Повідомлення до семінарського заняття, варто продумати запитання, які ви бажаєте задати доповідачам, або можливі доповнення
Скачати 190,05 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір190,05 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Київський професійно-педагогічний коледж

Імені Антона Макаренка

« Затверджую»

Заступник директора

О.О. Зайцева

2016 р.


Методичні рекомендації

та тематика семінарських занять

з дисципліни «Історія української культури»

Галузь знань 0305 Економіка та Підприємництво

Напрям підготовки 6.030507 Маркетинг

6.030509 Облік і аудит

Викладач В.Г. Данькевич

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № 1 від 29.08.2016 р.

Голова комісії В.Г. Данькевич

Методичні рекомендації

Семінарське заняття – вид навчального заняття, спрямоване на самостійне вивчення студентами визначених викладачем окремих питань, проблем, тем, підготовка повідомлень і доповідей з їх подальшим спільним обговоренням. Для цього студент повинен:


   1. Ознайомитися з темою семінарського заняття, питаннями і проблемами, запропонованими для обговорення.

   2. Прочитати відповідний теоретичний матеріал у підручнику.

   3. Опрацювати запропоновану додаткову літературу. Доцільно законспектувати ті фрагменти, які стосуються проблем семінарського заняття.

   4. Особливо слід звернути увагу на наявність різних точок зору стосовно проблем, запропонованих для обговорення. Проаналізуйте їх зміст і аргументацію.

   5. Визначитися з особистою точою зору стосовно проблем семінарського заняття. Поміркуйте над рівнем її обґрунтованості.

   6. Якщо ви не готуєте повідомлення до семінарського заняття, варто продумати запитання, які ви бажаєте задати доповідачам, або можливі доповнення.

   7. Підібрати цікаву, малознайому інформацію з заданої теми.

На формування оцінки студента на семінарському занятті впливають:

Cемінар 1. Стародавня культура на теренах України


План.
1. Особливості первісної культури та джерела її вивчення.

2. Слов’янський період в історії української культури. Міфологія та релігія. Становлення художньої культури.

3. Гуманістична сутність і демократичні цінності античної культури.

4. Античний світ у Північному Причорномор’ї та Криму.Теми рефератів

1. Міфологічне світосприйняття первісної людини.

2. Магія в первісній культурі.

3. Первісні вірування (анімізм, тотемізм, фетишизм) та культи (Богині-матері, предків, вождів).

4. Виникнення мистецтва.

5. Вікентій Хвойка – видатний дослідник української старовини.

6. Трипільська культура та її вплив на побут і мистецтво східних слов’ян.

7. Праслов’янські (Зарубинецька, Черняхівська, Київська) культури I–V ст.

8. Еволюція давньослов’янської міфології.

9. Людина і світ у міфології давніх слов’ян.

10. Слов’янський пантеон богів.

11. Культури кіммерійців, скіфів, сарматів.

12. Скарби скіфських курганів.

13. «Велика колонізація» та заснування міст-полісів у Північному Причорномор’ї та Криму.

14. Північне Причорномор’я у міфології Стародавньої Греції.

15. Боги та герої давньогрецьких міфів у культурі античного Причорномор’я.

16. Становлення античної демократії в Ольвії та Херсонесі.

Контрольні питання:

1. У чому самобутність первісної культури?

2. Які особливості міфологічного світосприйняття первісної людини? В яких формах сучасної діяльності ми знаходимо залишки стародавньої міфології слов’ян?

3. Яка роль ритуалів і табу в первісній культурі?

4. Які особливості, теми й сюжети первісного мистецтва?

5. Чи можна вважати піктографію писемністю?

6. Які Ви знаєте джерела про давніх слов’ян?

7. Охарактеризуйте основні демократичні цінності античної культури.

8. Чи був антропоцентризм головним об’єктом і змістом античної культури?

9. Яке місце релігії в античному світі? У чому проявлялася десакралізація культурного життя?

10. Назвіть найвидатніших античних філософів, драматургів, поетів, скульпторів, архітекторів.

11. Що Ви знаєте про скарби скіфських курганів?

12. Який вплив давньоримської культури на праслов’янство I–V ст.?
Список літератури


 1. Абрамович С. Д. Світова та українська культура : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів, 2004.

 2. Бунятян К. П. Давнє населення України : навч. посіб. / К. П. Бунятян. – К., 2003.

 3. Залізняк Л. Л. Первісна історія України : навч. посібник / Л. Л. Залізняк. – К.,1999.

 4. Історія світової культури : навч. посіб. / за ред. Л. Т. Левчук. – К., 1999.

 5. Історія світової та української культури / Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. – К., 2000.

 6. Культурология. История мировой культуры / под ред. А. Н. Марковой. – М., 2003.

 7. Культурология: Учебное пособие / состав. А. А. Радугин. – М., 2003.

 8. Культурологія : навч. посіб. / Баканурський А. Г., Александров А. Б., Дашкова Т. Ю. та ін. – К., 2004.

 9. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб / за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

 10. Морфологія культури : тезаурус / за заг. ред. В. О. Лозового. – Х., 2007.

 11. Підлісна Г. Н. Антична література : навч. посіб. / Г. Н. Підлісна. – К., 1992.

 12. Пигалев А. И. Культурология : учебник / А. И. Пигалев. – Волгоград, 1999.

 13. Платонова Э. К. Конспект лекций по культурологии / Э.К. Платонова. – М., 2003.

 14. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 2001.

 15. Теорія та історія світової та вітчизняної культури : курс лекцій / Бичко А. К., Гнатенко П. І., Феоктистов А. М. та ін. – К., 1993.

 16. Теорія та історія світової та вітчизняної культури : підруч. / Горбач Н. Я., Гелей С. Д., Росінська З. П. та ін. – Львів, 1992.

 17. Толочко П. П. Давня історія України : навч. посіб. / П. П. Толочко, Д. Н. Козак, С. Д. Крижицький. – К. 1994.

 18. Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. / за ред. С.О. Черепанової. – Львів, 1994.


Семінар 2. Культура Київської Русі


План.

1. Становлення загальноєвропейської культури в епоху середніх віків. Середньовічна картина світу.

2. Особливості формування та основні етапи розвитку культури Київської Русі.

3. Православ’я як системотворюючий чинник давньоруської культури. Ідеали та цінності давніх русів.

4. Художня культура Київської Русі.

Теми рефератів

1. Культура східнослов’янських племен напередодні утворення Київської держави.

2. Входження Русі в європейський християнський культурний світ.

3. Язичництво в культурі Давньої Русі.

4. Родоначальник християнського гуманізму Володимир Мономах.

5. Проблема людської особистості в «Слові Данила Заточника».

6. Іларіон Київський про велич і єдність землі руської.

7. Давньоруський книжник, історик та публіцист Нестор.

8. Києво-Печерський патерик.

9. Письменник-полеміст Феодосій Печерський.

10. Давньоруське літописання: світова історія та сенс людського життя.

11. Середньовічна картина світу в «Слові о полку Ігоревім».

12. Рукописна книга як витвір давньоруського мистецтва.

13. Монументальний живопис Київської Русі.

14. Давньоруська ікона.

15. Декоративно-ужиткове мистецтво Київської Русі.

16. Культурне життя стародавнього Києва.

17. Софія Київська – видатна пам’ятка вітчизняної культури.

18. Галицька архітектурна школа: вплив романіки і готики.

Контрольні питання:

1. Чому саме з епохою середніх віків учені пов’язують становлення загальноєвропейської культури?

2. Які особливості середньовічної картини світу?

3. Чому системоутворюючим чинником середньовічної культури була християнська релігія?

4. Якою була особистість Середньовіччя? Охарактеризуйте її місце в ієрархії просторово-часових відносин епохи.

5. Які слов’янські пам’ятки раннього Середньовіччя Ви знаєте? У чому їхня особливість?

6. Яка роль Візантії в культурі вітчизняного Середньовіччя?

7. Що свідчить про вплив Азійського Сходу на давньоруську культуру?

8. Яка роль християнства в розвитку художньої культури вітчизняного Середньовіччя? Наведіть приклади.

9. Що Ви знаєте про язичництво в культурі Давньої Русі?

10. Яка роль освіти та науки в культурі Середніх віків? Що Вам відомо про зачатки науки в Київській Русі?

11. Яке місце в духовному житті суспільства займали військово-рицарські уподобання, хліборобські цінності, торгівля?

12. Чи можна «Слово о полку Ігоревім» назвати лицарською поемою? Чим нагадує цей твір старофранцузьку «Пісню про Роланда»?

13. Охарактеризуйте «Повість врем’яних літ» як джерело давньоруської історії та культури.

14. Що Ви знаєте про музику і театр Київської Русі?

15. Які пам’ятки давньоруської архітектури, живопису, декоративного мистецтва вважаються шедеврами світової художньої культури?

16. Яким був вплив західноєвропейської культури ХІІ–ХІІІ ст. на вітчизняне Середньовіччя? Наведіть приклади.

17. Чому період феодальної роздрібненості став епохою найвищого розквіту давньоруської культури?Список літератури

Основна

 1. Абрамович С. Д. Світова та українська культура: навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю Чікарькова. – Львів, 2004.

 2. Історія світової культури : навч. посіб. / за ред. Л. Т. Левчук. – К., 1999.

 3. Історія світової та української культури / Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. – К., 2000.

 4. Історія української культури. / за заг. ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

 5. Культурология. История мировой культуры / под ред. А. Н. Марковой. – М., 2003.

 6. Культурология : учеб. пособ. / состав. А. А. Радугин. – М., 2003.

 7. Культурологія : навч. посіб. / Баканурський А. Г., Александров А. Б., Дашкова Т. Ю. та ін. – К., 2004.

 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб / за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

 9. Малюга Ю. Я. Культурология : учеб. пособ. / Ю. Я. Малюга. – М., 2003.

 10. Морфологія культури : тезаурус / за заг. ред. В. О. Лозового. – Х., 2007.

 11. Платонова Э. К. Конспект лекций по культурологии / Э. К. Платонова. – М., 2003.

 12. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 2001.

 13. Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. /за ред. С. О. Черепанової. – Львів, 1994.

Семінар 3. Український Ренесанс (XIV–XVI ст.)


План.
1. Поняття Відродження, ренесансу, гуманізму.

2. Типологія і періодизація культури Відродження.

3. Тенденції розвитку українського Ренесансу і гуманізму.

4. Українська художня культура XIV–XVI ст.Теми рефератів

1. Юрій Дрогобич – видатний вчений, представник раннього гуманізму в Україні.

2. Іван Вишенський про свободу народу і особи.

3. Мислитель-гуманіст Йосип Верещинський.

4. Книгодрукування і розвиток вітчизняного гуманізму.

5. Мистецька спадщина Івана Федорова.

6. Культурний діяч Костянтин Острозький.

7. Павло Русин про можливості людини та її гідність.

8. «Русинський Демосфен» Станіслав Оріховський.

9. Козацька тематика в літературі XV–XVI ст.

10. Вітчизняна оборонна архітектура XIV–XVI ст.: від готики до ренесансу.

11. Архітектура і скульптура ренесансного Львова.

12. Іконопис XIV–XVI ст.: єдність традицій та інновацій.

13. Національна святиня – «Пересопницьке Євангеліє».

14. Культура України XV–XVI ст. очима чужинців.

Контрольні питання:

1. Чому культуру Відродження вважають перехідною та яке її історичне значення?

2. Які особливості ренесансної моделі світу?

3. Якою є ідеальна особистість Ренесансу?

4. Чому саме гуманізм вважають основою світогляду епохи Відродження? Які основні риси ренесансного гуманізму?

5. Які Ви знаєте історичні типи культури Відродження?

6.  Яка роль італійців у розвитку українського Ренесансу?

7. Чим обумовлена етико-релігійна спрямованість Північного Відродження та гуманізму?

8. Кого з представників українського гуманістичного руху XІV–XVI ст. Ви знаєте?

9. Чому центром раннього українського Відродження став Київ?

10. Який зв’язок між ідеями раннього вітчизняного гуманізму та візантійсько-християнською догматикою?

11. Чому ідеалом українських гуманістів була «тримовна» людина?

12. Що Ви знаєте про діяльність науково-просвітницького центру в Острозі?

13. Чому саме братства стали прообразом українського громадянського суспільства другої половини XVI ст.?

14. Охарактеризуйте роль європейських університетів у поширенні ренесансної культури.

15. Чим пояснюється актуальність полемічної літератури у XVI ст.?

16. Чому найвідоміші українські поети Відродження віддавали перевагу латинській мові?

17. Що успадкувала сучасна вітчизняна культура від епохи Відродження?Список літератури

 1. Абрамович С. Д. Світова та українська культура: навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю Чікарькова. – Львів, 2004.

 2. Історія світової та української культури / Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. – К., 2000.

 3. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

 4. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К., 1999.

 5. Козира Є. В. Українська та зарубіжна культура / Є. В. Козира. – К., 2001.

 6. Культурологія : навч. посіб. / Баканурський А. Г., Александров А. Б., Дашкова Т. Ю. та ін. – К., 2004.

 7. Левчук Л. Т. Історія світової культури / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко. – К., 1994.

 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб / за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

 9. Малий словник історії України / за заг. ред. С. Головко. – К., 1997.

 10. Малюга Ю. Я. Культурология : учеб. пособ. / Ю. Я. Малюга. – М., 2003.

 11. Морфологія культури : тезаурус / за заг. ред. В. О. Лозового. – Х., 2007.

 12. Пигалев А. И. Культурология : учебник / А. И. Пигалев. – Волгоград, 1999.

 13. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 2001.

 14. Теорія та історія світової та вітчизняної культури : курс лекцій / Бичко А. К., Гнатенко П. І., Феоктистов А. М. та ін. – К., 1993.

 15. Теорія та історія світової та вітчизняної культури : підруч. / Горбач Н. Я., Гелей С. Д., Росінська З. П. та ін. – Львів, 1992.

 16. Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. /За ред. С. О. Черепанової. – Львів, 1994.

 17. Українська та зарубіжна культура / Дещинський Л. Є., Денісов Я. Я., Скалецький М. П. та ін. – Львів, 2005.

 18. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко – К., 2001.Семінар 4. Українська культура Нового часу (XVII–XVIII ст.)План.
1. Загальноєвропейські тенденції культурного розвитку XVII–XVIII ст.

2. Цінності культури козацько-гетьманської доби.

3. Українське Просвітництво.

4. Художні напрями в українському мистецтві Нового часу.Теми рефератів

1. Братський рух у загальнокультурному процесі XVII ст.

2. Петро Могила – релігійний реформатор, освітній діяч, меценат.

3. Просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії.

4. Видатні полемісти XVII ст. Лазар Баранович та Іов Борецький.

5.  Під брязкіт козацької зброї (українська пісня і дума XVII ст.).

6. Культура доби Івана Мазепи.

7. Феномен українського бароко.

8. Розквіт українського вертепу в XVII ст.

9. «Козак Мамай» – народна картина-парсуна Нового часу.

10. Козацьке літописання та формування національної самосвідомості (Григорій Граб’янка, Самійло Величко, Адріан Чепа, Василь Рубан).

11. Погляди Феофана Прокоповича на людину, державу, церкву, мистецтво.

12. Українські просвітителі Інокентій Гізель, Яків Козельський, Георгій Кониський.

13. Учення Григорія Сковороди про «сродну» працю.

14. Українська архітектура XVIII ст.

15. Західноєвропейське та українське рококо.

16. Антон Лосенко і становлення історичної школи в російському академічному живописі.

17. Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Артемій Ведель – корифеї духовної та світської музики.

18. Видатні художники Григорій та Дмитро Левицькі.

19. Творчість Володимира Боровиковського.

20. Розумовські та Полетики в культурному житті Російської імперії XVIII ст.

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте картину світу Нового часу.

2.  Яким був ідеал людини XVII–XVIII ст.?

3. Яке значення ідеалу республіканського устою та інших фундаментальних цінностей буржуазного суспільства в західноєвропейській та вітчизняній культурі Нового часу?

4. Яку роль у світогляді Нового часу відігравали: а) раціоналізм; б) сенсуалізм та емпіризм?

5. Яка роль освіти в розвитку української культури XVII–XVIII ст.?

6. Назвіть імена визначних учених, письменників, політиків XVII–XVIII ст., що пов’язані з діяльністю Києво-Могилянської академії.

7. Що Ви знаєте про діяльність культурно-просвітницького гуртка при Печерській Лаврі?

8. Чому питання національної та релігійної незалежності перебували в центрі уваги українських мислителів XVII–XVIII ст.?

9. Чому Дмитро Антонович визначав епоху гетьманування Івана Мазепи як «другу золоту добу українського мистецтва»?

10. Які негативні процеси у вітчизняному культурному житті XVIII ст. пов’язані з політикою царського уряду?

11. Що таке «козацьке бароко»? Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам барокові архітектурні пам’ятки.

12. Які особливості українського рококо? Чому цей стиль був актуальним у вітчизняній культурі другої половини XVIII ст.?

13. Кого з представників західноєвропейського, російського та українського класицизму Ви знаєте?

14. Назвіть основні жанри української літератури XVII–XVIII ст.

15. Які основні теми-символи української пісні і думи Нового часу?

16. Яке місце музики в художній культурі Нового часу? Кого Ви знаєте з видатних українських композиторів XVIII ст.?

17. У чому національні особливості українського живопису XVII–XVIII ст.?18. Яка роль українців у російській культурі XVIII ст.? Наведіть приклади.

Список літератури

 1. Абрамович С. Д. Світова та українська культура: навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю Чікарькова. – Львів, 2004.

 2. Історія світової культури : навч. посіб. / за ред. Л. Т. Левчук. – К., 1999.

 3. Історія світової та української культури / Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. – К., 2000.

 4. Історія української культури. / за заг. ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

 5. Культурологія : навч. посіб. / Баканурський А. Г., Александров А. Б., Дашкова Т. Ю. та ін. – К., 2004.

 6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб / за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

 7. Малий словник історії України / за заг. ред. С. Головко. – К., 1997.

 8. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 2001.

 9. Теорія та історія світової та вітчизняної культури : курс лекцій / Бичко А. К., Гнатенко П. І., Феоктистов А. М. та ін. – К., 1993.

 10. Теорія та історія світової та вітчизняної культури : підруч. / Горбач Н. Я., Гелей С. Д., Росінська З. П. та ін. – Львів, 1992.

 11. Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. / за ред. С. О. Черепанової. – Львів, 1994.

Семінар 5.Національно-державне відродження

та культура України на сучасному етапі.
План.


 1. Культурні процеси в Україні після 1991 р.

 2. Культурно-мистецькі товариства

 3. Зміцнення зв’язків і співробітництва України з іншими державами.

 4. Сучасна українська культура. Загальний огляд розвитку українського мистецтва в незалежній Україні.

Теми рефератів:

 1. Вплив Заходу та Сходу на розвиток українського мистецтва.

 2. Мистецькі осередки України. Творчі пошуки митців України останнього десятиліття.

 3. Сучасне мистецьке життя України.

Список літератури

 1. Абрамович С. Д. Світова та українська культура: навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю Чікарькова. – Львів, 2004.

 2. Історія світової культури : навч. посіб. / за ред. Л. Т. Левчук. – К., 1999.

 3. Історія світової та української культури / Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. – К., 2000.

 4. Історія української культури. / за заг. ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

 5. Культурологія : навч. посіб. / Баканурський А. Г., Александров А. Б., Дашкова Т. Ю. та ін. – К., 2004.

 6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб / за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

 7. Малий словник історії України / за заг. ред. С. Головко. – К., 1997.

 8. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 2001.

 9. Теорія та історія світової та вітчизняної культури : курс лекцій / Бичко А. К., Гнатенко П. І., Феоктистов А. М. та ін. – К., 1993.

 10. Теорія та історія світової та вітчизняної культури : підруч. / Горбач Н. Я., Гелей С. Д., Росінська З. П. та ін. – Львів, 1992.

 11. Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. / за ред. С. О. Черепанової. – Львів, 1994.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка