Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб Загальні положення
Скачати 377,47 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації20.12.2017
Розмір377,47 Kb.
  1   2ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

___ . ___ 2015 № ________


Положення
про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб  1. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до здійснення державного нагляду і контролю за діяльністю державних, об’єктових, регіональних, комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій, а також їх підпорядкованих підрозділів (далі – АРС).


2. Державний нагляд і контроль за діяльністю АРС та їх готовністю до реагування на НС здійснює Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) та її територіальні органи.

3. Державний нагляд і контроль за діяльністю АРС включає організацію нагляду і контролю за створенням, проходженням атестації, комплектуванням та підготовкою АРС та їх готовністю до реагування на надзвичайні ситуації (далі – НС), проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні виникнення НС техногенного та природного характеру, виконанням робіт із запобігання виникненню НС, відповідністю та ефективністю використання підрозділів за встановленим атестаційним профілем.


4. Метою перевірок є визначення фактичного стану готовності АРС до реагування на НС, у тому числі рівня підготовки особового складу до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і їх забезпечення спеціальним технічним оснащенням і готовності його до застосування.

5. Перевірці підлягають всі АРС, які створені відповідно до законодавства України.

6. Безпосередньо державний нагляд за діяльністю АРС здійснюють структурний підрозділ апарату ДСНС України, до компетенції якого віднесено питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та відповідні структурні підрозділи територіальних органів ДСНС України. За рішенням цього органу до проведення перевірок можуть бути залучені представники інших структурних підрозділів апарату ДСНС України.
7. Державний нагляд за діяльністю формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування та аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, що мають статус АРС, а також АРС, формування яких розміщуються у різних адміністративно-територіальних одиницях держави, здійснюється структурним підрозділом апарату ДСНС України, до компетенції якого віднесено питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.
8. У цьому Порядку термін вживається в такому значенні:

припис – обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) АРС щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо АРС. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.II. Організація державного нагляду

1. Державний нагляд і контроль за діяльністю АРС та їх готовністю до реагування на НС здійснюється посадовими особами апарату ДСНС України та її територіальних органів шляхом проведення планових та позапланових перевірок.


2. Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних або квартальних планів апарату ДСНС України та її територіальних органів, які затверджуються до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
3. Позапланові перевірки можуть бути комплексними, під час яких перевіряються всі напрямки діяльності АРС, та цільовими, у ході яких перевіряються окремі питання.
4. Підставами для здійснення позапланових перевірок є:

подання АРС письмової заяви до ДСНС України про здійснення заходу державного нагляду (контролю);

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих АРС;

перевірка виконання АРС приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок;

обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення АРС вимог чинного законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди ДСНС України на його проведення;

неподання у встановлений термін АРС документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

виникнення нещасного випадку з рятувальником, що стався під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків, внаслідок якого зафіксовано шкоду його здоров'ю або настання смерті рятувальника.
5. Планові та позапланові перевірки АРС, що мають аварійно-рятувальні формування на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, проводяться за умови обов’язкового інформування керівництва АРС із залученням її представника (за згодою).
Для здійснення планового або позапланового заходу ДСНС України або її територіальний орган видає наказ, який має містити найменування АРС, щодо якої буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.
7. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником (заступником керівника) ДСНС України або її територіального органу відповідно (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.
8. У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються:

найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;

найменування та місцезнаходження АРС та/або її підпорядкованого підрозділу, щодо діяльності якої/якого здійснюється захід;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

підстави для здійснення заходу.

Реєстрація посвідчень (направлень) на проведення перевірки здійснюється у журналі реєстрації направлень на проведення перевірки.

Журнал реєстрації посвідчень (направлень) на проведення перевірки повинен бути прошнурований, пронумерований, завірений підписом та скріплений гербовою печаткою.


9. Планові перевірки здійснюються за умови письмового повідомлення АРС про проведення планового заходу не пізніш як за десять календарних днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування АРС, щодо діяльності якої здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду (контролю).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів ДСНС України чи її територіального органу або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі АРС під розпис. У разі коли АРС є структурним підрозділом підприємства, що є суб’єктом господарювання, повідомлення надсилається останньому.

У разі неповідомлення про проведення планової перевірки керівник АРС має право не допускати посадову особу до здійснення такої перевірки.
10. Перед початком здійснення заходу посадові особи апарату ДСНС України або її територіального органу зобов'язані пред'явити керівнику АРС чи уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб апарату ДСНС України або її територіального органу.
11. Під час підготовки до перевірки державний інспектор, який буде її здійснювати, зобов’язаний:

ознайомитися з матеріалами наглядової справи та/або матеріалами, які ведуться за напрямком діяльності АРС;

визначити перелік питань, які буде перевірено та вивчено в АРС (залежно від спеціалізації її роботи);

ознайомитися з відповідними галузевими нормативно-правовими та нормативно-технічними документами, що стосуються діяльності аварійно-рятувальної служби.


12. Перевірка діяльності АРС здійснюється за такими основними напрямками:

наявність нормативно-правових, нормативно-технічних та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність АРС;

комплектування особовим складом;

підготовка особового складу;

готовність АРС до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

стан спеціального технічного оснащення АРС;

виконання АРС робіт із запобігання виникненню, мінімізації наслідків НС.

Протягом перевірки в обовязковому порядку перевіряється виконання АРС вимог відомчих нормативних актів, що регулюють специфічні питання діяльності спеціалізованих АРС та не суперечать вимогам нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу.

У разі якщо вимоги щодо професійної підготовки, проходження стажування, фізичної підготовки та підготовленості за спеціалізацією АРС (газорятувальна та гірничорятувальна справа, водолазна справа, реагування на аварії та надзвичайні ситуації з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних та інших небезпечних речовин тощо) не встановлено відомчими нормативними актами під час перевірки у питаннях підготовки особового складу та організації здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, необхідно керуватися нормативними актами, що регулюють ці питання для Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.


13. Матеріали перевірок повинні зберігатися у наглядових справах на кожну аварійно-рятувальну службу чи формування. Крім того, у наглядовій справі повинні зберігатися розпорядчий документ про створення служби чи формування, статут чи положення про службу, штатний розпис служби, табель оснащення чи табель до штату, свідоцтва про державну реєстрацію та атестацію, Положення з профілактичної роботи (у випадку, якщо служба чи формування обслуговують об’єкти на договірних засадах), нормативи готовності АРС до дій за призначенням, затверджені її засновником, розпорядчі документи про організацію стажування та службової підготовки в службі чи формуванні, матеріали адміністративних справ, що стосуються посадових осіб служби, матеріали подання про призупинення діяльності чи позачергової атестації служби.

Матеріали наглядових справ повинні своєчасно оновлюватися посадовими особами апарату ДСНС України або її територіального органу та відповідати реальному стану організації роботи АРС.


14. Керівник структурного підрозділу територіального органу ДСНС України, до компетенції якого віднесено питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також відповідні посадові особи районного, міського та районного у містах рівня зобовязані особисто не рідше одного разу у півріччя перевіряти правильність ведення наглядових справ.
III. Проведення перевірки
1. Проведення перевірки, як правило, повинно складатися з двох основних частин: перевірки документальної бази, організації і проведення службової підготовки та практичної перевірки техніки, спорядження, практичних умінь та навичок рятувальників тощо.

2. Перевірка за напрямком "Наявність нормативно-правових, нормативно-технічних та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність АРС чи формування і її готовність до дій за призначенням та їх відповідність чинному законодавству" здійснюється за такими показниками:

наявність документів про створення АРС;

наявність затвердженого та погодженого у встановленому законодавством порядку статуту чи положення про АРС. На аварійно-рятувальні формування їх керівниками розробляється та погоджується із керівником АРС Положення про формування;

відповідність положення (статуту) про АРС завданням, які покладені на АРС;

наявність свідоцтва про державну реєстрацію;

наявність свідоцтва про атестацію АРС;

наявність затвердженого засновником АРС табеля оснащення. У разі якщо органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою чи організацією створено дві і більше АРС, засновник розробляє та затверджує типовий табель оснащення, що визначає мінімально необхідне оснащення служби чи формування для виконання завдань;

наявність затвердженого засновником штатного розпису служби;

наявність затверджених засновником нормативів готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням. Зазначені нормативи повинні включати вправи з фізичної та спеціальної підготовки відповідно до спеціалізації діяльності служби і повинні містити як вправи для рятувальників, так і для служби в цілому.


3. Перевірка за напрямком "Комплектування особовим складом" здійснюється за такими показниками:

укомплектованість АРС особовим складом, що пройшов відповідну первинну підготовку та здобув професію «рятувальник»;

наявність затвердженої засновником та Міністерством охорони здоров’я України Положення про професійний відбір;

наявність контрактів, що укладаються з рятувальниками АРС;

посадові інструкції працівників АРС;

наявність страхування життя та здоровя рятувальників АРС (крім осіб рядового та начальницького складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту).

4. Перевірка за напрямком "Підготовка основного особового складу" здійснюється за такими показниками:

проходження попереднього та періодичних (не рідше, ніж раз на рік) медичних оглядів;

проведення атестації рятувальників АРС. Періодичність проведення чергової атестації рятувальників визначається засновником служби, але не повинна перевищувати трьох років;

організація і проведення стажування;

організація навчального процесу та якість проведення занять з усіма категоріями особового складу;

проведення практичних тренувань основного особового складу АРС та складання заліків за нормативами готовності служби до дій за призначенням;

наявність книжки рятувальника;

наявність жетона рятувальника;

наявність посвідчення рятувальника;

підготовленість особового складу до виконання робіт із запобігання виникненню НС.

5. Перевірка за напрямком "Готовність АРС до реагування на НС " здійснюється за такими показниками:

фактична наявність основного особового складу чергових змін на робочих місцях;

відповідність та наявність фактичного оснащення АРС затвердженому табелю оснащення (табелю до штату);

відповідність наявних засобів індивідуального захисту рятувальників небезпечним хімічним речовинам, на ліквідацію аварій з якими атестована АРС чи формування;

проходження навчання основного особового складу служби з питань цивільного захисту;

стан систем зв'язку АРС у разі виникнення НС та їх ефективність;

наявність у АРС нормативів готовності АРС до дій за призначенням, затверджених її засновником, практичне їх відпрацювання;

уміння рятувальників застосовувати аварійно-рятувальне оснащення та практично надавати першу медичну допомогу потерпілим унаслідок різних видів аварій.

6. Перевірка за напрямком "Стан спеціального технічного оснащення АРС" здійснюється за такими показниками:

укомплектованість служби оснащенням та транспортними засобами згідно з табелем оснащення, затвердженим засновником АРС;

своєчасність випробувань і профілактичних перевірок оснащення та наявність відповідних документів;

технічний стан транспортних засобів та наявність відповідних основних запасних частин до них;

стан метрологічного забезпечення;

закріплення спеціального технічного оснащення за рятувальниками.

7. Перевірка за напрямком "Виконання АРС робіт із запобігання виникненню НС та захисту від них населення і територій" здійснюється за такими показниками:

наявність у АРС затвердженого засновником та погодженого з ДСНС України Положення з профілактичної роботи;

погодження з територіальним органом ДСНС планів реагування на НС, їх відповідність нормативно-правовим документам та фактичному стану безпеки на об'єкті;

наявність та якість ведення обліку обєктів та територій, які знаходяться у зоні відповідальності АРС та підлягають обслуговуванню;

наявність у службі річного плану профілактичної роботи, доведеного до керівництва об’єктів, що обслуговуються;

наявність затвердженого керівником АРС квартального (місячного) плану профілактичної роботи;

участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій, що обслуговуються, і населення, яке проживає навколо них, до дій в умовах НС.

8. Керівники АРС зобовязані забезпечити виконання вимог нормативних документів, що регламентують організацію та здійснення служби, роботи, службової та професійної підготовки, утримання та використання спецоснащення та техніки, комплектування та підготовки особового складу АРС.

9. У разі перевірки спеціалізованих АРС, укомплектованих водолазами із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт чи відповідного аварійно-рятувального формування, додатково перевіряється виконання вимог НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частини перша та друга.IV. Оформлення результатів перевірки та вжиття заходів реагування
1. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки АРС посадова особа апарату ДСНС України та її територіального органу складає Акт перевірки (далі – акт) (додаток 1), який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу (перевірка тощо);

предмет державного нагляду (контролю);

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування АРС, щодо діяльності якої здійснювався захід.
2. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства АРС, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
3. В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами ДСНС України, які здійснювали захід, та керівником АРС чи уповноваженою ним особою.

Якщо керівник АРС чи уповноважена ним особа не погоджується з висновками, викладеними в акті, вони підписують його із зауваженнями.

Зауваження керівника АРС чи уповноваженої ним особи щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта.

Один примірник акта вручається керівнику АРС чи уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю).

У разі відмови представника АРС підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

У разі якщо керівник АРС, або уповноважена ним особа відмовляється від отримання акта перевірки особисто, такий акт перевірки надсилається рекомендованим листом до АРС, діяльність якого перевірялася (із зазначенням дати реєстрації в канцелярії як вихідної кореспонденції ДСНС України (територіального органу) із повідомленням про вручення, а на другому примірнику проставляються відповідний вихідний номер та дата реєстрації листа, яким було надіслано акт перевірки.


4. Для перевірки формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування та аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, що мають статус АРС, підготовка повідомлення про перевірку, посвідчення (направлення) на проведення перевірки та акта перевірки не здійснюється.
5. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення діяльності АРС звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.
6. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування, посадова особа органу ДСНС України, протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки складає припис щодо усунення порушень (далі – припис)
(додаток 2), виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.
7. Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому приписі, якщо такий є, посадова особа органу ДСНС України, яка здійснює перевірку, зобов’язана зробити відмітки. При виконанні запропонованих приписом заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та підпис посадової особи органу ДСНС України, а при невиконанні – у кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до посадових осіб, а також вжиті згідно із законодавством запобіжні заходи, з чим ознайомлюється керівник АРС або уповноважена ним особа.
8. Строк виконання припису встановлюється посадовою особою органу ДСНС України, яка його видала, за погодженням із керівником АРС, або уповноваженою ним особою залежно від виявлених порушень законодавства.

У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки керівник АРС письмово звертається до органу ДСНС України, посадова особа якого винесла припис, для продовження строків усунення порушень з обґрунтуванням та підтвердними документами (матеріалами), оформленими належним чином, щодо порядку усунення порушень.


9. У разі якщо керівник АРС або уповноважений нею представник відмовляється від отримання припису особисто, припис надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення із зазначенням дати реєстрації в канцелярії органу ДСНС України та вихідного номера.


10. Посадова особа органу ДСНС України вживає заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог.


11. У разі якщо в результаті перевірки встановлено, що АРС не готова до дій за призначенням, то вона позапланово перевіряється після усунення недоліків, але не раніше 2-х місяців після проведення перевірки. Якщо і при цьому АРС оцінюється як така, що не готова до дій за призначенням, то проводиться у встановлений строк позачергова атестація АРС.


12. Висновки за результатами перевірок подаються до атестаційної комісії для врахування при черговій атестації АРС.
V. Критерії визначення готовності АРС до реагування на НС
1. АРС оцінюється як "готова до дій за призначенням", якщо:

АРС та рятувальники атестовані відповідно до законодавства не менше ніж на 90 %;

у наявності та відповідним чином погоджені і затверджені нормативно-правові, нормативно-технічні та організаційно-розпорядчі документи, що регламентують діяльність АРС (положення, статути тощо);

підрозділи АРС укомплектовані основним особовим складом на 95%, який має відповідну освіту і спеціальну підготовку та придатний за станом здоров'я до виконання аварійно-рятувальних робіт;

забезпеченість основними видами техніки та запасами матеріальних засобів не нижче ніж 85 %;

відсоток технічної готовності засобів індивідуального захисту рятувальників, відповідного обладнання служби, технічних засобів та іншого майна, що зазначене у табелі оснащення, до негайного використання становить не нижче ніж 90%;

нормативи готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням виконані в установлені терміни та в повному обсязі;

профілактична робота на об'єктах, що обслуговуються АРС, виконується згідно зі встановленими вимогами.


2. АРС оцінюється як "обмежено готова до дій за призначенням", якщо:

АРС та рятувальники атестовані відповідно до законодавства не менше ніж на 90 %;

у наявності і відповідним чином затверджені та погоджені керівні документи, що регламентують діяльність АРС (положення, статути тощо);

підрозділи АРС укомплектовано основним особовим складом не менше ніж на 85 %, до 5 % від основного особового складу не пройшли відповідні медичні огляди на придатність за станом здоров'я до виконання аварійно-рятувальних робіт;

забезпеченість основними видами техніки та запасами матеріальних засобів становить не нижче 80 %;

нормативи готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням виконані з незначними порушеннями;

профілактична робота на об'єктах, що обслуговуються, виконується не в повному обсязі – допускається порушення вимог відповідного порядку обслуговування обєктів та територій АРС.


3. АРС оцінюється як «не готова до дій за призначенням», якщо:

за період після останньої перевірки мали місце грубі порушення техніки безпеки під час виконання робіт з ліквідації аварій особовим складом АРС, які призвели до травмування чи загибелі рятувальників;

не виконано вимоги будь-яких двох абзаців пункту 2 розділу V Положення для оцінки АРС «обмежено готова до дій за призначенням».Начальник Департаменту юридичного

забезпечення МВС

генерал-майор міліції Д.В. Горбась

Додаток 1

до пункту 1 розділу IV Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб
Зразок


Державна служба України з надзвичайних ситуацій

__________________________________________________________________


(назва територіального підрозділу)

__________________________________________________________________


(адреса територіального підрозділу)

Акт
перевірки__________________________________________________________


(назва аварійно-рятувального формування чи служби, його підпорядкованість, адреса)
__________________________________________________________________

від "___" ____________ 20 _ р.
з/п


Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

наявність документів про створення АРС

частина 2 статті 23 Кодексу цивільного захисту

2

наявність відповідним чином затвердженого та погодженого Статуту чи Положення про аварійно-рятувальну службу чи формування.

частини 10, 11 статті 23 Кодексу цивільного захисту

3

відповідність Положення (Статуту) про аварійно-рятувальну службу (формування) завданням, які покладені на АРС;

частина 14 статті 23 Кодексу цивільного захисту

4

наявність свідоцтва про державну реєстрацію аварійно-рятувальної служби

частини 3, 11 статті 23 Кодексу цивільного захисту

5

наявність свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби;

частина 3 статті 48 Кодексу Кодекс цивільного захисту, пункт 2 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

6

наявність затвердженого засновником АРС табеля оснащення

підпункт 7 пункту 12 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

7

наявність штатного розпису служби

підпункт 5 пункту 12 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

8

наявність затверджених засновником нормативів готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням

підпункт 6 пункту 12 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

9

укомплектованість АРС особовим складом, що пройшов відповідну первинну підготовку та здобув професію «рятувальник»

частина 1 статті 109 Кодексу цивільного захисту, пункт 2 Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб, затвердженого постаново КМУ від
2.10. 2013 р. № 729

10

професійний відбір особового складу служб за станом здоров'я

частина 1 статті 109 Кодексу цивільного захисту

11

наявність затвердженої засновником та МОЗ Положення про професійний відбір

пункт 3 Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб, затвердженого постаново КМУ від
2.10. 2013 р. № 729

12

наявність контрактів, що укладаються з рятувальниками воєнізованих аварійно-рятувальних служб

пункт 3 статті 48 Кодексу цивільного захисту

13

наявність страхування життя та здоровя рятувальників ДВГРС та інших аварійно-рятувальних служб, що не входять до складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

пункт 6.5 розділу VI Положення про ДВГРС у вугільній промисловості, затвердженого наказом Міненерговугілля від 19.10.2012  № 815 та зареєстрованого в Мінюсті України 7 листопада 2012 р. за № 1871/22183

14

проходження попереднього та періодичних медичних оглядів, а також медико-психологічної реабілітації після проведення аварійно-рятувальних робіт

частина 3 статті 95, частина 10 статті 117 Кодексу цивільного захисту, підпункт 2 пункту 23 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

15

організація і проведення стажування

пункт 10 Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб, затвердженого постаново КМУ від
2.10. 2013 р. № 729

16

організація професійної підготовки та якість проведення занять з усіма категоріями особового складу

пункт 13 Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб, затвердженого постаново КМУ від
2.10. 2013 р. № 729

17

проведення практичних тренувань основних працівників АРС та складання заліків по нормативах готовності служби до дій за призначенням

пункт 12 Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб, затвердженого постаново КМУ від
2.10. 2013 р. № 729, пункт 12 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

18

наявність жетона рятувальника

частина 9 статті 48 Кодексу цивільного захисту, пункт 26 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

19

наявність посвідчення рятувальника

частина 9 статті 48 Кодексу цивільного захисту, пункт 26 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

20

фактична наявність особового складу чергових змін

пункт 9 Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою КМУ від
17 серпня 2001 р.
№ 1058

21

відповідність фактичного оснащення служби чи формування затвердженому табелю оснащення

пункт 9 Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою КМУ від
17 серпня 2001 р.
№ 1058

22

своєчасність випробовування та профілактичних перевірок оснащення, наявність відповідних документів

пункт 9 Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою КМУ від
17 серпня 2001 р.
№ 1058

23

відповідність наявних засобів індивідуального захисту рятувальників небезпечним хімічним речовинам, на ліквідацію аварій з якими атестована АРС чи формування

пункт 10 Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю постанова КМУ від
19 серпня 2002 р. № 1200

24

проходження навчання оперативного складу служби у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

додаток 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 23.10.2013 р. № 819

25

наявність у службі чи формуванні нормативів готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням, затверджених її засновником

підпункт 6 пункту 12 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

26

уміння рятувальників застосовувати аварійно-рятувальне оснащення та практично надавати першу домедичну допомогу потерпілим унаслідок різних видів аварій

пункт 4 частини 3 статті 110 Кодексу цивільного захисту, пункт 4 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 № 828

27

наявність у службі чи формуванні затвердженого засновником та погодженого з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері аварійно-рятувальної справи, Положення з профілактичної роботи

пункт 4.4 розділу 4 ГСТУ 75.2-24361240-002-2002. „Аварійно-рятувальні служби. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Загальні вимоги”

28

наявність в службі річного плану профілактичної роботи, доведеного до керівництва об’єктів, що обслуговуються

пункт 6.1 розділу 6 ГСТУ 75.2-24361240-002-2002. „Аварійно-рятувальні служби. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Загальні вимоги”

29

наявність затвердженого керівником служби квартального (місячного) плану профілактичної роботи

пункт 6.2 розділу 6 ГСТУ 75.2-24361240-002-2002. „Аварійно-рятувальні служби. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Загальні вимоги”

30

виконання вимог НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1

НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1

31

виконання вимог НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 2

НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 2

За результатами перевірки аварійно-рятувальна служба (формування) оцінюється як __________________________________________________________________________

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «____» _______________ 20_____ р.:

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання цього акта перевірки _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Додаток 2

до пункту 6 розділу IV Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

__________________________________________________________________


(назва територіального підрозділу)

__________________________________________________________________


(адреса територіального підрозділу)


  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка