«Право на свободу пересування та обов ’ язку реєстрації місця проживання»Скачати 138,21 Kb.
Дата конвертації29.06.2018
Розмір138,21 Kb.


Ватутінське міське управління юстиції

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Ватутінського

міського управління

юстиції Черкаської області

_____________В.В.Радченко

«09» жовтня 2015 року

Розяснювальна брошура

на тему:
«Право на свободу пересування та обовязку реєстрації місця проживання»Ватутіне,

2015

Свобода пересування і право на вибір місця проживання, вперше було передбачене статтями 13 і 14 Загальної декларації прав людини, згідно з якими кожна людина має право на свободу пересування і обрання собі місця проживання в межах кордонів кожної держави, право залишати будь-яку країну, включаючи також її власну, і повертатися до своєї країни, право шукати притулок від переслідувань (за винятком таких, які викликані вчиненням неполітичного злочину або діяннями, що суперечать цілям і принципам ООН) в інших країнах і користуватися цим притулком. Відповідно до ст. З Протоколу № 4 до Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, жодна людина не може бути позбавлена права в'їзду на територію держави, громадянином якої вона є.

Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні - це конституційне право кожної особи, яка на законних підставах перебуває на території України.

У ст. 33 Конституції України закріплено, що держава гарантує особі свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Зміст вказаної статті полягає в можливості, що надається і охороняється державою, вільно пересуватися та вибирати місце проживання чи перебування без обмежень. Свобода пересування — це зміна місця перебування, у тому числі проживання. Держава визнає і зобов'язується охороняти право людини на свободу пересування, що спрямоване на створення гарантій проти невиправданого обмеження можливостей людини переміщатися по території країни, а також виїжджати за її межі та повертатися до неї.

З цим конституційним правом тісно пов'язана реалізація багатьох конституційних прав і свобод особи та громадянина, наприклад, право власності й спадкування (ст. 41 Конституції України), право на працю (ст. 43 Конституції України), право на відпочинок (ст. 45 Конституції України), право на житло (ст. 47 Конституції України), права на охорону здоров'я і медичну допомогу (ст. 49 Конституції України) тощо.

Свобода пересування та вільний вибір місця проживання гарантовані Конституцією України і забезпечені Законом України від 11 грудня 2003 року № 1382-ІV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі - Закон).

Відповідно до названого Закону складовими свободи пересування та вільного вибору місця перебування є два самостійних права: на свободу пересування та на вільний вибір місця проживання чи перебування.Свобода пересування - право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

Зміст права на вільний вибір місця проживання чи перебування полягає у праві громадянина України, а також іноземця й особи без громадянства, які на законних, підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної одиниці, на території якої вони хочуть проживати чи перебувати.

Виокремлення у Законі права на вибір місця перебування є значно ширшим за своєю суттю, ніж гарантовано Конституцією України та закріплено в міжнародно-правових документах.

У даному випадку місце перебування слід розглядати в широкому й вузькому значеннях. У широкому значенні — це будь-яке місце перебування особи в межах території України, а ним може бути й місце проживання та інші місця. У вузькому — це тимчасове місце проживання. Поняття «місце перебування» закріплено в Законі у вузькому значенні. Тимчасовий фактор проживання і є критерієм розмежування цих понять.
Суб'єктами права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання відповідно до ст. 1 Закону є громадяни України, а також іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до їх прав і свобод, передбачених Конституцією України, законами чи міжнародними договорами України.

Законними підставами перебування на території України є (ст. 5 Закону) : • для громадян України — належність до громадянства України;

 • для іноземців та осіб без громадянства — реєстрація на території України, паспорт, документ або наявність посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні, або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.


Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

Процедура реєстрації місця проживання та місця перебування осіб в Україні регулюється Порядком реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 листопада 2012 року № 1077 (далі - Порядок).Реєстрація місця проживання або місця перебування особи - це внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції.
Відомості про місце проживання та місце перебування особи вносяться до (п. 1.2. Порядку):

 • паспорта громадянина України;

 • тимчасового посвідчення громадянина України;

 • посвідки на постійне проживання;

 • посвідки на тимчасове проживання;

 • посвідчення біженця;

 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

 • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

 • довідки про звернення за захистом в Україні.


Для реєстрації особа або її законний представник подає наступні документи (ст. 6 Закону):

 • письмову заяву;

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України;

 • квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

 • талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

 • документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;

 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).


У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу законного представника;

 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.

Облік громадян України, які проживають за межами України, ведеться закордонними дипломатичними установами України в установленому Міністерством закордонних справ України порядку.

У разі зміни адреси житла в межах адміністративно-територіальної одиниці особа або її законний представник повинні письмово повідомити про це орган реєстрації протягом 10 днів.

Надання органами реєстрації відомостей про місце проживання або місце перебування особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.

Ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні (далі - реєстраційний облік) здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України (далі – ДМС України) та адресно-довідковими підрозділами територіальних органів ДМС України з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

Реєстраційний облік ведеться у межах обслуговування адміністративно-територіальної одиниці відповідного адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України або територіального підрозділу ДМС

У територіальному підрозділі ДМС України картотеки складаються з відомостей про реєстрацію у формі картки реєстрації особи та адресної картки, а в адресно-довідковому підрозділі територіального органу ДМС України - талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання особи.

Картотеки повинні зберігатися в окремому приміщенні адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України або територіального підрозділу ДМС України у спеціальних шафах.


Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі (п.3.1. Порядку) :


 • заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яка подається особою або її законним представником;
 • судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 • свідоцтва про смерть;
 • паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку.


А також інших документів, які свідчать про припинення:

- підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства. Інформація територіального органу ДМС України або територіального підрозділу ДМС України, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи посвідки на постійне проживання в Україні;

- підстав для проживання або перебування особи на обліку у закладі/установі (повідомлення про припинення підстав для проживання/перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту);

- підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).


Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про зняття з реєстрації місця проживання особисто. За заявою особи зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання.
Свободу пересування відповідно до ст.12 Закону може бути обмежено:


 • у прикордонній смузі;

 • на територіях військових об'єктів;

 • у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом;

 • на приватних земельних ділянках;

 • на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан;

 • на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності.


Свобода пересування обмежується щодо:

- осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або позбавленням волі;

- осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

- осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом;

- осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню;

- осіб, які звернулися за наданням їм статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України;

- осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань;

- іноземців, які перебувають у складі військових іноземних підрозділів і які мають статус військового.
Встановлені законодавством обмеження у здійсненні свободи пересування та вільного місця перебування зумовлені необхідністю забезпечити безпеку України, охорону громад, порядку, охорону здоров'я, захист прав і законних інтересів її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.

Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових та службових осіб з питань свободи пересування та вільного вибору місця перебування, реєстрації місця проживання чи місця перебування особи можуть бути оскаржені в установленому законом порядку. Особи, винні у порушенні вимог закону, несуть юридичну відповідальність.
Список використаних джерел:


 1. Науково – практичний коментар до Конституції України.

 2. Закон України від 11 грудня 2003 року № 1382-ІV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

 3. Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 листопада 2012 року № 1077.

 4. Загальна декларація прав людини.


Ватутінське міське

управління юстиції
Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка