Перелік документів, які подаєСкачати 175.18 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір175.18 Kb.
I.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ

ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ


 1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (зразок заяви).

 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники).

 3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи

(2 примірники).

 1. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально

(2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем імені)

(2 примірники). У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники). 1. Посвідчення про складення кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309 (у 2-х примірниках: один примірник - оригінал, другий - копія).

 2. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури та ад'юнктури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі. (у 2-х примірниках: один примірник - оригінал, другий - копія).

 3. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально (2 примірники). У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені і легалізований. Якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально (для іноземців).

 4. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 5. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (консультанта).


До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підпиcаний автором на обкладинці (2 примірники);

 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів,семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

- компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc (2 примірники);

- компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла - dis.doc (2 примірники).


При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

II.

ДЛЯ ПОДАЧІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

НЕОБХІДНІ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:


 1. Підписаний висновок комісії спеціалізованої вченої ради

(у 3-х примірниках) ;

 1. Відомості про офіційних опонентів

(у 2-х примірниках);

 1. Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня (у 2-х примірниках, http://pedpresa.ua/app);

 2. На e-mail: Zh_artem@ukr.net  здобувачем надсилаються такі документи:

- відсканований оригінал повідомлення у форматі TIFF або JPG

(за підписом Голови спеціалізованої вченої ради); 


- текст повідомлення у форматі Word; 
- відсканований оригінал квитанції про сплату послуг (з відміткою банку), в якій обов’язково мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові здобувача.


Реквізити банку для оплати: ДІВП видавництво «Педагогічна преса»:

р/р 26008000117401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Києва, МФО 300346, ЄДРПОУ 24093064, ПІН 240930626120, СПП 38415994.

Призначення платежу – оплата за розміщення повідомлення у Спецвипуску газети «Освіта України» (210 грн.)

Повідомлення для розміщення у черговому номері щомісячника Спецвипуск газети «Освіта України» подається здобувачем до 20 числа поточного місяця. У випадку подачі вище зазначених документів після 20 числа поточного місяця, повідомлення буде опубліковане у номері, який вийде місяцем пізніше. 

III.

ДЛЯ РОЗСИЛАННЯ АВТОРЕФЕРАТУ НЕОБХІДНО:


 1. Подати на підпис до вченого секретаря спеціалізованої вченої ради автореферат дисертації.

 2. Підписаний до друку автореферат, тиражувати та розіслати згідно списку розсилки, визначеного спеціалізованою вченою радою. Список розсилки автореферату підписує вчений секретар спеціалізованої вченої ради.

 3. Не пізніше ніж за місяць до захисту один примірник дисертації

(з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради і печаткою інституту) та 2 примірники автореферату необхідно передати в Наукову бібліотеку Інституту математики НАН України.

 1. На e-mail: Zh_artem@ukr.net здобувачем надсилаються:

- автореферат дисертації одним файлом, із зазначенням дати захисту.

Ім'я файла – aref.pdf

(не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації); 
- відскановані оригінали відгуків офіційних опонентів у форматі JPG

(не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації); 


- примірник дисертації в електронному вигляді. Ім'я файла – dis.pdf

(не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації).V.

Після захисту дисертаційної роботи потрібно оформити атестаційну справу здобувача згідно вимог МОН України.

ПЕРЕЛІК

документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді


1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача


наукового ступеня, поданої до МОН України, за встановленою формою.
2. Заява здобувача на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена


підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом


Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук (за


наявності), засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої
вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального
закладу.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого


секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової
установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем
імені).

6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,


виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач.

7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про


дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма
членами комісії.

8. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з


рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення
офіційних опонентів.

9. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої
вченої ради за встановленою формою.

11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання


спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого
навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій
функціонує рада.

12. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою


формою.

13. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної


комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.

14. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою


здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, відгуки
офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони
працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі
відгуки, які надійшли на дисертацію та автореферат.

15. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження


наукового ступеня за встановленою формою.

16. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрІНТЕІ).

17. Список установ і організацій, до яких надіслано
автореферат дисертації, із зазначенням дати розсилки з відміткою
на кожній сторінці відділення зв'язку або канцелярії (експедиції)
наукової установи чи вищого навчального закладу, підписаний вченим
секретарем ради.

Разом з атестаційною справою зберігаються: • дисертація (в бібліотеці наукової установи чи вищого
  навчального закладу III або IV рівня акредитації, де функціонує
  спеціалізована вчена рада);

 • автореферат дисертації (2 примірники);

 • один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:

 • рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження
  наукового ступеня. Ім'я файла - file.xls;

 • текст автореферату. Ім'я файла - aref.doc;

 • зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших
  відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які
  висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями
  під час захисту. Ім'я файла - notes.doc;

 • фонограма захисту дисертації.При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

ПЕРЕЛІК

документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до МОН України.


1. Супровідний лист на бланку наукової установи чи вищого
навчального закладу за встановленою формою.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена


підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження


наукового ступеня за встановленою формою.

4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом


Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук,


засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого


секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової
установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем
імені
).

У разі якщо ці документи видані навчальними закладами та


уповноваженими органами іноземної держави і легалізовані, якщо
інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково надаються переклади цих документів українською мовою,
засвідчені нотаріально.

6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,


виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач.

7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про


дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма
членами комісії.

8. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ,


в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

9. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої
вченої ради за встановленою формою.

11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання


спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого
навчального закладу, в якому функціонує рада.

12. Опис документів атестаційної справи за встановленою


формою.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без


зав'язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт,
до якого вкладають:

 • автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на
  обкладинці автором;

 • автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття
  наукового ступеня кандидата наук;

 • облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен
  бути з відміткою УкрІНТЕІ) за встановленою УкрІНТЕІ формою;

 • реєстраційно-облікову картку (2 примірники) за встановленою
  формо;

 • два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з
  марками;

 • компакт-диски типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:

- рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я файла - file.xls;

- текст автореферату. Ім'я файла - aref.doc;

- текст дисертації. Ім'я файла - dis.doc;

- реєстраційно-облікова картка. Ім'я файла - append9.doc;

- зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших
відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які
висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.doc.

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня
оформляється за встановленою формою.

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації,


переплетений і підписаний автором та засвідчений підписом вченого
секретаря спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за
змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та
прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в
паспортному документі.


ПЕРЕЛІК

документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОН України

1. Супровідний лист на бланку наукової установи чи вищого


навчального закладу за встановленою формою.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена


підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження


наукового ступеня за встановленою формою.
4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом
Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.
5. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом
вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової
установи чи вищого навчального закладу.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого


секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової
установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем
імені
).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним


закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад
документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія
довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої
МОН України.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою,


визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.03.99 N 309 ( 309-99-п ).

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений


в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня
кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,


виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач.

9. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про


дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма
членами комісії.

10. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками


установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження
до ради.

11. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

12. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої
вченої ради за встановленою формою.

13. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання


спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого
навчального закладу, де функціонує рада.

14. Опис документів атестаційної справи за встановленою


формою.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без


зав'язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт,
до якого вкладають:

 • автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;

 • облікову картку дисертації (2 примірники з відміткою УкрІНТЕІ);

 • реєстраційно-облікову картку (2 примірники) за встановленою формою;

 • два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з марками;

 • компакт-диски типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:

- рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я файла - file.xls;

- текст автореферату. Ім'я файла - aref.doc;

- текст дисертації. Ім'я файла - dis.doc;

- реєстраційно-облікова картка. Ім'я файла - append9.doc;

- зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.doc.

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися


послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня


оформляється за встановленою формою.

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації,


переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем
спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з
іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та
прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в
паспортному документі.

Каталог: zahyst
zahyst -> Робоча програма захист вітчизни
zahyst -> Практичні заняття у лікувально-оздоровчому закладі 35
zahyst -> Захист права власності
zahyst -> Урок з Розділу : Основи медичних знань і допомоги Дата проведения. Тема До медична допомога в умовах бойових дій
zahyst -> Розпорядження міського голови від 08 лютого 2017 р. №58 Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Бережанської міської ради до дій у надзвичайних ситуаціях Керуючись
zahyst -> Урок основна форма організації предмету «Захист Вітчизни» в загальноосвітній школі С
zahyst -> Уроку. Рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях. Взаємозв’язок державних систем захисту населення
zahyst -> Програма заочного курсу для армії питання адміністративного характеру


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка