Про реалізацію І етапу дослідно-експерементальної діяльної роботи в Навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»Сторінка1/8
Дата конвертації28.11.2017
Розмір3,85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Про реалізацію І етапу

дослідно-експерементальної діяльної роботи в

Навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі

з проблеми «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища»

Відділ освіти Іваничівської районної державної адміністрації

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра кафедри теорії та методики викладання шкільних дисциплін

Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища

Матеріали І етапу дослідно-експерементальної роботи

Смт Іваничі

У збірці опубліковано матеріали І етапу дослідно- експериментальної діяльності з проблеми «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища»


Рецензенти:Ясінська Н.В., завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних дисциплін ВІППО, кандидат педагогічних наук

Миць М.Я., доцент завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних дисциплін ВІППО, кандидатісторичних наук

Упорядник: Маймура М.С., заступник директораНВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі з навчально-виховної роботи
Рекомендовано до друку науково-методичною радою з дослідно-експерементальної роботи з теми «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища» (протокол № 1 від 03 вересня 2015р.)
Зміст

Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи

«Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра

в умовах інноваційного освітнього середовища» ….…………… 6

Програма І (діагностико-концептуального) етапу

дослідно-експериментальної роботи …………………………………… 11

ПРОГРАМА проведення дослідно-експериментальної роботи …… 13

Склад науково-методичної ради ……………………………………….. 17

ПОЛОЖЕННЯ про експериментальний загальноосвітній

навчальний заклад …………………………………………………… 20

Маймура М.С. Концепція розвитку НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів

№1-гімназія» смт.Іваничі на 2015 -2020 роки з теми «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного

розвитку освітнього середовища»……………………………………… 29

Завадська Ж. Є. Модель випускника школи-гімназії ………………. 43

Павлюк О. Г.Робота вчителів початкових класів щодо формування

в школярів потреби саморозвитку та самовдосконалення…………… 48Миць М.Я. Формування громадянської компетентності учнів як одне

з найважливіших завдань навчально-виховного процесу в школі …. 51Новосад О.В. Виховання громадянської компетентності школярів,

як складовий чинник становлення інноваційної особистості ……… 55Лойко Л.А. Трикутник партнерства: педагоги, батьки, діти ……… 60

Данилюк І.В. Метод проектів як засіб підвищення ефективності та

якості уроку інформатики …………………………………………… 63Савицька О.Я. Дослідноексперементальна діяльність

школи-гімназії за матеріалами соціологічного дослідження………… 68Глосарій …………………………………………………………………. 71

Заявка

на проведення дослідно-експериментальної роботи «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища»

Актуальність дослідження. Складні соціальні та економічні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, справляють істотний вплив на процеси соціалізації і разом з тим наочно демонструють обмеженість традиційних, уніфікованих освітніх систем, що формують стандартний, переважно технократичний тип особистості. Модернізація вітчизняної освіти вимагає іншого, гуманістичного осмислення та практичного використання внутрішнього потенціалу людини, що опинилася в нових конкуруючих обставинах, зміненому соціально-економічному середовищі.

Актуальність формування конкурентоспроможної особистості школяра полягає в тому, що розвивається ринок праці і «ринок особистостей», пред'являючи до підростаючого покоління високі вимоги. У всіх сферах діяльності все більшого значення набувають такі якості, як соціальна відповідальність, адекватне сприйняття і мобільне реагування на нові фактори, самостійність і оперативність у прийнятті рішення, готовність до демократичного спілкування, соціально активної дії, включаючи захист своїх прав, здатність швидко адаптуватися до нових умов та інші якості, що визначають конкурентоспроможність особистості.

Конкурентоспроможність - соціально орієнтована система здібностей, властивостей і якостей особистості, що характеризує її потенційні можливості в досягненні успіху в навчанні, професійній та непрофесійній життєдіяльності, що визначає адекватне індивідуальне поводження в динамічно змінюваних умовах, забезпечує внутрішню впевненість у собі, гармонію з собою і навколишнім світом. Для формування таких соціально орієнтованих якостей особистості необхідні нові, інноваційні по своїй сутності умови, які в традиційно функціонуючій системі шкільної освіти створити не вдається. Сьогоднішнім школярам в недалекому майбутньому належить прийняти на себе весь тягар проблем, які необхідно вирішувати в сучасному українському суспільстві .

Актуальність проблеми, необхідність теоретичного та практичного обґрунтування досвіду діяльності навчального закладу з проблеми і зумовило вибір теми дослідно-експериментальної роботи: «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища».

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес у школі - гімназії.

Предмет дослідження: моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища.

Мета експериментального дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов створення інноваційного освітнього середовища для моделювання конкурентоспроможної особистості школяра.

Завдання дослідження:

1.Здійснити аналіз стану проблеми дослідження в педагогічній теорії та практиці. .

2.Розробити модель конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища.

3. Встановлювати і підтримувати зв'язки школи, сім'ї, позашкільних закладів та культурних установ, налагодити співробітництво для реалізації мети проекту.

4. Розробити відповідну програму роботи з педагогами.

5.Розробити методичні рекомендації щодо моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища.
Теоретико-методологічна основа дослідження.

У дослідженні будуть використані основні положення Конституції України, Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державні освітні стандарти.

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці щодо: за умов трансформації українського суспільства особливої значущості набувають питання формування в молоді нових життєвих стратегій, компетентностей, конкурентоспроможності, посилення гнучкості та мобільності поведінки.

Увага вчених спрямована на вивчення сутності та змісту компетентнісного підходу, конкурентоспроможності, розроблення шляхів і засобів формування і розвитку укомпетентностей в школярів ( В. Адольф, Ю.Варданян, Б.Гершунський, С. Гончаренко, О.Савченко, О.Пометун, Г.Сухобська, Л.Мітіна, Н.Остапчук тощо).

База дослідження: НВК« ЗОШ І - III ступенів №1 - гімназія» смт Іваничі

Методи дослідження:

- аналіз наукової літератури та нормативних документів з проблеми дослідження;

- педагогічне спостереження;

- емпіричні (бесіда, анкетування, опитування, тести, самооцінка);

- прогностичні (моделювання, прогнозування);

- праксиметричний ( аналіз передового педагогічного досвіду);

- констатувальний, формувальний і контрольний види педагогічного експерименту;

- статистичні (математична обробка кількісних даних). Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища.

Теоретичне і практичне значення дослідження полягає в : -теоретичному обґрунтуванні моделі конкурентоспроможної особистості школяра та створення інноваційного освітнього середовища для її формування;

- розробці методичних рекомендацій щодо моделювання конкурентоспроможної особистості школяра, в умовах інноваційного освітнього середовища.

- можливості використання матеріалів дослідження педагогічною та батьківською громадськістю.

Термін проведення експерименту: вересень 2014 р. - серпень 2019р. Етапи дослідження :

I етап (вересень 2014 р. - серпень 2015р) - діагностико - концептуальний.

II етап (вересень 2015 р. - серпень 2018р.)- формувальний

III етап (вересень 2018 р. - серпень 2019 р.) - узагальнювальний
Автор ініціативи: Шевчик Марія Семенівна.

Місце роботи: НВК« ЗОШ І - III ступенів №1 - гімназія» смт Іваничі

Посада: директор Кваліфікаційна категорія: вища.

Педагогічне звання: вчитель-методист, «Відмінник освіти», «Заслужений вчитель України»

Контактний телефон: 0673327442

Науковий керівник: Ясінська Наталія Василівна

Місце роботи: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. Посада: завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук. Наукове звання: доцент

Науковий консультант: Миць Мар'яна Ярославівна

Посада: доцент.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Місце роботи: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Відповідальні виконавці: Світницька Наталія Михайлівна, заступник директора з науково - методичної роботи НВК « ЗОШ І - III ступенів №1 -гімназія» смт Іваничі.

Науково-методичне забезпечення. Експериментальна робота здійснюється в рамках наукової теми кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів «Розвиток фахової компетентності педагогів в контексті модернізації змісту освіти».

Фінансове забезпечення. Фінансування дослідно-експериментальної діяльності здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, спеціальних коштів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Директор школи-гімназії М.Шевчик


ПРОГРАМА

І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи

« Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах

інноваційного освітнього середовища» на базі НВК « ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 - гімназія» смт Іваничі

Строки виконання: вересень 2014р.– серпень 2015р.


з/п

Зміст роботи

Терміни

виконання

Очікувані

результати

Відповідальні

1.

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи.

Вересень 2014р.

Наукове обґрунтування, визначення проблем та основних напрямів дослідно-експериментальної роботи.

Шевчик М.С.,

Світницька Н.М.
2.

Створення ініціативної групи з питань організації дослідно-експериментальної роботи.

Вересень 2014р.

План роботи ініціативної групи.

Шевчик М.С.,

Світницька Н.М.
3.

Розробка документів дослідно-експериментальної роботи: заявки, програми, програми І етапу (діагностико-концептуального).

Вересень 2014 р.

Заявка, програма дослідно-експериментальної роботи, програма І етапу.

Шевчик М.С.,

Світницька Н.М.,

Ясінська Н.В.


4.

Вивчення нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

Вересень 2014 р.

Перелік нормативних документів.

Шевчик М.С.,

Світницька Н.М.,

Ясінська Н.В.


5.

Проведення аналізу теоретичних положень досліджуваної теми в науковій та педагогічній теорії і практиці.

Вересень – жовтень 2014 р.

Каталог літератури з проблеми дослідно-експериментальної роботи.

Світницька Н.М.,

Ясінська Н.В.6.

Формування науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи.

Вересень – жовтень 2014 р.

Список членів науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи.

Шевчик М.С.,

Світницька Н.М.
7.

Розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи щодо моделювання конкурентоспроможної особистості школяра.

Листопад – грудень 2014 р.

Визначення структурних елементів моделі інноваційного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу щодо моделювання конкурентоспроможної особистості школяра.

Світницька Н.М.

Ясінська Н.В.8.

Проведення діагностики готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи в експериментальному режимі.

Січень 2015 р.

За підсумками діагностики внесення змін до методичної роботи з вчителями.

Савицька О. Я., Пашко Л.В.

9.

Аналіз стану освітнього середовища школи щодо моделювання конкурентоспроможної особистості школяра..

Січень 2015 р.

SWOT-аналіз.

Зведений аналіз результатів опитування учнів.Савицька О. Я. Пашко Л.В.

10.

Проведення педагогічної ради за темою «Зміст діяльності педагогічного колективу щодо моделювання конкурентоспроможної особистості школяра.»

Лютий 2015 р.

Рішення педагогічної ради.

Шевчик М.С.,

Ясінська Н.В.11.

Формування творчих груп за темою дослідно-експериментальної роботи.

Лютий 2015 р.

Плани роботи.

Світницька Н.М.


12.

Розробка моделі конкурентоспроможної особистості школяра.

Лютий – березень 2015 р.

Модель компетентної особистості школяра.

Світницька Н.М.,

Ясінська Н.В.13.

Підведення підсумків І етапу дослідно-експериментальної роботи.

Червень 2015 р.

Звіт.

Світницька Н.М.,

Ясінська Н.В.14.

Розробка змісту та проекту програми формувального етапу експерименту.

Червень 2015 р.

Проект програми проведення формувального етапу експерименту.

Світницька Н.М.,

Ясінська Н.В.Каталог: img -> articles -> file
file -> Районний семінар учителів іноземної мови метод мовного портфоліо
file -> Самоосвіта вчителів української мови та літератури
file -> Презентація досвіду роботи учителя англійської мови нвк “зош І-ІІІ ступенів №1 – гімназія” смт іваничі гуліти майї олегівни
file -> Дієприкметник презентація- посібник учителя української мови та літератури Бенев’ят Н. Г. Мета уроку : актуалізувати опорні знання з теми “ Дієприкметник”, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, навики самостійної роботи
file -> Павловича Анатолія Афанасійовича Загальні відомості про вчителя
file -> Освіта Вища педагогічна, Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки (1987р.)
file -> Стаж педагогічної роботи 24 роки Загальні відомості
file -> Урок -рольова гра «аукціон» Тема. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язання задач


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка