Павло Михед Слово художнє, слово сакральне
Сторінка11/11
Дата конвертації31.08.2018
Розмір2,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Бібліографічна довідка
 1. Об апостольском проекте Гоголя (опыт реконструкции) // Гоголь как явление мировой литературы. По материалам международной научной конференции, посвященной 150 – летию со дня рождения Н.В.Гоголя – 31.10-2.11. 2002 года. – М., 2003. – С. 42-55.

 2. Молюся, господи, внуши їм уст моїх глаголи (уваги до вивчення теми “Шевченко-пророк”) // Сучасність. – 2004. – №3. – С.113-125.

 3. Рrophetism in literature – the case of Gogol // Toronto Slavic Quarterly (TSQ11), www.utoronto.ca/tsq// 28.04.2005.

 4. Біля витоків “православного гоголезнавства”: Пантелеймон Куліш // Київська Русь. – 2007. – кн.1 (10). – С.121-144. У истоков “православного гоголеведения”: Пантелеймон Кулиш // Н.В.Гоголь и русское зарубежье: Пятые гоголевские чтения. Сб. докладов. – Вып.5. – М., 2006. – С. 231-253.

 5. Про майбутнє української русистики // Сучасність. – 2005. – №9. – С.143-153. Проблеми української русистики //Літературна компаративістика. – Вип.І. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – С.45-63.

 6. “Римская эпоха Гоголя…” // Гоголь и Пушкин. Сб. докладов. Четвертые Гоголевские чтения. – М., 2005. – С. 224-241. Рим в творческом сознании Гоголя // Гоголеведческие студии. – Вып. 13. – Сімферопіль-Київ, 2005. – С.143 – 158.

 7. Кучма и Пушкин (почти своевременные мысли об одной литературной параллели) // Соты. – 2004. – №9 – С. 112-117.

 8. Заметки к проекту “История украинской русскоязычной литературы” // Радуга. – 2006. – №3. – С.130-137.

 9. Про місце англомовних літератур у системі гуманітарної освіти у школі і вузі // Актуальні проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць: У 2 ч. – Ч.1 – К., 2004. – С.20-27.

 10. Про літературну спадщину Михайла Максимовича. // СіЧ – 2004. – №9. – С.68-72. (Рец. на книгу: Фризман Л.Г., Лахно С.Н. Максимович-литератор. – Харьков, 2003. – 491 с. ).

 11. Диптих про українське море // Книжник review. – 2005. – №1. – С.22-23. (Рец. на кн..: Антологія української морської поезії від Шевченка до наших днів. – Одеса: Маяк, 2004).

 12. Бароко – модернізм – постмодернізм (типологія і наступність): російська редакція. //СіЧ . - 2005 - №11. - С.92-95. (Рец. на книгу: Заярная И.С. Барокко и русская поэзия ХХ столетия: типология и преемственность художественных форм: Монография. – К.: Издательско-полиграфический центр “Киевский университет”, 2004. – 405 с.).

 13. “Вірний син ти з чехів родом…” // Collegium. – 2005. – №19. – C. 236-239. (Рец. на книгу І. Мельниченко “Далека путь моя та марний поклик…” Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-х-40-х років ХІХ ст. – К.: Стилос, 2003. – 206 с.)

14. Про ідейні пошуки Миколи Гоголя // СіЧ. – 2007. - № 4. – С. 84-86. (Рец. На кн.: Kosciolek Anna. Wybrane fragmenty z korecpondencji z przyiaciolmi: o ideowych poszukiwaniach Mikolaja Gogola. Torun: Wydaw. UMK, 2004. 180 s.)


Зміст
СТАТТІ

Aпостольський проект Миколи Гоголя

(спроба реконструкції) 3


Молюся, Господи, внуши їм уст моїх глаголи

(Уваги до вивчення теми: “Шевченко-пророк”) 23


Prophetism in Literature – the Case of Gogol 43
У истоков “православного ” гоголеведения:
Пантелеймон Кулиш. 62
Про майбутнє української русистики 86
“Римcкая эпоха Гоголя…” 102
Кучма и Пушкин (почти своевременные мысли об одной

литературной параллели) 118


Заметки к проекту “Истории украинской
русскоязычной литературы” 125
Про місце англомовних літератур у системі гуманітарної

освіти у школі і вузі 136


РЕЦЕНЗІЇ

Про літературну спадщину Михайла Максимовича 142


Диптих про українське море 152
Бароко – модернізм – постмодернізм
(типологія і наступність): російська редакція 156
“Вірний син ти з чехів родом…” 165
Про ідейні пошуки Миколи Гоголя…………………………… 169
Бібліографічна довідка 175

Наукове видання


МИХЕД Павло Володимирович


СЛОВО ХУДОЖНЄ,

СЛОВО САКРАЛЬНЕ
Збірник статей і рецензій

Науковий редактор – Т. Михед

Комп’ютерний набір,

редагування та макетування – Л. Лисенко


Підписано до друку 04.05.2007 р.

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк ризографом.

Гарнітура Times. Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. ___.

Тираж 100 прим. Зам. № ____.Видання та друк із оригінал-макетів замовника
у ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи

серія ДК № 1115, від 12.11.2002 р.


16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109 а,

факс: (04631) 3-11-08, тел. (04631) 3-18-03,e-mail: aspekt@uacity.com


* Робота виконана за сприяння фонду Євгена і Димейл Шклярів та УНІ Гарвардського Університету і була представлена на 23-й щорічній науковій конференції НТШ у Нью-Йорку 8 березня 2003 року.

* Це було не дивно, оскільки К. Лібельт був свідком берлінських виступів А.Міцкевича у червні 1828 року, т. зв. Великих Імпровізацій, до яких вперше вдався великий поет, прибравши образк поета-пророка. Див.: Weintraub W. Poeta i prorok. Rzecz o profetezmie Mickewicza. - Waszawa, 1982, s.51.

* У певному сенсі “Живописна Україна”, її задум є ілюстрацією і підтвердженням думки О. Забужко про те, що Шевченків міф “передбачає гранично повну збіжність ідеї субєкта (байдуже індивідуального чи колективного) з безпосередньою, конкрет­но-історичною емпірією його становлення...”, бо представляє “фізичну” історію, яка, на думку дослідниці, коригується “метафізичною” (Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – К., 1997. – С.102-103, 106-107).

1 Зазначу супутно, що заслуговує на пильну увагу і тема пророчих інтенцій самого Куліша, які були інспіровані не тільки поетичною постатю Шевченка, але й тривалими студіями життя та творчості Гоголя.

* Пантелеймон Кулиш. Николай Васильевич Гоголь. Опыт биографии / Сост. Сергей Шумов и Александр Андреев. – М.: Альтернатива-Евролинц, 2003. – 244с.

П.А.Кулиш. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, состав­ленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем / Вступит. статья и коммент. И.А.Виноградова. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – 704с.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка