Педагогічна бібліографія


ДИДАКТИКА (ТЕОРІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ)Сторінка6/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ДИДАКТИКА (ТЕОРІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ)


 1. Бондар В. Дидактика – наука про розвиток особистості в процесі навчання: історико-теоретичний аналіз //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.45 – 53.

 2. Буркова Л.В. Педагогічні інновації та їх діагностична експертиза. Теоретичний аспект/Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Наук. світ, 1999. – 37 с. – Бібліогр.: 64 назв.

 3. Камінський Б.Т. Проблема інтеграції дидактичних комплексів у цілісну педагогічну систему //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Ч. 2. – С.63 – 69.

 4. Козловські І.М. Теорія дидактичної інтеграції: синергетичний підхід //Наука і сучасність: Зб.наук.праць /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Ч.1. – С.24 – 33.

 5. Крюкова Д.Ф. Модель розвиваючого навчання //Обдарована дитина. – 1999. – N5. – С.26 – 28.

 6. Литвиненко С.А. Гуманістичні засади сучасної шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.30 – 33.

 7. Марушкевич А. Дидактичне забезпечення рівня викладання в навчально-виховній практиці Івана Огієнка //Учитель. – 1999. – N7-8. – С.60 – 67.

 8. Мащак С.О. Особливості взаємодії в умовах індивідуалізації та диференціації навчання на уроках гуманітарного спрямування //Проблеми гуманітарних наук: Наук. зап. /Дрогобицький держ. пед. ін–т ім. І. Франка. –1999. – Вип. 4. – С. 150 – 160.

 9. Рибалка Л.В. До питання індивідуалізації навчання (теоретичний аспект) //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.140 – 145.

 10. Стешенко В.В. Міжпредметні зв'язки як інформаційні відношення в системі освіти //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. - Ч. 4. – С.98 – 105.

 11. Чайка В. Дидактична мета як теоретична і практична проблема //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.3 – 5.

 12. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. – К.: Станіца, 1999. – 245 с. – Бібліогр.: 208 назв.

ЗМІСТ ОСВІТИ. СТАНДАРТИ. ПІДРУЧНИКИ


 1. Бродський Я.С. Функції стандартів освіти, їх структура і зміст /Я.С. Бродський, О.Л. Павлов //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.40 – 46.

 2. Веретинський О. Інтеграція природничо-наукових і професійних знань //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3.. – С.39 – 43.

 3. Гірний О.І. Державний стандарт загальної середньої освіти: термінологія і методологія //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.33 – 39.

 4. Гончаренко С.У. Проблеми гуманітаризації змісту шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.17 – 25.

 5. Ільченко В.Р. Освітня програма "Довкілля": Інтеграція змісту природничо-наукової освіти: Концепт. засади /В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз; АПН України. Ін-т педагогіки. – К., Полтава, 1999. – 120 с. – Бібліогр.: 69 назв.

 6. Кизенко В.І. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація /В.І. Кизенко, Ю.І. Мальований, Е.М. Соф'янец. – Донецьк, 1999. –72 с.

 7. Корсак К. Про національні і світові "стандарти" середньої освіти //Рідна шк.-1999.-N4. – С.20 – 23.

 8. Лещинський О.П. Образ науки і засади конструювання змісту навчального предмета //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.29 – 36.

 9. Локшина О.І. Формування й структурування змісту шкільної освіти в зарубіжжі //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.58 – 65.

 10. Мальований Ю. Управлінсько-дидактичні засади формування і реалізації шкільного освітнього компонента/Ю. Мальований, В. Кизенко //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.131 – 136.

 11. Овдієнко Л.Н. Гуманістична освітня парадигма і зміст шкільного навчання //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.26 – 30.

 12. Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. /Ред. В.М. Мадзігон. – К., 1999. – 196 с.

 13. Савченко О. Реформування змісту шкільної освіти в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.1 – 4.

 14. Стешенко В.В. Міжпредметні зв'язки як інформаційні відношення в системі освіти //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4. – С. 98 – 105.

 15. Ткаченко В. Використання варіативної частини навчального плану в умовах системної диференціації навчання //Директор шк. – 1999. – N18.

 16. Тхоржевський Д.О. Державний стандарт загальної середньої освіти і диференціація змісту навчання //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.47 – 51.

 17. Філіпчук Г.Г. Проблеми етнокультури в змісті шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.52 – 58.

Див.: 1122

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ


 1. Автомонова О.О. Створення навчаючого середовища як дидактичний принцип досвіду вчителів – новаторів //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. /Київ. держ. лінгв. ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.105 – 108.

 2. Антонюк М.С. Дидактичні засоби розвитку пізнавальної активності /М.С. Антонюк, В.І. Тищук //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.22 – 28.

 3. Васьков Ю.В. Система педагогічного аналізу навчально-виховного процесу на уроці в загальноосвітній школі //Директор шк. – 1999. – N36. – С.13 – 15.

 4. Глущук С.В. Роль учителя в організації самостійної роботи школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 2 – С.305 – 309.

 5. Готра Н. Розвиток пізнавальної активності учнів: Досвід Коломийської гімназії імені М.Грушевського //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.45 – 47.

 6. Кремінь В. Раціональність як діяльнісний феномен школяра //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.24 – 27.

 7. Левченко Т.І. Про поняття педагогічного клімату в процесі навчання //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр./Київ. держ. лінгв. ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.89 – 94.

 8. Методичне і технологічне забезпечення педагогічного процесу: Зб. наук. пр. – Х.,1999. – 74 с. –

- Із змісту: Беденко С.С. До питання активізації пізнавальної діяльності учнів,с.5 – 10; Вільш І. Врахування сталих індивідуальних рис особистості у створенні психолого-педагогічних умов творчого розвитку учнів /І. Вільш, С. Сисоєва, с.11 – 14; Дмитренко Т.О. Сукупність технології реалізації педагогічного процесу у загальноосвітньому навчально-виховному закладі /Т.О. Дмитренко, Л.В. Ручкова, К.В. Яресько, с.21 – 27; Коваленко О.Е. Аналіз професійної діяльності фахівця, як основа побудови змісту освіти, с.33 – 37; Романова І.А. До питання про сутність дистанційного навчання,с.56 – 59; Синельник І.В. Комп’ютеризація освіти: історія, тенденції,перспективи,с.63 – 65.

 1. Оржехівський В.М. Про оптимізацію розподілу бюджету навчального часу //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.65 – 70.

 2. Осадчук Р. Використання словесно-діалогічних методів у навчальному процесі //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.12 – 16.

 3. Підласий А. Оптимізація навчально-виховного процесу: педагогічні іновації //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.59 – 68.

 4. Рудіна О. Організація педагогічного процесу в навчальних закладах нового типу //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.146 – 147.

 5. Сікорський П. Методологічні підходи до розв'язання суперечностей педагогічного процесу //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.5 – 10.

 6. Тименко М. Роль навчального посібника у формуванні самостійності школярів у трудовому навчанні //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.147 – 150.

 7. Трохимчук І.М. Перспективи розвитку дослідницької роботи в школі //Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Зб.наук.-метод. пр.-Рівне, 1999.-Вип.1. – С.82 – 86.

 8. Трубачова С. Методи самостійного здобування знань у школах нового типу //Шлях освіти. – 1999. – N1.. – С.30 – 33.

 9. Чайка В. Дидактична мета як теоретична і практична проблема //Наук.зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N 3. – С.3 – 5.

 10. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: Дидактико-методичний аспект . – К.: Станіца, 1999. – 245 с.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


 1. Балютіна К. Педагогічні проблеми гуманізації початкової освіти та шляхи їх вирішення //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.46 – 49.

 2. Бондаренко Г. Уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів: Творча спадщина В.Сухомлинського //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.51 – 53.

 3. Васецька Т.М. Формування індивідуального стилю навчальної діяльності молодшого школяра /Т.М. Васецька, Л.В. Ципін //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.61 – 63.

 4. Головко І. Формування вмінь та навичок молодших школярів складати твори – міркування: під час вивчення теми "Іменник" //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.41 – 44.

 5. Данько Н.П. Театральне мистецтво в сучасному навчально-виховному процесі початкової школи //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.праць. – К., 1999. – Вип.2. – С.312 – 314.

 6. Дятлова С.І. Резерви ефективності навчального процесу в початковій школі //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22-23 листоп. 1999 р.-Глухів,1999.-С.35-38.

 7. Задорожна Л. Перша Всеукраїнська олімпіада з початкового навчання /Л. Задорожна, О. Тишик //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.28 – 31.

 8. Коберник О. Планування й організація життєдіяльності молодших школярів //Почат. шк. – 1999. – N6. – C.50 – 53.

 9. Кузнецов А.М. Діяльність учителя в період адаптації першокласників до навчання //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.78 – 80.

 10. Лазаренко Н. Розвиток пізнавальної активності першокласників у період навчання грамоти //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.13 – 16.

 11. Логачевська С. Постійний взаємозворотний зв'язок – одна з передумов диференціації навчання //Почат. шк. – 1999. – N3. – С.15 – 16.

 12. Любчук О.К. Розвиток здатності до оволодіння дією контролю на спеціально організованих заняттях (у першокласників) //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки ) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4:. – С. 162 – 165.

 13. Матвієнко О. Методика вивчення готовності дитини до шкільного навчання //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.3 – 4.

 14. Матеріали наук.-практ. конф. на тему "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 року. – Глухів, 1999. – 84 с.

 15. Овчарук О. Основні напрями інноваційних процесів в початковій освіті європейських країн //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.19 – 20.

 16. Плюхіна Н. Технологія навчання молодших школярів уміння вчитися //Почат. шк. – 1999. – N10. – C.61 – 63.

 17. Присяжнюк Н. Особливості роботи у класі – комплекті: Сільська школа //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.45 – 47; N3. – С.34 – 39.

 18. Роговик Л. Ритмічні вправи як засіб адаптації до навчання //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.44 – 46.

 19. Роговик Л.С. Розвиток психомоторних здібностей у навчальній діяльності молодшого школяра //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.22 – 25.

 20. Севастюк М.С. Педагогічне передбачення та прогнозування в діяльності вчителя початкової школи //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – 1999. – Вип.3. – С.61 – 65.

 21. Струннікова Л.І. Організаційно-методична робота по забезпеченню наступності в умовах діяльності НВК „школа – сад” //Наук. вісн. /Чернівецький ун-т. – Сер. : Педагогіка та психологія. – 1999. – Вип. 56.- – С.108 – 113.

 22. Улятовська Є.А. Дидактичні умови розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.31 – 33.

 23. Ходанич Л. Абетковий вірш і формування української ментальності у молодших школярів //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.46 – 49.

 24. Шерпельова М. Вміння ставити запитання як умова активної діалогової взаємодії вчителя та учнів у навчальному процесі початкової школи //Наук. зап. / Тернопільський пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.95 – 99.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ


 1. Актуальні питання комплексної освіти у спеціалізованих середніх навчальних закладах з підвищенними вимогами до вивчення природничо-математичних дисциплін: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Рішельєв. читання", 23-27 верес. 1999 р. /Одес. держ. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 1999. – 272 с.

 2. Алексейчук І.С. Невербальний вплив на творчий потенціал учня: проксеміка в навчальній аудиторії //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.318 – 324.

 3. Василенко О. Умови реалізації особистісно орієнтованого змісту загальної середньої освіти //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.53 – 58.

 4. Кравцова І.А. Умови забезпечення формування інтересу до навчально-дослідної роботи у випускників педагогічних гімназій //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.365 – 368.

 5. Кульчицька Г.В. Пізнавальні інтереси старшокласників //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.44 – 46.

 6. Лактіонова Г. У класі тільки дівчата: (Про створення в Україні Вечірньої жіночої гімназії) //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.30 – 33.

 7. Левчук І. Проблема процесу засвоєння знань у психолого-педагогічній літературі //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.5 – 12.

 8. Митник О.Я. Розвиток творчого мислення школярів у навчально-виховному процесі – рушійний початок життєвого успіху особистості //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.385 – 389.

 9. Науковий вісник Чернівецького університету. – 1999. – Вип.56:Педагогіка та психологія.

– Із змісту: Гудима О.Ю. Педагогічні проблеми інтелектуалізації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників, с.6 – 9; Сушанко В.В. Історико-методичний аналіз розвитку ідей самостійності учнів у процесі навчання /В.В. Сушанко, Т.Д. Мишковська, О.В. Костюк, с.13 – 19; Апетик Н.М. Корекція „неузгодженості стосунків” у підлітків в педагогічному процесі, с.184 – 188.

 1. Огірок С.С. Стимули, педагогічне стимулювання з позицій системного підходу //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.9 – 13.

 2. Похила Л. Профільна підготовка ліцеїстів з сільської місцевості /Л. Похила, В. Семенюк //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.212 – 216.

 3. Шаповал О. Дидактичні аспекти формування світоглядної культури учнівської молоді //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.99 – 102.

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ, ФОРМИ НАВЧАННЯ


 1. Аніщенко В. Модульне навчання. Концепція Міжнародної організації праці: Гнучкі програми професійного навчання – засіб сприяння занятості //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.21 – 23.

 2. Баханов К. Що ж таке технологія навчання? //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.23 – 25.

 3. Богданова І.М. Технології в освіті: теоретико-методологічний аспект /Південноукр. держ. пед. ун-т. – О., 1999. – 146 с. Бібліогр.: 41 назв.

 4. Булатова Е.І. Педагогічні технології: сучасні підходи //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип 3. – С.186 – 190.

 5. В центрі обговорення проблеми педагогічної технології: (Наук.-практ.конф."Реформування класно-урочної системи – шлях до утвердження в укр.школі педагогіки толерантності") //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.29 – 46.

 6. Вакарчук Н.О. Ігрова взаємодія з дітьми як засіб творчої самореалізації вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.324 – 328.

 7. Волинський В.П. Використання графопроектора в поєднанні з іншими засобами навчання/В.П. Волинський, Ю.О.Жук //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.39 – 42.

 8. Гриценко Л. Модульно-рейтингова система в школі //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.12 – 14.

 9. Гуревич Р. Створення педагогічних програмних засобів для нових інформаційних технологій /Р. Гуревич, І. Гуревич //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.31 – 33.

 10. Гусак П. Теорія і технологія диференційного навчання //Підготовка учителя: технологічні аспекти. – Луцьк, 1999. – С.73 – 128.

 11. Живодьор В. Консультативна форма навчання як один із шляхів збереження сільських шкіл/В. Живодьор, Г. Леонтьєва //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.7 – 10.

 12. Завізєна Н. Комп'ютеризація освіти в психолого-педагогічній літературі //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.59 – 62.

 13. Ільченко О. Технологізовані знання та інтелект підростаючих поколінь //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.18 – 23.

 14. Карась О.В. Нові телекомунікаційні технології у навчанні /О.В. Карась, В.В. Колос , С.П. Кудрявцева, А.Я. Мушак //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N2. – С.15 – 22.

 15. Коваленко О. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.31 – 33.

 16. Ковтун В. Основні ідеї модульно-рейтингової технології навчання //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.104 – 106.

 17. Липова Л.А. Функції і специфіка застосування методів навчання в класах природничих профілів/Л.А. Липова, А.М. Ясинська //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.44 – 51.

 18. Ломонова М.Ф. Технологія методу пояснення //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.213 – 222.

 19. Манойлова С.В. Схеми – конспекти як засоби організації самостійної роботи учнів //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.222 – 231.

 20. Матвійчук А.Я. Систематизація методів навчання учнів техніко-конструкторській діяльності //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.232 – 239.

 21. Мільто Л.О. Гуманістична модель особистісно-зорієнтованих технологій //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. – Вип.3. – С.55 – 60.

 22. Момот Л. Методи навчання, які формують емоційно-оцінну діяльність/Л. Момот, Р. Осадчук //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.41 – 43.

 23. Набока Б. Інформаційно-технологічні нововведення і гуманізація навчально-виховного процесу в школі //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.36 – 38.

 24. Орлова І.В. Елементи класифікації засобів навчання та педагогічні вимоги до власне моделей //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 24 – 33.

 25. Осадчук Р. Застосування словесно-діалогічних методів у навчальному процесі //Історія в шк. – 1999. – N7. – С.11 – 14; N8-9. - С.12 – 16.

 26. Освітні технології у школі та вузі: Зб. ст. до Всеукр. наук.-практ. конф., 14 - 16 квіт. 1999 р. м. Миколаїв /Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України, 1999. – 224 с.

 27. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник. – Полтава, 1999. – 375 с. – Бібліогр.: 24 назв.

 28. Приходченко К. Нестандартні форми роботи з розвитку творчих здібностей учнів //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.52 – 54.

 29. Рябова В. Методологія дидактичного дослідження модульних технологій навчання //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.6 – 12.

 30. Сидоренко В.Х. Використання методів активізації творчих здібностей учнів в роботі класного керівника //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.414 – 4.

 31. Система педагогічних вимог до засобів навчання: Навч.посіб. для студ.вузів та слухачів системи післядипломної освіти. – К.: Генеза, 1999. – 131 с.

 32. Слюсаренко Н. Активізація пізнавальної діяльності учнів //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.8 – 11.

 33. Тименко М.П. Педагогічні аспекти формування самостійності школярів //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 2 – С.168 – 174.

 34. Трухан О. Авторська технологія формотворення знань //Історія в шк. – 1999. – N4. – С.20 – 23.

 35. Фурман А.В. Методи дослідження модульно-розвивальних форм навчання /Тернопільська акад. народ. господарства. - 1999. – 35 с.

 36. Цінько С.В. Аудіювання в навчально-виховному процесі //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.10 – 16.

 37. Цінько С. Розвиток аудіативних умінь та навичок п'ятикласників //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.12 – 15.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


 1. Барановська О.В. Інформаційні методи навчання учнів. – К.: Знання, 1999. – 34 с. – Бібліогр.32 назв.

 2. Іванюшенко Т.П. Інформатизація процесу навчання, виховання й управління школою //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N2. – С.34 – 35.

 3. Інюшина Т. Електронне навчальне видання – підручник нового покоління /Т. Інюшина, О. Ляш//Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.38 – 39.

 4. Лапінський В.В. Освіта та Internet /В.В. Лапінський, К. Естрела–Льопіс //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.18 – 22; N2. – С.12 – 15.

 5. Осадчий С.В. Роль міжшкільного комп'ютерного центру в трудовому профільному та професійному навчанні учнів //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.43 – 45.

 6. Пономарьова В.І. Використання нових інформаційних технологій у школі //Все для вчителя. – 1999. – N17 – 18. – С.35 – 38.

 7. Синельник І.В. Комп'ютерні технології у навчально-виховному процесі //Теоретико-методологічні проблеми організації педагогічного процесу: Зб. наук. пр. /За ред. Г.Є.Гребенюка. – Х.,1999. – С.50 – 54.

 8. Собко Р. Форми навчання з використанням ЕОМ та їх зв'язок з інтеграцією знань учнів //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 1. – С.152 – 158.

 9. Теплицький І.О. Психолого-педагогічні основи розвитку творчого мислення школярів засобами комп"ютерного моделювання //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.431 – 436.

Див.: 1139, 1391, 1427

ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ТЕСТУВАННЯ


 1. Афанасьєв М. Рейтингова система оцінювання знань учнів //Директор шк. – 1999. – N41. – С.2 – 3.

 2. Барна М. Оцінювання навченості учня: термінологія та методологія/М. Барна, О. Гірний //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.34 – 39.

 3. Джулай Л. Проблема генези та контролю у дидактичних системах //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 1 – С.13 – 18.

 4. Дрогомирецька О. Особливості системи контролю знань, умінь та навичок: Метод. розробка з предмета "Безпека життєдіяльності" //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.55 – 58.

 5. Кощак В. Оцінювання діяльності вчителя, рівня знань, умінь та навичок учнів у процесі атестаційної експертизи середніх загальноосвітніх закладів/В. Кощак, І. Ситар //Директор шк. – 1999. – N48. – С.6 – 9.

 6. Пастушенко Н. Діагностика навчання та вимірювання рівнів навченості з гуманітарних дисциплін/Н. Пастушенко, Р. Пастушенко //Директор шк. – 1999. – N36. – С.6 – 8.

 7. Поліщук Т. Рейтингова оцінка роботи учня/Т. Поліщук, Д. Поліщук, Н. Суржак /газ.Завуч. – 1999. – N32. – С.16.

 8. Романенко Ю. Створення тестів для школи і визначення їх якості/Ю. Романенко, М. Олійник //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.47 – 49.

 9. Ротаєнко П.А. Реалізація перевірки знань учнів у мультимедійних системах навчання /П.А. Ротаєнко, Н.І. Самойленко //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N4. – С.15 – 18.

 10. Сотніченко В. Система оцінювання в школі: проблема модернізації //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.20 – 22.

Див.: 1367

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка