Поляков Микола Вікторович 1-274-13 2015 127 27. 23 517. 9 Об'єкт дослідження задача
Сторінка1/8
Дата конвертації29.12.2016
Розмір2,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
БАЗА ДАНИХ НДР

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (2009-2015 рр.)
Назва НДР


Керівник НДР


Шифр


Рік

К-сть стор.

Коди тематич. рубрик


Індекс УДК


Реферат


Реєстр. номер
Моделювання та оптимізація нелінійних еволюційних систем

Поляков Микола Вікторович

1-274-13

2015

127

27.23

517.9

Об'єкт дослідження - задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь з необмеженими коефіцієнтами в головній частині еліптичного оператора, математична модель квазістатичної еволюції руйнувань в пружних тілах, планетарні системи.Мета дослідження-дослідження проблеми розв’язанності задач оптимального керування в коефіцієнтах виродженими параболічними системами, дослідження проблеми оптимізації одного класу механічних систем при наявності процесів тріщиноутворень, створення загальної теорії утворення і еволюції планетарних систем. Методи дослідження – сучасні методи теорії диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, функціонального аналізу та математичної теорії керування.Теоретичні і практичні результати-досліджено проблему розв'язності задач оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь з необмеженими коефіцієнтами в головній частині еліптичного оператора, побудовано необхідні умови оптимальності для задач оптимального керування такими системами,отримано нові результати щодо розв’язності задач оптимального керування для пружних тіл за наявності ефектів тріщиноутворень.Новизна - одержані результати є новими, що підтверджується їх порівнянням з роботами відомих фахівців (Жиков, Пастухова, Robotnov, Kutler, Casado-Diaz, Buttazzo, Leugering, Horsin), які підкреслюють, що обраний напрям досліджень є актуальним.Сфера (галузь) використання: математична теорія керування та якісний аналіз динамічних систем.

0113U003030Змінні спостереже-ння для нових елементарних частинок та процесів в екстремаль-них зовнішніх умовах

Скалозуб Володимир Васильович

1-275-13

2015

197

29.05.27.

539.12

Об'єктом дослідження є процеси в квантовій хромодинаміці на ґратці, відкриті мезоскопічні системи, електромагнітне поле в нерівноважному середовищі, надплинні бозе-системи, стійкість систем у критичній області, збуджені й іонізовані стани. Головною метою роботи є встановлення методами квантової теорії поля умов, у яких відбувався розвиток раннього Всесвіту, дослідження процесів, які реалізуються на новітніх прискорювачах LHC, RHIC та ін. Також метою роботи є розробка нових теоретичних і комп'ютерних методів дослідження збуджених і іонізованих станів молекул, дослідження термодинамічної стійкості реальних систем та ґраткових моделей, дослідження станів електромагнітного поля, яке взаємодіє з системою випромінювачів. У роботі застосовано методи квантової теорії поля, методи квантової оптики, метод скороченого опису Боголюбова, методи моделювання Монте-Карло. На основі даних ATLAS і CMS отримано нові обмеження на константи зв'язку Z'-бозона з електроном та кварками першого покоління. Показано, що для O(4) моделі нема порушення симетрії для значень константи зв'язку <10-3, але фазовий перехід відбувається для значень констант 10-3<<10-1. Побудовано та проаналізовано велику кількість бета-функцій у квантовій глюодинаміці на ґратці. На основі цього запропоновано фітуючу функцію для бета-функції на ґратці. Досліджено закритичні властивості ряду статистичних моделей та встановлено зв'язок термодинамічної стійкості та ангармонізму коливань кристалічної ґратки. Визначено повний набір параметрів системи і пакету, що описують процес та всі властивості тунелювання. Розраховано основні динамічні характеристики тунелювання пакетів крізь квантову точку та тунельний діод. Отримані результати є новими і становлять значний внесок в теорію елементарних частинок, квантову теорію поля в екстремальних зовнішніх умовах, термодинамічну теорію стійкості, теорію електромагнітних процесів у середовищі, кінетику бозе-газу при наявності конденсату та метод скороченого опису нерівноважних процесів. Їх наукова достовірність і високий світовий рівень визнані на міжнародних конференціях та у позитивних відгуках референтів провідних міжнародних видань, де публікуються матеріали досліджень. Результати НДР можуть бути впроваджені в провідних науково-дослідних установах України та міжнародних інституціях: ІТФ (Київ), ННЦ ХФТІ ( Харків), ІФКС (Львів), CERN (Швейцарія), ICTP (Італія), DESY (Німеччина), Брюссельський університет (Бельгія), Массачусетський технологічний інститут (США), Університет Флориди (США), Бостонський коледж (США), лабораторія "Theorie-Modelisation-Simulation", CNRS (France). Результати проведених досліджень використано при розробці та викладанні курсів "Квантова електродинаміка", "Електродинаміка суцільних середовищ" тощо.

0113U003031Регіональна історіографія модерного часу, воєнна історія України кінця XV-середини XVII століть та культура давнього населення Подніпров'я

Журба Олег Іванович

1-276-13

2015

214

03.09.03.

94 (477) "... / 20"

З питань регіональної історіографії об'єктом дослідження є теоретико-методологічні засади історіографії та інтелектуальної історії. Мета - визначити і обґрунтувати концепт "регіональна істо-ріографія" як методологічний інструментарій історіографії та інтелектуальної історії. Результати: визначений, обґрунтуваний і апробований концепт "регіональна історіографія" як методологічний інструментарій історії історичного знання та інтелектуальної історії; розроблена нова концепцію становлення і розвитку української історичної науки. З питань воєнної історії об'єктом дослідження є військові аспекти історії України козацького періоду. Мета - розробити історію воєнного мистецтва українського козацтва. Результати: визначена організаційні та етнічні структури козацтва, характер його озброєння, способи збройної боротьби. З питань культура давнього населення Подніпров'я об'єктом дослідження є історико-культурні та етнокультурні процеси на теренах Подніпров'я в пізньому бронзовому - ранньому залізному віках та етнографія Катеринославщини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Мета - реконструювати історико-культурні процеси на Лівобережній Україні на заключному етапі пізнього бронзового та раннього залізного віку; встановити характер вивчення традиційної культури Катеринославщини другої половини ХІХ - початку ХХ ст.Результати - виявлена ґенеза і динаміка матеріальної та духовної культури богуславсько-білозерської культури; розкритий історико-культурний розвиток населення постзрубного часу Лівобережної України; визначені тенденції соціально-культурного розвитку скіфів Східної Європи. Галузь використання: наукові розробки і дидактичні практики з історіографії, історії суспільної думки, інтелектуальної і культурної історій, археології та етнографії.

0113U003032Комплексні дослідження аеродинаміч-них та акустичних процесів у механіці вітроенерге-тичних установок

Приходько Олександр Анатолiйо-вич

1-277-13

2015

128

30.17.31.

532.526

Об'єкт дослідження - процеси аеродинаміки та акустичний шум при обтіканні вітроагрегатів. Мета дослідження - розробка методик та програм розрахунку аеродинаміки та акустичних процесів при обтіканні горизонтально-осьових вітроагрегатів. Методи дослідження - методи чисельного інтегрування диференціальних рівнянь у звичайних та часткових похідних, рівнянь Нав'є-Стокса, хвильового рівняння та рівняння Гельмгольця. Наведені результати розробки комплексної методики та програмно-методичного забезпечення для розрахунку аеродинаміки і акустичних процесів при обтіканні горизонтально-осьових вітроагрегатів. У якості вихідних математичних моделей використовувалися повні тривимірні нестаціонарні рівняння Навьє-Стокса, хвилеве рівняння, рівняння Гельмгольця. При побудові чисельного алгоритму застосовувався метод скінчених об'ємів та метод граничних елементів. Розроблені алгоритми дискретизації розрахункової області та візуалізації течій. Наведені результати розрахунку аеродинамічних характеристик горизонтально-осьового вітроагрегатів, шуму вітроагрегата при різних швидкостях вітру, звукового спектру, рівнів звукового тиску на різних відстанях від ротора. Надані практичні рекомендації щодо проектування та розміщення вітроагрегатів. Галузь використання - вітроенергетика.

0113U003033Наноліпосоми та тверді наночастки, навантажені системою Реній-Платина у моделях гепато-, нефропатій та гемолітичних анемій

Дьомшина Ольга Олександрівна

1-278-13

2015

166

31.17.15

546.719:577.35.23:612.111:573.67

Об’єкт дослідження – гепато-, нефропротекторна, протипухлинна, антигемолітична та антиоксидантна дія кластерних сполук Ренію з лігандами – похідними біологічно активних карбонових кислот та різної конфігурації (цис-, транс- навколо почверного зв'язку) при введенні сполук Ренію і протипухлинної системи Реній-Платина за умов експериментальних моделей на щурах; формування наноліпосом та твердих наночасток, що містять сполуки Ренію та цисплатин. Мета – розвиток фундаментальних основ біохімії, зокрема таких напрямків, як вивчення молекулярних механізмів патологічних процесів та шляхів їх корекції; дослідження впливу розробленої протипухлинної системи Реній-Платина у вигляді наноліпосом та твердих наночасток зі сполуками Ренію різної структури на стан печінки, нирок та системи червоної крові у моделях патологій на щурах з порушеним редокс статутом; розробка нових лікарських препаратів та терапевтичних методів на основі металоорганічних сполук. Методи дослідження – загально прийняті біохімічні, морфологічні, гістологічні та математичної статистики. Вперше запропоновано систему на основі сполук Ренію, яка поряд із антираковими властивостями виявляє здатність стабілізувати систему червоної крові, гепатоцити та нефрони, та дає унікальний ефект гальмування канцерогенезу. Визначено вплив наноструктурних форм сполук Ренію на активність ферментів клітин і плазми крові, що дає можливість використовувати дані показники як додатковий діагностичний параметр стану організму в умовах корекції патологічного стану. Галузь застосування — біохімія, біофізика, фізіологія, фармакологія. Можливі споживачі результатів — наукові установи, вищі навчальні заклади, які здійснюють дослідження і/або навчальний процес у вказаних і в суміжних галузях.

0113U003034Визначення закономірно-стей гідродинамі-ки, теплообміну та плазмодина-міки в двигунах та енергоустановках ракетно-космічної техніки

Петренко Олександр Миколайо-вич

1-279-13

2015

154

55.47.01.09

629.76:536.24

Об'єкт дослідження: тепломасообмін та гідродинаміка в системах активного теплового захисту високотеплонапружених вузлів ракетної техніки, модифікація поверхні високонапружених деталей при обробці їх вакуумно-плазмовими методами. Мета роботи: розробка моделей і методів розрахунку процесів переносу тепла і маси в потоках з вдуванням та відтоком маси для систем охолодження теплонапружених вузлів ракетної техніки з урахуванням особливостей протікання цих процесів в високотемпературних теплових трубах (ВТТ) та просторових пристінних газових завісах, розробка методів розрахунку процесів переносу плазмового потоку прискорених часток при модифікації поверхні деталей. Методи дослідження: математичне моделювання процесів переносу тепла і маси в ВТТ та захисних газових завісах, експериментальне відпрацювання пристроїв прискорення іонів калію та цезію. Розроблено нову модель і інтегральний метод розрахунку процесів гідродинаміки і теплообміну в пристінній газовій завісі, що поширюється уздовж бічної поверхні циліндра, обтічного в поперечному напрямку високотемпературним потоком з урахуванням тривимірної структури течії. Розроблена аналітична модель розрахунку розподілених параметрів та граничних характеристик ВТТ враховує дію сил тертя, а також нерівномірність профілю осьової швидкості в поперечному перерізі каналу. Запропоновано рекомендації по вирішенню проблем, пов'язаних із запуском теплових труб із замороженого стану, виходом на стаціонарний режим роботи, роботі на близьких до звукових і звукових режимах. Запропоновано перспективні конструктивні схеми охолодження клапану вдування газодинамічної системи керування вектором тяги ракетного двигуна на твердому паливі з використанням теплових труб з рідкометалічними теплоносіями, що дозволяють, за попередніми оцінками, більш ніж у десять разів зменшити витрати охолоджувача у порівнянні з відомими системами охолодження. Параметри розробленого пристрою іонного очищення внутрішньої поверхні деталі циліндричної форми діаметром 125мм відповідають кращим критеріям по обробці матеріалів із титану, що дозволяє вийти на новий технологічний рівень, який до цього часу не був досягнутий на традиційних пристроях іонного очищення поверхні перед модифікацією поверхні. Основні результати роботи мають практичну цінність і можуть бути використані на різних етапах проектування та відпрацювання виробів ракетно-космічної техніки, дозволяють скоротити терміни та об'єми випробувань. Результати роботи можуть бути застосовані в ЗМКБ "Прогрес", ДКБ "Південне", Інституті технічної механіки НАН України, АНТК ім. Антонова, ДКБ ім. Малишева та на інших підприємствах. Ведуться роботи в ДКБ "Південне" з впровадження розробок пристроїв іонного очищення поверхонь металів. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість отриманих результатів підтверджена отриманими патентами.

0113U003035Направлений синтез біологічно важливих гетероцикліч-них та відкритих гетероатом-них структур на базі промислово доступних дієнівОковитий Сергій Іванович

1-280-13

2015

139

31.21.

547.241-547.541

Розроблено зручні препаративні методи синтезу нових аміноспиртів та сульфонамідів за участю амінів ряду норборнена, норборнана та адамантана і епоксисульфолану, виконано комплексне спектральне дослідження отриманих продуктів, встановлено стереохімічні особливості їхньої будови. Досліджено методи функціоналізації аміноспиртів за альтернативними реакційними центрами. Вперше показано, що «доміно-аміноліз діепоксидів» може розглядатися як нова стратегія синтезу азаполіциклічних систем. При цьому синтезовано похідні двох не описаних у літературі каркасних нітрогенвмісних гетероциклів. Проведено дослідження реакцій відновлення епоксинорборнанів борогідридом натрію, що призвело до синтезу нових каркасних сполук. Досліджено біологічну активність (анальгетичну, протисудомну, транквілізуючу, антигіпоксичну, протизапальну) та гостру токсичність ряду синтезованих сполук, в ряді випадків встановлено залежність сили біологічної дії від структурного та електронного факторів.Отримані в роботі результати можуть бути застосованими для створення нових лікарських препаратів і полімерних композицій з цінними властивостями, а також для вирішення ряду задач теоретичної та експериментальної органічної хімії. Галузі застосування: синтетична органічна хімія, фармацевтична хімія, сільське господарство.0113U003036Парадигмаль-на трансформа-ція теоретико-методологічних засад досліджень сучасних глобальних і регіональних процесів

Токовенко Олександр Сергійович

1-281-13

2015

134

00.09.

30

Об'єкт дослідження - теоретико-методологічні засади дослідження сучасних глобальних і регіональних процесів. Мета роботи - розкриття напрямів парадигмальної трансформації теоретико-методологічних засад досліджень сучасних глобальних і регіональних процесів. Методи дослідження - комплекс загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що включають діалектичний підхід, системний підхід, синергетичний підхід, змістовно-аналітичний метод, системно-функціональний, системно-компонентний, системно-історичний методи, а також методи моделювання, сценарного і пошукового прогнозування. Встановлено, що взаємозалежність різних вимірів сучасного світового цивілізаційного процесу, з урахуванням його надзвичайної динамічності, турбулентності та біфуркаційності, зумовлює можливість і необхідність широкого соціогуманітарного міждисциплінарного синтезу як підвалини формування нової теоретико-методологічної моделі для його дослідження. Розкрито основні аспекти парадигмальної трансформації сучасної глобалістики:на загальному рівні визначено поліпарадигмальний статус та епістемологічні засади сучасної глобалістики; на мезорівні охарактеризовані базові парадигми і підходи сучасної глобалістики - парадигма порядків, геоцивілізаційна парадигма, а також розкривається глобальний вимір публічної політики, міжнародно-політичних ризиків та міждержавної взаємодії. Визначено, що застосування парадигми порядків як методологічної основи дослідження глобальної інженерії, розкриває механізми глобального управління - інституційні, функціональні, комунікативні, які у сукупності утворюють систему глобального управління. Це дозволило вперше визначити процес просування від міжнародного до світового порядку як найсуттєвішу характеристику процесу мондіалізації. Новизна роботи полягає у визначенні новітніх тенденцій у моделюванні та прогнозуванні транснаціональних відносин і міждержавної взаємодії в контексті сучасних глобальних і регіональних трансформацій та отриманні нових знань щодо специфічних властивостей парадигми порядків як методологічної основи політологічного аналізу глобальних і регіональних процесів.

0113U003037Особливості сприйняття та використання студентами інтернет-контенту в контексті соціально-освітнього становлення та розвитку особистості

Гусєв Віктор Андрійович

5-289-14

2015

182

14.01.87.

82.09 : 304.2

Предмет дослідження - особливості сприйняття та використання студентами інтернет-контенту в контексті соціально-освітнього становлення та розвитку особистості, які проявляються в читацьких інтересах та орієнтаціях студентської молоді. Об'єктом дослідження є процеси взаємодії студентської молоді та Інтернету, специфіка отримання, використання інформації та обміну нею. В якості емпіричного об'єкта виступають молодіжні сайти й чати, форуми, блоги, інтернет-спільноти, електронні бібліотеки, які складають особливий сегмент Інтернету. Мета проекту полягає в соціокультурному дослідженні особливостей сприйняття та використання студентами інтернет-контенту в контексті соціально-освітнього становлення та розвитку особистості. Здійснене дослідження робить внесок у вивчення таких явищ сучасної культури, як студентське віртуальне читання, студентський віртуальний літературознавчий дискурс, інтернет-комунікація, новітні інформаційні технології у філологічному навчальному процесі, сучасний літературний смак читача. Результати можуть бути використані в наукових працях з компаративістики, дискурсології, теорії комунікації, корпусної лінгвістики тощо, а також у розробках теоретичних та історико-літературних курсів і спецкурсів аспірантських, магістерських та бакалаврських університетських програм.

0114U005149


2014 рікМатематичне, комп'ютерне та експериментальне моделювання контактних взаємодій і нестаціонарних станів у механіці неоднорідних структур

Гудрамович Вадим Сергійович

1-253-12

2014

147

30.19.17.

30.19.19.539.3

Об'єкт дослідження - процес деформування неоднорідних твердих тіл і елементів конструкцій з урахуванням ускладнюючих факторів. Мета дослідження - побудова і розвиток моделей і методів визначення напружено-деформованого стану у задачах механіки деформівного твердого тіла при дії ускладнюючих факторів. Запропоновано математичні моделі та методи дослідження напружено-деформованого стану тіл з урахуванням ускладнюючих факторів. Розроблено обчислювальні алгоритми на базі проекційно-ітераційних модифікацій методу скінченних елементів, ефективний метод оптимального проектування конструкцій, що функціонують в умовах дії силових навантажень та агресивного середовища. Розвинуто метод голографічної інтерферометрії для нестаціонарних станів у механіці неоднорідних структур. Сфера використання - промисловость, будівництво, навчальний процес студентів механічного профілю, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

0112U000183
Визначення закономірно-стей взаємодії потоків з рухомими елементами конструкцій і утворення гетерогенних систем в технологіч-них апаратах

Гоман

Олег Гаврилович1-254-12

2014

223

30.17.51.

532.539

Об'єкт дослідження - аеродинаміка вітродвигунів та гідродинаміка гетерогенних сумішей; предмет дослідження - поля течій біля рухомих елементів вітродвигунів та в гетерогенних дисперсних середовищах. Мета роботи - розробка теоретичних основ комплексного енергозбереження шляхом створення засобів підвищення ефективності використання вітряних двигунів на території України, а також створення нового дешевого альтернативного палива за рахунок встановлення закономірностей утворення гетерогенних систем типу "газ-рідина" та "масло-водо-буровугільних" композицій. Метод дослідження: теоретичне визначення аеродинамічних і енергетичних характеристик вітродвигунів, оптимально пристосованих до локальних вітрових умов, а також експериментальні виміри та комп'ютерна обробка відеозображень газорідинних і багатокомпонентних середовищ, що дозволяє одержувати геометричні й кількісні характеристики об'єктів дисперсій. Розроблено нову комп'ютерно-орієнтовану методику оптимізації параметрів і проектних розрахунків вітродвигунів різного типу і номінальної потужності. На основі якісного та кількісного аналізу вітрового потенціалу України розроблено рекомендації і визначено оптимальні параметри вітродвигунів, призначених для використання в різних регіонах, включаючи і нові території, а саме, офшорні зони та зони міської забудови. Новизна досліджень полягає в тому, що до цього часу вітродвигуни на таких територіях в Україні не використовуються. Розроблено новий метод побудови скелетної структури об'єктів зображення, який робить процес декомпозиції агрегатів менш трудомістким. Новизною є побудова скелетних структур товщиною в один піксель, що дуже важливо для ідентифікації зображень реальних об'єктів. Запропоновано новий метод сегментації, який дозволяє аналізувати агрегати з великою кількістю частинок і високим ступенем перекриття. Отримана емульсія-суспензія бурого вугілля з дисперсною фазою розчину MgCl2 у воді, наявність якого, на відміну від відомих суспензій, дозволяє зв'язувати присутню у вугіллі сірку і сприяти екологічній безпеці. Отримані результати досліджень використовуються в Інституті чорної металургії НАН України, Інституті транспортних систем і технологій НАН України, КБ "Південне" та в інших організаціях.

0112U000184
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка