Посібник до вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес»
Сторінка1/12
Дата конвертації29.05.2018
Розмір2,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Міністерство освіти і науки України


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Посібник до вивчення дисципліни
«Міжнародний бізнес»


2016

Міністерство освіти і науки України


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

Посібник до вивчення дисципліни

«Міжнародний бізнес»

2 - е видання, перероблене і доповненеДніпропетровськ

2016
ББК 65.5я73

УДК 339.9(075.8)

Рецензенти: канд. екон. наук, проф. Ж.М. Чабаненко

д-р. екон. наук, проф. Ю.В. Орловська

Михайленко О.Г. Посібник до вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес».– 2 - е видан., перероб. і допов. – Дн-ск: ДНУ, 2016. – 128 с.
У навчальному посібнику детально розглянуті методологічні та практичні аспекти здійснення міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Висвітлено особливості регулювання цього виду діяльності на національному та міжнародному рівні. Детально охарактеризовані такі види міжнародного бізнесу, як міжнародна передача технологій, міжнародний туризм, міжнародне страхування. Окрему увагу приділено особливостям ведення ділових переговорів на міжнародному рівні, та охарактеризовано роль таких категорій як «корпоративна культура» та «етика міжнародного бізнесу». Важливе місце займає аналіз діяльності транснаціональних корпорацій як основних суб’єктів міжнародної бізнесової діяльності.

Посібник містить плани семінарських занять, питання для обговорення, теми доповідей, завдання до самостійної роботи студентів, тести для самоперевірки, а також термінологічний словник.

Видання розраховано на викладачів та студентів економічного спрямування, слу­хачів відділень післядипломної освіти, магістрантів та аспірантів.

Посібник буде також корисним практикуючим бухгалтерам, фінанси­стам, аудиторам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесторам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності.

Затверджено на засіданні навчально – методичної комісії факультету «Міжнародна економіка»

(протокол № 7 від 22.02.2016 р.)
Навчальне видання
Укладач: Михайленко О.Г.

Посібник до вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес»

© Михайленко О.Г. 2016

© ДНУ, кафедра міжнародної економіки і світових фінансів, 2016


Передмова
Світова економічна інтеграція, активізація участі України у європей­ських та євроатлантичних процесах, зміцнення співробітництва із зару­біжними стратегічними партнерами, залучення іноземних інвестицій у економіку нашої держави потребує створення оптимальних умов для фо­рмування професійних здібностей фахівців з міжнародної економіки на рівні між­народних вимог, забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці, набуття студентами знань і вмінь з міжнародного бізнесу та реалізації їх у майбутній професійній діяльності.

Мета дисципліни: формування у студентів системи знань про найбільш важливі аспекти організаційних основ міжнародного бізнесу, аналізу міжнародного економічного середовища, формування в студентів знань у галузі нормативного та законодавчого регулювання міжнародних торгових і комерційних відносин, необхідних для подальшої успішної практичної роботи в сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також розкрити сутність і завдання маркетингових стратегій та транспортної складової у міжнародному бізнесі.

В результаті освоєння курсу слухачі мають:

ЗНАТИ:

- сутність, види, напрями розвитку міжнародного бізнесу;

- стратегію і структуру міжнародного бізнесу;

- основні теоретичні і практичні підходи до управління персоналом, а також маркетингової, фінансової, науково-дослідницької діяльності у сфері міжнародного бізнесу;

- соціально-економічну сутність категорії «бізнес», механізм його функціонування в світовій економіці;

- суб’єктів міжнародного бізнесу; стратегію й тактику бізнесу, його рушійні сили та інфраструктуру;

- методику розрахунків показників діяльності підприємницьких структур;

- порядок складання бізнес-плану;

- особливості діяльності міжнародних спільних підприємств та тенденції їх розвитку;

- державне регулювання підприємницьких структур;

- організаційно-правовий механізм забезпечення міжнародної торгівлі, міжнародне регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародні банківські стандарти;

- міжнародні правила і норми конкуренції та врахування їх у діловій практиці українських господарюючих суб'єктів,

- систему міжнародної технічної допомоги й світові екологічні стандарти;

- теоретичні й практичні основи аналізу міжнародного економічного середовища, інтернаціоналізації бізнесу;

- досвід прибуткового ведення господарства в умовах економіки ринкового типу.

ВМІТИ:

- відрізняти поняття «ТНК» та «Міжнародна компанія», «ТНБ», «МНК»;- шляхом розрахунку та порівняння відповідних показників визначити рейтинг міжнародних компаній;

- обґрунтувати напрямки співпраці суб’єктів підприємницької діяльності;

- визначати наслідки діяльності міжнародних корпорацій для економіки приймаючих країн.

- методику розрахунків показників діяльності підприємницьких структур;

- порядок складання бізнес-плану;

- визначити сукупність заходів, які забезпечували б використання фінансів як одного з дійових важелів у реалізації економічної та соціальної політики країни;

- використовувати міжнародні стратегічні альянси, типи організацій у міжнародному бізнесі;

- визначати позитивні та негативні наслідки експорту, імпорту, зустрічної торгівлі у міжнародному бізнесі;

- застосовувати спеціальні методи дослідження для аналізу соціально-економічних процесів у сфері міжнародного бізнесу;

- самостійно оцінювати та прогнозувати можливості розвитку міжнародного бізнесу в національній економіці України.


Засвоєний студентами матеріал цього посібника стає базою для опанування ними таких дисциплін, як «Облік ЗЕД», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна інвестиційна діяльність».

Видання розраховано на викладачів та студентів економічного спрямування, слу­хачів відділень післядипломної освіти, магістрантів та аспірантів.

Посібник буде також корисним практикуючим бухгалтерам, фінанси­стам, аудиторам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесторам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності.

Інструктивно-методичний матеріал до семінарських занять
ТЕМА 1. Міжнародний бізнес: становлення та розвиток

Сутність та характеристика міжнародного бізнесу. Етапи розвитку міжнародного бізнесу. Поняття і сфера міжнародного бізнесу. Мотивація міжнародного бізнесу: розширення збуту, придбання ресурсів і диверсифікація джерел постачання і збуту. Засоби досягнення цілей: операційні та функціональні. Інтернаціоналізація, транснаціоналізація, глобалізація й інтеграція як фактори розвитку міжнародного бізнесу. Вплив НТП на зростаюче значення інформації й міжнародний бізнес транснаціональних компаній, на напрям міжнародного бізнесу. Зростання чисельності та галузева диверсифікованість ТНК - фактори, що впливають на міжнародний бізнес. Міжнародне державне регулювання й міжнародний бізнес.

Умови конкуренції на світовому ринку як фактор і основа розвитку міжнародного бізнесу. Фінансова централізація, що посилюється. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні
Питання до обговорення:


  1. Що таке міжнародний бізнес?

  2. Чим міжнародний бізнес відрізняється від ділової активності в середині країни?

  3. Назвіть мету та задачі дисципліни «Міжнародний бізнес».

  4. Які основні етапи розвитку міжнародного бізнесу виділяють на сьогоднішній день?

  5. Перелічіть види міжнародного бізнесу та коротко охарактеризуйте їх.

  6. Назвіть основні причини значного розширення масштабів міжнародного бізнесу в останні роки.

  7. Виділіть основні проблеми та недоліки міжнародного бізнесу в Україні.

  8. Міжнародний бізнес як сфера людської діяльності та наукова галузь.

  9. Особливості сучасного міжнародного бізнесу.

  10. Вплив глобалізації на розвиток міжнародного бізнесу.


Теми доповідей:

 1. Міжнародний бізнес як сфера господарської діяльності.

 2. Міжнародний бізнес як економічна категорія.

 3. Міжнародний бізнес як наука: суть та функції.

 4. Підприємництво та бізнес: спільне і відмінності.

 5. Національний і міжнародний бізнес: спільне і відмінності.


Рекомендована література до теми:

 1. Міжнародний бізнес: підручник. 2 видання.- К.: «Київський університет», 2009. В.В. Черняк. Популярная история экономики и бизнеса. – Вече, М. 2002.

 2. Р.Х.Франк. Микроэкономика и поведение. Учебник для вузов. М. Инфра, 2000, гл. 11-14.

 3. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ..- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с.

 4. Кредісов В.А. Підприємництво – вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою. – К.: Знання України, 2003.

 5. Горбач Л.М., Плотніків О.В. Міжнародні економічні відносини. – К.: Кондор, 2005.

 6. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. За ред. Ю.Г. Козака. К.: АРТЕК. 2002. Розд.VI.

 7. Девид Дж. Регмен, Майкл Х. Мескон и др. Современный бизнес. В 2-х томах. – Москва, „Республика”, 1995.

 8. Пятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму. – Київ, „Логос”, 2006.

 9. Липов В.В. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. – Харків, „ІНЖЕК”, 2005.


ТЕМА 2. Правові засади регулювання міжнародного бізнесу

Державне регулювання міжнародного бізнесу. Система наднаціональних органів управління міжнародним бізнесом. Світовий досвід регулювання малого та середнього бізнесу. Роль бізнес-інкубаторів у розвитку міжнародного бізнесу


Питання до обговорення:

 1. Перелічіть основні форми та методи державного регулювання міжнародного бізнесу.

 2. Які органи державного управління в Україні здійснюють регулювання міжнародного бізнесу? В чому полягають їх функції?

 3. Назвіть основні відмінності у функціях МБРР та МВФ щодо регулювання міжнародної фінансової діяльності.

 4. В чому полягає роль бізнес-інкубаторів у розвитку міжнародного малого бізнесу?

 5. Які основні проблеми малого та середнього бізнесу існують на сьогоднішній день? Які шляхи їх вирішення застосовують в розвинених країнах світу?


Теми доповідей:

 1. Інтернаціоналізація, транснаціоналізація, глобалізація й інтеграція як фактори розвитку міжнародного бізнесу.

 2. Вплив НТП на зростаюче значення інформації й міжнародний бізнес транснаціональних компаній, на напрям міжнародного бізнесу.

 3. Зростання чисельності й галузева диверсифікія ТНК - фактори, що впливають на міжнародний бізнес.

 4. Міжнародне державне регулювання й міжнародний бізнес.

 5. Умови конкуренції на світовому ринку як фактор і основа розвитку міжнародного бізнесу. Фінансова централізація, що підсилюється.


Рекомендована література до теми:

 1. Міжнародний бізнес : підручник. 2 видання.-К.: «Київський університет», 2009. – 623 с.

 2. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ..- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с.

 3. Кредісов А.І. Історя вчень менеджменту: Підруч. Для вищ. Навч. Закл. – К.: Знання України, 2001. – 300с.

 4. В.В. Черняк. Популярная история экономики и бизнеса. – Вече, М. 2002.

 5. История экономических учений. Учеб. пособие. Под. ред. В. Автономова. М.: ИНФА, 2003.

 6. За ред. Козака Ю.Г. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. – Київ, „Артек”, 2002.

 7. Приятельчук О.А. Формування та розвиток кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій: Монографія. – К., 2006.ТЕМА 3. Міжнародний бізнес та його середовище

Поняття і сфера міжнародного бізнесу. Мотивація міжнародного бізнесу: розширення збуту, придбання ресурсів і диверсифікація джерел постачання і збуту. Засоби досягнення цілей: операційні та функціональні.Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу. Політико-правове середовище. Тенденції розвитку конкурентного середовища. Адаптація до іноземного середовища. Класифікація рівнів економічного розвитку. Визначення торговельних партнерів. Теорія подібності країн. Відмінності країн у торговельних зв’язках. Незалежність та взаємозалежність підприємств: експортні та імпортні можливості.
Питання до обговорення:

 1. Структура і зміст міжнародного економічного середовища.

 2. Внутрішнє середовище міжнародного бізнесу.

 3. Макро- і мікросередовище міжнародного бізнесу.

 4. Інформаційне середовище.

 5. Комунікаційне середовище.

 6. Модель середовища міжнародного бізнесу - макрорівень.

 7. Модель середовища міжнародного бізнесу - мезорівень.

 8. Модель середовища міжнародного бізнесу - мікрорівень.

 9. Загальний підхід до дослідження міжнародного середовища. Організація досліджень міжнародного економічного середовища.

 10. Інформаційне середовище міжнародного бізнесу.

 11. Комунікаційне середовище міжнародного бізнесу.

 12. Мотивація міжнародного бізнесу: розширення збуту, придбання ресурсів і диверсифікація джерел постачання і збуту.

 13. Засоби досягнення цілей: операційні та функціональні.

 14. Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу.

 15. Політико-правове середовище.

 16. Тенденції розвитку конкурентного середовища. Адаптація до іноземного середовища.

 17. Класифікація рівнів економічного розвитку. Визначення торговельних партнерів.

 18. Теорія подібності країн. Відмінності країн у торговельних зв’язках.

 19. Незалежність та взаємозалежність підприємств: експортні та імпортні можливості.

Теми доповідей:

 1. Формування теоретичних поглядів на суть підприємництва і бізнесу. Економія і хрематистика у Ксенофонта та Арістотеля. Кристалізація наукових знань про природу бізнесу

 2. Проблеми зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельної політики у меркантилізмі. Підприємницька діяльність у роботі Р.Кантільона.

 3. Концепція підприємницького доходу у І Тюнена. Ідея „невидимої руки”, теорія „абсолютних переваг” А.Сміта, теорія „порівняльних переваг” Д.Рікардо.

 4. Концепція „неопротекціонізму” Ф.Ліста. Теорія первісного нагромадження капіталу К.Маркса.

 5. Концепція ризику, невизначеності та прибутку Ф.Х.Найта

 6. Підприємництво як координація факторів виробництва у Ж.-Б.Сея. Теорія економічного розвитку та підприємницької функції Й.Шумпетера.

 7. Діхотомія індустрії і бізнесу Т.Веблена.

 8. Регулятивні теорії розвитку міжнародного бізнесу: теорія Хекшера-Оліна, парадокс Леонтьєва, кейнсіанство, монетаризм

 9. Сучасні концепції управління міжнародним бізнесом: концепції експортних та імпортних можливостей. Екологічні концепції міжнародного бізнесу.


Рекомендована література до теми:

 1. Міжнародний бізнес : підручник. 2 видання.-К.: «Київський університет», 2009. – 623 с.

 2. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ..- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с.

 3. Кредісов А.І. Історя вчень менеджменту: Підруч. Для вищ. Навч. Закл. – К.: Знання України, 2001. – 300с.

 4. В.В. Черняк. Популярная история экономики и бизнеса. – Вече, М. 2002.

 5. История экономических учений. Учеб. пособие. Под. ред. В. Автономова. М.: ИНФА, 2003.

 6. За ред. Козака Ю.Г. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. – Київ, „Артек”, 2002.

 7. Приятельчук О.А. Формування та розвиток кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій: Монографія. – К., 2006.ТЕМА 4. Види міжнародного бізнесу

Основні і забезпечуючи зовнішньоекономічні операції. Купівля-продаж у зовнішній торгівлі: експорт, імпорт, реекспорт , реімпорт. Зустрічна торгівля: бартер, зустрічні закупки, операції з давальницькою сировиною, викуп застарілої продукції.

Ліцензійні угоди. Предмет ліцензійної угоди: патенти, ноу-хау, торгова марка, промисловий зразок. Види ліцензій: проста, виняткова, повна. Ціна ліцензії та її чинники.

Оренда в зовнішньоекономічній діяльності. Особливості міжнародного лізингу. Підрядні операції. Виробнича кооперація.Забезпечення зовнішньоекономічних операцій: страхування, кредитування, транспортне обслуговування, посередництво. Страхування вантажів і транспортних засобів, майна і відповідальності в міжнародному бізнесі. Форми і види транспортних операцій.
Питання до обговорення:

 1. Види міжнародного бізнесу, критерії поділу бізнесу.

 2. Основні і забезпечуючи зовнішньоекономічні операції.

 3. Купівля-продаж у зовнішній торгівлі: експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. Зустрічна торгівля: бартер, зустрічні закупки, операції з давальницькою сировиною, викуп застарілої продукції.

 4. Ліцензійні угоди. Предмет ліцензійної угоди: патенти, ноу-хау, торгова марка, промисловий зразок.

 5. Види ліцензій: проста, виняткова, повна. Ціна ліцензії та її чинники.

 6. Оренда в зовнішньоекономічній діяльності.

 7. Особливості міжнародного лізингу.

 8. Підрядні операції.

 9. Виробнича кооперація.

 10. Тенденції і проблеми розвитку малого і середнього бізнесу.

 11. Зовнішня торгівля як історично перша форма міжнародного бізнесу.

 12. Міжнародна інвестиційна діяльність як форма бізнесу.


Теми доповідей:

 1. Забезпечення зовнішньоекономічних операцій: страхування, кредитування, транспортне обслуговування, посередництво.

 2. Страхування вантажів і транспортних засобів, майна і відповідальності в міжнародному бізнесі. Форми і види транспортних операцій.

 3. Україна в міжнародній торгівлі товарами та послугами. Структура, географія і динаміка експорту та імпорту, тенденції і проблеми.

 4. Експортно-імпортна політика України.

 5. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації

 6. Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

 7. Участь України в процесах міжнародної економічної інтеграції: стан, проблеми, перспективи.


Рекомендована література до теми:

 1. Міжнародний бізнес: підручник. 2 видання.-К.: «Київський університет», 2009.

 2. В.В. Черняк. Популярная история экономики и бизнеса. – Вече, М. 2002.

 3. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебн., ІІ изд., М. ЮНИТИ, 1995.

 4. Є.Г.Панченко. Міжнародний менеджмент. Навчально-методичний посібник. К.2004.

 5. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ..- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с.

 6. Дэниэлс Дж.Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Дело Лтд, 1994. – 784с.

 7. Волошин В. Бізнес міжнародних економічних організацій. – Київ, „Київський університет”, 2002.ТЕМА 5. Структури в сфері міжнародного бізнесу

Суб'єкти міжнародного бізнесу. Види міжнародних компаній. Глобальні конкуренти. Глобальні виробники. Глобальні корпорації. Багатонаціональні корпорації. Транснаціональні корпорації.

Порівняльна база типологій міжнародних компаній. Типологія міжнародних компаній за М. Бруку: директивний тип, товарний тип, матричний тип, проектний тип, змішаний тип.

Типологія міжнародних компаній О. Вільямсона. Його концепція життєвого циклу міжнародної організації: унітарна компанія, холдингова компанія, мультидивізійна компанія, перехідна компанія, змішана компанія.Відмінності між типологіями міжнародних компаній М. Брука й О. Вільямсона.
Питання до обговорення:

 1. Суб'єкти міжнародного бізнесу.

 2. Види міжнародних компаній. Глобальні конкуренти. Глобальні виробники. Глобальні корпорації.

 3. Багатонаціональні корпорації.

 4. Транснаціональні корпорації.

 5. Порівняльна база типологій міжнародних компаній.

 6. Типологія міжнародних компаній за М. Бруку: директивний тип, товарний тип, матричний тип, проектний тип, змішаний тип.

 7. Типологія міжнародних компаній О. Вільямсона. Його концепція життєвого циклу міжнародної організації: унітарна компанія, холдингова компанія, мультидивізійна компанія, перехідна компанія, змішана компанія.

 8. Відмінності між типологіями міжнародних компаній М. Брука й О. Вільямсона


Теми доповідей:

 1. Поняття суб’єктів міжнародного бізнесу та критерії їх класифікації.

 2. Підприємство (виробнича одиниця) – визначальний суб’єкт бізнесу. Фірми, банки, страхові і трастові компанії, інвестиційні структури як домінуючі суб’єкти міжнародного бізнесу.

 3. Форми організації підприємств. Індивідуальні, партнерські, акціонерні підприємства, їх переваги і недоліки.

 4. Суть корпорацій, їх місце і роль в системі міжнародного бізнесу. Види корпорацій. Форми об’єднань корпорації.

 5. Транснаціональні корпорації (ТНК) як суб’єкти міжнародного бізнесу, міжнародні корпорації. Бізнес ТНК в Україні.

 6. Сучасні концерни, конгломерати, диверсифікати та фінансово-промислові групи.


Рекомендована література до теми:

 1. Міжнародний бізнес : підручник. 2 видання.-К.:«Київський університет», 2009.

 2. В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Багастрик. Макроекономіка. Підручник. К. Знання, 2004.

 3. Рут, Франклін Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції. К., Основи, 1998.

 4. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ..- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с.

 5. Транснаціональні корпорації: Навч. Посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304с.

 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Посібник / За ред. Д-ра екон. наук, проф. А.І.Кредісова. – 2-е вид., допов. – К.: ВІРА-Р, 2002.- 550с.

 7. Україна і світове господарство: Взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470с.

 8. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. – Харків, „ІНЖЕК”, 2004.

 9. Рогач О. Транснаціональні корпорації в світовій економіці. – К.: Київський університет, 2005.


ТЕМА 6. Глобалізація світового господарства як об’єктивна основа розвитку міжнародного бізнесу

Глобалізація: суть, значення, передумови, наслідки. Глобалізація ринків та виробництва. Міжнародна кооперація і спеціалізація.


Питання до обговорення:

 1. Що таке глобалізація?

 2. Як зміни в технології вплинули на глобалізацію ринків та виробництва? Чи була б можливою глобалізація ринків та виробництва за відсутності загальних технологічних змін?

 3. Як Інтернет впливає на діяльність міжнародних фірм та глобалізацію економіки?

 4. Як ви розумієте «Глобалізацію ринків»?

 5. Що є глобалізацією виробництва?

 6. Природа, причини та особливості сучасного міжнародного інтеграційного процесу.

 7. Концептуальні засади міжнародної економічної інтеграції. Форми, стадії та механізми міжнародної економічної інтеграції.

 8. Економічні наслідки міжнародної інтеграції, їх вплив на міжнародний бізнес.

 9. Інтеграційні альянси сучасного світового господарства.


Теми доповідей:

 1. Європейський союз: реалії та перспективи розвитку.

 2. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Латинській Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Африці.

 3. Україна в світових інтеграційних процесах. Західноєвропейський вектор інтеграції України.

 4. Участь України в ОЧЕС, ГУАМ, ЦЄАВТ. Проблеми та перспективи участі України в ЄС та ЄЕП.


Рекомендована література до теми:

 1. Міжнародний бізнес: підручник. 2 видання.-К.: «Київський університет», 2009.

 2. Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу К.: КНУ, 2003.

 3. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ..- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с.

 4. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності. Монографія. Під ред. А.С. Філіпенка, К.: Знання України, 2004.

 5. За ред. Матвієнка В.М. Міжнародні організації. Навчальний посібник. – Київ, „Київський університет”, 2005.

 6. Даніель Жуано. Світова організація торгівлі. – К., 2006.


ТЕМА 7. Транснаціональна компанія як основа організації міжнародного бізнесу

Місце ТНК в міжнародному бізнесі. Визначення транснаціональної корпорації. Критерії, що застосовуються для визначення ТНК. Організація обєднаних націй щодо діяльності ТНК. Індекс транснаціоналізації та порядок його обрахунку.

Причини появи міжнародних компаній. Відносини ТНК з країною перебування: переваги та недоліки.

Класифікація ТНК за ступенем інтернаціоналізації: інтернаціональні корпорації, багатонаціональні (мультинаціональні) корпорації (МНК), глобальні корпорації.Класифікація ТНК в залежності від принципів взаємовідносин материнської компанії з дочірніми підприємствами: етноцентричний тип, поліцентричний тип, регіоцентричний, геоцентричний. Порівняльна характеристика за характеристичними ознаками.
Питання до обговорення:

 1. Охарактеризуйте роль і значення транснаціональних корпорацій в розвитку міжнародного бізнесу.

 2. Які основні види транснаціональних корпорацій на сьогоднішній день є розповсюдженими у світі? Коротко опишіть їх основні відмінності.

 3. Проаналізуйте відмінності основних типів транснаціональних корпорацій.

 4. Які причини зумовили виникнення транснаціональних корпорацій?

 5. Поясніть, чому ТНК вважають визначальною особливістю ери глобалізації.

 6. У яких напрямах розвивається транснаціоналізація і як-вони пов'язані між собою?

 7. У чому відмінність між етноцентричними і геоцентричними компаніями? Наведіть приклади.

 8. У чому переваги корпорації як організаційної форми підприємництва перед одноосібними підприємствами і товариствами? Чому саме корпорації розвиваються як геоцентричні компанії?

 9. Охарактеризуйте, як відбувалося формування внутрішньої структури корпорації у процесі становлення міжнародної корпорації.

 10. З'ясуйте, що таке "зовнішня структура" компанії і як її еволюція пов'язана зі становленням і розвитком міжнародної корпорації.


Теми доповідей:
 1. Організаційна структура управління міжнародними компаніями.
 2. Стратегія міжнародного бізнесу.

 3. Кадрова політика в міжнародному бізнесі.

 4. Стратегічне планування і контроль у ТНК.

 5. Інноваційна діяльність ТНК.

 6. Управління фінансами і інвестиціями в ТНК.


Рекомендована література до теми:

 1. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Киевский национальный экономический университет.  2006.

 2. Руденко Л.В. «Фінансовий ресурс як компонент динамічної системи ресурсного забезпечення транснаціональних корпорацій». Науковий журнал «Економіка і управління» № 1(31), 2006.

 3. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004.

 4. Руденко Л. В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій. — К.: Кондор, 2004.

 5. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. — К.: Либідь, 2005.

 6. Румянцев А. П., Климко Г. Н., Рокоча В. В. Міжнародна економіка. — К.: Знання, 2006.

 7. Притикіна О. Л. Навчальний посібник з курсу “Транснаціональні корпорації”.  Дн-ськ: РВВ ДНУ, 2003р.

 8. Самофалов В. Глобализация видов ТНК// Зеркало недели. - 2003. -  №31.

 9. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, Т65 О.Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001.


ТЕМА 8. Моделі ТНК

Розвиток моделі ТНК. Макропіраміда - компанія з чітко вираженим стратегічним центром. Жорстке централізоване планування й стандартизація діяльності. Зонтик - організаційно-управлінська макроструктура ТНК з диференційованим підходом до закордонних цільових ринків. Мультиплікативність діяльності ТНК у межах міжнародної організаційно-управлінської макроструктури зі стереотипним відтворенням її в підрозділах на закордонних цільових ринках як основа зонтичної моделі.

Географічне (просторове) мультиплікування організаційно-управлінської макроструктури. Синергічний ефект мультиплікування. Основні характеристики зонтичної моделі. Скорочення числа стратегічних завдань, визначених з центру. Тенденція до автономізації господарської діяльності закордонних підрозділів. Наявність комунікативних проблем і конфліктів по осі « центр-периферія».

Міжнародний конгломерат. Управління фінансовими потоками в рамках міжнародного конгломерату з метою підвищення ефективності інтеркорпоративного інвестування на основі транснаціонального базису. Інтеграційна вертикаль - високий ступінь зв'язків між центром і закордонними підрозділами. Інтеграційна горизонталь - слабкий ступінь зв'язків між різними однорівневими підрозділами.Трансферне ціноутворення в сфері міжнародного бізнесу. Оподатковування в сфері міжнародного бізнесу.
Питання до обговорення:

 1. Моделі теорії інтернаціоналізації міжнародного бізнесу

 2. Історичні етапи формування ТНК.

 3. Еволюція організаційно-економічних форм і моделей діяльності ТНК.

 4. Стадійні моделі інтернаціоналізації діяльності фірми.

 5. Умовні моделі інтернаціоналізації діяльності фірми.

 6. Мережеві моделі інтернаціоналізації діяльності фірми. Місце компанії в мережі.

 7. Дослідження рівня інтернаціоналізації компанії.

 8. Корпоративне управління як основа менеджменту ТНК: етапи становлення, особливості, субєкти.

 9. Загальна характеристика англо-американської моделі корпоративного управління.

 10. Загальна характеристика японської моделі корпоративного управління.

 11. Загальна характеристика німецької моделі корпоративного управління.

 12. Порівняльна характеристика трьох базових моделей корпоративного управління.


Теми доповідей:

 1. Злиття й поглинання компаній: визначення, класифікація.

 2. Мотиви процесів злиття й поглинання. Основні етапи процесів злиття й поглинання в світі.

 3. Методи захисту від ворожих злиттів і поглинань, що використовуються до обяви про угоду.

 4. Методи захисту від ворожих злиттів і поглинань, що використовуються після обяви про угоду.

 5. Механізми фінансування угод по злиттю й поглинанню: фінансування за рахунок власних коштів.

 6. Механізми фінансування угод по злиттю й поглинанню: фінансування за рахунок позикових коштів.

 7. Механізми фінансування угод по злиттю й поглинанню: гібридне фінансування.

 8. Оцінка ефективності угод по злиттю й поглинанню.

 9. Проблеми, що виникають внаслідок процесів злиття й поглинання. Заходи щодо їх подолання.

 10. Базові стратегії прямих іноземних інвестицій і ТНК.

 11. Стратегії розміщення діяльності ТНК.

 12. Особливості стратегій ТНК на сучасному етапі.

 13. Використання трансфертних цін у ТНК.

 14. Використання ТНК переваг, що надає оффшорний бізнес.

 15. Управління трудовими ресурсами в ТНК. Посадові обоязки міжнародного менеджера.

Рекомендована література до теми:

 1. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Киевский национальный экономический университет.  2006.

 2. Руденко Л.В. «Фінансовий ресурс як компонент динамічної системи ресурсного забезпечення транснаціональних корпорацій». Науковий журнал «Економіка і управління» № 1(31), 2006.

 3. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004.

 4. Руденко Л. В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій. — К.: Кондор, 2004.

 5. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. — К.: Либідь, 2005.

 6. Румянцев А. П., Климко Г. Н., Рокоча В. В. Міжнародна економіка. — К.: Знання, 2006. .

 7. Притикіна О. Л. Навчальний посібник з курсу “Транснаціональні корпорації”.  Дн-ськ: РВВ ДНУ, 2003р.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка