Положення про господарське процесуальне право та господарське судочинство. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет господарського процесуального права. Метод господарського процесуального праваСторінка1/4
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

(2016-2017 навч.р.)
Семінар 1. Загальні положення про господарське процесуальне право та господарське судочинство.

 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права.

 2. Предмет господарського процесуального права.

 3. Метод господарського процесуального права.

 4. Джерела господарського процесуального права.

 5. Задачі господарських судів України.

 6. Функції господарських судів України.

 7. Місце і значення господарських судів у судовій системі України.

 8. Проблема підвищення довіри до суддів господарського суду та судової системи загалом.

 9. Принципи господарського процесу.Джерела, рекомендовані до заняття:


Нормативні акти

 1. Конституція України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

 3. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 р.  192-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 18, № 19-20. – Ст.132, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19

 4. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 5. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17

 6. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15

 7. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України вiд 24.02.1994 р. № 4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4002-12

 8. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_059, http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf

 9. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

 10. Рішення Конституційного суду України від 12.06.2013 р. № № 4-рп/2013 у справі щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ (про вимоги до суддів) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-13

 11. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. по справі № 1-2/2002 (справа про досудове врегулювання спорів) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02

 12. Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 № 19-рп/2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04

 13. Рішення Конституційного суду України від 22.04.2008 р. № 8-рп/2008 (справа про мову судочинства) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-08

 14. Рішення Конституційного суду України від 30.09.2009 р. № 23-рп/2009 (справа про право на правову допомогу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09

 15. Рішення Конституційного суду України від 12.07.2011 р. № 9-рп/2011 (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-11

 16. Рішення Конституційного суду України від 11.03.2010 р. № 8-рп/2010 у справі щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10

Спеціальна література

  1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192с.

  2. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич ; [Юрид. фірма] "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники. - 4-те вид., перероб. і допов. - Київ : Юстініан, 2014. - 1299 с.

  3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с.

  4. Побирченко И.Г. Хозяйственная юрисдикция (общее учение). - К.: РИО МВД УССР, 1973. - 252 с.

  5. Степанова Т.В. Хозяйственное процессуальное право в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Феникс», 2016.- 210 с.

  6. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

  7. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

  8. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев . М.: Статут, 2010. – 572 с.

  9. Белинский П. Досудебное урегулирование споров // Юридическая практика, № 45, 5 ноября 2002 г.

  10. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

  11. Бринцев О. В. Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення. — Х. : Право, 2005. — 304с.

  12. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб. пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

  13. Володина Ю. За защитой в суд: без исключений! // Юридическая практика, № 4, 28 января 2003 г.

  14. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

  15. Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти становлення і розвитку економічного судочинства в Україні: Монографія. – К.: Вид-во “Преса Україна”, 2009. – 240 с.

  16. Зизда О. Гласность судебного процесса // Юридическая практика.- № 5 (371), от 1 февраля 2005 г.- С. 6.

  17. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

  18. Миргородський Д. Актуальні проблеми доарбітражного врегулювання господарських спорів // Право України.- 1998.-№ 3.- Ст. 20-22.

  19. Ніколенко Л. Щодо поняття джерела господарського процесуального права // Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 6.- С. 17-20.

  20. Омельяненко Г. Нова Конституція України і питання судової влади та судочинства // Право України.- 1996.- № 10.- С. 12.

  21. Притика Д. Вищі спеціалізовані суди як конституційна гарантія демократизації судової влади // Право України. 1999.- № 12.- С. 11-14.

  22. Смітюх А.В. Щодо уніфікації цивільного, адміністративного та господарського судочинства в ході реформи процесуального законодавства України // Вісник Одеського національного університету.- Серія «Правознавство».- 2007.- Т. 12.- Вип. 11.- С. 77-83.

  23. Степанова Т.В. Вплив ефективності реформ судової системи на формування громадянського суспільства в Україні // Конституційно-правове регулювання суспільних відносин: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали наукової конференції. 27 березня 2009 р., м. Одеса. – Одеса, 2009. – С. 211-215.

  24. Степанова Т.В. „Языковой вопрос” в судопроизводстве // Тези доповідей і наукових повідомлень 62-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукових працівників ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова. 28-30 листопада 2007 р., м. Одеса. – Одеса, 2007. – С. 74-75.

  25. Степанова Т.В. Деякі прогалини в законодавчому закріпленні специфічних принципів господарського судочинства // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. 30-31 травня 2008 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2008. – С. 296-297.

  26. Степанова Т.В. Колегіальний розгляд господарських спорів: історія, досвід інших країн та сучасне бачення // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 4. – С. 148-152.

  27. Степанова Т.В. Претензионный порядок разрешения споров // Юридическая практика. – 2005. – № 367 (1). – С. 14-15.

  28. Степанова Т.В. Про деякі прогалини порядку досудового врегулювання господарських спорів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 1. – С. 195-197.

  29. Степанова Т.В. Співвідношення принципів (основних засад) судочинства з принципами розгляду справи у першій інстанції // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: АО "БАХВА", 2007. – Том 10 (випуск 14), Ч. І. – С. 95-100.

  30. Степанова Т.В. Фіксування господарського процесу технічними засобами за чинним Господарським процесуальним кодексом і проектом ГПК // Наука та інновації – 2005: Тези доповідей і наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. 17-31 жовтня 2005 р., м. Дніпропетровськ. – Т. 5. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 57-58.

  31. Степанова Т.В. Щодо оперативності і спрощення господарського процесу // Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей і наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. 30 травня 2008 р., м. Одеса. – Одеса, 2008. – С. 509-514.

  32. Степанова Т.В., Прокопенко Я.Ю. Особливості досудового врегулювання спорів, що виникають під час укладання, зміни та розірвання господарських договорів // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – Том 12 (випуск 26, частина 2). – С. 91-96.

  33. Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса: Учеб. пособие.- М.: ВЮЗИ, 1988.- 65 с.

  34. Титов М. Застосування процедури доарбітражного врегулювання господарських спорів: деякі питання практики // Право України .- 2000.- № 4.- С. 48-49, 67.Семінар 2. Система та структура господарських судів України. Підвідомчість та підсудність господарських спорів.

   1. Система господарських судів в Україні.

   2. Структура місцевих господарських судів в Україні. Структура апеляційних господарських судів. Структура Вищого господарського суду України.

   3. Поняття та зміст господарського спору.

   4. Підвідомчість господарських спорів.

   5. Спори, що не підвідомчі господарському суду.

   6. Компетенція господарських судів.

   7. Поняття та класифікація підсудності господарських спорів.

   8. Підсудність судам справ за участю іноземних суб'єктів господарювання.


Задача № 1.

До господарського суду Одеської області подано позовну заяву до Одеської обласної державної адміністрації про неналежне виконання умов договору підряду (щодо оплати послуг ремонту будівлі Одеської ОДА). Зміст позовної заяви та додатки до неї відповідають чинному законодавству. Яким чином і в який строк повинен відреагувати господарський суд Одеської області?


Задача № 2.

До господарського суду Чернігівської області звернувся колишній директор ТДВ «Сумичи» з позовною заявою про відновлення його прав та законних інтересів, порушених при звільненні з посади директора. Чи підлягає даний спір вирішенню у господарських судах?
Джерела, рекомендовані до заняття:


Нормативні акти

 1. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

 2. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 р.  192-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 18, № 19-20. – Ст.132, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19

 3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 4. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Ратифікована Постановою ВРУ від 19.12.1992 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_076

 5. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Постанова Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 р. № 10 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11

 6. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого. Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2002 р. № 01-8/350 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_350600-02

 7. Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2004 році: Інформаційний лист ВГСУ від 11.04.2005 р. № 01-8/344 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_344600-05

 8. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму ВГСУ від 17.05.2011 р. № 6 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0006600-11

 9. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств та організацій: Роз’яснення президії ВГСУ від 31.05.2002 р. № 04-5/608 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_608600-02

 10. Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин: Рекомендації Президії ВГСУ вiд 28.12.2007 р. № 04-5/14 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_14600-07

 11. Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів: Лист ВАСУ № 01-8/518а від 20.07.95 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v518a700-95

Спеціальна література

 1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192с.

 2. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич ; [Юрид. фірма] "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники. - 4-те вид., перероб. і допов. - Київ : Юстініан, 2014. - 1299 с.

 3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 4. Степанова Т.В. Хозяйственное процессуальное право в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Феникс», 2016. – 210 с.

 5. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев . М.: Статут, 2010. – 572 с.

 6. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

 7. Бородін М.М., Ситнік О.М. Узагальнення судової практики з питань визначення критеріїв відмежування цивільних, адміністративних та господарських справ // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. - № 4-5 (5-6). – С. 52 – 74.

 8. Притика Д. Вищі спеціалізовані суди як конституційна гарантія демократизації судової влади // Право України. 1999.- № 12.- С. 11-14.

 9. Степанова Т.В. Админсуды – шаг вперед, два назад? // Юридическая практика. – 2007. – № 506 (36). – С. 1, 15.

 10. Степанова Т.В. Вдосконалення положень про статус суддів та підсудність господарських справ // Тези доповідей і наукових повідомлень 63-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукових працівників ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова. 17-20 листопада 2008 р., м. Одеса. – Одеса, 2008. – С. 99-101.

 11. Степанова Т.В. Поняття, види та правила визначення підсудності господарських справ // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: АО "БАХВА", 2008. – Том 11 (випуск 22, частина 2). – С. 97-101.Семінар 3. Учасники господарського судового процессу.

 1. Поняття та види учасників процесу.

 2. Загальна характеристика учасників у позовному, особому провадженні, виконавчому провадженні.

 3. Правове становище судді як головного учасника господарського процесу.

 4. Фізичні особи як учасники процесу.

 5. Іноземні організації як учасники процесу. Процесуальні права і обов'язки іноземних суб'єктів господарювання.

 6. Прокурор як учасник процесу.

 7. Поняття і статус сторін у господарському судочинстві.

 8. Види та статус третіх осіб у господарському процесі.

 9. Судовий експерт та перекладач як учасники процесу.

 10. Відвід судді, експерта, перекладача.

 11. Посадові особи та інші працівники підприємств, організацій (свідки) як учасники процесу. Аудитор як учасник процесу.


Задача № 1.

Прокурор Донецької області в інтересах Державного підприємства «ДонВугілля» (державна частка у статутному капіталі – 100%) подав до господарського суду Донецької області позовну заяву про стягнення боргу та штрафних санкцій ПАТ «Кром» у звʼязку з неналежним виконанням ним зобовʼязань за договором перевезення. Проте господарський суд Донецької області повернув позовну заяву у звʼязку з несплатою прокурором судового збору. Оцінить правомірність дій суду.


Задача № 2.

Представник Іноземного підприємства «Самсунг» заявив відвід судді у судовому засіданні на тій підставі, що практично по всіх раніше розглянутих справах за участю Іноземного підприємства «Самсунг» та даного судді судові рішення було винесено не на користь Іноземного підприємства «Самсунг». Чи підлягає заява про відвід задоволенню та на яких підставах?Джерела, рекомендовані до заняття:


Нормативні акти

 1. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

 2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. в редакції Закону України від 30.06.1999 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12

 4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/page

 5. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11/page

 6. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій: Рекомендації президії ВГСУ від 31.05.2002 р. № 04-5/608 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_608600-02

 7. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам: Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 7 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007600-12

 8. Про узагальнення судової практики вирішення господарськими судами окремих категорій спорів за участю нерезидентів: Узагальнення судової практики ВГСУ від 01.01.2009 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001600-09

 9. Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04

 10. Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 р. № 19-рп/2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04

 11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України від 08.04.1999 р. № 3-рп/99 (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99

 12. Рішення Конституційного суду України від 30.09.2009 р. № 23-рп/2009 (справа про право на правову допомогу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09

 13. Рішення Конституційного суду України від 12.06.2013 р. № № 4-рп/2013 у справі щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ (про вимоги до суддів) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-13

 14. Рішення Конституційного суду України від 11.07.2013 р. № 6-рп/2013 у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-13

Спеціальна література

  1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192 с.

  2. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич ; [Юрид. фірма] "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники. - 4-те вид., перероб. і допов. - Київ : Юстініан, 2014. - 1299 с.

  3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

  4. Степанова Т.В. Хозяйственное процессуальное право в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Феникс», 2016. – 210 с.

  5. Абрамов Н. О прокуратуре: общий надзор и предъявление исков в судах // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- № 4.- С. 5.

  6. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев. - М.: Статут, 2010. – 572 с.

  7. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

  8. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248с.

  9. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб. пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

  10. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 21-24.

  11. Задніпровський О. Адвокатура і арбітражний суд // Право України.- 1997.- № 9.- С. 29-31.

  12. Кожухов А. Информация за семью печатями [адвокаты как участники процесса] // Юридическая практика, № 30, 25 июля 2001 г., С. 13.

  13. Колтонюк Ю. Помощь адвоката – через других лиц // Юридическая практика.- №653 (26), от 29.06.2010 г.

  14. Корбут В. Прокурор в хозяйственном процессе // Юридическая практика.- № 11 (325), от 16.03.04 г.

  15. Лазько Г. З. Особливості реалізації процесуального представництва в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 3. – С. 108-112.

  16. Литвинова А.П., Ребриста С.В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 29-32.

  17. Мазур Д. Взаимодействие арбитражного суда и прокуратуры // Юридический вестник.- 1994.- № 3.- С.48-51.

  18. Миргородский Д. Участники арбитражного процесса. Немного теории для практиков // Бизнес.- № 14, 3 апреля 2000 г.- С. 97-101.

  19. Надгорний Г., Сегай М., Ісакович Б. Експерт і спеціаліст: проблема розмежування їх функцій і шляхи її вирішення // Право України.- 1998.- № 2.- С. 52-57.

  20. Назначение судебной экспертизы // Юридическая практика.- №645 (18) от 04.05.2010 г.

  21. Об обязанности суда содействовать всестороннему и полному установлению обстоятельств дела // Юридическая практика.- №654 (27) от 06.07.2010 г.

  22. Руденко М. Представництво прокурором інтересів держави у арбітражному суді // Право України.- 1998.- № 5. –С.40-41.

  23. Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді // Право України.- 1997.- № 11.- С.61-62.

  24. Руденко Н. Прокурор в арбитражном процессе: аспекты прошлого и настоящего // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- № 5.- С.38-39.

  25. Сколота П. О последствиях ошибки прокурора // Юридическая практика.- № 13 (379), от 29 марта 2005 г.- С. 19.

  26. Степанова Т., Чапля А.Н. «Спорные» права и обязанности // Юридическая практика. – 2005. – № 404 (38). – С. 9.

  27. Степанова Т.В. Вдосконалення положень про статус суддів та підсудність господарських справ // Тези доповідей і наукових повідомлень 63-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукових працівників ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова. 17-20 листопада 2008 р., м. Одеса. – Одеса, 2008. – С. 99-101.

  28. Степанова Т.В. Поняття учасника господарського процесу // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. - 2015. - N4/2 (14). - C.83-88. http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/4/part_2/18.pdf

  29. Степанова Т.В. Правовой статус переводчика в хозяйственном процессе Украины // Правова держава. – 2009. – № 11. – С. 50-53.

  30. Степанова Т.В. Представництво в господарському судочинстві // Nauka: teoria i praktyka – 2007: Тези доповідей і наукових повідомлень VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16-31 серпня 2007 р., м. Пшемишль. – Т. 3. – Пшемишль, 2007. – С. 79-81.

  31. Степанова Т.В. Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 12-15.

  32. Степанова Т.В. Свидетельские пояснения в хозяйственном процессе // Юридическая практика. – 2003. – № 51. – С. 12-13.

  33. Степанова Т.В. Щодо участі іноземців у господарському судочинстві України // Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих учених. 12 березня 2010 року, м. Маріуполь. – Маріуполь, 2010. – С. 94-95.

  34. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе: Практ. пособие.- М.: Право и закон, 1996.- 223 с.

  35. Хитрик Б.В. Представництво інтересів держави в господарському процесі// http://ua-reporter.com/novosti/84706

  36. Шацький І.Б. Правосуб’єктність місцевого господарського суду як органу судової влади // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 2. – С. 145-150.

  37. Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України.- 1998.- № 2.- С.24.Семінар 4. Докази та доказування в господарському процесі. Запобіжні заходи. Забезпечення позову.

 1. Поняття доказування. Предмет доказування, його склад.

 2. Поняття і види доказів.

 3. Відмінні особливості письмових і речових доказів.

 4. Пояснення представників сторін. Пояснення посадових осіб та інших працівників. Загальне і особливості.

 5. Висновок судового експерта як вид доказів.

 6. Характеристики доказів.

 7. Витребування і дослідження доказів.

 8. Оцінка доказів.

 9. Запобіжні заходи: види та порядок призначення.

 10. Заходи до забезпечення позову: види та порядок призначення.


Задача № 1.

У судовому засіданні була призначена судова експертиза та визначено коло питань до експерта. З шести питань, визначених в ухвалі суду про призначення експертизи, експерт відповів лише на чотири. Як повинен відреагувати господарський суд на наданий висновок експерта?


Задача № 2.

До господарського суду Запорізької області було подано позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу обладнання № 22 від 15.08.2012 р. у звʼязку з підробленням підпису керівника позивача. На обгрунтування своєї позиції позивач надав господарському суду належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу обладнання. Чи має право господарський суд вимагати від позивача оригінал договору?


Джерела, рекомендовані до заняття:


Нормативні акти

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 2. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

 3. Про наукову та науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр

 4. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п

 5. Про деякі питання практики призначення судової експертизи: Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 4 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-12

 6. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11/page

 7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Затв. Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98

Спеціальна література

 1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192 с.

 2. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич ; [Юрид. фірма] "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники. - 4-те вид., перероб. і допов. - Київ : Юстініан, 2014. - 1299 с.

 3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 4. Степанова Т.В. Хозяйственное процессуальное право в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Феникс», 2016. – 210 с.

 5. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 6. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев. - М.: Статут, 2010. – 572 с.

 7. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 8. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Д.Притыка, Н.Титов и др. - Харьков: «Консум», 2000.

 9. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

 10. Бенедисюк И. Экспертиза как средство доказывания в арбитражном процессе // Бизнес.- № 14, 3 апреля 2000 г. - С. 102-103.

 11. Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 197-203.

 12. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб.пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

 13. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 14. Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г.Гончаренка.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 388 с.

 15. Козлов А.С. Понятие доказательства в арбитражном процессе. – Иркутск: ИГУ, 1980.- 47 с.

 16. Корбут В. Сначала – доказательства, потом – обеспечение! // Юридическая практика.- № 43 (305), от 20.10.2003 г.

 17. Меры по обеспечению иска // Юридическая практика.- № 6 (372), от 8 февраля 2005 г.- С. 22-23.

 18. Никандров В.И. Понятие и классификация доказательств. - Владивосток, 1985.- 22 с.

 19. О применении мер по обеспечению иска // Юридическая практика.- №632 (5) от 02.02.2010 г.

 20. Перегон Ю. Обеспечение иска // Юридическая практика.- № 10 (376), от 8 марта 2005 г.- С. 18.

 21. Петрик І.Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - № 1. – С. 76-79.

 22. Пинхасов Б.И. Использование документов в доказывании. – Ташкент: «Фан», 1977.- 136 с.

 23. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.

 24. Рожнова В., Ліпкан В. Концептуальні засади побудови системи запобіжних заходів // Право України.- 2002.- № 5.- С. 21-26.

 25. Степанова Т.В. Деякі проблеми здійснення експертизи в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – С. 212-216.

 26. Степанова Т.В. Доказывание и доказательства в проекте ХПК Украины // Обговорення проекту Господарського процесуального кодексу України: Тези виступів учасників Круглого столу. 4 октября 2002 р., м. Одеса. – Одеса, 2002. – С. 12-16.

 27. Степанова Т.В. Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову: порівняльно-правова характеристика // Социально-правовые проблемы совершенствования законодательства Украины: история, теория и практика: Тези доповідей і наукових повідомлень 59-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукових працівників ЕПФ ОНУ ім. І.І.Мечникова. 22-24 ноября 2004 г., м. Одеса. – Одеса, 2005. – С. 229-232.

 28. Степанова Т.В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4. – С. 183-186.

 29. Степанова Т.В. Особливості класифікації доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 13-15.

 30. Степанова Т.В. Поняття допустимості доказів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С. 230-233.

 31. Степанова Т.В. Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 17-19.

 32. Степанова Т.В. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі // Право України. – 2002. – № 2. – С. 49-52.

 33. Степанова Т.В. Речові докази як засоби доведення й особливий вид доказів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1. – С. 202-205.

 34. Степанова Т.В. Свидетельские пояснения в хозяйственном процессе // Юридическая практика. – 2003. – № 51. – С. 12-13.

 35. Степанова Т.В. Свідки як засоби доказування в господарському процесі України // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1. – С. 168-172.

 36. Степанова Т.В. Что написано пером… (Письменные доказательства как особый вид доказательств в хозяйственном процессе) // Юридическая практика. – 2001. – № 47. – С. 10-11.

 37. Степанова Т.В. Ще раз про правову експертизу // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 1. – С.342-344.

 38. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе: Практ. пособие.- М.: Право и закон, 1996.- 223 с.

 39. Треушников М.К. Судебные доказательства. – М.: Юридическое бюро «Городец», 1997. - С. 101.

 40. Якимов П.П. Письменные доказательства в практике арбитража. - М.: Госюриздат, 1959.- 187 с.Семінар 5. Подання позову. Судові витрати. Процесуальні строки.

 1. Поняття і зміст позовної заяви. Визначення ціни позову.

 2. Додатки до позовної заяви.

 3. Поняття і види судових витрат.

 4. Судовий збір: види, розміри.

 5. Суб'єкти, які звільняються від сплати судового збору.

 6. Характеристика інших витрат у справі.

 7. Розподіл витрат між сторонами.

 8. Поняття і значення процесуальних строків, їх види.

 9. Порядок обчислення строків.

 10. Відновлення строків. Продовження строків.


Задача № 1.

У господарському суді Львівської області було розглянуто позов про стягнення боргу у розмірі 97568 грн.

Позов було задоволено частково – у розмірі 45000 грн, в іншій частині – відмовлено. Позивач подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду Львівської області. Яку суму судового збору він повинен сплатити при поданні апеляційної скарги?
Задача № 2.

В процесі розгляду господарської справи було залучено до участі у справі 3 експерта (для здійснення комплексної експертизи), перекладач, 2 адвоката, проведено дослідження доказів у місті їх знаходження. Всі ці витрати ініціював позивач. Позов було задоволено в повному обсязі.Як розподілятимуться судові витрати між сторонами?


Джерела, рекомендовані до заняття:


Нормативні акти

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 2. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17

 3. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11/page

 4. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму ВГСУ від 21.02.2013 р. № 7 // Вісник господарського судочинства.- 2013.- № 2.- Стор. 20. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va007600-13

 5. Інформаційний лист ВГСУ від 25.08.2011 р. № 01-06/1175/2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2011600-11

 6. Рішення Конституційного суду України від 11.07.2013 р. № 6-рп/2013 у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-13

 7. Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного суду України № 3 від 01.04.1994 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-94


Спеціальна література

 1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192 с.

 2. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич ; [Юрид. фірма] "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники. - 4-те вид., перероб. і допов. - Київ : Юстініан, 2014. - 1299 с.

 3. Богомол О.В. Судові витрати у господарському судочинстві України: монографія / О.В.Богомол. - Київ: Центр учбової літератури, 2015. - 168 с.

 4. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 5. Степанова Т.В. Хозяйственное процессуальное право в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Феникс», 2016. – 210 с.

 6. Богомол О.В. Витрати, пов’язані із явкою сторін та їх представників у засідання господарського суду // Правова держава. - 2012. - № 14. - С. 52-58.

 7. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 8. Беляневич В. На первый взгляд… // Юридическая практика.- № 33 (660) от 17.08.10г.

 9. Борщевська О.М. Зупинення, поновлення та припинення перебігу господарських процесуальних строків // Правова держава. – 2015. – № 20. – С. 76-80.

 10. Борщевська О.М. Юридична природа строків у господарському процесі // Правова держава. – 2012. – №15. – С. 95-99.

 11. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб.пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

 12. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 13. Грек Г. Сроки исковой давности // Бизнес.- № 33, 16 августа 1999 г.- С. 92-95.

 14. Гурвич М. А. Право на иск. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. - 215 с.

 15. Державне мито покладається на сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1999.- № 1.- С. 104-108.

 16. Коваль В.В. Правовая природа иска в хозяйственном судопроизводстве // Вісник Одеського національного університету.- Серія «Правознавство».- 2007.- Т. 12.- Вип. 11.- С. 84-89.

 17. Коваль В.В. Правовое значение элементов иска // Правова держава.- 2009.- №11.- С.33-37.

 18. Коваль В.В. Правовая природа группового иска // Науковий вісник Ужгородського національного університету.- 2012.- Випуск 20.- Частина І.- Том 2.- С. 24-27.

 19. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве / Под ред. Е.Г. Мартынчика. – Кишинев, 1989. – 128 с.

 20. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

 21. Мошак Г. Надо решиться. Должник вернет вам не только долги, но и оплатит услуги вашего юриста // Одесские известия, 6 июля 2000 г.- С. 2.

 22. Овчаренко А. Правовая природа судебных издержек // Юридическая практика.- №653 (26) от 29.06.2010 г.

 23. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000. – 192 с.

 24. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

 25. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

 26. Степанова Т.В. Об уплате государственной пошлины в арбитражных судах при отсутствии средств // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: АО "БАХВА", 2000. – Т. 3. – С. 433-437.

 27. Степанова Т.В. Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 12-15.

 28. Степанова Т.В. Строки позовної давності за новими ГК, ЦК і ГПК України // Тези доповідей і наукових повідомлень 58-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукових працівників ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова. 20-21 листопада 2003 р., м. Одеса. – Одеса, 2004. – С. 112-115.

 29. Степанова Т.В. Щодо відстрочки сплати державного мита в арбітражних судах // Право України. – 2000. – № 12. – С. 49-51.

 30. Степанова Т.В. Щодо збільшення розміру державного мита в господарських судах // Вісник Одеського національного університету. – 2007. – Том 12. – Випуск 11 (Право). – С.102-106.

 31. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов'язання / За ред. І.І. Баклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 144 с.

 32. Юдельсон К.С. Арбитражный процесс в СССР. - М., 1984.Семінар 6. Порушення провадження та вирішення господарських спорів у першій інстанції. Судові акти.

 1. Порушення провадження по справі і дії судді з підготовки до розгляду.

 2. Підстави відмови в прийнятті позовної заяви. Наслідки відмови.

 3. Підстави для повернення позовної заяви. Наслідки повернення.

 4. Порядок ведення засідання в суді першої інстанції (строк, склад суду, процедура).

 5. Відзив на позовну заяву і зустрічний позов. Спільне та особливе.

 6. Відкладення розгляду справи, залишення позову без розгляду та припинення провадження по справі. Спільне та особливості.

 7. Рішення суду по справі. Зміст, порядок винесення та оголошення.

 8. Додаткове рішення.

 9. Роз'яснення рішення.

 10. Ухвали суду першої інстанції. Види, загальна характеристика.


Задача № 1.

До господарського суду Черкаської області подано позовну заяву до ТОВ «Раміс» про неналежне виконання умов договору купівлі-продажу офісу. Зміст позовної заяви відповідає чинному законодавству, проте будь-які додатки до позову відсутні. Яким чином і в який строк повинен відреагувати господарський суд?


Задача № 2.

До господарського суду Херсонської області подано позовну заяву до Херсонської міської ради про визнання недійсним договору про приватизацію квартири за адресою: м.Херсон, вул.Перемоги, 17, кв. 5. Зміст позовної заяви та додатки до неї відповідають чинному законодавству. Яким чином і в який строк повинен відреагувати господарський суд Херсонської області?


Задача № 3.

В ході розгляду господарської справи суду стало відомо, що вже існує рішення третейського суду, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав. Які дії повинен здійснити господарський суд?


Задача № 4.

Після винесення рішення по господарській справі позивачем було виявлено описку в назві відповідача. Які дії необхідно здійснити для отримання правильного судового рішення?


Джерела, рекомендовані до заняття:


Нормативні акти

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 2. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15

 3. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11/page

 4. Про деякі питання, порушені у доповідних записках господарських судів України у першому півріччі 2009 року щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.09.2009 р. № 01-08/530 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_530600-09

 5. Про судове рішення: Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 6 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-12

 6. Рішення Конституційного суду України від 26.06.2013 р. № 5-рп/2013 у справі щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 17, пункту 8 частини першої статті 26, частини першої статті 50 Закону України „Про виконавче провадження“ (про розстрочку виконання рішення господарського суду) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-13

Спеціальна література

 1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192с.

 2. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич ; [Юрид. фірма] "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники. - 4-те вид., перероб. і допов. - Київ : Юстініан, 2014. - 1299 с.

 3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 4. Степанова Т.В. Хозяйственное процессуальное право в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Феникс», 2016. – 210с.

 5. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 6. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Д.Притыка, Н.Титов и др. Харьков: «Консум», 2000.

 7. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

 8. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 9. Беляневич В. На первый взгляд… // Юридическая практика.- № 33 (660) от 17.08.10 г.

 10. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

 11. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб.пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

 12. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. Укл.В. Е. Беляневич. / За заг. ред. Д. М. Притики – К.: Юстініан, 2002. – 640с.

 13. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 14. Григор’єва В. В. Правовий режим судового рішення у господарському процесі: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Інститут економіко-правових досліджень НАН України. - Донецьк, 2009. - 18с.

 15. Иски и судебные решения: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2009. –363 с.

 16. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве / Под ред. Е.Г. Мартынчика. – Кишинев, 1989. – 128 с.

 17. Найфлейш В.Д. Механізм прийняття рішення в господарському судочинстві // Вісник Одеського національного університету.- Серія «Правознавство».- 2007.- Т. 12.- Вип. 11.- С. 90-96.

 18. Найфлейш В.Д., Степанова Т.В. Окрема думка судді господарського суду // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 5. – С. 125-130.

 19. Об обязанности суда содействовать всестороннему и полному установлению обстоятельств дела // Юридическая практика.- №654 (27) от 06.07.2010 г.

 20. Подоляк О.А. Ведення судового засідання в арбітражних судах України // Вісник Вищого арбитражного суду України.- 1999.- № 2.

 21. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

 22. Притыка Д.Н. Хозяйственные споры и порядок их разрешения. – К.: Урожай, 1988.– 171 с.

 23. Степанова Т.В. Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 12-15.

 24. Степанова Т.В. Институт частного определения по ХПК Украины // Наука і освіта – 2004: Тези доповідей і наукових повідомлень VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 10-25 лютого 2004 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 81-82.

 25. Степанова Т.В. Колегіальний розгляд господарських спорів: історія, досвід інших країн та сучасне бачення // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 4. – С. 148-152.

 26. Степанова Т.В. О коллегиальном рассмотрении хозяйственных споров // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: АО "БАХВА", 2001. – Т. 4. – С. 274-282.

 27. Степанова Т.В. Процедури примирення в господарському процесуальному законодавстві України: концептуальні засади та перспективи розвитку // Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених. 30-31 березня 2012 р., м. Одеса. – Одеса, 2012. – Т. 2. – С. 133-137.

 28. Степанова Т.В. Щодо оперативності і спрощення господарського процесу // Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей і наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. 30 травня 2008 р., м. Одеса. – Одеса, 2008. – С. 509-514.

 29. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов'язання / За ред. І.І. Баклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 144 с.

 30. Тітов М. До реформи господарського судочинства // Право України. – 2001. - № 2. – С. 120-125.

 31. Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству: Банки. - М., Инфра-М, 1997.- 590 с.

 32. Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству: Собственность. - М., Инфра-М, 1997.- 558 с.

 33. Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции. - М., Инфра-М, 1997. - 319 с.

 34. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

 35. Юдельсон К.С. Арбитражный процесс в СССР. - М., 1984. – С. 110.Каталог: attachments -> article -> 194
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
194 -> Про проведення заходів із відзначення у 2016 році пам'ятних дат 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка