Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля Історія України для всіх спеціальностей факультетів та інститутів нтуу "кпі"
Скачати 60,51 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір60,51 Kb.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ


з кредитного модуля – Історія України

для всіх спеціальностей

факультетів та інститутів НТУУ “КПІ”

Розподіл навчального часу за видами занять і завдання з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

Кредити

Акад. год.

Лекції

Семінар

СРС

МКР

Семестр. атестатція

1 або 2

2,5

90

26

10

54

1

Диф.залік

Рейтинг успішності студента складається з балів, що отримуються за роботу на 13-ти лекціях, на 5-х семінарських заняттях, в тому числі за 3 експрес-контрольних, що проводяться на семінарах, балів за самостійну роботу. Семестровим контролем є МКР та диференційований залік.

Система рейтингових балів та критерії оцінювання.

  1. Робота на лекціях: Ваговий бал - 2 бали.

Максимальна кількість балів на всіх лекціях дорівнює

2 бал × 13 = 26 балів (з урахуванням пристуності на лекціях та наявністю коспекта лекцій)  1. Робота на семінарських заняттях:

експрес-контроль. Ваговий бал -3 бали

повна відповідь - 3 балів;

неповна відповідь - 1-2 бали;

незадовільна відповідь - 0 баліввиступи на семінарі. Ваговий бал -5 балів

глибоке розкриття питань семінару,

вільне володіння матеріалом - 5 балів;

неповна багаторазова участь у роботі семінару - 3-4 бали;

участь у роботі семінару - 2 бали;

максимальна кількість балів за всі семінарські заняття

3 балів × 3 +5 балів × 5 = 34 балів


  1. Самостійна робота: Ваговий бал -30 балів

3.1.Реферативна робота (аналітичний огляд).

Ваговий бал - 10 балів;

Глибоке розкриття проблеми, - 8-10 балів;

відображення власної позиції,

вміння виділити за темою аспект

у питанні та зробити висновок

Обґрунтоване розкриття проблеми - 6-7 балів;

Тема розкрита не повно - 4-5 балів

Реферат суто компілятивного рівня - 2-3 бали;

Реферат не зарахований - 0 балів;

3.2. Виконання семестрових індивідуальних завдань

Ваговий бал. - 20 балів;

Самостійне опрацювання матеріалу - 18-20 балів;

курсу шляхом залучення додаткових джерел

(бібліотеці, читальному залі, інтеренеті), коспекти

наукових публікацій

Підготовка наукового реферату -15-17 балів;

Складання хронологічних та порівняльних таблиць -10-14 балів;

Виконання контрольних завдань -10-13 балів;

Коротка відповідь на тестові питання -5-9 балів.

Максимальна кількість балів за всю самостійну роботу: 10 + 20 = 30 балів

4. Модульна контрольна робота. Ваговий бал. -10 балів;

Повна відповідь -9-10 балів;

Неточна відповідь на деякі питання -6-8 балів;

Неповна відповідь -3-5 балів;

Незадовільна відповідь -0-2 бали.

Штрафні та заохочувальні бали за:

Відсутність на семінарському занятті та на лекції

без поважних причин - - 2 бали.

Несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання реферату - - 5 балів.

Участь у студентській науковій конференції з дисципліни, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни (складання, карт, схем, таблиць, відвідування музеїв і використання в роботі над курсом музейного матеріалу, участь у конференції та олімпіаді) надається від 5 до 10 заохочувальних балів.
Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагомих балів контрольних заходів протягом семестру складає:


Rс = 26б.+25б.+30б.+10б. = 100 балів

Для виставлення оцінок до залікової книжки RD переводяться у традиційні та ECTS оцінки відповідно до таблиці:Значення рейтингу з дисципліни

Оцінка ECTS та визначення

Традиційна

диф. зал. оцінкаТрадиційна

зал. оцінка95 R ≤ RD

A – відмінно

Відмінно

Зараховано85 ≤ RD < 95

B – дуже добре

Добре


75 ≤ RD < 85

C – добре

65 ≤ RD < 75

D – задовільно

Задовільно60 ≤ RD < 65

E – задовільно

RD < 60

FX – незадовільно

Незадовільно

Незараховано

RD < 40

F – незадовільно

(потрібна додаткова робота)


НедопущеноНеобхідною умовою допуску до заліку є позитивна оцінка самостійної роботи студента (не менше 15 балів) та загальний рейтинг не менше 60 балів.

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг більше 60 балів, отримають оцінку з дисципліни автоматично, без додаткових випробувань.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни менше 60, тобто оцінку “незадовільно” або “не зараховано”, зобов’язані складати залік у вигляді письмової контрольної рботи.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥60) мають можливості:  • не складати залік,

  • а отримати залікову оцінку автоматично, без додаткових випробувань”;

  • складати залік з метою підвищення залікової оцінки;

  • у разі отримання оцінки більшої, ніж у семестрі, попередній рейтинг студента з історії України скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами складання заліку;

у разі отримання на заліку оцінки меншої, ніж у семестрі, за студентом зберігається семестрова оцінка.

Склали: проф., д.і.н. Костилєва С.О. ______________

(Підпис)

к.і.н. доц. Білявська О.С. ______________

(Підпис)
Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31.08.2009

Завідувач кафедри ____________
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка