Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Скачати 459,14 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.01.2018
Розмір459,14 Kb.
1   2   3

II. Мiсце митного оформлення ТЗ

     1. Митне оформлення ТЗ (крiм ТЗ, визначених у пунктi 2 цього роздiлу цих Правил), що перемiщуються громадянами через митний кордон України, проводиться митним органом за мiсцем постiйного проживання або тимчасового перебування таких громадян.


(абзац перший пункту 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     У разi ввезення громадянами-нерезидентами ТЗ для вiльного обiгу митному органу, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який здiйснюється перемiщення такого ТЗ, подається заява довiльної форми iз зазначенням мiсця тимчасового проживання на митнiй територiї України таких громадян i документiв, що пiдтверджують право на таке проживання.

     2. Митне оформлення ТЗ, якi:

     увозяться громадянами з метою транзиту через митну територiю України;

     вивозяться (у тому числi тимчасово) громадянами за межi митної територiї України,

     проводиться митним органом, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який здiйснюється перемiщення ТЗ.

     3. Митний контроль i митне оформлення ТЗ здiйснюються в зонах митного контролю.

     Перемiщення ТЗ у зону митного контролю i за її межi можливе тiльки з дозволу вповноваженої посадової особи митного органу.

     Не допускається перебування в зонi митного контролю ТЗ, митне оформлення яких завершено.III. Митний контроль i митне оформлення ТЗ, що ввозяться для вiльного обiгу на митнiй територiї України

     1. Пропуск через митний кордон України:

     1.1. При ввезеннi ТЗ на митну територiю України його власник або вповноважена особа представляє уповноваженiй посадовiй особi митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, ТЗ для здiйснення митного огляду й подає оригiнали та ксерокопiї таких документiв:

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйних (технiчних) документiв на транспортний засiб (якщо вiн перебував на облiку в реєстрацiйному органi iноземної держави чи України) з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку, якщо такi документи видаються реєстрацiйним органом;

     що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi (у разi митного оформлення ТЗ з наданням пiльг в оподаткуваннi), перелiк яких визначено в пiдпунктi 4.2 пункту 4 цього роздiлу. Працiвники дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiновому вiдрядженнi або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, замiсть довiдки МЗС України подають довiдку вiдповiдної закордонної дипломатичної установи України про повернення з довгострокового вiдрядження або пiсля проходження дипломатичної служби;


(абзац четвертий пункту 1 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо.

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи:

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     1.2. Посадова особа митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну:

     за наявностi iнформацiї про оформлення митним органом за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ здiйснює запит до ЄАIС Держмитслужби;

     здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у ПДГ (за її наявностi), реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевiрку факту зняття з облiку ТЗ у вповноважених реєстрацiйних органах за кордоном i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митних процедур у пунктi пропуску та направлення ТЗ в митний орган за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина;

     за наявностi iнформацiї про оформлення митним органом за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ уносить до її електронної копiї вiдповiднi вiдмiтки (вiдповiдно до вимог цих Правил) про проведення митних процедур у пунктi пропуску та направлення ТЗ в митний орган за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина, роздруковує два примiрники ПДГ та оформлює у встановленому цими Правилами порядку;

     за вiдсутностi iнформацiї про оформлення митним органом за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ за допомогою ПЕОМ формує ПТП з обов'язковим застосуванням одного iз заходiв гарантування, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     Заходи гарантування доставки ТЗ до митного органу призначення не застосовуються за умови документального пiдтвердження факту ввезення ТЗ в Україну з метою вiльного обiгу громадянами, якi ввозять ТЗ:

     при переселеннi цих громадян в Україну на постiйне мiсце проживання;

     як склад спадщини за законом;

     працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну.

     У разi незастосування заходiв гарантування доставки ТЗ до митного органу призначення у ДКД зазначаються пiдстави для незастосування таких заходiв.

     Для вирiшення питання про можливiсть пропуску ТЗ, що ввозиться громадянином при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну, без застосування заходiв гарантування його доставки до митного органу призначення та iз подальшим звiльненням вiд оподаткування, згiдно з вимогами частини другої статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України"), посадова особа митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну, перевiряє в ЄАIС наявнiсть даних про попереднi митнi оформлення цим громадянином зi звiльненням вiд оподаткування вiдповiдно до частини другої статтi 8 зазначеного Закону ТЗ, що класифiкуються за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 згiдно з УКТЗЕД, за перiод з дати видачi документа, що дає право на постiйне мiсце проживання в Українi, до дати пред'явлення ТЗ для митного контролю при перетинi митного кордону України.


(пiдпункт 1.2 роздiлу III доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Для проведення такої перевiрки посадова особа перевiряє в ЄАIС наявнiсть ВМД типу IМ 40 Г, оформлених на iм'я цього громадянина (пошук здiйснюється за iдентифiкацiйним номером згiдно з ДРФО (за наявностi) або номером паспортного документа).
(пiдпункт 1.2 роздiлу III доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     У разi виявлення таких даних, пропуск на митну територiю України ТЗ здiйснюється на загальних пiдставах.
(пiдпункт 1.2 роздiлу III доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.3. ПДГ оформлюється митним органом за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина, який бажає ввезти на митну територiю України ТЗ для вiльного обiгу.

     1.4. ПДГ оформлюється на один ТЗ.

     1.5. Для оформлення ПДГ громадянин, який бажає ввезти в Україну ТЗ з метою вiльного обiгу, або вповноважена на те особа подає заяву довiльної форми.

     1.6. Оформлення ПДГ можливе за умови надання митному органу повної iнформацiї про ТЗ, а саме: тип, модель та марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см).

     1.7. ПДГ дiйсна та може бути використана для ввезення в Україну ТЗ протягом трьох мiсяцiв з дати оформлення, тобто з дня присвоєння їй реєстрацiйного номера та проставлення на паперових примiрниках вiдбитка штампа "Пiд митним контролем". Пiсля закiнчення цього строку пропуск ТЗ на митну територiю України за цiєю ПДГ забороняється, а ПДГ анульовується.
(пiдпункт 1.7 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Iнформацiя про анулювання ПДГ в оперативному режимi засобами електронного зв'язку заноситься митним органом призначення до ЄАIС.
(пiдпункт 1.7 роздiлу III доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.8. ПДГ заповнюється та подається громадянином, який бажає ввезти на митну територiю України ТЗ для вiльного обiгу, або уповноваженою на те особою - разом з її електронною копiєю на зброшурованих у комплекти бланках адмiнiстративного документа форми МД-2 i мiстить вiдомостi, зазначенi в пунктi 1.6 роздiлу III цього Порядку.
(пiдпункт 1.8 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.9. Особливостi заповнення й оформлення ПДГ на ТЗ, що ввозяться на митну територiю України громадянами з метою вiльного обiгу, наведено в додатку 1 до цих Правил.

     Допускається ввезення на митну територiю України ТЗ через iнший прикордонний митний орган, нiж той, що зазначений в графi 29 ПДГ.


(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     При цьому внесення змiн до ПДГ здiйснюється митним органом призначення за рiшенням начальника цього митного органу або особи, що його замiщує. Це рiшення приймається на пiдставi письмового звернення громадянина (уповноваженої особи) або прикордонного митного органу.
(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Прикордонний митний орган, використовуючи доступнi канали оперативного зв'язку (електронну пошту, факс тощо), робить запит до митного органу призначення щодо змiни даних, зазначених у графi 29 ПДГ.
(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Митний орган призначення за вiдсутностi пiдстав для вiдмови пiдтверджує змiну коду прикордонного митного органу шляхом унесення вiдповiдної вiдмiтки до ЄАIС, пiсля чого прикордонний митний орган отримує доступ до електронної копiї ПДГ в ЄАIС для внесення вiдмiток про пропуск товару. При цьому в електроннiй копiї ПДГ залишається код попереднього митного органу, а код нового митного органу заноситься до ЄАIС окремо.
(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     ПДГ може бути анульована за письмовою заявою громадянина (уповноваженої особи) на пiдставi рiшення начальника митного органу призначення, у якому була оформлена ця ПДГ. Таке рiшення приймається в 15-денний строк тiльки за умови, що ТЗ ще не був увезений на митну територiю України. Копiя цього рiшення надається заявнику.
(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом шостим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Митний орган призначення перевiряє в ЄАIС вiдсутнiсть факту ввезення ТЗ за заявленою до анулювання ПДГ i вносить до ЄАIС вiдмiтку про подання заяви про анулювання ПДГ. За вiдсутностi факту ввезення ТЗ за цiєю ПДГ начальник митного органу призначення приймає рiшення про можливiсть анулювання цiєї ПДГ i проставляє на заявi громадянина (уповноваженої особи) вiдповiдну резолюцiю.
(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Факт анулювання ПДГ фiксується посадовою особою цього митного органу шляхом перекреслення всiх примiрникiв ПДГ та зазначення в графi А ПДГ запису: "Анульовано "___" ____________ 200_ року за заявою вiд "___" ____________ 200_ року N ______" (проставляє дату анулювання ПДГ, дату й реєстрацiйний номер заяви в митному органi призначення, посаду, пiдпис, П. I. Б.).
(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом восьмим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     При формуваннi митним органом призначення справи до заяви долучаються примiрники ПДГ, поданої громадянином (уповноваженою особою), i роздрукований з ЄАIС витяг з електронної копiї цiєї ПДГ. Примiрники анульованої ПДГ, письмова заява громадянина (уповноваженої особи) та всi потрiбнi документи зберiгаються в окремiй справi митного органу призначення.
(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом дев'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.10. ПТП заповнюється та оформлюється посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну, вiдповiдно до вимог Порядку здiйснення контролю за доставкою в митному органi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 13.10.2005 N 969, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 17.11.2005 за N 1393/11673, зi змiнами, та вимог цих Правил.

     ПТП оформлюється на кожний ТЗ окремо.

     Особливостi заповнення окремих граф ПТП наведено в додатку 2 до цих Правил.

     1.11. Митний огляд ТЗ у пунктi пропуску через державний кордон України здiйснюється з обов'язковим складанням Акта про проведення митного огляду товарiв i додаткового аркуша (далi - Акт митного огляду) за формами, наведеними в додатках 2 та 4 до Порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами). Такий Акт митного огляду пiдписується посадовою особою митного органу, що здiйснила митний огляд, i власником ТЗ (уповноваженою особою), засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки цiєї посадової особи та залишається в справах митного органу разом з документами, на пiдставi яких був проведений митний контроль.


(пiдпункт 1.11 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.12. У разi прийняття позитивного рiшення щодо можливостi направлення ТЗ до митного органу призначення уповноваженою посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон, на оригiналах усiх документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження), реєстрацiйних, технiчних документах i ДКД проставляються вiдмiтки особистого митного забезпечення.

     1.13. Власниковi ТЗ (уповноваженiй особi) разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митних процедур у пунктi пропуску через державний кордон України, передаються другий примiрник ДКД, оформлений в установленому порядку, другий примiрник квитанцiї МД-1 (у разi внесення грошової застави) та завiрена посадовою особою митного органу копiя Акта митного огляду.

     Перший примiрник ДКД, завiрений особистою номерною печаткою (далi - ОНП) посадової особи митного органу, яка здiйснила митнi процедури у пунктi пропуску через державний кордон України, разом iз завiреними цiєю посадовою особою ксерокопiями: документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження); технiчних i реєстрацiйних документiв, документiв, що дають громадянину право на перетин державного кордону України, Актом митного огляду, iнших документiв, визначених цими Правилами, залишаються в справах митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску, через який перемiщувався ТЗ.

     1.14. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю пункту пропуску через державний кордон України здiйснюється на пiдставi оформленого в установленому порядку другого примiрника ДКД, завiреного вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, що здiйснила митний контроль ТЗ у пунктi пропуску через державний кордон України.


(пiдпункт 1.14 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.15. Електроннi копiї ДКД i в установлених випадках квитанцiї МД-1 протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ (в окремих випадках по закiнченнi змiни) передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.
(абзац перший пiдпункту 1.15 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     При цьому до електронної копiї ДКД уносяться:

     данi про особу, яка надала зобов'язання про доставку: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство (пiдданство), серiя та номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

     данi про ТЗ: тип, модель та марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

     найменування, номери та дати видачi документiв, що були пiдставою для здiйснення митних процедур у пунктi пропуску (документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження), реєстрацiйних (технiчних) документiв тощо);

     зобов'язання про доставку ТЗ до митного органу призначення;

     данi про застосування гарантiї доставки ТЗ до митного органу призначення (якщо гарантiї доставки не застосовувалися, то зазначаються причини такого незастосування);

     дата здiйснення митних процедур;

     код пiдроздiлу, який здiйснив пропуск ТЗ на митну територiю України, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;

     номер ОНП посадової особи митного органу, яка здiйснила митнi процедури у пунктi пропуску.

     1.16. У разi виникнення обставин непереборної сили продовження строку доставки чи змiну митного режиму здiйснює митний орган, у зонi дiяльностi якого сталась подiя, або митний орган, у зонi дiяльностi якого постiйно або тимчасово проживає власник (уповноважена особа).


(пункт 1 роздiлу III доповнено пiдпунктом 1.16 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.17. У разi виявлення фактiв недоставки ТЗ у митний орган призначення справа про порушення митних правил порушується митним органом, якому було надане зобов'язання про доставку ТЗ. В iнших випадках справа про порушення митних правил порушується митним органом, що безпосередньо виявив правопорушення.
(пункт 1 роздiлу III доповнено пiдпунктом 1.17 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     2. Декларування, митний контроль i митне оформлення ТЗ, що ввозяться в Україну громадянами для вiльного обiгу:
(абзац перший пункту 2 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     2.1. Декларування ТЗ проводиться власником (уповноваженою особою) митному органу, у зонi дiяльностi якого постiйно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намiр проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом), шляхом подання ВМД.

     На кожний транспортний засiб оформлюється окрема ВМД.

     2.2. Заповнення й оформлення ВМД, подання потрiбних документiв на ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, здiйснюються згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами.

     2.3. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, увезених в Україну громадянами для вiльного обiгу, здiйснюються згiдно з Порядком митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, зi змiнами.

     2.4. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у поданих документах, у тому числi копiї Акта митного огляду, оформленого митним органом вiдправлення.

     За вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу вчиняє в копiї Акта митного огляду, оформленого митним органом, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, через який був увезений ТЗ, запис "Звiрення проведено, зауважень немає", який завiряється пiдписом i вiдбитком ОНП цiєї посадової особи. У разi виявлення невiдповiдностей митний орган направляє митному органу, який здiйснив митнi процедури у пунктi пропуску, повiдомлення про потребу вжиття вiдповiдних заходiв до посадових осiб, якi здiйснили пропуск ТЗ, та оформлює результати проведення митного огляду автотранспортного засобу за формою, наведеною в додатковому аркушi додатка 4 до Порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, зi змiнами (далi - Результати митного огляду автотранспортного засобу).

     У разi виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходiв вiдповiдно до законодавства України з питань митної справи.

     2.5. Митний огляд ТЗ при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення ТЗ, увезених в Україну громадянами для вiльного обiгу, iз застосування ВМД здiйснюється iз залученням уповноважених пiдроздiлiв ДАI МВС України.

     2.6. ТЗ, що були зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав i ввозяться в Україну для вiльного обiгу, повиннi бути знятi з облiку в цих органах.
(пункт 2 роздiлу III доповнено пiдпунктом 2.6 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     2.7. Для митного оформлення ТЗ, який тимчасово перебуває на територiї України та декларується для вiльного обiгу на цiй територiї, власник ТЗ (уповноважена особа) подає митному органу заяву довiльної форми про проведення митного оформлення ТЗ для вiльного обiгу на митнiй територiї України та видачу Посвiдчення.

     До заяви додаються: ВМД; документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження); технiчнi та реєстрацiйнi документи; паспортнi документи та iншi документи, визначенi законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдка чи iнший документ про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном; документи, що пiдтверджують увезення транспортного засобу на митну територiю України.

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи (за наявностi):

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     У цьому разi пiд час митного оформлення застосовуються нормативно-правовi акти та встановленi ними обмеження щодо ввезення ТЗ для вiльного обiгу на митнiй територiї України, чиннi на день прийняття митним органом ВМД, у якiй ТЗ задекларовано для вiльного обiгу на цiй територiї.
(пункт 2 роздiлу III доповнено пiдпунктом 2.7 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3. Видача Посвiдчення:

     3.1. Видача Посвiдчення проводиться вiдповiдним пiдроздiлом митного органу, у зонi дiяльностi якої постiйно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намiр проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом), одразу пiсля оформлення ВМД на ТЗ.

     3.2. Для отримання Посвiдчення власник ТЗ (уповноважена особа) пред'являє ТЗ митному органу й подає заяву, форму якої наведено в додатку 3 до цих Правил.

     3.3. До Посвiдчення посадовою особою митного органу вносяться вiдмiтки про обмеження щодо передання ТЗ його власником у володiння, та/або користування, та/або розпорядження iншим громадянам чи пiдприємствам без сплати належних податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України при наданнi пiльг з оподаткування ТЗ, що ввозиться для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

     3.4. Посвiдчення виписується у двох примiрниках. Перший примiрник разом з документами, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або право користування ним (у тому числi з правом розпорядження), реєстрацiйними й технiчними документами, ВМД видається власниковi ТЗ для подання до пiдроздiлiв МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ. Форма Посвiдчення наведена в додатку 4 до цих Правил.

     3.5. У Посвiдченнi, а також у реєстрацiйних i технiчних документах учиняється запис "Видано ВМД вiд "___" ____________ 200_ року N _______", який завiряється вiдбитком ОНП посадової особи митного органу, яка видала Посвiдчення.

     3.6. Примiрник ВМД разом iз заявою власника (уповноваженої особи) ТЗ, другим примiрником Посвiдчення, Актом митного огляду, ксерокопiями iнших документiв, на пiдставi яких було здiйснено митне оформлення ТЗ, архiвується та зберiгається в справах митного органу протягом установленого строку.
(пiдпункт 3.6 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3.7. Електронна копiя Посвiдчення формується за допомогою вiдповiдного програмного забезпечення ЄАIС i протягом чотирьох годин з моменту його оформлення передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     4. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, митне оформлення яких здiйснюється зi звiльненням вiд оподаткування:

     4.1. Якщо власником (уповноваженою особою) подано ВМД для митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, то до завершення митного оформлення проводиться перевiрка обґрунтованостi цього звiльнення.

     Для проведення цiєї перевiрки створюється комiсiя, до складу якої включаються такi посадовi особи митного органу:

     керiвник пiдроздiлу, на який покладено функцiї з митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу, яким здiйснюється контроль за нарахуванням i стягненням податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України, або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства або особа, яка його замiщує;

     керiвник юридичного вiддiлу або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу власної безпеки або особа, яка його замiщує.

     За рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, до складу комiсiї можуть бути включенi iншi посадовi особи митного органу.

     Склад комiсiї затверджується наказом митного органу.

     Висновок комiсiї щодо можливостi здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування вiдображається у виглядi письмової резолюцiї кожного з членiв комiсiї на аркушi погодження, форма якого затверджується митним органом.

     Митне оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування здiйснюється за рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, прийнятим на пiдставi позитивного висновку комiсiї та вiдображеним як резолюцiя на аркушi погодження.

     Аркуш погодження долучається до документiв, що є пiдставою для здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування.

     У разi виявлення фактiв, що пiдтверджують неможливiсть здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, вирiшується питання щодо сплати належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) або зворотного вивезення ТЗ за межi митної територiї України. Зворотне вивезення ТЗ здiйснюється за заявою власника (уповноваженої особи) з оформленням ВМД. У разi заявлення в митнiй декларацiї неправдивих вiдомостей та надання митному органу документiв з такими вiдомостями як пiдстави для звiльнення вiд сплати податкiв i зборiв, складається протокол про порушення митних правил.

     Для ТЗ, що ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, перевiрка в ЄАIС даних про попереднi митнi оформлення цими працiвниками зi звiльненням вiд оподаткування ТЗ здiйснюється за перiод з дати закiнчення довготермiнового вiдрядження або проходження дипломатичної служби, зазначеної в довiдцi МЗС України, до дати пред'явлення ТЗ для митного оформлення.

     При необхiдностi вирiшення питання про можливiсть звiльнення ТЗ вiд оподаткування посадова особа митного органу, яка здiйснює митне оформлення ТЗ, перевiряє вiдомостi та вiдмiтки в документах на вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України":

     постiйне проживання громадянина на територiї країни попереднього мiсця проживання не менше одного року (для iноземцiв та осiб без громадянства - з дати пiдтвердження факту постiйного проживання в країнi попереднього мiсця проживання до дати отримання посвiдки на постiйне проживання або до дати отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - з дати поставлення до дати зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України);

     перебування ТЗ у власностi громадянина не менше одного року з дати набуття права власностi на ТЗ до дати: для iноземцiв та осiб без громадянства - отримання посвiдки на постiйне проживання або отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України);

     перебування ТЗ на облiку в країнi постiйного мiсця попереднього проживання його власника не менше одного року (для iноземцiв та осiб без громадянства - з дати пiдтвердження факту постiйного проживання в країнi попереднього мiсця проживання до дати отримання посвiдки на постiйне проживання або до дати отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - з дати поставлення до дати зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України).

     4.2. Пiдтвердженням права на здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, згiдно з вимогами статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", є такi документи та вiдмiтки в них:

     пiдтвердження складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють нотарiальнi дiї в країнi її вiдкриття. Таке пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї у вiдповiднiй консульськiй установi України, що дiє у вiдповiдних країнах, якщо iнше не встановлено мiжнародним договором України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України;

     довiдка, видана Мiнiстерством закордонних справ України, за пiдписом першого заступника Мiнiстра закордонних справ України, а в разi його вiдсутностi - одного iз заступникiв вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, а також керiвника фiнансового пiдроздiлу Мiнiстерства закордонних справ України про суму коштiв, що виплачуються працiвникам дипломатичної служби України, якi перебували за кордоном у довгостроковому вiдрядженнi або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну;

     для громадян України, якi переселяються на постiйне мiсце проживання в Україну:

     а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон зi штампом "Постiйне проживання", проставленим й анульованим вiдповiдним пiдроздiлом мiграцiйної служби, або з вiдмiткою про анулювання напису "Постiйне проживання", засвiдченого гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина (для громадян України, якi ранiше виїхали за межi України тимчасово та подали клопотання про залишення на постiйне проживання за кордоном), та вiдмiтками про дату поставлення та зняття з постiйного консульського облiку, засвiдченими гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина або анульованою вiдмiткою про дату поставлення на постiйний консульський облiк, засвiдченою гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина;

     б) паспорт громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi (може бути вiдсутнiм при перетинi митного кордону України);

     для iноземцiв та осiб без громадянства, якi переселяються на постiйне мiсце проживання в Україну:

     а) паспортний документ iноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон з iммiграцiйною вiзою на постiйне проживання в Українi, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою України, та/або копiя дозволу на iммiграцiю в Україну;

     б) посвiдка на постiйне проживання в Українi (може бути вiдсутньою при перетинi митного кордону України);

     в) вiдмiтка у паспортному документi iноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон про наявнiсть дозволу на постiйне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.95 N 1074 (може бути вiдсутня при перетинi митного кордону України);

     для осiб, якi набули громадянства України за територiальним походженням:

     а) паспортний документ iноземця та особи без громадянства з вiдомостями, що пiдтверджують факт переселення на постiйне мiсце проживання в Україну (при перетинi митного кордону України);

     б) паспорт громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi (вiдсутнiй при перетинi митного кордону України);

     в) копiя паспортного документа iноземця та особи без громадянства з вiдомостями, що пiдтверджують факт переселення на постiйне мiсце проживання.


(пункт 4 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка