Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Скачати 459,14 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.01.2018
Розмір459,14 Kb.
1   2   3

IV. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту

     1. Пропуск через митний кордон України:

     1.1. У разi ввезення ТЗ, знятих з реєстрацiйного облiку у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав чи України, якщо ТЗ були зареєстрованi в таких органах, або нових ТЗ на митну територiю України з метою транзиту власник (уповноважена особа) пред'являють його митному органу для проведення митного огляду й подають оригiнали та ксерокопiї таких документiв:

     ВМД, заповнену вiдповiдно до заявленого митного режиму транзиту через митну територiю України;

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйних (технiчних) документiв на транспортний засiб (якщо вiн перебував на облiку в реєстрацiйному органi iноземної держави чи України) з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку, якщо такi документи видаються реєстрацiйним органом;

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання);посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо.

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи:

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     1.2. Заповнення й оформлення ВМД, подання потрiбних документiв на ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, здiйснюються згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами.

     1.3. Власнику або уповноваженiй особi разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, передається вiдповiдний примiрник ВМД, другий примiрник квитанцiї МД-1 (якщо така квитанцiя оформлювалась) i завiрена посадовою особою митного органу копiя Акта митного огляду транспортного засобу.

     1.4. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi ВМД, засвiдченої вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, яка здiйснила митнi процедури у пунктi пропуску.

     1.5. Електроннi копiї ВМД та у вiдповiдних випадках квитанцiї МД-1 не пiзнiше нiж протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     Контроль за виконанням зобов'язання про транзит ТЗ через митну територiю України здiйснюється вiддiлом контролю за доставкою товарiв митного органу вiдправлення.

     1.6. При вивезеннi ТЗ, увезеного з метою транзиту, особа, яка надала зобов'язання про транзит, подає митному органу документи на ТЗ i ВМД, оформлену при ввезеннi цього ТЗ, i копiю Акта митного огляду. У разi внесення грошової застави при ввезеннi ТЗ подається також другий примiрник квитанцiї МД-1.

     1.7. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у ВМД, реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ, а також проводить перевiрку за наявними в ЄАIС даними дотримання строку транзиту та приймає рiшення про можливiсть здiйснення пропуску ТЗ за межi митної територiї України.

     За вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу на зворотному боцi ВМД учиняє запис "Транзит, вивезення" i завiряє його вiдбитком ОНП i пiдписом.

     ВМД залишається в справах митного органу призначення та є пiдставою для зняття ТЗ з контролю.

     1.8. Протягом чотирьох годин з моменту пропуску ТЗ через митний кордон України при вивезеннi ТЗ за межi митної територiї України вповноважена посадова особа митного органу передає до ЄАIС iнформацiю про:

     дату вивезення;

     код пiдроздiлу, який здiйснив пропуск ТЗ, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;

     номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.

     2. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту:

     2.1. Контроль за виконанням зобов'язання про транзит здiйснюється митним органом, яким проводилося митне оформлення ТЗ при ввезеннi його на митну територiю України.

     2.2. Граничний строк транзиту ТЗ через митну територiю України не повинен перевищувати 10 дiб.

     3. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, зареєстрованих у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту:

     3.1. У разi ввезення громадянином-нерезидентом з метою транзиту на митну територiю України ТЗ, зареєстрованого у вiдповiдному реєстрацiйному органi iноземної держави, або ввезення з цiєю самою метою громадянином-резидентом ТЗ, зареєстрованого постiйно в цьому органi та який йому належить, що пiдтверджується вiдповiдним документом про право власностi на такий транспортний засiб та реєстрацiйним документом, декларування такого ТЗ здiйснюється в уснiй формi.

     3.2. Митний контроль за перемiщенням ТЗ, зазначених у пiдпунктi 3.1 пункту 3 цього роздiлу, здiйснюється згiдно з Технологiєю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення, затвердженою наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2008 за N 753/15444.


(пiдпункт 3.2 пункту 3 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3.3. Власнику або уповноваженiй особi передаються оригiнали технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.

V. Митний контроль i митне оформлення ТЗ, що тимчасово вивозяться за межi митної територiї України

     1. У разi тимчасового вивезення транспортного засобу, зареєстрованого у вiдповiдному пiдроздiлi ДАI МВС України, за межi митної територiї України декларування такого транспортного засобу здiйснюється в уснiй чи письмовiй формi (за бажанням власника такого транспортного засобу) або в письмовiй формi - на вимогу посадової особи митного органу.

     2. Митний контроль за перемiщенням транспортного засобу, зареєстрованого у вiдповiдному пiдроздiлi ДАI МВС України та який тимчасово вивозиться за межi митної територiї України, здiйснюється згiдно з Технологiєю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення, затвердженою наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2008 за N 753/15444.
(пункт 2 роздiлу V iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3. Власнику або уповноваженiй особi передаються оригiнали технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.

     4. Транспортний засiб, який тимчасово вивозиться за межi митної територiї України, повинен бути зареєстрований у вiдповiдному пiдроздiлi ДАI МВС України та повинен мати реєстрацiйнi документи, номернi знаки та розпiзнавальний знак держави, якi вiдповiдають чинним стандартам України та вимогам мiжнародної Конвенцiї про дорожнiй рух.VI. Митний контроль i митне оформлення ТЗ, що вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгу

     1. Пропуск через митний кордон України:

     1.1. У разi вивезення ТЗ за межi митної територiї України його власник або вповноважена особа здiйснює в установленому порядку декларування ТЗ i подає митному органу ВМД (крiм випадкiв, визначених у пунктах 2, 3, 6 - 10 частини другої статтi 250 Митного кодексу України), заповнену в установленому порядку, i такi документи та їх ксерокопiї:

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйнi (технiчнi) документи на ТЗ. Якщо транспортний засiб перебував на облiку в реєстрацiйному органi України з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку;

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо;

     довiдку про iдентифiкацiйний номер громадянина (за наявностi).

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи:

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     1.2. Заповнення й оформлення ВМД, подання потрiбних документiв на ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, здiйснюються згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами.

     1.3. Митне оформлення ТЗ проводиться вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, зi змiнами.

     1.4. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi оформленої ВМД.

     1.5. Електронна копiя ВМД передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     2. Особливостi митного контролю й митного оформлення ТЗ, що вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгу:

     2.1. Транспортний засiб, який вивозиться за межi митної територiї України для вiльного обiгу, повинен бути знятий з облiку в пiдроздiлах ДАI МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку транспортного засобу, i повинен мати реєстрацiйнi документи з вiдмiткою про зняття його з облiку, номернi знаки для разових поїздок i розпiзнавальний знак держави, якi

     вiдповiдають чинним стандартам України та вимогам мiжнародної Конвенцiї про дорожнiй рух.

     2.2. У разi вивезення ТЗ за межi митної територiї України у випадках, визначених у пунктах 2, 3, 6 - 10 частини другої статтi 250 Митного кодексу України, його власник або вповноважена особа здiйснює в установленому порядку декларування ТЗ i подає митному органу два примiрники митної декларацiї, заповненої в установленому порядку, i документи та їх ксерокопiї, визначенi в пiдпунктi 1.1 пункту 1 цього роздiлу.

     2.3. До пiдпункту 4.1 митної декларацiї, крiм iнших вiдомостей, уносяться такi данi про ТЗ:

     тип, марка та модель;

     колiр;

     рiк виготовлення та введення в експлуатацiю;

     iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна;

     об'єм двигуна (куб. см);

     найменування, номери й дати видачi документiв, на пiдставi яких здiйснюється митне оформлення ТЗ (документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження)); технiчних та реєстрацiйних документiв; паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном).

     2.4. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у митнiй декларацiї, реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевiрку факту зняття з облiку ТЗ у пiдроздiлах ДАI МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ, i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митного оформлення ТЗ.

     2.5. Власниковi ТЗ (уповноваженiй особi) разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, передається примiрник митної декларацiї. Другий примiрник митної декларацiї залишається в справах митного органу.

     2.6. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi оформленої в повному обсязi митної декларацiї. Завершення митного оформлення ТЗ засвiдчується в митнiй декларацiї вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу.

     2.7. Електронна копiя митної декларацiї негайно з моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     При цьому до електронної копiї митної декларацiї вносяться:

     данi про власника або вповноважену особу: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство (пiдданство), серiя й номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

     данi про ТЗ: тип, модель та марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

     найменування, номери й дати видачi документiв, що були пiдставою для здiйснення митного оформлення (документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (з правом розпорядження), реєстрацiйних (технiчних) документiв тощо);

     митний режим (вивезення);

     дата митного оформлення;

     код пiдроздiлу, який здiйснив митне оформлення ТЗ, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;     номер ОНП посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення ТЗ.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю

С.М.Сьомка

 
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка