Про вивчення української та рідних мов і літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
Скачати 356,95 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір356,95 Kb.
Про вивчення української та рідних мов і літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", Концепції профільного навчання у старшій школі, починаючи з 2010-2011 навчального року, в загальноосвітніх навчальних закладах України запроваджується профільне навчання, головною метою якого є створення умов для подальшого професійного самовизначення учнів, формування адекватного уявлення про свої можливості та уподобання.

Головним завданням профільної мовної і літературної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин є розширення та поглиблення знань з відповідного предмету, удосконалення мовленнєвої та загальної культури, засвоєння навичок самостійної дослідницької діяльності в галузі професійного вибору.

Вивчення української та рідних мов і літератур на профільному рівні має забезпечити учнів можливістю оволодіти уміннями аналізувати, співставляти, класифікувати мовні та літературні факти та явища, оцінювати їх з точки зору нормативності та відповідності до ситуації спілкування; надавати історичні коментарі; використовувати отримані знання у особистісному мовленнєвому спілкуванні.

Вивчення української та рідних мов і літератур в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин здійснюватиметься за такими рівнями:рівень стандарту, що передбачає обов'язковий мінімум змісту навчального матеріалу з української та рідних мов і літератур, обумовлений Державними стандартами базової і повної середньої освіти ( наприклад, рідна мова і література у профільних класах природничо-математичного або технологічного напрямів);

академічний рівень, який включає достатній обсяг змісту навчального матеріалу для подальшого вивчення української та рідних мов і літератур у вищих навчальних закладах (наприклад, рідна мова і література в профільних класах суспільно-гуманітарного або художньо-естетичного напрямів);профільний рівень, спрямований на поглиблене вивчення цих курсів (філологічний напрям).

Курси за вибором поглиблюють та розширюють вивчення профільних предметів.
У 2010-2011 навчальному році вчителі-словесники у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин працюватимуть за чинними Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 05.02.2009 № 66, а у 10-11 класах старшої профільної школи відповідно до змінених Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН України від № .

У 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можна використовувати варіанти навчальних планів, доведених до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 року № 1/9-321. За цими варіантами можуть складатися робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, де передбачено вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини).

У 5-9 класах навчальні програми та підручники з української мови і літератури та рідних мов і літератур залишаються чинними. Зміст навчальних програм з цих предметів у 10 класі старшої профільної школи збережений.

Проводиться відповідна корекція змісту навчальних програм для 11класів, за яким вчителі будуть працювати з 1 вересня 2011 року. З цими змінами вчителі-словесники будуть ознайомлені пізніше.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.07.2010 № 666 змінено назву шкільного навчального предмета "Зарубіжна література" на "Світова література".
Навчання державної мови в системі профільної освіти посідає особливе місце з огляду на універсальну необхідність належного володіння нею всіма учнями і випускниками незалежно від їх майбутньої спеціалізації.

Вивчення української мови у 10-их класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською, польською та кримськотатарською мовами на рівні стандарту здійснюватиметься за програмою «Українська мова», для 5-11 класів знз з навчанням російською мовою (авт. Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005); академічний рівень української мови - за програмою «Українська мова" для 10-11 класів знз з навчанням російською мовою (авт Н.В.Бондаренко, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко, С.В.Кос"янчук. -Київ: вид-во «Грамота», 2010).

Вивчення систематичного курсу української мови закінчується в основній школі, тому головним завданням старшої школи стає забезпечення якісно вищого рівня володіння мовою на основі раніше здобутих і нових знань.

У 10-ому класі посилюються вимоги до якісних характеристик учнівського висловлювання, його змісту й мовного оформлення. Основним завданням стає системне опрацювання норм сучасної української літературної мови.

Значну увагу в 10-ому класі в навчальній програмі з української мови рівня стандарту приділено стилістичним можливостям одиниць різних мовних рівнів, робота над якими сприятиме вдосконаленню усного й писемного мовлення учнів. Окрім того, передбачено роботу з піднесення культури мовлення учнів, що дасть змогу вдосконалити уміння вільно оперувати мовними знаннями, зробити мовлення більш унормованим, точним, стилістично диференційованим.

Теоретичний матеріал програми передбачає його засвоєння на основі зв’язних текстів різної тематики. Система комплексних завдань на основі тексту дає змогу повторювати вивчений раніше теоретичний матеріал і вдосконалювати набуті попередні практичні уміння й навички.

В основу навчальної програми з української мови академічного рівня також закладено текстоцентричну концепцію вивчення державної мови.

Зміст навчання у 10-ому класі становлять культура мови і стилістика. Між цими розділами науки існує тісний органічний взаємозв’язок. Культура мови розглядається, по-перше, з мовними нормами, що забезпечують правильність мовлення, і, по-друге, стилістичними нормами, які визначають його комунікативну доцільність.

Десятикласники будуть системно опановувати якісні ознаки культури мовлення, починаючи з відповідності нормам сучасної української літературної мови. Оволодіння нормами літературної мови має здійснюватися на основі актуалізації знань, умінь і навичок, здобутих учнями в основній школі

Задля створення предметної змістової бази для мовленнєвої діяльності десятикласників, унормування їхнього мовлення і роботи над стилістичною довершеністю висловлювання в програму академічного рівня введено розділ «Стилістика тексту». Його призначення – ознайомити учнів з основними поняттями стилістики, розвивати вміння бачити в тексті стилістичні недоліки, розкривати закономірності творення досконалого висловлювання. У змісті розділу передбачено аналіз змісту текстів, їхньої будови і мовного оформлення; з’ясування взаємообумовленості кількісних і якісних характеристик тексту; конструювання текстів; виявлення порушень стилю в текстах, їх редагування та ін.

При цьому велика увага приділяється розвиткові здатності застосовувати сформовані компетентності для розв’язання навчальних і життєвих завдань, умінню користуватися мовою як важливим інструментом професійного самовизначення та допрофесійної підготовки.

Реалізуючи мовленнєву змістову лінію програми, вчителі вдосконалюватимуть уміння десятикласників слухати і розуміти; читати тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення із застосуванням різних стратегій читання; створювати усні висловлювання, вести телерепортаж, брати і давати інтерв’ю, говорити по телефону, дискутувати; робити тематичні виписки, конспектувати, складати тези, тексти виступів, повідомлень; писати перекази, твори, нариси на основі життєвих вражень, етюди в художньому стилі, відгуки про твори мистецтва, оформляти ділові папери, редагувати.

Особливе місце в програмі займають питання перекладу, який вважається специфічним видом мовленнєвої діяльності. Вчителям слід зосередити увагу на перекладі речень зі складними випадками слововживання, редагуванні неправильно або неточно перекладених речень і текстів.

Вивчення української мови в 10-их класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою здійснюватиметься на рівні стандарту за навчальною програмою "Українська мова" для 5-11 класів (за ред. Ю.В.Герцога. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2005).; на академічному рівні – "Українська мова", для 10-11 класів (автори Є.Е.Борисова, К.М.Лавер, К.В. Рінгер. – Львів: видавництво "Світ", 2010 зі змінами до неї).

Навчальна програма з української мови академічного рівня поглиблює знання та ставить за мету удосконалити комунікативно-мовленнєві уміння учнів, передбачає також підвищення рівня культури мовлення; розвиток умінь конспектувати, писати тези, реферати, доповіді, готувати повідомлення, аналізувати художній текст; ознайомлює з правилами ведення дискусії, полеміки, публічного мовлення. У програмі збільшується кількість годин на вивчення мовних явищ, які є важкими для розуміння учнями угорської національності, а також на реалізацію мовленнєвої лінії. Зміст програми з української мови дібрано з орієнтацією на програмовий матеріал програми з рідної (угорської) мови.

Вивчення української мови будується з урахуванням міжпредметних зв'язків, що буде сприятиме поглибленому розумінню граматики, розширенню кругозору учнів, розвитку в них умінь застосовувати суміжні знання з інших предметів. Звертається увага і на порівняння мовних явищ української та угорської мов.

Програма передбачає роботу над розвитком мовлення учнів. Цьому має сприяти словникова робота, завдяки якій учні зможуть правильно та вільно висловлюватися, практично засвоювати українську мову. Окрім того, лексичний запас учнів може збагачуватися завдяки виконанню різних творчих завдань, завдань на переклад, ознайомлення зі словотвором різних частин мови, прилучення дітей до читання текстів українською мовою тощо.

Обов'язковим компонентом зв'язного мовлення є культура мовлення, яка передбачає точне слововживання, чітку побудову речень, логічний зв'язок між ними у тексті, правильну вимову й грамотне написання висловлюваного.

Розподіл годин між темами в кожному класі орієнтовний і вчителеві надається право змінювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми залежно від загальної підготовки учнів або необхідності вивчати теми, що мають істотні розбіжності з аналогами в рідній мові та потребують належної уваги.


Вивчення української мови в 10-му класі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською та молдовською мовами здійснюватиметься на рівні стандарту за навчальною програмою "Українська мова" для 5-11 класів ( за ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2005).; на академічному рівні – "Українська мова" для 10-11 класів (авт. Н.Д.Бабич, С.С.Тодорюк, К.Г.Джука. – Львів: вид-во "Світ", 2010).

На рівні стандарту у 10 класі закріплюються і поглиблюються знання з фонетики, лексикології, словотвору і будови слова та морфології. Приділяється значна увага систематизації і повторенню вивченого в попередніх класах.

У програмі з української мови академічного рівня систематизація та повторення дається на більш високому рівні узагальнення. Вивчення цього курсу передбачається шляхом укрупнених, логічно завершених частин, які органічно поєднують теоретичний матеріал з розвитком культури мовлення. Складність та обсяг матеріалу відповідає віковим можливостям учнів, тобто забезпечується особистісна зорієнтованість на можливості кожного з них.

Особлива увага приділена роботі над творенням власних текстів різних стилів і жанрів, на розвиток і вдосконалення індивідуального усного і писемного мовлення, зокрема, оформленню текстів ділових документів; виробленню навичок культури спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Звертається значна увага на міжпредметні зв’язки з українською літературою, історією України, іншими дисциплінами тощо.
Для посилення знання державної мови необхідно і надалі передбачати певний відбір змісту, методів, організації роботи не тільки на предметних уроках, а також на уроках української мови, приділяючи увагу до спеціальної лексики, термінології, стилів, що використовується на уроках з природничо-математичного циклу предметів та інших предметів гуманітарного циклу (див. лист від 28.08.09 № 1/9-581 до Методичних рекомендацій щодо застосування елементів двомовного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин).
Вивчення російської мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою буде здійснюватися на рівні стандарту за навчальною програмою «Російська мова» для 5-11 класів (за ред. Н.Г.Озерової. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005); на академічносу рівні – «Російська мова" для 10 - 11 класів ( автор Т.Я.Фролова. – Київ: видавництво «Грамота», 2010); на профільному рівні«Російська мова" для 10-11 класів (Є.П.Голобородько та ін. – Київ: видавництво «Грамота», 2010).

У 10 класі навчальною програмою з російської мови на рівні стандарту передбачено повторення, систематизація та поглиблення знань учнів через призму практичної та функціональної стилістики. Учні мають оволодіти фонетичними, лексичними, морфологічними особливостями функціональних стилів (за виключенням синтаксичних). У зв’язку з корекцією змісту навчальної програми в 11-12 класах, звертаємо увагу на необхідність передбачити при опрацюванні текстів підручника завдання для ознайомлення учнів з синтаксичними засобами, характерними для того чи іншого стиля. Використовуючи матеріал підручника та інший дидактичний матеріал, можна також ознайомити учнів з підстилями різних стилів.

Мета шкільних профільних курсів з російської мови – творче опанування російською літературною мовою на всіх рівнях і в усіх видах мовленнєвої діяльності з урахуванням майбутньої професійної орієнтації.

Досягненню мети профільного навчання російської мови сприятиме реалізація наступних завдань: поглиблення і розширення теоретичних відомостей про мову; розвиток вмінь і навичок творчого використання виражально-зображальних мовних засобів з урахуванням органічного взаємозв’язку всіх чотирьох змістовних ліній шкільного курсу російської мови; удосконалення навичок самостійної роботи учнів з навчально-методичною, науковою, довідниковою літературою; формування вмінь дослідницької діяльності.

Зміст навчальної програми з російської мови академічного рівня відповідає базовому змісту навчальної програми рівня стандарту та включає додаткові компоненти змісту навчання, які забезпечують практичну підготовку учнів для подальшого навчання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю та сприяє формуванню навичок, необхідних у майбутній практичній діяльності.

Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти ця програма передбачає вивчення функціональної стилістики, культури мовлення та риторику. Але зміст у 10 класі конкретизується та доповнюється вивченням лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів мови у різних стилях.

Такий вид діяльності, як говоріння, у 10 класі включає елементи риторики, що забезпечує формування базових умінь, необхідних для майбутнього засвоєння розділу «Риторика».

Окрім того, у зміст програми включені такі види робіт, які спрямовані на вироблення практичних умінь, потрібних у житті. Передбачено також спеціальні уроки розвитку зв’язного мовлення, на яких учні будуть удосконалювати уміння конспектувати, складати тезиси, тексти виступів, робити переклади та ін.

Зміст навчальної програми з російської мови профільного рівня сприяє розвиткові логічного і лінгвістичного мислення у результаті послідовного використання аналізу, порівняння, узагальнення, систематизації мовних фактів, підбору яскравих прикладів тощо.

Елементи практичної стилістики на уроках вивчення мовних одиниць та їх категорій виховують естетичний смак старшокласників, їх вдумливе відношення до мови. Основи риторики становлять підґрунтя для розвитку майстерності публічних виступів, результативного спілкування.

Крім того, профільний курс містить певні аспекти технології професійного успіху, життєво важливих орієнтацій (ознайомлення зі сферою праці, шляхами отримання професійної освіти, раціональною організацією праці і відпочинку, розвитком професійно значимих якостей особистості), проектної діяльності учнів, участі в диспутах, дискусіях, формування кола читання, критичного ставлення до ЗМІ тощо.

Зміст мовної лінії розкрито в першому розділі програми для 10 класу – «Стилістичні ресурси фонетики, лексикології, словотвору, морфології».

Мовна лінія програми реалізується за рахунок узагальнення, систематизації та поглиблення знань учнів на підґрунті практичної стилістики російської мови, а також передбачає удосконалення орфографічних і пунктуаційних навичок.

Мовленнєва лінія знайшла відображення в другому розділі програми - «Мовлення. Мовленнєва діяльність».

Мовленнєва лінія містить не тільки відомості з функціональної стилістики та риторики, а й перелік видів робіт, які учні повинні виконати. Вони репрезентовані з урахуванням принципу наступності по відношенню до навчальної програми рівня стандарту.

Соціокультурна лінія передбачає поглиблення і розширення знань учнів про важливі аспекти життя людини, суспільства, природи за допомогою мови. У додатку запропонована приблизна тематика дидактичного матеріалу.

Діяльнісна лінія відображає діяльнісний підхід у навчанні. Вона реалізується у декількох напрямках. По-перше, це розвиток навчально-пізнавальних навичок (робота з навчальною, науково-популярною, довідниковою літературою і іншими сучасними інформаційними джерелами, обробка інформації тощо); по-друге, удосконалення вмінь, зазначених в розділі програми «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів»; по-третє, організація цілеспрямованої комунікативної діяльності школярів.

Такі підходи до вивчення рідних мов у 10 класі старшої школи закладено у наступних навчальних програмах для:


знз з українською мовою-"Російська мова.5-11класи. Рівень стандарту"( автори Н.Ф.Баландіна, К.В.Дегтярьова, С.О.Лебеденко.-Чернівці: видавництво "Букрек", 2005); "Російська мова. 5-11 класи (початок вивчення з 5 класу).Рівень стандарту"(автори І.П.Гудзик, В.О.Корсаков. – Чернівці: видавництво "Букрек", 2005);

знз з румунською мовою - “Румунська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту”(автори Є.М.Маноїл, Д.М.Міхай. – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2005); "Румунська мова. 10-11 класи. Академічний рівень" (автори Є.М.Маноїл, Д.М.Міхай, О.Г.Товарницька. – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2010); “Румунська мова. 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень” (автори Є.М.Маноїл, Д.М.Міхай, О.Г.Товарницька, видавництво “Букрек”, 2010)

знз з молдовською мовою - “Молдовська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту”(автори В.В.Кьося, Л.І.Фетєску. - Чернівці: видавництво “Букрек”, 2005);

знз з угорською мовою - “Угорська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту” (за ред. І.Я.Ковтюка. – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2005); "Угорська мова. 10-11 класи. Академічний рівень" (автори І.Я.Ковтюк, С.С.Черничко, Є.Л.Браун, М.Ю.Кейс. – Львів: видавництво “Світ”, 2010); “Угорська мова. 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень”. І.Я.Ковтюк., С.С.Черничко, Є.Л.Браун, М.Ю.Кейс. – Львів: видавництво “Світ”, 2010);

знз з кримськотатарською мовою - “Кримськотатарська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту”(упорядник М.І.Алідінова. – Сімферополь: видавництво “Кримнавчдержпедвидав”, 2005); “Кримськотатарська мова. 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень”(автори Е.Ш.Мємєтова, М.І.Алідінова. – Сімферополь: видавництво “Кримнавчдержпедвидав”, 2010);

знз з польською мовою - “Польська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту”(автор М.С. Іванова . – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2005); “Польська мова. 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень”. Автор: М.С. Іванова. – Львів: видавництво “Світ”, 2010).
Успішній реалізації завдань вивчення української та рідних мов у 10-му класі і старшій школі в цілому сприятиме застосування сучасних освітніх технологій, які оптимально враховують індивідуальні здібності, нахили і потреби старшокласників, аспекти їх особистісного становлення й самооцінки та професійного самовизначення. Це, зокрема, системи розвивального, інтерактивного навчання, технології креативного, дослідницького та інформаційного характеру.
Звертаємо увагу українських словесників на те, що вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин, починаючи з 10 класу, буде здійснюватися за навчальною програмою та підручниками для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. У своїй роботі слід орієнтуватися на методичні рекомендації до цього курсу, що надані в Інформаційному збірнику МОН України.

У 5-9 класах ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин вчителі працюють за навчальною програмою з української літератури за ред. О.М.Івасюк з урахуванням змін, внесених до неї (див. "Методичні рекомендації щодо реалізації галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008/2009 роки" від 08.10.08 № 1/9-647 ).


В основу інтегрованих курсів „Література”(рідна та світова) у 10 класі знз з навчанням мовами національних меншин (рівень стандарту) покладено особистісно орієнтовану модель навчання. Це дає можливість запропонувати для вивчення якнайширшу палітру різних стилів, тем і жанрів, уникнути монотонності в доборі творів, показати різноманітність творчих і світоглядних позицій письменників.

Особистісно орієнтована модель побудови курсу узаконює варіативність у доборі вчителем текстів чи уривків із них. Опрацювання відібраних для цих класів творів дає можливість розширити та поглибити життєвий досвід учнів, формуючи їх читацьку компетенцію, художній смак і моральні принципи.

Оскільки головним завданням вивчення курсу літератури в 10 класі – формування інтерпретаційної свідомості сучасного учня-читача, то пріоритетним видом діяльності на уроці літератури має стати аналітична робота над текстом літературного твору. Школярі вчаться накопичувати свої спостереження над текстом, робити узагальнення у ході аналізу твору. Тому на уроках доцільно більш активно використовувати завдання пошукового характеру, які потребують від учнів навичок зіставлення та узагальнення. При цьому підвищується значення міжпредметної інтеграції.

Враховуючи, що інтегровані курси "Література" (рідна та світова) вивчаються паралельно з українською літературою, особлива увага має бути приділена взаємодії різних культур. Тому доцільно у доступній для учнів формі розкривати контактні, типологічні та генетичні міжлітературні зв’язки, виявляти роль українських письменників і перекладачів у творчості майстрів інших народів. Під час розгляду програмових творів слід підкреслювати також взаємозв’язки літератури з іншими видами мистецтв, зважаючи, що літературний текст як факт мистецтва відображає ознаки конкретної культурної епохи, її філософські концепції. Вивчення літературних творів на тлі широкого культурологічного контексту сприятиме осмисленню фундаментальних цінностей культури.

Сьогодні перспективи розвитку багатьох шкільних дисциплін закономірно пов’язують з впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій. Безперечно, що це стосується і уроків літератури. Отже, використання інтерактивних прийомів та форм роботи, комп’ютерних технологій навчання має знайти своє місце під час вивчення літератури в 10 класі.
Вивчення інтегрованого курсу "Література"(російська і зарубіжна) у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою на рівні стандарту здійснюватиметься за навчальною програмою "Література"для 5-11 класів (автори Л.А.Сімакова, В.В.Снєгірьова.–Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2005); на академічному рівні – "Література" для 10-11 класів (автори Л.А.Сімакова, В.В.Снєгірьова -Київ: видавництво "Грамота", 2010); на профільному рівні – "Література"для 10-11 класів (автори В.І.Силантьєва, Т.Г.Бучацька – Київ: видавництво "Грамота", 2010).

Програмний матеріал навчальної програми інтегрованого курсу "Література"(академічний рівень) у 10 класі інтегрується на історико-літературній основі та подається у вигляді блоків. Така система надає можливість глибше засвоїти та осмислити особливості розвитку російської та світової літератури на кожному історичному етапі, а також сприяє вивченню світового літературного процесу.

Предметом вивчення літератури в 10 класі є окремий художній твір, який розглядається в історико-літературному та загальнокультурному контекстах, тому у програмі передбачається актуалізація знань учнів з літератури, історії, образотворчого мистецтва, музики.

Для формування в учнів компаративних умінь уведено рубрику "Контекст вивчення". Завдяки рубриці "Розвиток умінь роботи над текстом художнього твору", в якій передбачено навчання різним видам робіт над художнім текстом, буде надана можливість приділити увагу формуванню в учнів старших класів умінь самостійно працювати з текстом та коментувати його, переказувати текст, умінню вести діалог тощо.

У навчальній програмі інтегрованого курсу "Література" (профільний рівень) учням надається можливість ознайомитися з особливостями літературного процесу двох століть: у 10 класі вивчається матеріал, пов'язаний з формуванням реалізму та романтизму. Включено розділ "Новітня література", уведено теми, які зорієнтовані на розвиток логічного мислення і в них закладено принцип співвідношення понять та суджень з однієї області (літератури) з поняттями та судженнями з інших областей (філософія, історія, естетика, музика тощо). Досягти цієї мети допомагає рубрика "Бесіди з художньої культури"

У деяких темах програм учителеві запропоновано низку творів, з якої він самостійно обирає один для текстуального вивчення. Отже, програми передбачають творчий підхід учителя до викладання літератури. Вчитель має право змінювати кількість годин для вивчення оглядових та монографічних тем (в межах розділу), для проведення бесід з позакласного читання та уроків розвитку мовлення. На свій погляд і враховуючи різні форми тематичного контролю, учитель розподіляє визначені програмою години для проведення тематичної атестації.


Вивчення інтегрованого курсу "Література" (рідна та світова) у профільній школі має здійснюватися за наступними програмами в загальноосвітніх навчальних закладах:

з румунською мовою навчання - “Література", 10-11 класи. Рівень стандарту.(автори Є.М.Маноїл, Р.М.Дирда.- Чернівці: видавництво “Букрек”, 2005); "Література", 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень. (автори Є.М.Маноїл, Р.М.Дирда. – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2010);

з молдовською мовою навчання - “Література", 10-11 класи. Рівень стандарту (автори В.І. Силантьєва, В.В.Кьося, Л.І.Фетєску. - Чернівці: видавництво “Букрек”, 2005);

з угорською мовою навчання - “Література ", 10-11 класи. Рівень стандарту (за ред. І.Я. Ковтюка. – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2005); "Література", 10-11 класи. Академічний рівень (автори Є.Л.Браун, А.Ф.Берегсасі, І.І.Пенцкофер, Е.Б.Олас, Є.Д.Гулачі. – Львів: видавництво “Світ”, 2010); "Література", 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень (автори Є.Л.Браун, А.Ф.Берегсасі, І.І.Пенцкофер, Е.Б.Олас, Є.Д.Гулачі.- Львів: видавництво “Світ”, 2010).

з кримськотатарською мовою навчання - “Література", 10-11 класи. Рівень стандарту (упорядник С.М.Акімова. - Сімферополь: видавництво Кримнавчдержпедвидав”, 2005); "Література", 10-11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень.(автор С.М.Акімова. – Сімферополь: видавництво “Кримнавчдержпедвидав”, 2010);

з польською мовою - “Література", 10-11 класи. Рівень стандарту (упорядник Р.К.Лебедь, Л.В.Біленька-Свистович. – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2005); "Література", 10-11 класи. Профільний рівень (автор Р.К.Лебедь.- Львів: видавництво “Світ”, 2010).

Підручники з української мови, рідних мов і літератур розроблені відповідно до навчальних програм рівня стандарту, але за ними мають працювати в профільних класах.

У 2010-2011 навчальному році вчителі використовуватимуть наступні підручники:

у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою


  • «Українська мова» для 10 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (автор Н.В.Бондаренко.- Київ.: видавництво "Грамота", 2010) – спільний для рівня стандарту та академічного рівня.

Підручник є логічним продовженням серії підручників Н.В.Бондаренко й А.В.Ярмолюк з 5 по 9 клас, створених на основі розробленої цими авторами текстоцентричної концепції вивчення державної мови.

Система роботи з унормування мовлення представлена в підручнику найтиповішими випадками, як того вимагає програма. Особливу увагу приділено нормам, які зазнають впливів інтерференції. Згадана система ґрунтується на теоретичних відомостях про норми сучасної української літературної мови і нерозривно пов’язана з питаннями культури мови.

У підручнику подано теорію щодо стилістичних можливостей одиниць різних мовних рівнів і розроблено систему роботи, що передбачає їх використання для удосконалення учнівських висловлювань.

Складність матеріалу зі стилістики спонукало автора до пошуку методичного інструментарію, який дав би можливість дохідливо для учнів розкрити модель стилістично довершеного висловлювання й закономірності його творення. Саме з цією метою в підручнику подано матеріал про стилістичний квадрат, який встановлює кількісне співвідношення між обсягом змісту (інформації) та обсягом тексту (кількістю слів). У підручнику розроблено систему завдань і вправ щодо формування вмінь створювати стилістично досконале висловлювання із додержанням оптимального співвідношення змісту і тексту.

Змістову наповненість мовленнєвої діяльності, її природне стимулювання забезпечують тексти різнопланової проблематики, які відбивають життєві реалії та інтереси старшокласників. Тематика текстів деталізує соціокультурну змістову лінію програм.

У підручнику для 10 класу, як і в п’яти попередніх, подано продуману систему словникової роботи, яка охоплює значний масив лексики і передбачає застосування різних способів з’ясування значень слів, попередження й усунення інтерференції, оперування словами у словосполученнях, реченнях і текстах. Успішному здійсненню словникової роботи сприятимуть словники різних видів, уміщені в додатках до підручника.

Прикметною особливістю підручника є система завдань і вправ на редагування.

У полі зору автора постійно знаходиться формування перекладацьких умінь і навичок. Особливу увагу приділено труднощам перекладу, чому присвячено окремий параграф.

Систему уроків розвитку зв’язного мовлення подано в підручнику окремим блоком, щоб учитель сам моделював навчально-виховний процес відповідно до рівня стандарту чи академічного.
- "Російська мова" для 10 класу знз з навчанням російською мовою (автори Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Бикова К.І. – Київ : видавництво "Грамота", 2010) - спільний для рівнів стандарту, академічного та профільного.

Принцип подачі навчального матеріалу традиційний – у вигляді параграфів, які об’єднують різні аспекти його вивчення – теоретичний, практичний та пошуково-творчий.

Дидактичний матеріал орієнтується на роботу у парах, групах.

До змісту підручника введено нову рубрику "Будущим філологам", до якої включено теоретичний матеріал та практичні завдання, що поглиблюють знання учнів з функціональної, практичної стилістики та культури мови.

Спеціальними позначками відзначені основні та додаткові теоретичні відомості, матеріал щодо культури мовлення,з історії стилістики, мовленнєвого етикету.

Узагальнення вивченого надається у вигляді модульних завдань у розділі «Аукцион знаний. Презентация умений и навыков»".

Уведено нову рубрику "Будущим филологам", до якої включено практичні завдання та частково теоретичний матеріал, що поглиблює та доповнює знання учнів як із функціонувальної, так з практичної стилістики та культури мови.

- “Російська мова” для 10 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (автори Михайловська Г.О., Корсаков В.О., Барабашова О.В., Камишанська О.Ю. — Київ : видавництво “Освіта”, 2010) — спільний для рівнів стандарту, академічного та профільного.

Підручник є продовженням серії підручників цих авторів для учнів 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.

Розподіл програмового матеріалу в підручнику мотивований як з лінгвістичної, так і з методичної точок зору. Він укладений в систему, яка забезпечує його засвоєння: спочатку актуалізуються знання, здобуті у попередніх класах або на попередніх уроках, потім йдуть теоретичні висновки, далі — вправи на знаходження мовних одиниць, що вивчаються, в тексті, на виразне читання тощо. Вправи різноманітні та відповідають інтересам учнів 10 класу. Домашні завдання обов’язково спираються на те, що було вивчено на уроці. Учень може опанувати матеріал не тільки під керівництвом учителя, а й самостійно.

У підручнику присутній цікавий, пізнавальний, довідковий матеріал, відображено міжпредметні зв’язки.
У додатках до підручника надано таблиці самооцінки виконання модульних завдань, теми проектів, пам’ятки, різні види словників, відомості про о кремих авторах текстів.

- "Література" (російська і світова)" для 10 класу знз з навчанням російською мовою (автори О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник. – Запоріжжя: видавництво "Прем’єр, 2010) – спільний для рівнів стандарту, академічного і профільного.

Загальний дискурс підручника скеровано на активне здобуття знань старшокласниками, формування їхнього самостійного творчого мислення. Програмовий матеріал в підручнику представлено в широкому культурному контексті: живопис, графіка, скульптура, музика, театральне мистецтво, кінематограф і, власне, література, що репрезентовані як цілісний пласт культури певної епохи. Такий підхід сприяє залученню учнів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукає до власних суджень та висновків.

Окреме місце в підручнику відводиться виявленню міжлітературних зв’язків української та інших національних літератур. Тому матеріали підручника спрямовані, з одного боку, на виявлення самоіндентичності українського учня-читача, а, з іншого боку, розраховані на відчуття полікультурності юної особистості.

Всі розділи підручника мають назви, що точно відображають сутність кожного літературного періоду («Гимн достоинствам человека: из литературы эпохи Возрождения», «Призыв к царству разума: из литературы эпохи Просвещения» и другие). Кожна структурна частина навчальної книги відкривається епіграфами, що слугують своєрідним запрошенням у світ програмових художніх творів.

У підручнику зосереджується увага учнів на ключових словах та поняттях навчального розділу, які презентуються на шмуцтитулах підручника. Засвоєння таких ключових слів сприятиме більш ефективному формуванню у старшокласників предметних читацьких компетенцій.

Рубрики «В творческой лаборатории мастера», «Под сенью дружных муз...», «Из тайников искусства слова», «На заметку юному исследователю», «Постигаем глубину литературно-критической мысли», «Прогулки по местам великих вдохновений» та інші забезпечують диференційований підхід до навчання десятикласників та сприяють ефективній організації навчальної діяльності учнів з різними здібностями і майбутніми професійними уподобаннями.

У підручниках не дається готових висновків щодо програмових творів, учні завдяки відповідній системі завдань самостійно зробити висновки, виказати власну інтерпретацію прочитаного.

Запитання й завдання підручника мають як репродуктивний, так і аналітичний, і творчий характер.

у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням румунською мовою
- "Українська мова", 10 клас (автор Н.Д. Бабич. - Львів: видавництво "Світ", 2010) - спільний для рівнів стандарту та академічного.

Підручник охоплює теми з фонетики, лексики, словотвору і будови слова, морфології української мови. До кожного розділу (а подекуди й теми) подані контрольні запитання, а також тести трьох рівнів. Підручник містить стислу теоретичну інформацію і розлогу добірку практичних завдань (для усного і письмового виконання), творчих завдань на розвиток і вдосконалення мовлення, його культури.

У кінці підручника подані схеми морфологічного розбору слів, словничок, а також матеріали для тематичних бесід, з „цікавого мовознавства” тощо.

Є у підручнику низка завдань, у т.ч. цікавих текстів і окремих висловів для порівняння українських мовних явищ з явищами румунської мови з метою посилення аспекту свідомого вивчення мовної системи.

У кожній темі матеріалу достатньо для двох тижневих годин, а також для самостійного опрацювання вдома.

Виконано підручник з переважанням традиційних (класичних) методик навчання.- “Румунська мова”, 10 клас (автор С.Г. Криган. – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2010).

Особливість підручника - це продовження лінії одного автора. Навчальний матеріал підручника реалізує основні змістові лінії навчальної програми - мовну, мовленнєву, соціокультурну і діяльнісну.

Завдяки рубриці "Пригадай",  простежується постійний зв’язок із раніше вивченим навчальним матеріалом.Для  кращого сприйняття  учнями змісту навчального матеріалу у підручнику вміщено схеми, узагальнюючі таблиці.

- "Література (румунська та світова)", 10 клас (автори Д.О. Колеснікова , Л.С. Жар. – Львів: видавництво “Світ”, 2010).

Зміст навчального матеріалу структуровано у розділи. Завдання на закріплення змістового матеріалу надають можливість здійснення диференційованого навчання, організації навчальної діяльності учнів з різними здібностями і можливостями.

Підручник містить додаткову наукову та навчальну інформацію щодо літературної творчості письменників, поетів, естетичних засобів художнього мовлення, літературних течій тощо.У змісті підручника вміщено матеріал про зв’язки класиків румунської літератури з Україною, а також про переклад їх творів українською мовою М. Рильським, Д. Павличком, В. Сосюрою та ін.

у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням молдовською мовою

- "Українська мова", 10 клас (автор Н.Д. Бабич. - Львів: видавництво "Світ", 2010) - спільний для рівнів стандарту та академічного( анотація див. вище);

-"Молдовська мова”, 10 клас (автори В.В.Кьося, Л.І.Фєтєску.- : видавництво "Астропринт", 2010).

Зміст навчального матеріалу підручника систематизовано у розділи і параграфи. З метою підготовки учнів до сприйняття теоретичного матеріалу на початку кожного параграфа подано вправи, запитання. Кожний розділ завершується рубрикою “Готуємось до контрольної роботи”, у якій містяться тематичні завдання для перевірки знань учнів.

Окрім цього, у підручнику є завдання різного ступеня складності, згруповані в рубрики “Пригадайте”, “Хто кмітливіший?”, “Обговоріть”, “Порівняйте”, “Запам’ятайте”, що надають можливість здійснювати диференційоване навчання, сприяють розвитку образного мислення та творчих здібностей учнів.

- "Література (молдовська і світова)(автори Л.І.Фєтєску, В.В.Кьося. - : видавництво “Астропринт”, 2010)

Підручник є продовженням системи підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою. Зміст навчального матеріалу структуровано у розділи. В кінці кожного розділу міститься рубрика “Перевір свої знання”. У змісті матеріалу прослідковується реалізація розділу навчальної програми “Літературні паралелі”, що сприяє формуванню в учнів уявлення про літературний твір як явище національної культури та певної історико-літературної доби. Запропонована авторами система завдань спонукає учнів до аналізу та узагальнення не тільки літературного процесу або твору, а й власного життєвого досвіду. Цьому сприяють також рубрики “Міркуйте!”, “Спробуйте довести”, “Порівняйте”.у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням угорською мовою
- "Українська мова" для 10 класу загально­ос­віт­ніх навчальних закладів із навчанням угорською мовою (автори Н. Ребрик, Є. Борисова, к. лавер, К.Рінгер. – Львів: видавництво "Світ", 2010) – спільний для рівнів стандарту та академічного .

У підручнику реалізовано визначене програмою зміс­то­ве наповнення. Навчальний матеріал подається за чо­тирма вза­ємо­зв’я­за­ними змістовими лініями – мов­ною, соціокультур­ною, мов­леннєвою та діяльнісною.

За структурою - матеріал поділено на розділи, подаються слов­нички після відповідних вправ і словники в кінці під­руч­ника, унормовано систему сигналів-символів для по­зна­чення структурних елементів книги, підібрано різноманітні за­вдання різної складності, надано чимало зразків ви­конання окремих вправ, до інших – за­да­но певний ал­го­ритм, зазначено при­писи чи інструкції, підібрано відповідний ілю­стра­­тивний ма­те­ріал.

У додатках до підручнику надано тексти для аудіювання та тексти диктантів.

-“Угорська мова”, 10 клас ( автор А.Ф. Берегсасі. – Чернівці: видавництво “Букрек”, 2010)

У змісті навчального матеріалу підручника окрім теоретичного матеріалу зосереджується увага на вправи та завдання щодо удосконалення стилістичної, орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.

Передбачено завдання на вибір, за рівнем складності для учнів із різними здібностями та навчальними можливостями.
- "Література"(угорська і світова) ( автор О.О. Дебрецені.- Львів: видавництво “Світ”, 2010).

Матеріал підручника укладено на основі навчальної програми рівня стандарту. Додатково вміщені блоки, які містять теоретичний матеріал, додаткову інформацію та ускладнені завдання, що зорієнтовані на профільний рівень навчальної програми.

Навчальний матеріал інтегровано на історико-літературній основі.

Після кожного розділу міститься інформація про розвиток музики, архітектури, інших видів мистецтва (включаючи ілюстрації, репродукції відомих художніх творів), що сприяє формуванню в учнів розуміння спільних закономірностей розвитку різних видів мистецтва та сучасні тенденції в національній і світовій культурі.

Система запитань і завдань спрямована на розвиток в учнів умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва, формування умінь аналізувати та інтерпретувати художні твори, висловлювати власні думки про прочитане, орієнтуватися у різноманітній художній літературі. Різні за складністю завдання слугують реалізації ідеї диференційованого підходу до навчання.
у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням польською мовою
- «Українська мова» для 10 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (автор Н.В.Бондаренко.- К.: видавництво "Грамота", 2010) – спільний для рівня стандарту та академічного рівня (див.анотацію вище).

-“Польська мова”,10 клас ( автор М.С. Іванова.- Львів:, видавництво “Світ, 2010)


У підручнику поєднано традиційний і сучасний підходи до вивчення мови.

Зміст навчального матеріалу має практичне спрямування, формує в учнів здатність використовувати здобуті знання в навчальних і життєвих ситуаціях для вирішення різноманітних практичних проблем.Наявна система завдань надає можливість здійснення диференційованого навчання, ефективної організації навчальнї діяльності учнів з різними здібностями та навчальними можливостями.-“Література (польська і світова)”, 10 клас (автор Р.К.Лебедь. – Львів: видавництво “Світ”, 2010) є концептуальним продовженням системи підручників для учнів 5-9 класів.

Розділи підручника укладені згідно хронології історичних епох. Кожен розділ завершують тематичні запитання для перевірки знань учнів.

Під час вивчення творів певної епохи акцентується увага на порівнянні з сучасністю (такі твори в підручнику позначено „Паралелі з сучасністю”).

Уведено рубрику “Нотатник”, у якій подані найважливіші літературні поняття.у загальноосвітніх навчальних закладах з кримськотатарською мовою навчання

  • «Українська мова» для 10 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (автор Н.В.Бондаренко.- К.: видавництво "Грамота", 2010) – спільний для рівня стандарту та академічного рівня (див.анотацію вище).

- "Кримськотатарська мова", 10 клас (автори А.Мємєтов, Л.А.Алієва. – Сімферополь: видавництво "Кримнавчдержпедвидав", 2010).

Зміст навчального матеріалу підручника урізноманітнено схемами, узагальнюючими таблицями, пам’ятками.

Рубрики: “Вивчи правило!”, “Повтори правило!”, “Застосуй правило!”, “Дай відповідь на запитання!”, “Домашнє завдання!” спонукають учнів до закріплення навчального матеріалу шляхом самостійної роботи. У кінці підручника міститься фразеологічний словник.- "Література" (кримськотатарська і світова), 10 клас (автор А. Кокієва.- Сімферополь: видавництво “Кримнавчдержпедвидав”, 2010).

Навчальний матеріал підручника систематизовано за напрямами: суспільно-політична характеристика періоду, що вивчається, коротка біографія письменників, поетів і їх творча діяльність, зміст творів, теорія літератури.

Зміст навчального матеріалу підручника забезпечує засвоєння основних теоретико- та історико-літературних знань у контексті літературного процесу, усвідомлення літератури як складової частини духовної культури кримськотатарського та інших народів.

Завдання на закріплення змістового матеріалу надають можливість здійснення диференційованого навчання, ефективної організації навчальної діяльності учнів з різними здібностями і навчальними можливостями.

У підручнику вміщено міні-словник, у якому дано пояснення слів-архаїзмів.

у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою
- "Російська мова: Стилістика. 10 клас" ( автори Н.Ф. Баландіна, К.В. Дегтярьова.- Київ: видавництво "Грамота", 2010).
У підручнику розділ "Стилістика" представлений як органічна частина науки про мову, а вивчення стилів відбувається під час повторення матеріалу, вивченого у 5-9 класах. Для цієї мети створено також рубрику "Напоминием".

До структури підручника входить 30 занять, додаток, орфоепічний словник та два інформативних форзаца – це узагальнююча таблиця стилей та лінгвостилістичних словник. Відокремлено чотири заняття "Подводим итоги" з матеріалом для підсумкового контролю.

Структура кожного заняття однотипна: вона складається з двох головних ліній – мовної та мовленнєвої. Матеріал мовної лінії викладено блоками («Теория», «Практика») у відповідній послідовності. Завдання пропонуються від простого до складного та вони диференційовані, наприклад, "Выборочная работа","Выборочно-распределительная работа", "Редактирование". Сприйняттю теоретичного матеріалу сприяють схеми та таблиці.

Окремі завдання ("Работа в парах","Работа в группах") предполагают интерактивну діятельність учнів. До складних завдань надано підказки та відповіді (рубрика "Подсказка", "Спасательный круг").


Мовленнєва лінія у підручнику будується на основі тематично сгрупованих текстів. Методично усі завдання розподілено на репродуктивні та творчі ( рубрики "Тренируемся", "Практикуемся").


Надано коментарі, які спільно з текстами змістовно розширюють та поглиблюють соціокультурну компетенцію учнів щодо видатних письменників і вчених, історичних та культурних пам"ятках.
- Російська мова” для 10 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою (автори Пашківська Н. А., Михайловська Г.О., Распопова С.О. — Київ : видавництво “Освіта”, 2010) — спільний для рівнів стандарту, академічного та профільного.

Підручник є продовженням серії підручників цих авторів для учнів 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Підручник побудовано на основі комунікативних підходів до вивчення мови. Уся робота в ньому ведеться навколо тексту, що дозволяє учням розвивати і закріплювати мовленнєві навички, уміння будувати власні висловлювання різних видів і типів, усних і письмових. Як дидактичний матеріал використовуються культурологічні, художні та пізнавальні тексти, які ілюструють граматичні теми, що вивчаються. Подано довідкові матеріали, що сприятимуть засвоєнню теоретичного матеріалу, а також правил орфографії та пунктуації.


- «Русский язык. 10 класс (шестой год обучения)» (автори Т.М.Полякова, О.І.Самонова, А.Н.Приймак. – К.: видавництво "Ґенеза", 2010).

У підручнику використано комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення російської мови за використанням інтерактивних технологій та особистісно-орієнтовної спрямованості уроку. Підручник має поурочне планування матеріалу. Кожний розділ розпочинається з визначення цілей уроку та прогнозування його результатів, що надає можливість вчителеві конкретизувати завдання кожного уроку, активизувати навчальну діяльність. У структурі уроку передбачена обов’язкова мовленнєва розминка.

Підручник орієнтує учнів на самостійне вивчення начального матеріалу. Завдання складено з урахуванням індивідуалізації та диференціації навчання, використання інтерактивних форм роботи.

Домашні завдання також диференційовані за рівнями складності, одно з них орієнтує учнів на виконання творчої роботи. Завдання учень обирає самостійно.Окрім того в підручнику пропонуються завдання ігрового характеру у рубриках "Занимательная грамматика», «Для любознательных».

Для реалізації особистісно-орієнтованого навчання при підведенні підсумків уроку запропонована система запитань та завдань для самоперевірки засвоєння вивченого материала, сформованості відповідних умінь.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка