Порядо к державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робітСторінка1/3
Дата конвертації26.07.2017
Розмір0,53 Mb.
  1   2   3П О Р Я Д О К

державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ,

ОБЛІКОВИХ КАРТ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ КАРТ НТП,

що подаються на магнітних носіях

1.1 Кожна карта набирається за допомогою Word згідно діючому Порядку та записується у файл з назвою: RK - для реєстраційних карт, ОК - для облікових карт, ІК - для інформаційних карт НТП, тип файлу – тільки текстовий (*.txt), тип шрифту – Times New Roman, Times New Roman Cyr.

1.2 Реквізити карт записуються з початку кожного рядка у такому форматі:

<цифровий код поля> <\> <зміст поля>, але якщо змістом поля є складова інформація, вона відокремлюється знаком <\>:

<цифровий код поля> <\> <зміст поля 1> <\> <зміст поля 2> <\> <…> <\> <зміст поля N>.

В полях 2934, 2935 - Телефон/Факс та 2394, 2395 - E-mail/WWW складова інформація відокремлюється знаком </>.

1.3 Запис для реквізитів без інформації не робиться.

1.4 Дати проставляються у вигляді дд.мм.рр, у таких полях, як початок та закінчення етапу чи роботи – мм.рр.

1.5 Запис у полі 5481 облікової картки заповнюється відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та методичні рекомендації щодо оформлення бібліографічного опису документів, які наведені на сайті ДВНЗ УДХТУ, режим доступу : http://udhtu.waterh.net в розділі „Наука. Науково-технічна інформація”) наступним чином: 5481\ 1. …; 2. …; … ; N. … .

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Порядок визначає вимоги щодо організації робіт з державної реєстрації та обліку відкритих (несекретних) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (далі – НДР (ДКР)), та зокрема тих, які виконуються в межах проектів та програм міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва; НДР, які проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про науково-технічне співробітництво тощо) та вимоги до поширення відповідної інформації.

2.2 Обов’язковій державній реєстрації та обліку підлягають відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, на підприємствах та в організаціях України, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також обов`язковому державному обліку підлягають захищені на засіданнях спеціалізованих вчених рад дисертації.

2.3 Підставою для проведення державної реєстрації та обліку розпочатих , виконуваних, закінчених НДР є комплект оформлених згідно з вимогами цього Порядку і поданих до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових і звітних документів, а саме:2.3.1 Реєстраційна картка НДР (далі – РК), оформлена згідно з додатком 1 (приклад змісту файлу РК, який передається на магнітному носії, наведено в додатку 4), є документом, яким Виконавець повідомляє про свої наміри щодо виконання НДР.

2.3.2 Облікова картка НДР (далі – ОК), оформлена згідно з додатком 2 (приклад змісту файлу ОК, який передається на магнітному носії, наведено в додатку 5), і звіт про НДР є документами, якими Виконавець повідомляє про хід виконання і завершення робіт з НДР.

2.3.3 Інформаційна картка науково-технічної продукції (далі – ІК НТП), оформлена згідно з додатком 3 (приклад змісту файлу ІК НТП, який передається на магнітному носії, наведено в додатку 6), є документом, яким Виконавець повідомляє про науково-технічну продукцію, яку створено в результаті проведення НДР.3 ПОРЯДОК ПОДАННЯ

РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО НДР

3.1 Виконавець у 5-денний строк з початку виконання НДР подає до відділу науково-технічної інформації (далі - ВНТІ) такі документи:

- заповнену РК на електронному носії, тип файлу (<>.txt);

- заповнений та підписаний бланк РК на паперовому носії у двох примірниках (роздруковується за допомогою програмного забезпечення у ВНТІ – кімн. 261 перемички, Неткал Лариса Борисівна).

3.2 У разі зміни строку завершення або потреби припинення чи призупинення виконання НДР, термінів виконання етапів, кількості та назви етапів, ціни (кошторисної вартості) НДР, керівника роботи, найменування та місцезнаходження Виконавця, Замовника (ів) та Співвиконавця (ів), їх кількості Виконавець зобов’язаний у 5-денний строк повідомити ВНТІ копією відповідного документа, який дає підставу для внесення змін. ВНТІ надсилає до УкрІНТЕІ лист змін з копією відповідного документа, який дає підставу для внесення змін в РК НДР (наказ, розпорядження, додаткова угода, договір, протокол та ін.).

У разі зміни текстових полів, найменування або місцезнаходження (місця проживання) Виконавця (Замовника), назви або кількості етапів НДР, мети роботи, керівника установи, керівника роботи, відповідального за підготовку документів Виконавець надає до ВНТІ новий, відповідним чином оформлений бланк РК на паперовому та електронному носіях інформації із зазначенням раніше наданого державного реєстраційного номера.

У разі зміни назви НДР, режиму доступу до інформації Виконавець надає до ВНТІ новий, відповідним чином оформлений бланк РК на паперовому та електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює НДР новий державний реєстраційний номер з одночасним анулюванням попереднього номера.

4 ПОРЯДОК ПОДАННЯ

ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ З НДР

4.1 Виконавець зареєстрованої НДР у 5-денний строк з моменту закінчення НДР (або щороку за етап, у разі коли термін виконання НДР становить більше одного року і ці етапи обумовлено в договорі із Замовником та вказано в РК) подає до ВНТІ:

- заповнену ОК на електронному носії, тип файлу (<>.txt);

- заповнений та підписаний бланк ОК на паперовому носії у двох примірниках (роздруковується за допомогою програмного забезпечення у ВНТІ – кімн. 261 перемички, Неткал Лариса Борисівна) та копію РК;

- звіт про НДР: один екземпляр – на паперовому носії, підписаний, в переплетеному вигляді з повним комплектом документів, та один екземпляр на електронному носії (дискета, диск CD - RW), набраний одним файлом у Word 7, 2003 (шрифт Times New Roman, розмір 14), тип файлу - (<>.doc) та завірений щодо ідентичності звіту на паперовому носії підписом керівника НДР на ярлику, наклеєному на електронному носії (або листом-підтвердженням), титульну сторінку та список авторів на паперовому носії з їхніми підписами та печатками;

- заповнену ІК НТП на електронному носії, тип файлу (<>.txt);

- заповнений бланк ІК НТП на паперовому носії у двох примірниках. (роздруковується за допомогою програмного забезпечення у ВНТІ – кімн. 261 перемички, Неткал Лариса Борисівна).

4.2 Звіт про НДР оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства України зі стандартизації (ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і технікти. Структура і правила оформлення”). Перелік обов’язкових додатків для бюджетних, кафедральних (друга половина робочого дня науково-педагогічних працівників), госпдоговірних НДР наведено на сайті ДВНЗ УДХТУ режим доступу : http://udhtu.waterh.net в розділі „Наука. Науково-технічна інформація”. Звіт про патентні дослідження (для бюджетних НДР) офромлюється у відповідності з ДСТУ 3575-97 „Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення”.

4.3 Подання звіту про НДР є обов`язковим. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про НДР Замовнику не звільняють Виконавця НДР від подання звітних документів до УкрІНТЕІ.

Якщо результати НДР опубліковані або її наслідком є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проект), в ОК слід подавати бібліографічний опис публікації (документа).

5 ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

5.1 Загальні відомості

5.1.1 При заповненні карток слід суворо дотримуватися формату відповідного поля.

5.1.2 Усі поля заповнюються українською мовою.

5.2 Вимоги до оформлення реєстраційної картки (РК) НДР

5.2.1 Загальні відомості

У полях РК (додатки 1 та 4) зазначаються наступні дані.5436Державний реєстраційний номер” – проставляється в УкрІНТЕІ. Якщо співвиконавець реєструє свою частину (етап) НДР (ДКР), то в кінці номера ставиться позначка "с".
5256 "Особливі позначки" – зазначається відповідний код, який відповідає інформації, що міститься в НДР (ДКР):

5 – "Відкрита";

1 – "Для службового користування".
5517 "Реєстраційний номер, що змінюється" – зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), яка перереєстровується.
7021 "Шифр НДР (ДКР)" – зазначається номер договору між Виконавцем та Замовником.
5418 "№, дата супровідного листа" – зазначаються (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа Виконавця і дата відправки РК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.
7146 "Підстави для проведення НДР (ДКР)" – зазначається відповідний код:

34 – "Договір з міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади";

52 – "Договір з вітчизняним підприємством, установою, організацією";

09 – "Договір із закордонним Замовником";

43 – "Власна ініціатива" (якщо НДР (ДКР) виконується з власної ініціативи за кошти Виконавця);

25 – "Договір з фізичною особою". Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за рахунок коштів якої вона виконується.
7209 "Статус виконавця" – зазначається залежно від статусу Виконавця як учасника НДР (ДКР) відповідний код:

17 – "Головний Виконавець";

71 – "Співвиконавець".
7210 "Державний реєстраційний номер НДР (ДКР) головного виконавця " – при заповненні РК співвиконавцем зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), що зареєстрована головним Виконавцем в УкрІНТЕІ.

5.2.2 Відомості про Виконавця

2457 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" – Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.
2151 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.) (1 – українською мовою, 2 – російською мовою, 3 – англійською мовою)" – зазначається повне найменування Виконавця, що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові Виконавця, що є фізичною особою.
2358 "Скорочене найменування юридичної особи" – зазначається скорочене найменування Виконавця, що є юридичною особою (за наявності).
2655 "Місцезнаходження (місце проживання)" – зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) Виконавця.
2934 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу Виконавця.

2394 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта та веб-сайт Виконавця.

1332 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується Виконавець. Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

1133 “ Сектор науки” – проставляється відповідний код:

АКД – академічний;

ГЛЗ – галузевий;

ВУЗ – вузівський;

ЗАВ – заводський.
2142 "Cпіввиконавці" – при заповненні РК головним Виконавцем зазначаються такі відомості про співвиконавців: ідентифікаційній код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів, повне найменування співвиконавця та місцезнаходження для юридичної особи, або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання – для фізичної особи.

5.2.3 Відомості про Замовника НДР

2458 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" – Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.
2152 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" – зазначається найменування Замовника, що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові Замовника, що є фізичною особою.
2656 "Місцезнаходження (місце проживання)" – зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) Замовника.
2935 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу Замовника.
2395 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта та веб-сайт Замовника.

5.2.4 Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР

7700 "КПКВК" – зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснюється фінансування НДР (ДКР).
7201 "Напрям фінансування" – зазначається відповідний код напряму фінансування НДР (ДКР):

2.1. Фундаментальні дослідження.

2.2. Прикладні дослідження і розробки.

2.3. Виконання робіт за державними цільовими програмами.

2.4. Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням.

2.5. Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.

2.6. Фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності.

2.7. Інші (вказати).


7023 "Назва ДЦП"– зазначається назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДР (ДКР).
7022 "Код ДЦП" – зазначається обліковий код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки України.
Код джерела фінансування – зазначається відповідний код:

7713 – Кошти державного бюджету – державні бюджетні асигнування на наукові дослідження;

7714 – Кошти місцевого бюджету;

7722 – Кошти підприємств, установ, організацій України;

7716 – Кошти замовників іноземних держав;

7704 – Власні кошти – кошти підприємства, установи, організації, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;

7705 – Кошти інших джерел;

7706 – Безоплатно – код проставляється, якщо НДР (ДКР) проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про науково-технічне співробітництво тощо).


Обсяги фінансування наводяться за роками в тисячах гривень.

Якщо Виконавець є головним у комплексній роботі, указується ціна за договором або кошторисна вартість тієї частини НДР (ДКР), яка виконується його власними силами.
5.2.5 Строк виконання НДР

7353 "Початок" – зазначається місяць (двома арабськими цифрами) та дві останні цифри року початку здійснення НДР (ДКР).
7362 "Закінчення" – зазначається місяць (двома арабськими цифрами) та дві останні цифри року закінчення НДР (ДКР).
9036 "Порядковий №; початок та закінчення етапу; вид звітного документа з НДР (ДКР); назва етапу" – зазначаються порядковий номер і назва етапу НДР (ДКР); початок (місяць та дві останні цифри року початку етапу, мм.рр.); закінчення етапу (місяць та дві останні цифри року закінчення етапу, мм.рр.); вид звітного документа:

19 – "Без звіту" (тільки для співвиконавців);

28 – "Проміжний звіт";

91 – "Заключний звіт".


При заповненні РК зазначаються назви етапів, які Виконавець виконує безпосередньо.

5.2.6 Основні відомості про НДР

9027 "Назва роботи" – зазначається назва НДР (ДКР), яка зазначена в договірному документі.
9126 "Мета роботи" – викладається мета проведення дослідження або розробки відповідно до технічного завдання, передбаченого в договірних документах.
7199 "Пріоритетний напрям" – зазначається назва пріоритетного напряму відповідно до статті 7 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" із змінами.
7191 "Вид роботи" – проставляється відповідний код виду НДР (ДКР):

39 – Фундаментальні дослідження;

48 – Прикладні дослідження;

57 – Науково-технічні розробки;

66 – Науково-технічні послуги.
9153 "Очікувані результати" – проставляється код спрямованості науково-технічних робіт на отримання результатів:

01– випуск нового виду продукції:

001 – техніки;

002 – технології;

003 – матеріалів;

004 – сортів рослин;

005 – порід тварин;

006 – методів, теорій;

007 – інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові документи, програмно-технологічна документація тощо –вказати);

02 – поліпшення якості продукції, що випускається;

03 – інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих тощо – вказати).
9155 "Галузь застосування" – указується можлива галузь застосування розробки відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) в Україні (ДК 009:2010).
9156 "Експертний висновок" – якщо проводилася наукова, науково-технічна експертиза, то зазначається найменування юридичної особи, у якій вона проводилася, або прізвище, ім’я, по батькові експерта та реквізити документа, що підтверджує експертний висновок.

5.2.7 Заключні відомості

5634 "Індекс УДК" – індекс проставляється за таблицями "Універсальної десяткової класифікації".
5616 "Коди тематичних рубрик" – проставляються УкрІНТЕІ.
6111 "Керівник юридичної особи" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (повністю) керівника підприємства, установи, організації, що є Виконавцем.
6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації (якщо наявні).

Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.


6120 "Керівник роботи" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника НДР (повністю) українською, російською та англійською мовами.

6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР.
6141 “Відповідальний за підготовку реєстраційних документів” – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за підготовку реєстраційних документів.
6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.
6142 "Реєстратор" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

Підпис керівника відділу УкрІНТЕІ засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.

В додатку 1 наведено зовнішній вигляд бланку реєстраційної картки (РК) на паперовому носії, зміст файлу в електронному вигляді з якого перевіряється та роздруковується на аркушах формату А4 за допомогою програмного забезпечення у ВНТІ (кімн. 261 перемички, Неткал Лариса Борисівна); в додатку 4 наведено „Приклад змісту файлу з РК, який передається на магнітному носії”.
5.3 Вимоги до оформлення облікової картки (ОК) науково-дослідної роботи

5.3.1 Загальні відомості

У полях ОК (додатки 2 та 5) зазначаються такі дані:


5437 "Державний обліковий номер" – проставляється в УкрІНТЕІ.
5436 "Державний реєстраційний номер" – зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), за якою подається ОК.
5256 "Особливі позначки" – зазначається відповідний код, який відповідає інформації з НДР (ДКР), що міститься в ОК:

5 – "Відкрита";

1 – “Для службового користування”
5418 "№, дата супровідного листа" – зазначається (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа Виконавця і дата відправлення ОК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.
9036 "Порядковий №; початок та закінчення етапу; вид етапу; назва етапу НДР (ДКР)" – зазначаються порядковий номер етапу НДР (ДКР); початок (місяць та дві останні цифри року початку етапу, мм.рр.); закінчення етапу (місяць та дві останні цифри року закінчення етапу, мм.рр.); проставляється позначка виду етапу (П -проміжний етап, З – заключний етап). При заповненні ОК наводиться назва етапу, який Виконавець виконує безпосередньо.
5526 "Державні облікові номери виконаних етапів роботи" – проставляються (через крапку з комою) державні облікові номери тих ОК, які подавалися за результатами попередніх етапів НДР (ДКР).

5.3.2 Відомості про Виконавця

2457 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" – Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.
2151 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" - зазначається повне найменування Виконавця, що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові Виконавця, що є фізичною особою.
2358 "Скорочене найменування юридичної особи" – зазначається скорочене найменування Виконавця, що є юридичною особою, українською, російською та англійською мовами (за наявності).
2655 "Місцезнаходження (місце проживання)" – зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) Виконавця.
2934 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу Виконавця.

2394 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт Виконавця.
1332 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується Виконавець. Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
1133 Сектор науки” – проставляється відповідний код:

АКД – академічний;

ГЛЗ – галузевий;

ВУЗ – вузівський;

ЗАВ – заводський.
2142 "Cпіввиконавці" – зазначаються головним Виконавцем (через крапку з комою) такі відомості про співвиконавців: ідентифікаційній код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів, повне найменування співвиконавця та місцезнаходження для юридичних осіб або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання для фізичних осіб.

5.3.3 Відомості про власника результатів НДР

2459 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" – Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.
2153 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" – зазначається повне найменування власника результатів НДР (ДКР), що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові власника результатів НДР (ДКР), що є фізичною особою.
2360 "Скорочене найменування юридичної особи" – зазначається скорочене найменування власника результатів НДР (ДКР), що є юридичною особою (за наявності).
2657 "Місцезнаходження (місце проживання)" – зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок) власника результатів НДР (ДКР).
2935 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу власника результатів НДР (ДКР).

2395 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт власника результатів НДР (ДКР).
1333 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується власник результатів НДР (ДКР). Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
5518 "№ юридичного документа, дата видачі" – зазначаються (для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа, який засвідчує право власності на результати НДР (ДКР).

5.3.4 Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР

7700 "КПКВК" – зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснюється фінансування НДР (ДКР).
7201 "Напрям фінансування" – проставляється відповідний код напряму фінансування:

2.1. Фундаментальні дослідження.

2.2. Прикладні дослідження і розробки.

2.3. Виконання робіт за державними цільовими програмами.

2.4. Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням.

2.5. Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.

2.6. Фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності.

2.7. Інші (вказати).


7023 "Назва ДЦП"– зазначається назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДР(ДКР).
7022 "Код ДЦП" – зазначається обліковий код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки України.
Код джерела фінансування – проставляється відповідний код:

7713 – Кошти державного бюджету – державні бюджетні асигнування на наукові дослідження;

7714 – Кошти місцевого бюджету;

7722 – Кошти підприємств, установ, організацій України;

7716 – Кошти Замовників іноземних держав;

7704 – Власні кошти – кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;

7705 – Кошти інших джерел;

7706 – Безоплатно – код проставляється, якщо НДР (ДКР) проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про науково-технічне співробітництво тощо).

Фактичні обсяги фінансування наводяться в тисячах гривень.

5.3.5 Основні відомості про НДР

9027 "Назва НДР (ДКР)" – зазначається назва НДР (ДКР). Назва НДР (ДКР), зазначена в ОК, повинна відповідати назві роботи, яка вказана в полі 9027 РК.
9117 "Реферат" – у стислій формі, не повторюючи назви НДР (ДКР), викладається основний зміст результатів НДР (ДКР): об’єкт дослідження (проектування), мета дослідження, методи дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати, новизна, ефективність впровадження, галузь використання.

Якщо при заповненні поля 9117 текст реферату не вміщується, то для його подальшого викладення використовується вкладний аркуш формату А4. При цьому в кінці основної сторінки в полі 9117 робиться позначка "(див. продовження)", на вкладному аркуші робиться позначка "Продовження", із зазначенням назви НДР (ДКР), цифрового коду та назви поля 9117 ("Реферат").


5481 "Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативно-технічної документації тощо)" – якщо результати НДР (ДКР) опубліковані, депоновані, захищені патентом або її результатом є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проект), то в цьому полі зазначається бібліографічний опис (через крапку з комою) відповідних документів (публікацій). Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен відповідати вимогам чинного законодавства України зі стандартизації (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; методичні рекомендації щодо оформлення бібліографічного опису документів, наведені на сайті ДВНЗ УДХТУ, режим доступу : http://udhtu.waterh.net в розділі „Наука. Науково-технічна інформація”).

У разі потреби розміщення в цьому полі значного обсягу інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до вимог, зазначених в описі змісту поля 9117.


5040 "Вид звітного документа" – зазначається відповідний код звітного документа:

19 – "Без звіту";

28 – "Проміжний звіт";

91 – "Заключний звіт".


5715 "Мова документа" – зазначається відповідний код мови звітного документа:

720 – "Українська мова";

570 – "Російська мова";

045 – "Англійська мова".


5742 "Кількість сторінок" – указується загальна кількість сторінок у звіті.
5743 "Кількість електронних носіїв" – указується загальна кількість електронних носіїв інформації, на яких міститься звіт.
5744 "Загальна кількість файлів" – указується загальна кількість файлів на електронних носіях інформації із звітом.
5535 "Умови поширення в Україні" – проставляється відповідний код, що регламентує умови поширення звітної документації в Україні, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України:

35 – "Дозволяється копіювати";

53 – "Не дозволяється копіювати".

Якщо зазначено код 53 "Не дозволяється копіювати", то власник результатів НДР (ДКР) при подачі звітних документів до УкрІНТЕІ визначає умови їх поширення. За таких умов УкрІНТІ має право лише на поширення сигнальної інформації про результати такої роботи.


5211 "Умови передачі зарубіжним країнам" – проставляється відповідний код, що регламентує умови передачі звітної документації за кордон, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України:

55 – "Дозволяється копіювати";

63 – "Не дозволяється копіювати".
5634 "Індекс УДК" – індекс проставляється за таблицями "Універсальної десяткової класифікації".

5616 "Коди тематичних рубрик" – коди проставляються в УкрІНТЕІ.

5.3.6 Заключні відомості

6111 "Керівник юридичної особи" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР).
6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР) (за наявності).

Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.


6120 "Керівник роботи" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника НДР (ДКР) .

6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР) (за наявності).
Якщо Виконавцем НДР (ДКР) є фізична особа, то в полях 6120 і 6228 зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання. Підпис засвідчується нотаріально або підприємством, установою, організацією, в якій працює фізична особа.
6121 "Список виконавців" – зазначаються прізвище, ім`я, по батькові, код посади, науковий ступінь, вчене звання Виконавців НДР (ДКР).

У разі потреби розміщення у цьому полі значного обсягу інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до вимог, зазначених в описі змісту поля 9117.


6141 "Відповідальний за підготовку облікових документів" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації.
6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.
6142 "Реєстратор" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.

В додатку 2 наведено зовнішній вигляд бланку облікової картки (ОК) на паперовому носії, зміст файлу в електронному вигляді з якого перевіряється та роздруковується на аркушах формату А4 за допомогою програмного забезпечення у ВНТІ (кімн. 261 перемички, Неткал Лариса Борисівна); додатку 5 наведено „Приклад змісту файлу з ОК, який передається на магнітному носії”.
5.4 Вимоги до оформлення інформаційної картки науково-технічної продукції (ІК НТП)

5.4.1 Загальні відомості

Значним показником оцінки результатів виконання наукових та науково-технічних робіт є наукова (науково-технічна) продукція. Згідно з ДСТУ 3973 – 2000 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення” результатом виконання науково-дослідної роботи є наукова (науково-технічна) продукція (НТП) – науковий чи науково-прикладний результат, який має корисні властивості та призначений для застосування (використання) споживачем.

В результаті виконання наукової або науково-технічної роботи може бути створено два або більше видів НТП (наприклад, новий вид виробу і нова технологія). На різні види НТП оформлюються різні картки ІК НТП. Значення показників "Подано заявок на видачу охоронних документів" і "Отримано охоронних документів" мають відповідати значенню показників щодо кількості створеної НТП. Кількість поданих заявок не може перевищувати кількість створеної у звітному році НТП. Таким чином ІК НТП оформлюється на всі види НТП, за якими отримані охоронні документи чи подані заявки на отримання охоронних документів, а також на технології…, методи…, методики… та інші види НТП, які отримані в результаті проведення НДР.
У полях ІК НТП (додатки 3 та 6) заповнюються всі показники та зазначаються такі дані:
5439 "Інвентарний номер ІК НТП" – надається в УкрІНТЕІ.
5419 "Дата реєстрації" – зазначається дата надання державного облікового номера ІК НТП.
5436 "Державний реєстраційний номер" – зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР).
5437 "Державний обліковий номер НДР (ДКР)" – зазначається державний обліковий номер НДР (ДКР).
9027 "Назва науково-технічної продукції" – зазначається назва науково-технічної продукції українською, російською та англійською мовами.

Назва НТП – має бути вказано назву конкретного результату проведених досліджень (наприклад, технологія одержання (побудови)…, прилад…, метод…, спосіб…, методика…, рекомендації…, концепція…, теорія…, закономірності…, пристрій…, ДСТУ… тощо) відповідно, а не їх спрямованість (створення технології…, розроблення ДСТУ… тощо). Назва НТП має надаватися лаконічною формою, відображати сутність результату (призначення, галузь застосування). Назва ІК НТП відрізняється від назви НДР.
9153 "Вид продукції" – проставляється відповідний код результату НДР (ДКР):

01– випуск нового виду продукції:

001 – техніки;

002 – технологій;

003 – матеріалів;

004 – сортів рослин;

005 – порід тварин;

006 – методів, теорій;

007 – інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові документи, програмно-технологічна документація тощо –вказати);

02 – поліпшення якості продукції, що випускається;

03 – інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих тощо – вказати).
9155 "Галузь застосування" – зазначається можлива галузь застосування розробки відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) в Україні (ДК 009:2010).

5616 "Коди тематичних рубрик " – проставляються в УкрІНТЕІ.
9118 "Опис науково-технічної продукції" – надається короткий опис науково-технічної розробки (максимум 500 знаків).
5635 "Технічні переваги" – зазначаються технічні переваги науково-технічної продукції, науково-технічний рівень щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів).
5636 "Економічні переваги" – зазначаються економічна привабливість науково-технічної продукції для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.
1001 "Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність" – зазначається вплив науково-технічної розробки на зовнішнє середовище, її екологічність.
7326 "Стадія завершеності НТП" – зазначаються відповідні коди:

3.1. – Ідея, концепція;

3.2. – Звіт про НДР (ДКР);

3.3. – Експериментальний (макетний) зразок;

3.4. – Дослідний зразок;

3.5. – Конструкторська та технологічна документація;

3.6. – Промисловий зразок;

3.7. – Дрібносерійне виробництво;

3.8. – Серійне виробництво;

3.9. – Інше (вказати).


7344 "Упровадження науково-технічної продукції" – зазначається відповідний код:

35 – "Упроваджено";

53 – "Не впроваджено".
5638 "Практична реалізація продукції" – зазначаються строки впровадження науково-технічної розробки (потрібно вказати або конкретні терміни, або написати „визначається замовникм”), виробники науково-технічної продукції, можливі споживачі, перспективні ринки збуту.
1005 "Права інтелектуальної власності" – зазначається відповідний код:

5.1. – Є ліцензійна угода;

5.2. – Отримано патент;

5.3. – "Ноу-хау";

5.4. – За договорами;

5.5. – Подано заявку на патент;

5.6. – Інше (вказати).

При наявності патенту зазначаються дані щодо виду патенту, номера патенту або заявки, власника патенту, об'єкта патентування та зазначаються країни, на які поширюється дія патенту.


1004 "Форми та умови передачі продукції" – зазначається відповідний код:

4.1. – Продаж ліцензії;

4.2. – Продаж "ноу-хау";

4.3. – Продаж патенту;

4.4. – Продаж продукції;

4.5. – Навчання персоналу;

4.6. – Інвестиції;

4.7. – Спільні НДР (ДКР);

4 8. – Спільне виробництво;

4.9. – Інше (вказати).


1006 "Бажаний характер співробітництва з інвестором" – зазначається відповідний код:

6.1. – Потрібний обсяг інвестицій, тис.грн.;

6.2. – Права, що надаються інвестору після завершення роботи;

6.3. – Наявність бізнес-плану (так, ні);

6.4. – Техніко-економічне обгрунтування (так, ні);

6.5. – Потенційний обсяг продажу, тис.грн.;

6.6. – Очікуваний термін окупності (років);

6.7. – Додаткова інформація (за бажанням власника розробки).5.4.2 Відомості про власника науково-технічної продукції

2459 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" – Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів власника науково-технічної продукції.
2153 "Повне найменування юридичної особи" – зазначається повне найменування юридичної особи, що є власником науково-технічної продукції.
2360 "Скорочене найменування юридичної особи" – зазначається скорочене найменування юридичної особи, що є власником науково-технічної продукції (за наявності).
2657 "Місцезнаходження (місце проживання)" – зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) власника науково-технічної продукції.
2935 "Телефон/Факс" – зазначаються номер телефону, факсу власника науково-технічної продукції.
6120 "Власник НТП" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові власника науково-технічної продукції.
1333 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується власник науково-технічної продукції. Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
5518 "№ юридичного документа, дата видачі" – зазначаються (для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа, який засвідчує право власності на науково-технічну продукцію.
1009 "Статус Виконавця" – проставляються коди відповідно до форм власності і кількості співробітників юридичної особи:

9.1. – Державна.

9.2. – Змішана.

9.3. – Приватна.

9.4. – Кількість співробітників:

9.4.1. – До 50 співробітників.

9.4.2. – 50-250 співробітників.

9.4.3. – 250-500 співробітників.

9.4.4. – Понад 500 співробітників.
6111 "Керівник юридичної особи" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР).
6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР) (якщо наявні).

Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.


6141 "Відповідальний за підготовку інформаційних документів" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації.
6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.
6142 "Реєстратор" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.

В додатку 3 наведено зовнішній вигляд бланку інформаційної картки науково-технічної продукції (ІК НТП) на паперовому носії, зміст файлу в електронному вигляді з якого перевіряється та роздруковується на аркушах формату А4 за допомогою програмного забезпечення у ВНТІ (кімн. 261 перемички, Неткал Лариса Борисівна); в додатку 6 наведено „Приклад змісту файлу з ІК НТП, який передається на магнітному носії”.

Додаток 1

до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертаційКаталог: public -> userfiles -> file
public -> Спільна франко-українська магістерська програма подвійного диплома з туризму
public -> Програма abby lingvo
public -> Підготувала Вчитель Захисту Вітчизни
public -> Застосування заходів і засобів з надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях
public -> М. Дніпропетровська на 2007 рік Дніпропетровськ 2007 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік
public -> Круглий стіл «Стратегія сталого розвитку: можливості і перспективи впровадження в Україні», Київ, 27 травня 2013 р
public -> Загальні засади електронного урядування
file -> Державний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка