Положення про організацію освітнього процесу у київському дЕржавному інституті декоративно-прикладного мистецтва І дизайну імені михайла бойчука ухвалено
Сторінка5/7
Дата конвертації24.03.2017
Розмір1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

14.Поновлення до складу студентів14.1. Поновлення до складу студентів здійснюється ректором інституту незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення до складу студентів осіб, які були відраховані з навчальних закладів, здійснюється під час канікул наказом ректора за поданням декана факультету.

14.2. Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом поновлення до державних вищих закладів освіти.

14.3. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута в інститутіпротягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.14.4. Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор інституту має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

14.5. Студенту, поновленому в інституті, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними предметами та відповідними оцінками. Перезарахування результатів раніше складених студентом заліків та екзаменів проводиться деканом за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.

14.6. При поновленні до складу студентів деканатом встановлюється академічна різниця в навчальних планах, яку особа, що претендує на поновлення, повинна ліквідувати до початку навчальних занять. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором інституту.

14.7. Після ліквідації академічної різниці в навчальних планах студент пише заяву на ім’я ректора інституту, в якій вказує факультет, спеціальність, курс, форму навчання, джерело фінансування, дату поновлення. Поновлення оформлюється наказом ректора інституту.

14.8. До особистої справи студента, зарахованого з іншого навчального закладу або поновленого до складу студентів, додаються: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

15.Оформлення документів15.1. Студенту, який відрахований з інституту, видається академічна довідка встановленої форми, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.93 р. № 1058 «Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні», та оригінал документа про повну загальну середню. До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, підписаної ректором інституту і скріпленої гербовою печаткою, завірена деканом факультету, залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом першого проректора інституту навчальна картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.

15.2. Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.15.3. При заповненні академічної довідки студентам, які навчалися без відриву від виробництва, в графі «Кількість годин за навчальним планом» ставиться кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання.

15.4. Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. В цьому випадку до академічної довідки перед переліком предметів, складених в інституті, який видає довідку, вносяться предмети, складені в інших вищих закладах освіти та вказується назва цих закладів освіти.15.5. До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу інституту та не складали екзамени і заліки видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

15.6. Студенту, який поновлений в інституті, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими оцінками з предметів, одержаними в іншому навчальному закладі. Перезарахування оцінок з предметів здійснює деканат факультету.

15.7. До особової справи студента (переведеного з іншого вищого закладу освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

15.8. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої заносяться такі дані:

 • порядковий реєстраційний номер;

 • прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку;

 • номер академічної довідки;

 • дата видачі;

 • підпис особи, яка одержала довідку;

 • підстава видачі академічної довідки.

16. Академічні відпустки та повторне навчання
16.1. Академвідпустка (далі –АВ)– це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушення функцій організму, які зумовлені гострим захворюванням, що потребує тривалого відновлювального лікування; загострення хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання. Академічна відпустка також надається для догляду за дитиною (згідно Закону «Про працю»).

16.1.1. Максимальна тривалість АВ – до одного року. При необхідності АВ може бути продовжена ще на один рік.

16.1.2. Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку до трьох років, а у разі, коли дитина хворіє і потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

16.1.3. АВ за медичними показаннями на денній формі навчання надається ректором інституту на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) за місцем проживання студента та завіреного студентською поліклінікою м. Києва.

16.1.4. Надання АВ оформлюється наказом ректора із зазначенням підстави надання АВ та її термінів (візи: першого проректора інституту, декана факультету тощо).

16.1.5. У випадках загострення хронічних або гострих психічних захворювань ректорат спільно з ЛКК на підставі висновку психоневрологічного диспансеру розглядають і вирішують питання про відрахування студента або рекомендують його переведення згідно з довідкою ЛКК на іншу спеціальність або до іншого ВНЗ.

16.1.6. Студенти, які не скаржились на стан здоров'я до початку екзаменаційної сесії й отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими.

16.1.7. Студенти, у яких завершується термін АВ, за два тижні до початку семестру подають до лікувально-профілактичної установи, яка провадить медичне обслуговування студентів, довідку про стан здоров’я з лікувально-профілактичного закладу, який спостерігав за хворим під час академічної відпустки, і проходять комплексне медичне обстеження. На цій підставі студенту видається висновок ЛКК для подання його до інституту.

16.1.8. Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін АВ, здійснюється наказом ректора на підставі заяви студента та висновку ЛКК про стан здоров'я. Ці документи подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

16.1.9.Студенти, які не подали документів у встановлений термін, відраховуються з інституту.

16.1.10. Як правило, за весь період навчання студент може скористатися правом на отримання АВ один раз.

16.1.11. Надання АВ студентам заочної форм навчання здійснюється на підставі висновку ЛКК територіальних ЛПУ.

16.1.12. До виходу в АВ декан факультету знайомить студента з цим Положенням, про що той залишає підпис «З положенням про АВ ознайомлений» на особистій заяві про надання АВ.

16.2. Повторне навчання(далі –ПН)– це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки) курсу навчання за повний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних обставин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями; через часті захворювання (понад один місяць за семестр); через службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо.

16.2.1. Студенти І курсу правом на повторне навчання не користуються.

16.2.2. Підставою для надання студентові права на ПН може бути невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру.

16.2.3. Довідки про захворювання студента під час семестру завіряються в студентській лікарні м. Києва і подаються до інституту протягом тижня після закінчення лікування.

16.2.4. Питання про ПН вирішується ректором за поданням декана факультету і згодою першого проректора до початку семестра й оформлюється наказом по інституту.

16.2.5. Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

16.2.6. Студентам, які навчалися за кошти державного бюджету і направлені на держбюджетні місця, призначається стипендія з часу поновлення до нового семестру згідно з чинним законодавством.

16.2.7. Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінки не нижче «задовільно», «добре» або «зараховано».

Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою декана факультету.

16.2.8. За весь період навчання студент може скористуватися правом на ПН не більше двох разів.

16.2.9. Для вирішення усіх питань ПН ректором інституту необхідні візи посадових осіб: • проректора інституту;

 • декана факультету;

 • начальника навчального відділу;

 • завідувача кафедри;

 • начальника відділу кадрів.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка