Освітній рівень: магістр (освітньо-професійно програма) Семестр: I обсяг дисципліни
Скачати 39,33 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір39,33 Kb.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Освітній рівень: магістр (освітньо-професійно програма)

Семестр: I
Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3);

аудиторні години – 32 (лекції - 16 , практичні –16)
Лектор:к.ю.н. Денькович О.І.
Результати навчання:

 • знати:

 • правовіпозиціїЄвропейського суду з прав людини, присвяченівирішенню кримінально-правових питань;

 • існуючі в теорії права та доктринікримінального права, міжнародного права підходи до імплементаціїКонвенції про захист прав людини та основоположних свобод у національнуправову систему;

 • способивикористання практики Європейського суду з прав людини для вдосконаленнякримінальногозаконодавства, забезпечення прав людини у правозастосовнійдіяльності у кримінально-правовійсфері
 • вміти:

 • логічно та послідовновикластизасвоєнийматеріал;

 • аналізувати та застосовувативідповідніположенняКонвенції про захист прав та основоположних свобод, правовіпозиціїЄвропейського суду з прав людини, нормикримінального права України;

 • аналізуватикримінальнезаконодавствоУкраїни та правозастосовну практику у кримінально-правовійсфері на предмет відповідностігарантіям, передбаченимКонвенцією про захист прав людини та основоположних свобод в інтерпретаціїЄвропейського суду з прав людини;

 • робитисамостійнінауковообґрунтованівисновки та узагальнення, аргументовановідстоювати свою правовупозицію.Анотація навчальної дисципліни:
Метою вказаної навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними проблемами застосування практики Європейського суду з прав людини з інтерпретації Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у кримінальному праві та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві.Вказана навчальна дисципліна, передбачає вивчення таких основних тем: «Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини та практика її застосування Європейським судом з прав людини як джерело кримінального права України»; «Кримінальне правопорушення» та «покарання» як автономні поняття у практиці Європейського суду з прав людини, їх значення для законодавства та правозастосовної практики в Україні»; «Принципи кримінального права у практиці Європейського суду з прав людини»; «Врахування стандартів забезпечення фізичної недоторканості особи, передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, у кримінально-правовій охороні особи в Україні»; «Забезпечення поваги до приватного та сімейного життя у кримінальному праві України з урахуванням гарантій, передбачених ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод»; «Кримінально-правова охорона правосуддя в Україні з урахуванням гарантій прав людини, передбачених ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини».
Рекомендована література: 

 1. Волосюк П.В. Решения Европейского суда по правам человека как источник уголовного права России. Дис.. ... к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Волосюк Павел Валерьевич – уголовное право и криминология; уголовно-исполнытельное право. – Ставрополь, 2005. – 172 с.

 2. Дудаш Т.І. практика Європейського суду з прав людини: навчально-практичний посібник / Т.І. Дудаш. – К.: Алерта, 2013.- 368с.

 3. Хім'як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини. Дис.. ... к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Хім'як Юрій Богданович – кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. – Київ, 2011. – 261 с.

 4. Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України. Дис.. ... к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Сорока Олена Олександрівна – кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. – Київ, 2015. – 254с.

 5. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. - Вид. 2-е, випр., доп. - К.: Реферат, 2007. 848с

 6. Юзвиков Д.В. Вопросы уголовного права в практике Европейского Суда по правам человека: дис.. ... к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Юзвиков Дмитрий Владимирович – уголовное право и криминология; уголовно-исполнытельное право. – Москва, 2004.

 7. Хилюк С.В. Правило nullumcrimensinelege в інтерпретації Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - №4. – С. 47-52.

 8. Хилюк С.В. Nullapoenasinelege як складова принципу законності у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2013. - №2. – С. 334-345.

 9. Хилюк С.В. Принципикримінального права: деякіпроблемизастосування у практиціЄвропейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // ІІ Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини: матеріали (м. Львів, 29 листопада – 1 грудня 2013 року). – Львів: Галицький друкар, 2013 – С. 169-199

 10. Хилюк С.В. Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014.- Вип. 60. – С. 270-277.

 11. Хилюк С.В. Lex stricta як складова принципу законності у кримінальному праві в інтерпретації Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Часопис Академії адвокатури (Електронне видання). – 2014.- №3.- С. 92-104.

 12. Хилюк С.В. Кримінально-правові аспекти правила non bis in idem у практиці Європейського Суду з прав людини / С.В. Хилюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2012.-Вип. 55.- С. 254-265.

 13. Хилюк С.В. «Злочин і кара» у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод / С.В. Хилюк // Часопис Академії адвокатури (Електронне видання). – 2015.- №3.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота 

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська
Розглянуто на засіданні кафедри «30» серпня 2016 р. Протокол № 1
В. о. завідувача кафедри ________________________ к.ю.н., доц. Василаш В. М.

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка