Правила прийому до аспірантури інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України в 2017 році
Скачати 238,42 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір238,42 Kb.


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

Інституту підготовки кадрів

державної служби зайнятості України

в 2017 році
(додаток 1 до Правил прийому до ІПК ДСЗУ в 2017 році)

Київ – 2016І. Загальні положення

1.1. Правила прийому до аспірантури розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261. Правила прийому до аспірантури є додатком до Правил прийому до ІПК ДСЗУ в 2017 році (далі – Правила прийому).

1.2. Правила прийому до аспірантури діють з 01 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року.

1.3. В аспірантурі ІПК ДСЗУ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії (далі - здобувачі).

1.4. До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

1.5. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) та заочною формою навчання.

1.6. Нормативний строк підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Строки навчання в аспірантурі можуть бути меншими при виконанні особою відповідної освітньо-наукової програми та захисту дисертації до закінчення терміну навчання. Вчена рада ІПК ДСЗУ має право продовжити термін навчання в аспірантурі понад нормативний строк для завершення підготовки.

1.7. Вступники зараховуються до аспірантури на підставі конкурсного відбору за результатами вступних випробувань. Не допускається вступ до аспірантури поза конкурсом.


ІІ. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги

2.1. ІПК ДСЗУ оголошує прийом на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Перелік спеціальностей (спеціалізацій) та ліцензовані обсяги для освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в ІПК ДСЗУ встановлено ліцензією МОН України від 27 вересня 2016 року ЛВ № 000135 та є такими:


№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності (спеціалізації)

Ліцензійний обсяг (особи)

1.

05 Соціальні та поведінкові науки


051 Економіка

(спеціалізації:

Економіка та управління національним господарством;
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика);


15 осіб

2.

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

10 осіб

3.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

4.

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

10 осіб

2.2. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.


ІІІ. Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

3.1. Підготовка громадян України в аспірантурі ІПК ДСЗУ здійснюється:

- за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд);

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

3.1.1. За рахунок коштів Фонду за заочною формою навчання у разі успішного складання вступних випробувань мають право здобувати ступінь доктора філософії в аспірантурі ІПК ДСЗУ працівники системи державної служби зайнятості. Такі особи надають до приймальної комісії направлення на навчання від відповідних органів – Державної служби зайнятості України (Центрального апарату), обласних, Київського міського центрів зайнятості, ЦПТО та ІПК ДСЗУ.

3.1.2 Відбір осіб на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до постанови Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про використання коштів Фонду для забезпечення потреб виконавчої дирекції та її робочих органів у кваліфікованому персоналі» від 21.07.2011 №277 (зі змінами) та Наказу Державного центру зайнятості «Про заходи щодо поліпшення кадрового забезпечення» від 03.06.2015 №125 зі змінами.

3.2. Підготовка в аспірантурі іноземців та осіб без громадянства здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

3.3. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. Договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.ІV. Перелік документів для вступу до аспірантури

4.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

1) заяву;

2) копії диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього;

3) список опублікованих наукових статей і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (спеціалізацією), ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи, авторських свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з обраної спеціальності (спеціалізації). Реферат подають на паперових та електронних носіях;

4) відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці вступника або реферат з рекомендованою оцінкою;

5) направлення на навчання – для працівників системи державної служби зайнятості;

6) копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;

7) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, у якій працює вступник;

8) копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

9) копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

4.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства додатково надають:

- копію визнаного Міністерством освіти і науки України диплома про вищу освіту (за наявності);

- копію документа про народження.


VІ. Порядок прийому заяв та документів

5.1. Вступники особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до ІПК ДСЗУ (далі – заява) в паперовій формі до приймальної комісії. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію), форму навчання, надають згоду на збір та обробку персональних даних.

5.2. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто паспорт, диплом про вищу освіту та додаток до нього.

5.3. У разі зарахування до аспірантури на денну форму навчання вступник особисто подає трудову книжку (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.

5.4. Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

5.5. Заява та інші документи обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.6. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить приймальна комісія на підставі поданих документів, відгуку майбутнього наукового керівника на наукові праці або реферат з оцінкою.

5.7. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру:

- у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених цими Правилами прийому;

- у зв’язку з поданням недостовірних даних.
VІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

6.1. Порядок роботи приймальної комісії до аспірантури: понеділок – п’ятниця з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.).

6.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

10 березня

15 вересня

Закінчення прийому заяв і документів

8 квітня

6 жовтня

Строки проведення вступних випробувань

18 – 27 квітня

16 – 25 жовтня

Термін оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

3 травня

1 листопада

Терміни зарахування вступників

до 10 травня

до 7 листопада

6.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністями 053 Психологія, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії

І етап

Початок прийому заяв та документів

15 вересня


Закінчення прийому заяв і документів

6 жовтня

Строки проведення вступних випробувань

16 – 25 жовтня

Термін оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

1 листопада

Терміни зарахування вступників

до 7 листопада

6.4. Наукові праці або реферат для його розгляду передбачуваним науковим керівником подається не пізніше 10 днів з останньої дати прийому документів.І. Зміст, форма вступних випробувань та конкурсного відбору

7.1. Вступні випробування до аспірантури ІПК ДСЗУ складаються з:

1) презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника щодо наукових праць, авторського свідоцтва або реферату за обраною спеціальністю (спеціалізацією);

2) вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми освітнього рівня магістра з відповідної спеціальності;

3) вступного іспиту з англійської мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».

7.2. Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: «незадовільно» (2 бали), «задовільно» (3 бала), «добре» (4 бала), «відмінно» (5 балів).

7.3. Конкурсний бал розраховується як сума балів за результатами трьох вступних випробувань. Оцінка «незадовільно» з будь-якого вступного випробування та оцінка «задовільно» за іспит зі спеціальності є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань. Прохідним є отримання оцінок (балів) не менше ніж:

- «задовільно» (3 бали) – за презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень;

- «добре» (4 бали) – за іспит зі спеціальності;

- «задовільно» (3 бали) – за іспит з англійської мови.

7.4. Рекомендації з підготовки реферату та оформлення презентації дослідницької пропозиції розробляють і затверджують відповідні кафедри ІПК ДСЗУ, що здійснюють прийом до аспірантури.

7.5. Вступні іспити проводяться відповідно до програм вступних випробувань, що розробляються відповідними кафедрами та затверджуються Вченою радою ІПК ДСЗУ.

7.6. Рекомендації з підготовки реферату та оформлення презентації, програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційному сайті ІПК ДСЗУ до початку прийому документів.

7.7. Вступні іспити проводяться у письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який затверджується Ректором ІПК ДСЗУ та оприлюднюється на інформаційному стенді аспірантури та веб-сайті Інституту не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів.

7.8. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ІПК ДСЗУ протягом одного календарного року.

7.9. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором ІПК ДСЗУ. До складу предметних комісій включаються доктори наук та доктори філософії зі спеціальності (кандидати наук), які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

7.10. До складу предметних комісій можуть бути включені також представники наукових установ, з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів.

7.11. Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, не зарахованих на навчання, зберігаються протягом одного року.


ІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

8.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за спеціальностями з урахуванням конкурсних балів і впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

8.2. При однаковому конкурсному балі право першочергового зарахування надається особам, які мають:

- вищий середній бал додатку до диплому;

- більшу кількість наукових статей у фахових виданнях за обраною спеціальністю;

- більшу кількість патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю.

8.3. Списки вступників, рекомендованих до зарахування оприлюднюються на інформаційному стенді аспірантури та веб-сайті Інституту.
ІХ. Зарахування до аспірантури

9.1. Накази про зарахування на навчання видаються Ректором ІПК ДСЗУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді аспірантури і веб-сайті ІПК ДСЗУ.

9.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.

Вступники можуть бути відраховані за власним бажанням, про що видається відповідний наказ.

На звільнені при цьому місця до початку навчальних занять може проводитись додаткове зарахування наступних за рейтингом вступників.

9.3. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом Ректора призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантом), а для наукового керівника – доктора філософії – 3 осіб.

На здійснення наукового керівництва одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження.

Рішенням Вченої ради одному аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

9.4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ.
Х. Особливості прийому до аспірантури іноземців та осіб без громадянства

10.1. До ІПК ДСЗУ приймаються іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, та мають документи про вищу освіту, які підтверджують наявність відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або ступеня. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

10.2. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою ІПК ДСЗУ рішення про визнання його диплому.

10.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії іноземців та осіб без громадянства проводиться упродовж року.

10.4. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються зі співбесіди зі спеціальності та з мови навчання.
ХІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

до аспірантури

Досягається за рахунок інформування громадськості про:

- перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури;

- ліцензований обсяг за кожною спеціальністю;

- вартість навчання за спеціальностями;

- список вступників до аспірантури;

- програми вступних випробувань;

- графіки проведення вступних випробувань;

- список зарахованих осіб.

Інформація розміщується на інформаційному стенді аспірантури та офіційному веб-сайті ІПК ДСЗУ.

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка