Програма для студентів спеціальності 030200 журналістика Затверджено
Скачати 161,38 Kb.
Дата конвертації13.09.2018
Розмір161,38 Kb.Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра мови та стилістики
Укладач: доц. Шевченко Л.Ю.


Українська мова 3,4


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030200 - журналістика

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 12

від „ ” червня 2008р.

Зав. кафедри

________ Шумарова Н.,П.
Директор інституту

___________ Різун В.В


КИЇВ – 2008
Робоча навчальна програма з дисципліни «Українська мова 3,4».

Укладач к.філол.н., доц. Шевченко Людмила Юріївна
Лектор: к.філол.н., доц. Шевченко Л.Ю.

Викладачі: ст.в. Доломан С.Є., ст.в. Григор’єв О.М., к.філол.н., ас.Проценко О. ас. Грицук Н.А.,


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК інституту

Вступ

Дисципліна «Українська мова 3,4» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «журналістика», що викладається на ІІ курсі в I та II семестрах в обсязі 4 кредитів, в тому числі - 144 години аудиторних занять, з них лекцій 10 год., практичних 60 год., самостійна робота 74 год. та форма підсумкового контролю - залік у І сем., іспит – у ІІ семестрі.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Є набуття знань про морфемну будову слова, словотвірні моделі і морфологічний лад української мови та тенденції у їх функціонуванні на сучасному зрізі, а також вироблення у студентів умінь і навичок послуговуватися цими рівнями при підготовці журналістських матеріалів різних жанрів.

Предмет навчальної дисципліни «Українська мова 3,4» включає такі розділи:

Морфемна будова слова

Словотвір

Морфологія української мови, її норми

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:


 • теоретичні основи морфемного, словотвірного й морфологічного мовних рівнів

 • словотвірні й морфологічні норми

 • тенденції в розвитку словотвірних моделей

 • тенденції до повної морфологізації

 • правопис частин мови

 • наукову й довідкову літературу питання

Студент повинен уміти:

 • володіти словотвірними й морфологічними нормами

 • добирати морфологічні варіанти й синоніми при написанні журналістських текстів

 • відредагувати текст, спираючись на запропоновані мінімуми та довідкову літературуМісце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.

Нормативна навчальна дисципліна «Українська мова 3,4» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення усіх дисциплін журналістського циклу.

Система контролю знань та умови складання іспиту.

Навчальна дисципліна «Українська мова 3,4» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі окремо.Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

оцінювання домашніх завдань, рефератів; текстів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально 100 балів.

Поточний контроль:


 • усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали;

 • 2 поточні письмові роботи - 5 і 5 балів

 • 2 модульні контрольні роботи – 10 і 10 балів

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

60 – 100

зараховано

1 – 59

не зараховано

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі за наступною формулою.І семестр
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

35%

k1=0,3545%

k2=0,4520%

kісп1=0,2100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

35

45

20

100НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1. Морфемна будова слова і словотвір.

1

Морфемна будова слова і словотвір

2

10

16
2

Модульна контрольна робота №1
2Змістовий модуль 2. Іменні частини мови

1

Іменник

2

10

12
2

Прикметник. Числівник

2

6

8
2

Модульна контрольна робота №2
2


ВСЬОГО

6

30

36Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій 6 год.

Практичні30 год.

Самостійна робота - 36 год.


Змістовий модуль 1. Морфемна будова слова і словотвір
Лекція 1. Морфемна будова слова і словотвір

Формально-граматичні й значеннєві морфеми. Способи словотворення. Словотвірні норми і закономірності. Словотвір різних частин мови. Питомі українські моделі словотворення. Типові словотвірні невправності як наслідок калькування з близькоспоріднених мов. Тенденції в розвитку словотвірних моделей у ЗМІ та рекламі.


Практичне заняття 1.

 1. Визначення морфемної будови слова.

 2. Значення українських та іншомовних префіксів і префіксоїдів, суфіксів і суфіксоїдів.

 3. Антонімія в префіксах.

 4. Синонімія в префіксах і суфіксах.


Завдання 1 для самостійної роботи (4год.)

 1. Опрацювати префіксальні й суфіксальні морфеми української мови.

 2. Ознайомитися зі словами української мови, що виникли нерегулярним способом (за допомогою яких суфіксів).

 3. З’ясувати, з якими чергуваннями голосних і приголосних фонем представлені в українській мові морфеми.

 4. Виписати найактивніші компоненти складних слів.

Література [8: 368-390, 459-461; 9: 142-153].
Практичне заняття 2.

 1. Способи словотворення.

 2. Словотворчі моделі.

 3. Складні випадки у словотворенні.


Завдання 2 для самостійної роботи (2 год.)

 1. Відмінність морфемного аналізу від словотвірного.

 2. Зібрати приклади слів на кожен спосіб словотворення.

Література [11: 5-9; 3: 184-203, впр. 13, 15, 17; 5: 103-110].
Практичне заняття 3.

 1. Словотворення іменників:

а) суфіксальне

б) префіксальне

в) префіксально-суфіксальне

г) осново-, словоскладання 1. Правопис складних іменників.

 2. Редагування невправних текстів.


Завдання 3 для самостійної роботи (2 год.)

 1. Зробити короткий словничок найпродуктивніших префіксів і суфіксів іменникового словотвору. Визначити їх значення.

 2. Вивчити українські назви людей за діяльністю (список-мінімум)

 3. Опрацювати написання разом і через дефіс складних іменників.

Література [8: 369-375; 14; 2: 57-61, впр.38,39; 3:220-224, впр.33].
Практичне заняття 4.

 1. Словотвір прикметників (якісних, відносних, присвійних)

 2. Правопис складних прикметників, зокрема утворених від географічних назв.

 3. Редагування невправних текстів.


Завдання 4 для самостійної роботи (4 год.)

 1. Підготувати повідомлення на тему «Словотворення прикметників»

 2. Диктант на правопис складних іменників і прикметників.

Література [5: 142-146; 14].
Практичне заняття 5.

 1. Нові способи словотворення у мовленні ЗМІ. Умотивування правопису нових складних слів, що з’являються у пресі.

 2. Словотвір у рекламі


Завдання 5 для самостійної роботи (2 год.)

Підготувати повідомлення на тему «Словотворча неологізація (у текстах ЗМІ або у рекламі).


Практичне заняття 6.

 1. Написання модульної контрольної роботи №1 (виконується вдома).

 2. Заслуховування творчої роботи студентів на створення авторських неологізмів різних словотворчих моделей.

 3. Підготувати письмовий аналіз умотивованості кожного використаного словотворчого елемента.


Завдання 6 для самостійної роботи (2год.)

Використовуючи опрацьовані наукові джерела, за відомими в українському словотворі моделями створити авторські неологізми.


Типове завдання модульної контрольної роботи №1

 1. Від умовної номінативної одиниці утворити за словотвірними моделями української мови неологізми, зумовлені заданою темою.

 2. Написати з цими неологізмами журналістський текст. Жанр - на вибір автора.

 3. Додати до творчої роботи повний письмовий аналіз використаних моделей словотворення.

 4. Підготуватися до його усного виголошення (послуговуватися набутими навичками техніки усного мовлення).


Контрольні запитання до змістового модуля 1

 1. У чому полягає відмінність морфемного аналізу від словотвірного?

 2. Які є морфеми в українській мові?

 3. Які є способи словотворення?

 4. Що означають найпоширеніші префікси і префіксоїди, суфікси і суфіксоїди?

 5. Які особливості іменникового словотвору в українській мові?

 6. Які особливості прикметникового словотвору в українській мові?

 7. Які є правила написання складних іменників та прикметників?


Змістовий модуль 2. Іменні частини української мови.

Лекція 2. Іменник.

Лексико-граматичні й граматичні категорії іменника. Особливості їх використання в українській мові. Типові помилки в мові преси. Тенденції до повної іменникової морфологізації.


Лекція 3. Прикметник. Числівник.

Семантична і граматична палітра слів, які передають ознаку предмета, та можливості використання їх у журналістиці. Типові помилки в їх уживанні. Форми числівників та інших слів для вираження числових позначень. Орфографічні особливості й типові помилки, що трапляються в мові практиків.


Практичне заняття 7.

 1. Іменники, рід яких не ідентифікується закінченням.

 2. Варіантні родові форми іменників.

 3. Іменники спільного й подвійного роду.

 4. Рід невідмінюваних іменників.

 5. Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням.


Завдання 7 для самостійної роботи (2 год.)

 1. Рід співвідносних в українській і російській мовах іменників (опрацювати мінімум).

 2. Відредагувати запропоновані тексти на синтаксичне вираження родової належності іменників.

Література [2: 6-26, вправи 1,7,11,13].
Практичне заняття 8.

 1. Форми числа в конкретних, абстрактних, збірних, речовинних і власних іменників.

 2. Однинні і множинні іменники.


Завдання 8 для самостійної роботи (2 год.)

 1. Уживання форм множини в іменників, що мають форму однини.

 2. Виправити в текстах помилки у використанні форм числа іменників.

Література [2: 28-37, вправи 22, 27, 28; 5: 114-122, 132; 4: 170-171].
Практичне заняття 9.

 1. Поділ іменників на відміни і групи.

 2. Особливості відмінювання іменників І-ІV відмін.

 3. Відмінювання іменників на -р.

 4. Варіанти відмінкових форм іменників в однині.

 5. Варіанти відмінкових форм іменників у множині.


Завдання 9 для самостійної роботи (4 год.)

 1. Відмінювання іменників I-IV відмін.

 2. Опрацювати варіанти відмінкових форм іменників з погляду стилістичного використання.

 3. Вивчити мінімуми слів з відмінковими формами (Р.в. множини).

Література [5: 123-132; 3: 205-211, вправи 4,6,8,10,13,14; 4:159-174; 2:37-43, вправи 34,34].
Практичне заняття 10.

 1. Відмінювання імен по батькові.

 2. Відмінювання прізвищ.

 3. Редагування неправильних форм іменників.


Завдання 10 для самостійної роботи (2 год.)

 1. Творення і відмінювання імен по батькові. Форми кличного відмінка.

 2. Належність прізвищ до відміни і групи.

 3. Відмінювання іншомовних прізвищ.

Література [12: 288-322; 5: 133-134; 2: 51-57, вправи 35,37].
Практичне заняття 11.

 1. Ступені безвідносної якості прикметника.

 2. Суфікси суб’єктивної оцінки прикметника.

 3. Помилки при творенні ступенів порівняння.

 4. Уживання повних і коротких форм прикметника.

 5. Помилки при вживанні одного ступеня порівняння в значенні іншого.


Завдання 11 для самостійної роботи (2 год.)

 1. Відредагувати тексти з ненормативним уживанням прикметникових форм.

 2. Вибір синтаксичного варіанта зі значенням ознаки.

Література [2: 65-79, вправи 45, 47, 48, 51].
Практичне заняття 12.

 1. Правопис і відмінювання числівників.

 2. Зв’язок числівників з іменником.

 3. Аудіювання тексту з числівниками.


Завдання 12 для самостійної роботи (4 год.)

Записати тексти, цифри передати словами.

Література [2: 104-115, вправи 72,73, 75
]. Практичне заняття 13.


 1. Синонімія числівників.

 2. Творення і правопис складних слів з числівниковим компонентом.


Завдання 13 для самостійної роботи (2 год.)

Опрацювати правопис складних слів з числівниковим компонентом.

Література [2: вправи 76,77; 14].
Практичне заняття 14.

Написання модульної роботи №2 «Іменні частини мови».


Завдання 14 для самостійної роботи (2 год.)

Виконати самостійні завдання на повторення

Література [2: вправи 44, 56, 80].
Практичне заняття 15.


 1. Аналіз написання модульної роботи №2.

 2. Редагування текстів на правопис та використання форм іменних частин мови.


Типове завдання модульної контрольної роботи №2

 1. Поставити іменники у кличному відмінку

Надія - Геннадій -

Ігор Іванович - Тиміш- Гавриш - 1. Утворити присвійні прикметники жіночого й чоловічого роду від іменників:

Оля, Ольга, Олена, Олег, киця, кицька, коваль, гончар.

 1. Утворити відносні прикметники за допомогою суфікса -ськ-

Сиваш - Запоріжжя -

Збараж - чех - 1. Визначити рід незмінюваних іменників:

таксі, кенгуру, маестро, Тбілісі.

 1. Провідміняти числівники 1956, 47 3/9.

 2. Відредагувати текст, у якому є типові помилки на вживання форм іменника, прикметника, числівника.


Контрольні запитання до змістового модуля 2

 1. За допомогою яких засобів виражаються лексико-граматичні й граматичні значення іменника? прикметника?

 2. Як відмінюються іменники I-IV відмін?

 3. Як визначити рід незмінюваних іменників?

 4. Які іменники мають форму лише однини? лише множини?

 5. Які є розряди прикметників за значенням?

 6. Які помилки трапляються при творенні ступенів порівняння прикметників?

 7. Як відміняються числівники?

 8. Які особливості поєднання числівника з іменником?ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. К., 1991.

 2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови. К., 1998.

 3. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова. Практикум. К., 2000.

 4. Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради. К., 1999.

 5. Сучасна українська мова. К., 2008.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. К., 1975.

 2. Орфографічний словник української мови. К., 1994.

 3. Полюга Л.М. Морфемний словник. К.,1983.

 4. Полюга Л.М. Словник антонімів. К., 1987.

 5. Російсько-український словник, К.,

 6. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. К.,1985.

 7. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. Словник-довідник.

 8. Словник труднощів української мови. К., 1989.

 9. Український правопис. К., 1998

 10. Шевченко Л.Ю., Різун В.В. Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова. Довідник. К., 1996.
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка