Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів
Сторінка1/18
Дата конвертації09.03.2017
Розмір1,8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»


Положення

про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів

Ухвалено

Методичною радою НТУУ «КПІ»

(протокол № 5 від 19.01.2012 р.)

Київ


НТУУ «КПІ»

2012

Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів [Текст] / Уклад.: В. П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с.Положення призначено для викладачів – розробників та користувачів РСО з кредитних модулів кафедри, а також для співробітників деканатів. У положенні розкриваються принципи побудови та функціонування РСО з урахуванням виду семестрової атестації з кредитних модулів.

Навчальне видання

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Укладач Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний

за випуск Мікульонок Ігор Олегович, д-р техн. наук, проф.


Рецензенти: Пасічник Віталій Анатолійович, д-р техн. наук, проф.

Семінський Олександр Олегович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача


Підп. до друку Формат 60841/16 . Папір офс. Спосіб друку – ризографія.
Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Зам. № Наклад 450 пр.

ВПК ВПІ «Політехніка» НТУУ «КПІ»

Свідоцтво про держреєстрацію серія ДК № 1665 від 28.01.2004 р.

03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 14, корп. 15

тел./факс (044) 406-81-78

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі КМСОНП) є основою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). Впровадження системи ECTS є одним з важливих кроків інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.

Ключовими елементами КМСОНП є залікові кредити як міра трудомісткості та якості навчальної роботи студента і стимулююча рейтингова система оцінювання (РСО) результатів навчання.

В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.Метою рейтингової системи оцінювання є:

  • інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;

  • підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;

  • встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;

  • забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні;

  • підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів;

  • зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій.

Основні терміни і визначення


Європейська система залікових кредитів (ECTS – European Credit Transfer System) – це системний спосіб опису освітніх програм шляхом присвоєння кредитних одиниць її компонентам (кредитним модулям). Система ECTS базується на врахуванні загальної трудомісткості роботи студента при засвоєнні певного кредитного модуля програми підготовки та результатів цієї роботи.

Кредитний модуль (модуль ECTS) – навчальна дисципліна (частина багатосеместрової дисципліни), яка вивчається в одному семестрі. Окремими кредитними модулями є курсовий проект (робота), практика, дипломний проект (робота). Кредитний модуль має певний обсяг у кредитах ECTS, а рівень його засвоєння має бути визначено у системі оцінювання ECTS.

Кредит ECTS – умовна одиниця (кредитна одиниця – кр.) виміру трудомісткості певної частини програми підготовки. Ціна кредитної одиниці складає 36 академічних годин навчальної роботи студента (враховуючи час на проведення аудиторних занять, самостійної роботи, семестрового контролю, практик, курсового та дипломного проектування).

Залікові кредити – характеристика обсягу, трудомісткості певної частини програми підготовки (у кредитах ECTS) та якості її засвоєння студентом (у системі оцінювання ECTS). Залікові кредити отримують студенти тільки після засвоєння певного кредитного модуля та позитивного оцінювання досягнутих результатів навчання.

Рейтингова система оцінювання – система, в основу якої покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента з певного кредитного модуля.

Навчальний (змістовий) модуль – логічно завершена частина навчального матеріалу (розділ навчальної програми) окремого кредитного модуля, що передбачає оволодіння певними знаннями та уміннями.

Рейтингові бали () – кількісна оцінка у балах результатів певної навчально-пізнавальної діяльності студента з урахуванням її значущості (вагомості) та якості.

Рейтингова оцінка з кредитного модуля () – кількісна оцінка за багатобальною шкалою рівня засвоєння студентом певного кредитного модуля з урахуванням якості його навчально-пізнавальної діяльності протягом семестру.

Система оцінювання ECTS європейська система оцінювання результатів навчання студентів. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, Fx, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка