольно-оцінні.
 • Сформованість
 • Самостійність
 • Мотиваційний (зацікавленість в кінцевому результаті, в опануванні способом дії)

Нормативно-правова основа

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
 • www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

Нормативно-правова основа

 • Постанова Кабінету Міністрів України № 872 від 15 серпня 2011 року Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
 • 15. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.
 • Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами повинна бути стимулюючою.
 • www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

Нормативно-правова основа

 • Інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9-384 «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо).
 • Визначення  рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх індивідуальні досягнення, визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів.
 • www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

Нормативно-правова основа

 • Інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9-384 «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Оцінювання  навчальних досягнень  учнів  з особливими освітніми потребами  здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у  системі загальної середньої  освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304.
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів з розумовою відсталістю, зі складними вадами розвитку, які навчаються за індивідуальним навчальним планом і програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.
 • Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.
 • www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

Нормативно-правова основа

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 № 1/9-245 Щодо одержання документа
 • про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах
 • www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

Нормативно-правова основа

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
 • Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв.
 • www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

Дидактичні принципи

 • а) систематичність, зумовлена необхідністю здійснювати контроль впродовж всіх етапів навчання;
 • б) всебічність, яка передбачає визначення в учнів результативності корекції навчальнопізнавальної діяльності й власне діяльності, рівня опанування знаннями, уміннями і навичками відповідно до навчальних цілей;
 • в) диференційованість та індивідуалізація, що зумовлені поліморфністю проявів порушень навчальнопізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами.
 • Курикулум
 • Державні стандарти
 • Навчальний план
 • Навчальні програми
 • Попереднє оцінювання
 • Процес
 • Як вчитель планує навчання
  • Цілого класу
 • Групи /пари
 • Оцінка
 • Продукт
 • Підсумкове оцінювання
 • Зміст
 • Чого вчитель планує навчати

Оцінювання в умовах інклюзивного навчання

 • Усім учням необхідно забезпечувати доступ до таких самих видів діяльності та завдань, проте рівень очікувань щодо досягнення ними тих чи інших навчальних результатів та міри досягнення цих результатів можна варіювати індивідуально для кожного учня.
 • Зазвичай, для цього краще використовувати завдання відкритого типу, де можливі різні відповіді.

Типи порушень структури навчально-пізнавальної діяльності

 • Порушення пов’язані з дефіцитним розвитком функції регуляції навчально-пізнавальної діяльності
 • Порушення, які є наслідком зниженого інтелектуального розвитку дітей при порівняно збереженому рівні їх научуваності
 • Пов’язана з недостатнім інтелектуальним розвитком, зумовленим зниженою научуваністю.

Аналіз очікуваних результатів

 • • Чи можуть усі учні виконати одну й ту саму навчальну діяльність та досягти однакових результатів?
 • • Чи можуть усі учні виконати одну й ту саму навчальну діяльність, але досягати очікуваних результатів на різних рівнях у межах однієї програми (курикулуму)?
 • • Чи можуть усі учні виконати одну й ту саму навчальну діяльність, але досягати очікуваних результатів за різними програмами (курикулуму)?

Природознавство (тема «Квіти»)

 • Учні класу мають порівняти будову різних видів квітів.
 • Учень з ООП також бере участь у цій діяльності, проте його очікуваний
 • Результат стосується базових задач курикулуму: дитина має навчитися
 • називати кольори квітів, які наразі вивчають її однолітки.

Робота з малюнком

 • Різний рівень, різні вимоги і різні критерії успіху
 • Вчитель демонструє малюнок і просить учнів скласти невелике оповідання

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами

 • • оцінювання у межах матеріалу, визначеного індивідуальною навчальною програмою;
 • • оцінювання у межах можливостей засвоєння учнями програмового матеріалу, зумовлених особливостями їх психічного та фізичного розвитку;
 • • оцінювання відповідних розвитку учнів якісних характеристик навчальних досягнень;
 • • оцінювання на позитивному принципі, тобто врахування рівня досягнень учня, а не його невдач.

Якісні показники індивідуального оцінювання. Технологія портфоліо

 • Портфоліо (у широкому розумінні) — це спосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень школяра протягом певного періоду навчання.

Педагогічна ідея навчального портфоліо як форми оцінювання

 • зміщення акценту з того, що учень не знає і не вміє на те, що він знає і вміє з даної теми, розділу, предмета;
 • інтеграцію кількісних і якісних оцінок;
 • домінування самооцінки по відношенню до зовнішньої оцінки

Залежно від конкретних цілей навчання добирається тип портфоліо:

 • • портфоліо документів;
 • • портфоліо досягнень;
 • • рефлексивний портфоліо.

У школах Англії

 • Портфоліо розвитку
 • Портфоліо навчального планування
 • Портфоліо підготовленості
 • Показовий портфоліо

У школах Канади

 • Робоче портфоліо
 • Показове портфоліо
 • Портфоліо, або облік, що веде вчитель.

Можливості портфоліо

 • • розкрити індивідуальні можливості дитини;
 • • стежити за динамікою навчальних досягнень учня за певний проміжок часу;
 • • визначати ефективність та відповідність індивідуального планування можливостям дитини, відтак коригувати його.
 • • стежити за розвитком соціалізації та формуванням особистості учня.
 • • здійснювати зворотний зв’язок між дитиною, батьками, вчителем.

Мета учнівського портфоліо

 • • формування в учня відповідальності і самостійності навчання;
 • • розвиток вміння давати якісну оцінку результатів власного навчання та діяльності;
 • • розвиток вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і співвідносити їх з наявними можливостями.
 • • формування пізнавальних інтересів і готовність до самостійного пізнання;
 • • самостійна добірка матеріалів портфоліо породжує ситуацію успіху,призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних можливостях.

Структура портфоліо

 • Титульна сторінка
 • Розділ «Досягнення учня у навчанні»
 • Розділ «Соціальна компетентність учня»
 • Розділ «Суспільна робота учня»
 • Розділ «Творчі роботи учня»
 • Розділ «Відгуки і побажання»

Якісні показники індивідуального оцінювання. Форми спостереження

 • Більшість вчителів витрачають час на питання, покликані встановити, чого учень не знає, а справжнє мистецтво постановки питання полягає в тому, щоб з’ясувати, що учень знає або здатний пізнати
 • Альберт Енштейн

Дякуємо за увагу!

 • Дякуємо за увагу!


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка