Положення про теоретичну кафедру двнз «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського моз україни» Загальні положення
Скачати 209,73 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір209,73 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням вченої ради

від «__» _________ 2015 року

Введено в дію

Наказом ректора

___ від «___» ______ 2015 рокуПОЛОЖЕННЯ

Про теоретичну кафедру ДВНЗ «Тернопільський державний медичний

університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України »

1.Загальні положення
1.1. Дане Положення про теоретичну кафедру ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» розроблено на підставі вимог Закону України «Про вищу освіту» та статуту Університету.

1.2. Кафедра – це базовий навчально-науковий структурний підрозділ Університету, що проводить освітню, навчально-методичну, організаційну і науково-дослідницьку діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей та до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Кафедра утворюється наказом ректора за рішенням вченої ради Університету.

1.3.Теоретична кафедра створюється з метою підготовки сучасних спеціалістів, конкурентоздатних на світовому ринку праці, які повинні в достатній мірі володіти медичними знаннями і навичками, що дасть можливість подальшого вдосконалення та поліпшення наданні висококваліфікованої медичної допомоги на засадах доказової клінічної медицини.

1.4. Робота кафедри спрямована на практичне виконання завдань, передбачених Конституцією України, Законодавством України про охорону здоров'я, щодо невід'ємного і непорушного права кожної людини на охорону здоров'я, на забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості тощо.

1.5. Кафедра керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» «Основи законодавства України про охорону здоров'я», іншими нормативно-правовими актами, Статутом університету, цим Положенням та наказами ректора.

1.6. Кафедра у навчальній роботі забезпечує:

- розробку методичних документів з метою інтеграції в Болонську освітню систему;

- вивчення фундаментальних основ медицини, теоретичних аспектів етіології, патогенезу, симптоматики, діагностики, методичних підходів до лікування та профілактики захворювань;

- засвоєння студентами знань та вмінь;

оволодіння сучасними лабораторними та інструментальними методами обстеження хворих;

- аналіз та узагальнення нової інформації щодо раціонального використання сучасних методів діагностики, лікування, правильного за­стосування лікарських препаратів, засвоєння принципів немеди-каментозшіх (нетрадиційних) методів лікування та профілактики.

1.7. У методичній роботі кафедра здійснює:

- розробку навчальних програм (у тих випадках, коли вона є опорною для кафедр даного профілю), а також робочих програм з тих дисциплін, які вивчаються на кафедрі;

- підготовку І видання підручників, посібників, методичних розробок, лекцій, відеофільмів та компакт-дисків з тих дисциплін або їх розділів, які вивчаються наданій кафедрі.

Навчально-методична робота спрямовується на формування висококваліфікованого спеціаліста, постійний розвиток і вдосконалення майбутніх лікарів, уміння використовувати набутий протягом навчання

багаж знань.

1.8. У науково-дослідницькій роботі кафедра спрямовує роботу на вивчення актуальних проблем медицини, апробацію отриманих результатів, впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики в практику охорони здоров'я. З цією метою згідно із затвердженим планом виконується науково-дослідна робота кафедри. Координується науковий пошук для виконання дисертаційних робіт планових та позапланових наукових досліджень магістрами, аспірантами, клінічними ординаторами та пошукувачами з числа практичних лікарів.

1.9. В організаційно-виховній роботі серед студентів кафедра керується не лише принципами формування кваліфікованого лікаря-спеціаліста, але й лікаря-гуманіста з високими моральними, духовними і етичними нормами поведінки.


2. Основні завдання
2.1.Забезпечити висококваліфіковану підготовку майбутніх спеціалістів за всіма формами навчання, передбаченими навчальними планами. Постійно працювати над введенням нових прогресивних технологій навчання.

2.2. Розробляти в установленому порядку навчальні, робочі програми з дисциплін кафедри, які відображають останні досягнення науки, техніки, культури і перспективи їх розвитку, враховуючи потреби різних галузей медицини, регіональні умови і особливості навчання студентів з метою інтеграції в Болонський освітній процес.

2.3. Забезпечити безперервне удосконалення якості викладання, активізацію лабораторних, практичних, семінарських занять, позааудиторної самостійної роботи студентів, набуття необхідних практичних навичок, розвиток творчих здібностей студентів.

2.4. Проводити підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, встановлювати творчі зв'язки з кафедрами інших навчальних закладів як на теренах України, так і за кордоном, науково-дослідними установами; узагальнювати досвід роботи кращих викладачів, надавати допомогу молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю, основами наукових досліджень.

2.5. Проводити комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри, яке включає підготовку підручників і навчальних посібників, розробку навчально-методичної літератури, які передбачають використання сучасних технологій навчання, раціональне використання методичних прийомів, найкращих форм і методів викладання та ефективне використання сучасної навчальної техніки, лабораторного обладнання і комп'ютерних технологій.

2.6. Здійснювати пропаганду наукових знань шляхом участі професорсько-викладацького складу та інших співробітників кафедри в роботі науково-технічних товариств, семінарів, конференцій, виступів перед колективами підприємств, установ, організацій та у періодичних виданнях.

2.7. Проводити наукові дослідження з найважливіших фундаментальних і прикладних питань медицини і фармації, а також в інших напрямах за профілем кафедри, з проблем дидактики та педагогіки у вищій школі.

2.8. Заслуховувати наукові доповіді кандидатів до вступу в докторантуру, аналізувати плани роботи над дисертаціями, розглядати дисертації, які подані до захисту співробітниками кафедри та іншими здобувачами сторонніх організацій.

2.9. Щорічно заслуховувати звіти аспірантів про виконання ними індивідуальних планів, за результатами яких вони щорічно атестуються науковими керівниками.

2.10. Подавати вченій раді мотивовані висновки про надання здобувачем творчої відпустки для своєчасного завершення роботи над дисертацією.

2.11. Готувати та обговорювати за наказом ректора відзиви на дисертації, які надійшли до університету як у провідну установу.

2.12. Обговорювати закінчені науково-дослідні роботи і надавати рекомендації для їх опублікування, брати участь у запровадженні результатів досліджень у практику.

2.13. Затверджувати обсяг педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу на наступний навчальний рік.
3. Функції кафедри
3.1. Головна мета кафедри - організація і здійснення на високому рівні навчальної, організаційно-методичної і наукової роботи з однієї чи кількох закріплених за нею дисциплін, та виховної роботи серед

студентів.

Робота кафедри здійснюється відповідно до довгострокових та річних планів, які охоплюють навчально-методичну, виховну, науково-дослідну та

інші види робіт.

3.2. Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності кафедри проводиться на засіданнях кафедри під головуванням завідувача кафедри, у яких беруть участь співробітники кафедри.

Членами кафедри, які беруть участь у голосуванні, є також викладачі, які працюють за сумісництвом або на умовах трудового договору чи

контракту.

Члени кафедри, які працюють на умовах погодинної оплати, мають право дорадчого голосу.

На засідання можуть бути запрошені співробітники інших кафедр та навчальних закладів, а також підприємств, установ, організацій.

3.3. Кафедра виконує такі основні функції:

- проводить за всіма формами навчання лекції, лабораторні та практичні заняття, семінари, консультації, розбір конкретних виробничих ситуацій, обмін досвідом, виїзні заняття, а також стажування студентів та інші види навчальних занять, передбачених навчальними планами;

проводить керівництво написанням рефератів, самостійною роботою студентів;

- проводить заліки, екзамени;

- розробляє і передає на затвердження в установленому порядку навчальні, робочі програми з дисциплін кафедри, які відображають останні досягнення науки, техніки, культури і перспективи їх розвитку, враховуючи потреби народного господарства, різних галузей медицини, регіональні умови і особливості навчання лікарів, провізорів, медсестер тощо;

- забезпечує безперервне удосконалення якості викладання; забезпечує підвищення рівня лекцій, як провідної форми навчання; активізацію лабораторних, практичних, семінарських занять і позааудиторної самостійної роботи студентів як ефективних форм закріплення знань, придбання необхідних практичних навичок, розвиток творчих здібностей студентів, організовує і керує підготовкою студентами наукових робіт, за потреби – практикою студентів;


  • проводить підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, встановлює творчі зв'язки з кафедрами інших навчальних закладів, науково-дослідними установами; вивчає, підсумовує досвід роботи кращих викладачів; надає допомогу молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю, основами наукових досліджень;

  • проводить комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри, яке включає підготовку підручників і навчальних посібників, розробку навчально-методичної літератури щодо проведення всіх видів навчальних занять, а також інших посібників, які передбачають використання сучасних технологій навчання, раціональне використання методичних прийомів, найкращих форм і методів викладання та ефективне використання сучасної навчальної техніки, лабораторного обладнання і комп'ютерних технологій:

- здійснює пропаганду наукових знань шляхом участі професорсько-викладацького складу та інших співробітників кафедри в роботі науково-технічних товариств, семінарів, конференцій, виступів перед колективами підприємств, установ, організацій та у періодичних виданнях;

- проводить наукові дослідження з найважливіших фундаментальних та прикладних питань медицини і фармації, а також в інших напрямах за профілем кафедри, з проблем дидактики та педагогіки у вищій школі, навчання в тісній взаємодії із завданнями підготовки лікарських і фармацевтичних кадрів;

- заслуховує наукові доповіді кандидатів до вступу в докторантуру, розглядає плани роботи над дисертаціями і таємним або відкритим голосуванням робить висновок по кожній кандидатурі про можливість зарахування в докторантуру; розглядає дисертації, які подані до захисту співробітниками кафедри та іншими здобувачами сторонніх організацій;

- щорічно проводить атестацію докторантів, за результатами якої приймається рішення про подальше перебування в докторантурі;

- двічі на рік заслуховує звіти аспірантів про виконання ними індивідуальних планів, за результатами яких вони щорічно атестуються науковими керівниками;


  • надає висновки про прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата і доктора наук до кафедри;

- подає вченій раді мотивовані висновки про надання здобувачем творчої відпустки для своєчасного завершення роботи над дисертацією;

- готує та обговорює за наказом ректора відзиви на дисертації, які надійшли до університет}' яку провідну установу;  • обговорює закінчені науково-дослідні роботи і надає рекомендації для їх опублікування, бере участь у запровадженні результатів досліджень у практику;

- затверджує обсяг педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу на наступний навчальний рік.

3.4. Спеціалісти кафедри можуть брати участь у проведенні наукової і науково-технічної експертизи на підставі укладених договорів на її проведення.

3.5. Спеціалісти кафедри можуть залучатися МОЗ України за погодженням з ректором до розгляду питань, пов'язаних з ліцензуванням, атестацією та акредитацією вищих закладів освіти.

3.6. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі конкурсної комісії, яка створюється ректором для проведення конкурсу для заміщення посад науково-педагогічних працівників,

3.7. Кафедра розглядає кандидатури для приймання на посаду науково-педагогічних працівників і дає пропозиції ректору щодо укладення з ними трудового договору (контракту). Заслуховує, звіт працюючих викладачів про педагогічну, наукову і методичну роботу, яку вони виконували в період дії трудового договору і які претендують на продовження трудових відносин.

Рішення колективу кафедри приймається простою більшістю голосів штатних викладачів (у тому числі і сумісників) та наукових співробітників.

3.8. Кафедра повинна мати документацію, яка відображає зміст, організацію і методику проведення навчально-виховного процесу.
Перелік документації визначається навчальною частиною.
4. Порядок створення кафедри
4.1. Кафедра створюється згідно з наказом ректора університету за поданням проректора з науково-педагогічної роботи та за рішенням вченої ради університету, (погодженим з Міністерством охорони здоров'я України) при наявності достатнього рівня матеріально-технічної бази, приміщень, необхідних спеціалістів з вищою медичною освітою, за умови наявності необхідного обсягу навчальної, методичної і лікувальної роботи для викладацького складу.
5. Структура кафедри
5.1. Кафедра має навчальні лабораторії, наукові лабораторії, кабінети, інші підрозділи, що забезпечують виконання навчальної, методичної та наукової роботи.

5.2. У разі потреби для забезпечення розвитку нового напряму навчальної, методичної та наукової діяльності при кафедрі може створюватися секція.

5.3. До складу кафедри входять завідувач кафедри, професори, доценти, старші викладачі, асистенти, викладачі-стажисти, аспіранти, докторанти, наукові співробітники та навчально-допоміжний персонал. До складу кафедри входять також викладачі, що працюють за сумісництвом чи на умовах погодинної оплати.

5.4. Профілююча кафедра у необхідних випадках може мати філії з розміщенням на території підприємства, установи чи організації з використанням їхньої матеріально-технічної бази.

5.5. У філії можуть працювати як штатні викладачі і співробітники, так і провідні спеціалісти підприємства, установи, організації, залучені до роботи за сумісництвом.

5. 6. Керує філією провідний спеціаліст підприємства, установи, організації, на базі яких створена філія, призначений ректором університету за умови, що цей спеціаліст має, як правило, вчене звання (доцент, професор, старший науковий співробітник) або науковий ступінь (кандидат, доктор наук) і працює на кафедрі за сумісництвом чи на умовах погодинної оплати.

Наказ про призначення завідувача філії кафедри видасться ректором за поданням завідувача кафедри, узгодженим з керівником відповідного

підприємства, організації.

5.7. На філію покладаються обов'язки виконувати усі види навчальної, методичної та наукової роботи з урахуванням завдань підприємств, установ і організацій та необхідності впровадження результатів наукової роботи в практику.
6. Права та обов'язки кафедри
6.1. Кафедра та її працівники мають право на належні умови праці, побуту, відпочинку, які забезпечує адміністрація навчального закладу, виявлення педагогічної ініціативи.

6.2. Бути захищеною від посягання на правові, соціальні та професійні гарантії, відповідно до діючих актів законодавства та нормативних актів МОЗ та МОН України, статуту Університету.

6.3. Використовувати наявну апаратуру, медичне обладнання, технічні засоби навчання, наочне приладдя, медикаменти та інші засоби медичного та господарського призначення, придбані за рахунок університету та клінічного закладу.

6.4. Публікувати навчально-методичні і наукові праці від імені університету та клінічного закладу.

6.5. Колектив кафедри зобов'язаний забезпечити рівень викладання предмету за фахом, який відповідає державному стандарту якості освіти, з метою підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації.

6.6. Колектив кафедри зобов'язаний знати:

- Конституцію України, вимоги законодавства України з питань , віднесених до компетенції працівників кафедри, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, МОЗ та МОН України;

- правила техніки безпеки в користуванні технічними засобами, приладами, які використовуються на кафедрі.

6.7. Колектив кафедри зобов'язаний здійснювати:

- читання лекцій і проведення практичних та інших занять на високому науково-методичному рівні;

- контроль за якістю проведення практичних занять;

- щомісячний аналіз ефективності педагогічного процесу;

- проведення екзаменів;

- проведення занять і заліків;

- прийом практичних навичок у студентів і контроль їх засвоєння;

- брати участь у методичній роботі кафедри та в розробці рекомендацій із вдосконалення рівня викладання;

- брати участь у керівництві СНТ кафедри;

- брати участь у написанні підручників, навчально-методичних посібників;

- брати активну участь в науково-дослідній роботі кафедри;

- здійснювати виховну роботу серед студентів.7. Керівництво кафедрою
7.1. Кафедру очолює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більше як два строки. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри. Ректор Університету укладає з завідувачем кафедри контракт.

Цю посаду може займати, як правило, особа, яка має вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук і стаж педагогічної роботи не менше п'яти років. В окремих випадках посаду завідуючого кафедрою може займати особа, яка мас науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента.

7.2. Завідувач кафедри підпорядковується безпосередньо декану факультету і несе повну відповідальність за роботу кафедри.

7.3. За рішенням кафедри, погодженим з проректором з науково-педагогічної роботи, з урахуванням обсягу науково-дослідної роботи може бути передбачена посада заступника завідувача кафедри з наукових питань на громадських засадах без додаткової оплати.

Заступник підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.

7.4. Завідувач кафедри бере участь у роботі усіх підрозділів університету, де обговорюються питання діяльності кафедри. Затверджує плани роботи кафедри, індивідуальні плани викладачів і співробітників кафедри.

7.5. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів, а також належне збереження матеріально-технічної бази.

7.6. Здійснює розподіл педагогічного навантаження і функціональних обов'язків між працівниками кафедри і контролює їх виконання.

7.7. Подає ректору пропозиції щодо приймання нових працівників, переміщення та переведення на іншу роботу та звільнення їх з роботи.

7.8. Вносить ректору пропозиції щодо заохочення викладачів та інших співробітників кафедри, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки.

7.9. Порушує перед ректором питання про притягнення працівників кафедри до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за неналежне виконання ними трудових обов'язків і за майнову шкоду, заподіяну університету.

7.10. Вимагає від інших структурних підрозділів вжити заходів для забезпечення необхідних умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної роботи.

7.11. Бере участь у засіданнях Вченої ради університету, факультету.

7.12. Бере участь у засіданнях спеціалізованих рад, якщо його затверджено членом цих рад. Ця робота с важливою складовою їхньої наукової та науково-педагогічної діяльності.

7.13. Здійснює безпосереднє керівництво і несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов праці і проведення навчально-виховного процесу па кафедрі.

7.14. Проводить з кожним працівником на кафедрі первинний інструктаж з охорони праці та інші види інструктажів відповідно до чинного законодавства.

7.15. Не менше одного разу на рік звітує на засіданні Вченої ради університету про підсумки роботи кафедри.

7.16. Виконує інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.


8. Порядок заміщення посади завідувача кафедри
8.1. Прийом на посаду завідувача кафедри проводиться відповідно до чинного законодавства за трудовим договором (контрактом), а також може здійснюватися на основі конкурсного підбору.

8.2. При прийомі посаду завідувача кафедри, якщо конкурс не оголошується, на умовах трудового договору (контракту), кандидатура на цю посаду розглядається Вченою радою університету, яка надає ректорові відповідні пропозиції.

Кандидатуру на посаду завідувача кафедри може подавати і ректор університету.

8.3. Рішення Вченої ради щодо завідувача кафедри приймається за участю не менш 2/3 членів Вченої ради. Рекомендованим до укладення договору (контракту) вважається кандидат, який здобув більше 50 відсотків голосів присутніх членів вченої ради.

8.4. Якщо особа працювала в університеті на посаді завідувача кафедри і претендує на продовження трудових відносин після закінчення терміну трудового договору, то вона звітує перед Вченою радою університету про свою педагогічну, наукову і методичну роботу.

8.5. Конкурс на заміщення посади завідувача кафедри проводиться у таких випадках:

- при наявності вакантної посади:

- при закінченні строку договору (контракту), коли домовленості про продовження трудових відносин немає;

- змін в організації виробництва і праці.

8.6. При продовженні трудових відносин за згодою сторін конкурс не проводиться. За результатами звітування завідувача кафедри перед вченою радою проводиться відкрите чи таємне голосування відносно рекомендації ректору, щодо подовження контракту.

8.7. Рішення про проведення конкурсу у кожному конкретному випадку приймає ректор, про що видає наказ або розпорядження.

8.8. За наявністю двох і більше претендентів на заміщення посади завідувача кафедри конкурсна комісія визначає рейтинг претендентів шляхом відкритого або таємного голосування вченої ради.

Рішення конкурсної комісії є підставою для укладення з претендентом трудового договору (контракту) і призначення його на посаду.
9. Порядок голосування на засіданнях кафедри
9.1. У засіданнях кафедри беруть участь усі члени кафедри, в тому числі навчально-допоміжний персонал і сумісники.

9.2. У голосуванні з питань:

- обговорення кандидатур па посаду педагогічних працівників і надання
пропозицій ректору щодо укладання або не укладання з ними контрактів (договорів);

- атестації докторантів, звітів аспірантів, виконання планів науково-дослідної роботи, затвердження тематики дисертаційних, наукових праць та інших питань організації наукових досліджень беруть участь штатні викладачі та наукові співробітники.

9.3. При розгляді інших питань беруть участь всі співробітники кафедри, втому числі навчально-допоміжний персонал.

9.4. Викладачі, які працюють на умовах погодинної оплати, не беруть участь у голосуванні.

9.5. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів
10. Організація науково-дослідної роботи на кафедрі
10.1. Усі викладачі кафедри виконують науково-дослідну роботу згідно з планами затвердженими кафедрою.

10.2. Науково-дослідна робота виконується на засадах співробітництва з науково-дослідними та медичними навчальними закладами. Наукові дослідження присвячуються актуальним проблемам клінічної медицини.

10.3. Кафедра розробляє ефективні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих.

10.4. Для виконання наукових досліджень кафедра проводить обстеження тематичних хворих. Результати обстеження використовуються в наукових працях. Навчально-методичні та наукові праці публікуються у співавторстві з лікарями які беруть участь в проведенні наукових дослідженнях.

10.5. Викладачі кафедри організовують науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари на яких обговорюються результати наукових досліджень тощо.

10.6. Викладачі кафедри беруть участь у роботі методичних рад, патологоанатомічних конференціях, експертних комісіях та в інших органах, що здійснюють контроль за якістю лікувально-діагностичного процесу.

10.7. Працівники кафедри розробляють науково обґрунтовані методи діагностики, лікування і реабілітації хворих, забезпечують впровадження наукових розробок у практику.

10.8. Кафедра може здійснювати пошук грантів на проведення наукових досліджень.11. Взаємовідносини, зв’язки
Кафедра взаємодіє з усіма підрозділами університету , іншими навчальними і науковими закладами України і за її межами. При необхідності укладаються договори про співпрацю з різними організаціями та установами, які завіряються керівниками відповідних підрозділів та затверджуються керівниками відповідних установ.
12. Майно і кошти

Кафедра:


- має право користуватися приміщеннями, інвентарем, засобами зв’язку, оргтехнікою, обладнанням, іншими матеріально-технічними цінностями, які необхідні для забезпечення навчальної, наукової, виховної та інших видів робіт;

- отримує у користування (власність) майно від добродійних, інших підприємств, установ, організацій, та фізичних осіб відповідно до діючого законодавства.

Джерела фінансування кафедри, порядок використання коштів визначається Університетом. Джерелами коштів є надходження від видавничої діяльності, розповсюдження навчально-методичних, інформаційно-методичних матеріалів, лекцій, інших заходів, що не ставлять за мету отримання прибутку.
13.Контроль, перевірка і ревізування діяльності

Контроль за всіма видами діяльності кафедри здійснюють безпосередньо проректори , декани факультетів, директори інститутів і ННІ медсестринства. При необхідності наказом ректора створюються комісії які перевіряють роботу кафедри.


14. Реорганізація і ліквідація
14.1. Припинення діяльності кафедри шляхом ліквідації або реорганізації здійснюється наказом ректора за поданням вченої ради університету.

14.2. У тому ж порядку відбувається з’єднання кафедр, перетворення, поділ, виділення та приєднання.14.3. Припинення діяльності кафедри здійснюється тільки після закінчення навчального року.
Проректор з науково-педагогічної роботи
Начальник навчального відділу
Декан факультету
Завідувач кафедри
Начальник

юридичного відділу


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка