Положення про зобов’язання відшкодування шкоди Література Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Ввр. 1996. №30. Ст. 141. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Ввр. 2003. №40-44. С
Сторінка1/10
Дата конвертації07.06.2018
Розмір2,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 1
Форма заняття: практичне заняття
Тема

Загальні положення про зобов’язання відшкодування шкоди
Література

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // ВВР. –1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

 4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №3-4. – Ст. 27.

 5. Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р. // ВВР. – 1983. – №5464-Х.

 6. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // ВВР. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.

 7. Про охорону праці: Закон України від .14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

 8. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 9. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

 10. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 11. Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду : Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

 12. Про страхування: Закон України від 7 вересня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

 13. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46 – 47. – Ст. 403.

 14. Антимонов Б. С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении / Б. С. Антимонов. – М. : Госюриздат. – 1950. – 276 с.

 15. Басін К. В. Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності / К. В. Басін // Правова держава : Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. – 2003. – Вип. 14. – С. 108–114.

 16. Боднар Т. В. Форми та види відповідальності за порушення договірних зобов’язань / Т. В. Боднар // Розвиток цивільного законодавства України : шляхи подолання кодифікаційних протиріч : міжнародна науково-практична конференція, 28–29 вересня 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 124–130.

 17. Бойко М. Д. Відшкодування шкоди : Правовий аспект : навчал.–практ. посіб. / М. Б. Бойко. – К. : Атіка, 2007. – 328 с.

 18. Варшавский К. М. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда / К. М. Варшавский. – М., 1929.

 19. Володарський В. Цивільна відповідальність без вини та Конституція / В. Володарський // Юридичний журнал. – 2002. – № 4. – С. 75–76.

 20. Загорулько А. И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права / А. И. Загорулько. – Х. : Консум, 1996. – 112 с.

 21. Зобов’язальне право: теорія і практика : навч. посіб. [для студ. юрид. вузів і факультетів] / [О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та ін.] ; pа ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

 22. Зоидзе В. И. Соотношение договорной и внедоговорной (деликтной) ответственности в советском гражданском праве : автореф.
  дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право” / В. И. Зоидзе. – Тбилиси, 1980. – 23 с.

 23. Иоффе О. С. Обязательства по возмещению вреда / О. С. Иоффе. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1951. – 107 с.

 24. Калмыков Ю. Х. Возмещение вреда, причиненного имуществу / Ю. Х. Калмыков. – Саратов : Издательство Саратовского университета,1965. – 72 с.

 25. Калмыков Ю. Х. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Ю. Х. Калмыков. – Х., 1963. – 20 с.

 26. Канзафарова І. С. Теорія цивільно-правової відповідальності : моногр. / І. С. Канзафарова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 264 с.

 27. Ківалова Т. С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): моногр. / Т.С. Ківалова. – Одеса : Юридична література, 2008. – 360 с.

 28. Ківалова Т. С. Концептуальні засади визначення поняття та системи зобов’язань відшкодування шкоди за Цивільним законодавством України / Т. С. Ківалова // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – 116–123.

 29. Ківалова Т. С. Поняття зобов’язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України / Т. С. Ківалова // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література. – 2007. – Вип. 36. – С. 336–341.

 30. Ківалова Т. С. Принципи зобов’язань відшкодування шкоди за Цивільним кодексом України: постановка проблеми / Т. С. Ківалова // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право. – 2008. – Вип. 9. – С. 282–284.

 31. Красько И. Е. Некоторые теоретические проблемы института возмещения вреда / И. Е. Красько // Актуальные проблемы формирования правового государства : республиканская науччная конференция, 24-26 октября 1990 г. : тезисы докл. и науч. сообщ. – Х., 1990. – С. 118–119.

 32. Любавский А. Вознаграждение за вред и убытки как последствия гражданского правонарушения / А. Любавский // Юридический вестник. – 1873. – Кн. 10–11. – С. 72–111.

 33. Малеин Н. С. Вина и гражданско–правовая ответственность / Н. С. Малеин // Советская юстиция. – 1968. – № 2. – С. 8.

 34. Малеин Н. С. Понятие и основание имущественной ответственности / Н. С. Малеин // Советское государство и право. –1970. – № 12. – С. 36–43.

 35. Малеин Н. С. Правонарушение : понятие, причины, ответственность / Н. С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1985. – 190 с.

 36. Маслов В. Ф. Обязательства из причинения вреда : учеб. пособ. / В. Ф. Маслов. – Х., 1961. – 103 с.

 37. Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве / Г. К. Матвеев. – К. : Вища школа, 1955. – 308 с.

 38. Матвеев Г. К. Общие основания гражданско-правовой ответственности / Г. К. Матвеев // Советское государство и право. – 1988. – № 8. – С. 36–44.

 39. Новицкий И. Б. Общее учение об обязательстве / И. Б. Новицкий, А. А. Лунц. – М. : Госюриздат, 1950. – 416 с.

 40. Отраднова О. А. Проблемные вопросы понятия классификации обязательств из нанесения вреда (Гл. 82 ГК Украины) / О. А. Отраднова // Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч : міжнародна науково-практична конференцыя, 28–29 вересня 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 276–279.

 41. Параскевова С. А. Понятие и социальная сущность гражданского правонарушения (теоретические проблемы) : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. юрид. наук : 12.00.03. / С. А. Параскевова. – М., 2007. – 61 с.

 42. Пирвиц Э. Э. Значение вины в гражданском праве (как основания для возникновения ответственности за убытки, причиненные недозволенным деянием или неисполнением договора / Э. Э. Пирвиц // Журнал Министерства Юстиции. – 1894–1895. –Кн. 3, январь. – С.49–65.

 43. Поляков И. Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда / И. Н. Поляков. – М. : ГОРОДЕЦ, 1998. – 172 с.

 44. Примак В. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. – 2002. – № 10. – С. 115–117.

 45. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К. : Юрнком Інтер, 2008. – 432 с.

 46. Примак В. Д. Цивільно–правова відповідальність юридичних осіб : моногр. / В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

 47. Саватье Р. Теория обязательств: юридический и экономический очерк / Р. Саватье ; [пер. с франц. и вступит. статья Р. О. Халфиной]. – М. : Прогресс, 1972. – 440 с.

 48. Савиньи Ф. К. Обязательственное право / Ф. К. Савиньи ; [пер. с нем. В. Фукса и Н. Мандро]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 576 с.

 49. Слесарев В. Л. Вред как результат гражданского правонарушения / В. Л. Слесарев // Советское государство и право. – 1976. – № 3. – С. 114–116.

 50. Смирнов В. Т. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве : учеб. пособ. / В. Т. Смирнов, А. А. Собчак. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 152 с.

 51. Стависский П. Обязательства из предотвращения вреда / П. Стависский // Социалистическая законность. – 1952. – № 2. – С.16–19.

 52. Тебряев А. А. Меры ответственности и меры защиты в гражданском праве / А. А. Тебряев // Юридическая мысль. – 2001. – № 6. – С. 60–71.

 53. Фогельсон Ю. Б. Избранные вопросы общей теории обязательств : курс лекц. / Ю. Б. Фогельсон. – М. : Юристь, 2001. – 192 с.

 54. Церковна О. В. Наявність складу правопорушення, як підстава цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди / О. В. Церетели // Південноукраїнський правничий часопис. – №1. – 2008. – С. 140–142.

 55. Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти) : монографія / авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2012. – 344 с.

 56. Цивільне право України : підруч. : в 2-х т. / [Є. О. Харитонова, О. В. Дзера, В. В. Дудченко та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей. – Т. 1. – 2008. – 832 с. ( в ЦК ст.386-393)

 57. Цивільне право України : підруч. : в 2-х т. / [Є. О. Харитонов, І.А. Безклубий, В.В. Луць та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей. – Т. 2. – 2008. – 872 с.

 58. Цивільний кодекс України : науково-практ. коментар / [Є.О. Харитонова, Ю.Л.Бошицький, Р.О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – 740 с.

 59. Чернат В. А. Поняття та характерні риси зобов’язань відшкодування шкоди за ЦК 2003 р. / В. А. Чернат // Митна справа. – 2005. – № 2. – С. 94–99.

 60. Шварц Х. И. Значение вины в обязательствах из причинения вреда / Х. И. Шварц. – М. : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. – 64 с.

 61. Шевченко Я. Н. Понятие и механизм гражданско-правовой ответственности / Я. Н. Шевченко // Повышение роли гражданско–правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций : моногр / [Я. Н. Шевченко, А. А. Собчак, В. В. Луць та ін.] ; отв. ред. Я. Н. Шевченко, А. А. Собчак. – К. : Наукова думка, 1988. – С. 6–58.

 62. Шиминова М. Я. Компенсация вреда гражданам. Гражданско-правовое регулирование / М. Я. Шиминова. – М. : Наука, 1979. – 184 с.

 63. Яичков К. К. Обязательства из причинения вреда / К. К. Яичков / Всесоюзный институт юридических наук НКЮ Союза ССР. – М. : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. – 30 с. (Библиотека народного судьи и народного заседателя).

 64. Яичков К. К. Система обязательств из причинения вреда в советском гражданском праве/ К. К. Яичков // Вопросы гражданского права. − М. : Издательство Московского университета. – 1957. – С. 168–175.

 65. Ярошенко К. Б. Понятие и состав вреда в деликтных обязательствах / К. Б. Ярошенко // Проблемы современного гражданского права : Сборник статей. – М. : Городец, 2000. – С. 328–341.

 66. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди : Пункт 2 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України. – С. 83–85.

 67. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6


Питання заняття

 1. Поняття зобов’язань відшкодування шкоди та їх значення.

 2. Елементи правовідносин зобов’язань відшкодування шкоди. Складнощі матеріально-правової кваліфікації правовідносин.

 3. Підстави виникнення зобов’язань відшкодування шкоди. Припинення зобов’язань відшкодування шкоди.

 4. Відшкодування шкоди як форма цивільно-правової відповідальності. Умови її виникнення. Значення вини у зобов’язаннях відшкодування шкоди


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Задача 1

ТОВ «ТОНЕКА» є одержувачем вантажу — бананів — згідно з 5-ма коносаментами, які засвідчували міжнародне морське перевезення. Крім того, позивач є правонаступником компанії «Ексельбан С. А.», Еквадор, щодо договору фрахтування судна, укладеного з його судновласником — німецькою компанією. Частина цього вантажу у кількості 111707 коробок була продана позивачем українській компанії ТзОВ «Тропік».

Під час митного контролю судна — т/х «Nordic», порт припису Кінгстон, прапор Сент-Вінсент і Гренадіни, на території України у його машинному відділенні було виявлено певну кількість наркотичних засобів.

Службою безпеки України були розпочати слідчі дії та порушена кримінальна справа. Розвантаження швидкопсувного вантажу було заборонено упродовж 8 діб.

Після 8 діб розвантаження судна було дозволено, але під ретельним контролем СБУ. Кожна коробка з бананами повинна була відкриватися та перевірятись працівниками СБУ та митниці. Такий метод розвантаження судна у кілька разів зменшив звичайні норми розвантаження.

При цьому було виявлено, що 1/3 частина вантажу, належного ТзОВ «Тропік», зіпсувалася і була вивантажена для утилізації. Крім того, у зв’язку із затриманням у вивантаженні частина бананів вагою 1961169,8 кг втратила якість унаслідок виспівання та гниття бананів, що зробило їх продаж неможливим. Це підтверджувалось сюрвейєрським рапортом незалежної компанії. ТзОВ «Тропік» понесло загальні збитки від псування та втрати свого вантажу вагою 1961169,8 кг на суму 11559134 грн і звернулося до господарського суду із позовом до судновласника про відшкодування збитків у повному обсязі. Оскільки місцезнаходження судновласника — за межами України, то позов був поданий за місцезнаходженням позивача.

Як повинна бути вирішена дана справа по суті? У якому порядку здійснюється розгляд справ такого роду? Яке рішення буде прийнято судом?
Задача 2.

Водій будівельного підприємства (далі — Підприємство) Пет­ренко І. вивіз і вивантажив декілька вантажних автомобілів сміття від зруйнованого підприємством об’єкта на город дачної земельної ді­лянки громадянина М. Останній 15 березня 2007 р. звернувся з пись­мовою вимогою до Підприємства про негайне очищення ділянки від сміття у зв’язку з настанням весняних посівних робіт. Підприємство листом від 5 квітня 2007 року повідомило, що Петренко І. самовільно вивантажив сміття на город і повинен це зробити за свій кошт. Грома­дянину М. пропонувалось звернутись зі своєю вимогою до Петренка І. Однак і Петренко І. відмовився прибрати сміття. Після втручан­ня прокуратури району Підприємство наприкінці червня прибрало тверде сміття з ділянки, однак на городі залишилися розсипаними порох вапна, крейди, дрібні уламки цегли, цвяхи та інші металеві предмети. Громадянин М. не зміг нічого посіяти і посадити в городі, мав сумнів щодо цього на майбутнє, а тому вирішив звернутись з по­зовом до суду.

Визначіть, до кого повинні ставитися позовні вимоги. Яке рішення повинен винести суд: зобов’язати відповідача здійснити якісь дії, відш­кодувати шкоду, збитки чи, можливо, ще щось інше?

Додатки

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона:

А) перебувала у стані алкогольного сп'яніння

Б) в даний час є безробітною

В) доведе, що шкоди завдано не з її вини

Г) перебуває у лікарні

Д) завдала шкоди з необережності
Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала:

А) за наявності її вини

Б ) за наявності її прямого умислу

В) за наявності її непрямого умислу

Г) за наявності в неї матеріальних засобів для відшкодування

Д) незалежно від вини особи

  

Об’єктом деліктних зобов’язань є :А) відшкодування, яке боржник зобов’язаний надати потерпілому

Б) сплата неустойки

В) відшкодування збитків та сплата неустойки

Г) періодична надбавка до зарплати

Д) повернення схожої речі
Змістом деліктного зобов’язання є:

А) тільки право кредитора

Б) тільки обов’язок боржника

В) право боржника кредитора

Г) обов’язок боржника та кредитора

Д) право кредитора та обов’язок боржника


Заняття № 2
Форма заняття: практичне заняття
Тема

Загальні положення про зобов’язання відшкодування шкоди

Література

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // ВВР. –1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

 4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №3-4. – Ст. 27.

 5. Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р. // ВВР. – 1983. – №5464-Х.

 6. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // ВВР. – 2002. – №21-22. – Ст. 135.

 7. Про охорону праці: Закон України від .14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

 8. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 9. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

 10. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 11. Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду : Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

 12. Про страхування: Закон України від 7 вересня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

 13. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46 – 47. – Ст. 403.

 14. Антимонов Б. С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении / Б. С. Антимонов. – М. : Госюриздат. – 1950. – 276 с.

 15. Басін К. В. Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності / К. В. Басін // Правова держава : Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. – 2003. – Вип. 14. – С. 108–114.

 16. Боднар Т. В. Форми та види відповідальності за порушення договірних зобов’язань / Т. В. Боднар // Розвиток цивільного законодавства України : шляхи подолання кодифікаційних протиріч : міжнародна науково-практична конференція, 28–29 вересня 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 124–130.

 17. Бойко М. Д. Відшкодування шкоди : Правовий аспект : навчал.–практ. посіб. / М. Б. Бойко. – К. : Атіка, 2007. – 328 с.

 18. Варшавский К. М. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда / К. М. Варшавский. – М., 1929.

 19. Володарський В. Цивільна відповідальність без вини та Конституція / В. Володарський // Юридичний журнал. – 2002. – № 4. – С. 75–76.

 20. Загорулько А. И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права / А. И. Загорулько. – Х. : Консум, 1996. – 112 с.

 21. Зобов’язальне право: теорія і практика : навч. посіб. [для студ. юрид. вузів і факультетів] / [О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та ін.] ; pа ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

 22. Зоидзе В. И. Соотношение договорной и внедоговорной (деликтной) ответственности в советском гражданском праве : автореф.
  дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право” / В. И. Зоидзе. – Тбилиси, 1980. – 23 с.

 23. Иоффе О. С. Обязательства по возмещению вреда / О. С. Иоффе. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1951. – 107 с.

 24. Калмыков Ю. Х. Возмещение вреда, причиненного имуществу / Ю. Х. Калмыков. – Саратов : Издательство Саратовского университета,1965. – 72 с.

 25. Калмыков Ю. Х. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Ю. Х. Калмыков. – Х., 1963. – 20 с.

 26. Канзафарова І. С. Теорія цивільно-правової відповідальності : моногр. / І. С. Канзафарова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 264 с.

 27. Ківалова Т. С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): моногр. / Т.С. Ківалова. – Одеса : Юридична література, 2008. – 360 с.

 28. Ківалова Т. С. Концептуальні засади визначення поняття та системи зобов’язань відшкодування шкоди за Цивільним законодавством України / Т. С. Ківалова // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – 116–123.

 29. Ківалова Т. С. Поняття зобов’язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України / Т. С. Ківалова // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література. – 2007. – Вип. 36. – С. 336–341.

 30. Ківалова Т. С. Принципи зобов’язань відшкодування шкоди за Цивільним кодексом України: постановка проблеми / Т. С. Ківалова // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право. – 2008. – Вип. 9. – С. 282–284.

 31. Красько И. Е. Некоторые теоретические проблемы института возмещения вреда / И. Е. Красько // Актуальные проблемы формирования правового государства : республиканская науччная конференция, 24-26 октября 1990 г. : тезисы докл. и науч. сообщ. – Х., 1990. – С. 118–119.

 32. Любавский А. Вознаграждение за вред и убытки как последствия гражданского правонарушения / А. Любавский // Юридический вестник. – 1873. – Кн. 10–11. – С. 72–111.

 33. Малеин Н. С. Вина и гражданско–правовая ответственность / Н. С. Малеин // Советская юстиция. – 1968. – № 2. – С. 8.

 34. Малеин Н. С. Понятие и основание имущественной ответственности / Н. С. Малеин // Советское государство и право. –1970. – № 12. – С. 36–43.

 35. Малеин Н. С. Правонарушение : понятие, причины, ответственность / Н. С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1985. – 190 с.

 36. Маслов В. Ф. Обязательства из причинения вреда : учеб. пособ. / В. Ф. Маслов. – Х., 1961. – 103 с.

 37. Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве / Г. К. Матвеев. – К. : Вища школа, 1955. – 308 с.

 38. Матвеев Г. К. Общие основания гражданско-правовой ответственности / Г. К. Матвеев // Советское государство и право. – 1988. – № 8. – С. 36–44.

 39. Новицкий И. Б. Общее учение об обязательстве / И. Б. Новицкий, А. А. Лунц. – М. : Госюриздат, 1950. – 416 с.

 40. Отраднова О. А. Проблемные вопросы понятия классификации обязательств из нанесения вреда (Гл. 82 ГК Украины) / О. А. Отраднова // Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч : міжнародна науково-практична конференцыя, 28–29 вересня 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 276–279.

 41. Параскевова С. А. Понятие и социальная сущность гражданского правонарушения (теоретические проблемы) : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. юрид. наук : 12.00.03. / С. А. Параскевова. – М., 2007. – 61 с.

 42. Пирвиц Э. Э. Значение вины в гражданском праве (как основания для возникновения ответственности за убытки, причиненные недозволенным деянием или неисполнением договора / Э. Э. Пирвиц // Журнал Министерства Юстиции. – 1894–1895. –Кн. 3, январь. – С.49–65.

 43. Поляков И. Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда / И. Н. Поляков. – М. : ГОРОДЕЦ, 1998. – 172 с.

 44. Примак В. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. – 2002. – № 10. – С. 115–117.

 45. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К. : Юрнком Інтер, 2008. – 432 с.

 46. Примак В. Д. Цивільно–правова відповідальність юридичних осіб : моногр. / В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

 47. Саватье Р. Теория обязательств: юридический и экономический очерк / Р. Саватье ; [пер. с франц. и вступит. статья Р. О. Халфиной]. – М. : Прогресс, 1972. – 440 с.

 48. Савиньи Ф. К. Обязательственное право / Ф. К. Савиньи ; [пер. с нем. В. Фукса и Н. Мандро]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 576 с.

 49. Слесарев В. Л. Вред как результат гражданского правонарушения / В. Л. Слесарев // Советское государство и право. – 1976. – № 3. – С. 114–116.

 50. Смирнов В. Т. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве : учеб. пособ. / В. Т. Смирнов, А. А. Собчак. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 152 с.

 51. Стависский П. Обязательства из предотвращения вреда / П. Стависский // Социалистическая законность. – 1952. – № 2. – С.16–19.

 52. Тебряев А. А. Меры ответственности и меры защиты в гражданском праве / А. А. Тебряев // Юридическая мысль. – 2001. – № 6. – С. 60–71.

 53. Фогельсон Ю. Б. Избранные вопросы общей теории обязательств : курс лекц. / Ю. Б. Фогельсон. – М. : Юристь, 2001. – 192 с.

 54. Церковна О. В. Наявність складу правопорушення, як підстава цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди / О. В. Церетели // Південноукраїнський правничий часопис. – №1. – 2008. – С. 140–142.

 55. Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти) : монографія / авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2012. – 344 с.

 56. Цивільне право України : підруч. : в 2-х т. / [Є. О. Харитонова, О. В. Дзера, В. В. Дудченко та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей. – Т. 1. – 2008. – 832 с. ( в ЦК ст.386-393)

 57. Цивільне право України : підруч. : в 2-х т. / [Є. О. Харитонов, І.А. Безклубий, В.В. Луць та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей. – Т. 2. – 2008. – 872 с.

 58. Цивільний кодекс України : науково-практ. коментар / [Є.О. Харитонова, Ю.Л.Бошицький, Р.О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – 740 с.

 59. Чернат В. А. Поняття та характерні риси зобов’язань відшкодування шкоди за ЦК 2003 р. / В. А. Чернат // Митна справа. – 2005. – № 2. – С. 94–99.

 60. Шварц Х. И. Значение вины в обязательствах из причинения вреда / Х. И. Шварц. – М. : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. – 64 с.

 61. Шевченко Я. Н. Понятие и механизм гражданско-правовой ответственности / Я. Н. Шевченко // Повышение роли гражданско–правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций : моногр / [Я. Н. Шевченко, А. А. Собчак, В. В. Луць та ін.] ; отв. ред. Я. Н. Шевченко, А. А. Собчак. – К. : Наукова думка, 1988. – С. 6–58.

 62. Шиминова М. Я. Компенсация вреда гражданам. Гражданско-правовое регулирование / М. Я. Шиминова. – М. : Наука, 1979. – 184 с.

 63. Яичков К. К. Обязательства из причинения вреда / К. К. Яичков / Всесоюзный институт юридических наук НКЮ Союза ССР. – М. : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. – 30 с. (Библиотека народного судьи и народного заседателя).

 64. Яичков К. К. Система обязательств из причинения вреда в советском гражданском праве/ К. К. Яичков // Вопросы гражданского права. − М. : Издательство Московского университета. – 1957. – С. 168–175.

 65. Ярошенко К. Б. Понятие и состав вреда в деликтных обязательствах / К. Б. Ярошенко // Проблемы современного гражданского права : Сборник статей. – М. : Городец, 2000. – С. 328–341.

 66. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди : Пункт 2 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України. – С. 83–85.

 67. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6


Питання заняття

 1. Загальні положення про шкоду у цивільному праві. Матеріальна та моральна шкода.

 2. Загальна характеристика способів відшкодування шкоди

 3. Відшкодування шкоди третьою особою та її наслідки


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Задача 1

ПП «Оберіг» передало на зберігання до ВАТ «СВТ» канцелярські вироби. Зберігання здійснювалось у приміщенні, що було орендовано ВАТ «СВТ» під склад. Раптово працівниками цього підприємства було з’ясовано, що велика частина товару на складі була зіпсована внаслідок проникнення вологи із сусідньої будівлі — приміщень, які належали ТОВ «Фармація».

ПП «Оберіг» звернулося до ВАТ «СВТ» про відшкодування шкоди. Але ВАТ вимоги відхилило і пояснило, що вода проникла до приміщення через безвідповідальну поведінку ТОВ «Фармація». Зі свого боку, ТОВ «Фармація» пояснило, що приміщення, які їй належать, були звільнені цим підприємством більш ніж 6 місяців тому внаслідок прийняття рішення виконавчим комітетом міськради про їх звільнення через постановку всього жилого будинку, в якому знаходяться ці приміщення, на капітальний ремонт, оскільки будинок загрожує обвалом.

Упродовж останніх шести місяців ТОВ «Фармація» експлуатацію приміщень не здійснювало, у вказане приміщення ніхто не проходив і догляд за мережею водовідведення та водопостачання ніхто не здійснював. Через це відповідальності за стан цієї мережі воно не несе.

Розберіть ситуацію. Хто повинен відшкодувати шкоду?
Задача 2.

Громадянка О. звернулась із позовом до Укрзалізниці з вимогою про відшкодування їй матеріальної і моральної шкоди, посилаючись на те, що під час проїзду нею потягом до Одеси на одному із перегонів потяг різко загальмував і з верхньої полиці купе їй на голову впала валіза. Як наслідок — сильне поранення і струс мозку. Громадянка була змушена лікуватись, і зазнала значної матеріальної шкоди у виг­ляді втраченого заробітку та витрат на лікування, а також моральної шкоди, яка полягала у фізичних стражданнях і психічних пережи­ваннях через зірваний відпочинок в Одесі і вимушений невихід на роботу.

Укрзалізниця проти позовних вимог заперечувала, посилаючись на відсутність у її діях вини, оскільки потяг був змушений різко за­гальмувати внаслідок розмитої дощем залізничної колії.

Яке рішення повинен прийняти суд? Які обставини необхідно з’ясувати для того, щоб вирішити питання про наявність підстав для задоволення позовних вимог?Додатки

Вставте пропущене слово у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана... особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала:

А) правомірними рішеннями

Б) неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю

В) правомірними діями

Г) з прямим умислом винної особи

Д) з необережності особи

Вставте пропущене слово у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала, якщо вона була завдана:

А) лише правомірними рішеннями особи

Б) з необережності

В) халатністю посадової особи

Г) службовою недбалістю посадової особи

Д) активними діями

Е) неправомірними рішеннями

Є) неправомірними діями чи бездіяльністю
Майнова шкода завдана особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується, якщо вона була завдана:

А) рішеннями

Б) неправомірними рішеннями

В) грубою необережністю

Г) активними діями

Д) неправомірними діями

Е) з прямим умислом

Є) лише діями

Ж) неправомірною бездіяльністю

З) службовою халатністю


Моральна шкода полягає у :

А) фізичному болю і стражданнях внаслідок похилого віку

Б) фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала внаслідок важкої хвороби

В) фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом та іншим ушкодженням здоров'я

Г) у душевних стражданнях, яки фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів

Д) душевних страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням особистого майна, її близьких родичів

Е) душевних страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна

Є) у приниженні честі та гідності юридичної особи


Ж) у приниженні честі та гідності фізичної особи

З) у приниженні ділової репутації юридичної особи


Заняття № 3
Форма заняття: практичне заняття
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка