Програма додаткового вступного випробування з музичного мистецтва для вступників на навчання за освітньою програмою
Скачати 188,49 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір188,49 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії
_________________ М. І. Степаненко

27 березня 2017 р.ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з музичного мистецтва

для вступників на навчання за освітньою програмою

зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти,

які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста

Полтава – 2017

УДК 37.019.274:78(073)

Програма додаткового вступного випробування з музичного мистецтва для вступників на навчання за освітньою програмою зі спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста / Укладачі: Г. С. Левченко, Н. В. Сулаєва, В. С. Ірклієнко, Н. О. Павленко, С. І. Глушкова, В. П. Яковлев. – Полтава, 2017.– 11 с.
Рецензенти: Магомедова Тетяна Юріївна – директор Полтавської міської школи мистецтв “Мала академія мистецтв” імені Раїси Кириченко, заслужений працівник культури України
Березан Валентина Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Затверджено на засіданні кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Протокол № 13 від 14 березня 2017 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Серед пріоритетних завдань, що стоять перед вищою школою в умовах реформування національної системи освіти, – професійна підготовка майбутнього вчителя, який покликаний поширювати, берегти і розвивати найкращі здобутки світової та вітчизняної музичної культури, національні й загальнолюдські цінності, високу гуманістичну культуру особистості, розвивати в дітей творчі та музичні здібності. Вирішення таких завдань можливе лише за умов кваліфікованого та об’єктивного відбору абітурієнтів під час вступних випробувань у вищому педагогічному навчальному закладі.

Програма вступного випробування з музичного мистецтва розроблена згідно з державними нормативними документами та Правилами прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Вона включає зміст вимог і завдань з музики; список рекомендованих музичних творів для виконання; вимоги до рівня сформованості теоретичних знань і музично-виконавських умінь, а також критерії їх оцінювання.

Мета вступного випробування з музичного мистецтва полягає у визначенні рівня розвитку музичних здібностей, музично-теоретичної, інструментальної та вокальної підготовки абітурієнта.

Вступне випробування проводиться відповідно до розкладу вступних екзаменів, укладеного та затвердженого приймальною комісією Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Його тривалість залежить від змісту музичної програми кожного абітурієнта та виконання теоретичного завдання.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
І. Абітурієнт повинен виявити свої музичні здібності та продемонструвати наявні музично-теоретичні знання, виконавські вміння і навички.

ІІ. Вступне випробування з музики передбачає:  1. відповідь на теоретичне питання;

  2. виконання практичного завдання (перевірка метро-ритмічного слуху, чистоти інтонування, гра на музичному інструменті (якщо абітурієнт ним володіє), спів вокального твору під власний супровід або без нього).


Зміст теоретичної частини випробування

1. Схарактеризуйте музику як вид мистецтва.

Музика як мистецтво організації музичних звуків. Спосіб існування музики. Зміст музики. Спосіб сприйняття музики. Приклади музичних творів.

2. Мелодія як основна форма викладення музичної думки.

Мелодія як одноголосна форма викладу музичної думки, головний носій музичного змісту, засіб втілення музичного образу. Приклади одноголосних творів (пісень).

3. Звук як фізичне явище.

Звук як фізичне явище. Джерело звука. Звуки музичні та шумові. Властивості музичного звука (висота, тривалість, гучність, тембр).

4. Розкрийте сутність понять «музичні звуки» і «шумові звуки».

Музичні звуки як звуки, що мають точно виражену висоту, їх запис за допомогою графічних знаків – нот. Шумові звуки як звуки, що не мають чітко вираженої висоти. Різноманітність шумових звуків (шуми, гудки, дзвони, гуркіт, свист тощо). Їх застосування для створення музичного образу.

5. Темп як засіб музичної виразності.

Темп як швидкість виконання музичного твору. Повільні, помірні та швидкі темпи. Зумовленість темпу змістом, характером та жанром музики.

6. Динаміка як засіб музичної виразності.

Динаміка як гучність (сила) виконання музичного твору. Основні динамічні відтінки. Зумовленість вибору динамічних відтінків різноманітністю художніх образів, характером та жанром музики.

7. Назвіть театральні жанри, де використовується музичне мистецтво, наведіть приклади.

Театральні жанри: опера, балет, оперета, водевіль, музична комедія, мюзикл, рок-опера, драма. Значення музичного мистецтва для розкриття художньо-образної сфери. Приклади.

8. Схарактеризуйте оперу як жанр музично-драматичного мистецтва.

Визначення поняття «опера». Літературна основа опери – лібрето. Художньо-виражальні засоби жанру (вокал, інструментальний супровід, хореографія, драматургія, декорація). Приклади зразків оперного жанру.

9. Схарактеризуйте оперету як жанр музично-драматичного мистецтва.

Оперета як один із видів музичного мистецтва (різновид опери з розмовним діалогом). Поєднання вокальної й інструментальної музики, хореографічного та естрадного мистецтва, драматичної дії. Приклади.

10. Схарактеризуйте жанр балету як виду мистецтва.

Балет як вид сценічного мистецтва, зміст якого виражається в танцювально-музичних образах. Художньо-виражальні засоби жанру (музика, хореографія, драматургія, декорація). Приклади.

11. Зробіть порівняльний аналіз інструментальної та вокальної музики.

Вокальна музика як музика для співу. Поєднання музики і слова, музики і драматичної дії. Сольний, ансамблевий та хоровий спів. Специфіка інструментальної музики, відтворення за допомогою музичних інструментів. Сольне, ансамблеве та оркестрове виконання.

12. Розкрийте сутність поняття «хор».

Колективний вид музичної творчості. Володіння вокально-хоровими знаннями, уміннями і навичками. Класифікація хорових колективів (чоловічі, жіночі, дитячі, мішані). Керівник хору (диригент). Приклади відомих хорових колективів.

13. Схарактеризуйте народний і академічний жанрові напрями в хоровому мистецтві.

Народний спів (основні ознаки та художньо-виконавські особливості). Приклади творів і виконавців. Академічний спів (основні ознаки та художньо-виконавські особливості). Приклади творів і виконавців.

14. Розкрийте сутність поняття «музичні жанри».

Типи музичних творів, характерні ознаки яких склались у відповідності зі сферою застосування музики. Первісні музичні жанри: пісня, танець, марш. Приклади.

15. Схарактеризуйте групу ударних інструментів.

Інструменти, які належать до групи ударних. Способи видобування звуку на ударних інструментах. Інструменти з визначеною та невизначеною висотою звука. Приклади.

16. Схарактеризуйте групу струнних інструментів.

Інструменти, які належать до групи струнних. Способи видобування звуку на струнних інструментах. Приклади.

17. Схарактеризуйте групу духових інструментів.

Інструменти, які належать до групи духових. Способи видобування звуку на духових інструментах. Дерев’яні та мідні духові інструменти. Приклади.

18. Назвіть народні музичні інструменти.

Бандура. Баян. Сопілка. Домра. Трембіта. Цимбали. Кобза. Скрипка. Коротка характеристика.

19. Визначте поняття «стиль» у музиці.

Музичний стиль як коло музичних образів та засоби їх втілення. Відображення системи музичного мислення епохи (наприклад, стиль бароко), національної музичної культури (стиль української класики) або композитора (стиль Б. Лятошинського). Приклади музичних творів.

20. Визначте художні особливості класичної музики.

Основні художні та виконавські особливості класичної музики. Композитори – автори класичних музичних творів. Приклади творів та виконавців.

21. Схарактеризуйте види сучасної популярної музики.

Рок та його різновиди. Художні особливості джазу. Популярна музика та її риси. Приклади творів та виконавців.

22. Розкрийте сутність поняття «репертуар».

Репертуар як список музичних творів для виконання конкретним артистом або мистецьким колективом (концертний репертуар). Набір творів для вивчення (навчально-педагогічний репертуар). Принципи добору репертуару.

23. Назвіть українські та зарубіжні професійні музичні колективи та установи.

Оперні, музично-драматичні театри, театри оперети та музичної комедії, філармонії, симфонічні, духові, камерні оркестри, оркестри народних інструментів, хорові капели, камерні хори, народні хори, ансамблі пісні і танцю, фольклорні та естрадні ансамблі.

24. Схарактеризуйте календарно-обрядові пісні.

Календарно-обрядові пісні як пісні, що виконуються у народному побуті. Їх зв’язок з народним календарем. Зимові (колядки, щедрівки), весняні (веснянки, великодні, гагілки), літні (купальські, петрівчані), осінні (обжинки, дожинки, зажинки) пісні. Приклади.

25. Схарактеризуйте родинно-обрядові пісні.

Родинно-обрядові пісні як пісні, що виконуються у народному побуті. Їх зв’язок з особистим життям людини: народження дитини (колискові), весілля (весільні), поховання (поховальні пісні, голосіння). Приклади.

26. Визначте види музичної діяльності.

Слухання музики. Інструментально-виконавська діяльність. Вокально-хорова діяльність. Музично-творча діяльність.

27. Розкрийте сутність поняття «троїсті музики».

Характеристика колективу. Склад інструментів (скрипка, баян, бубен). Сфера застосування. Приклади.

28. Охарактеризуйте групові форми залучення особистості до музичного мистецтва.

Участь у колективах художньої самодіяльності: вокальних ансамблях, хорових колективах, оркестрах (духових, ударних, народних інструментів), вокально-інструментальних ансамблях. Уроки музичного мистецтва в навчальному закладі. Музичне заняття в дошкільному навчальному закладі.

29. Розкрийте значення музичного мистецтва в патріотичному вихованні молодого покоління.

Виховне та розвивальне значення музичного мистецтва (духовне, естетичне, морально-етичне, інтелектуальне виховання). Українське музичне мистецтво та фольклор як засоби патріотичного виховання молодого покоління. Приклади творів та виконавців.

30. Розкрийте особливості розвитку українського музичного мистецтва в сучасних умовах (на прикладі свого регіону).

Схарактеризуйте напрями розвитку сучасного музичного мистецтва в Україні. Інструментальна та вокальна музика. Музичні жанри. Творчість сучасних українських композиторів. Професійне та самодіяльне мистецтво. Приклади.
Рекомендовані твори для виконання на музичному інструменті

Тихончук А. ПолькаУкр.нар пісня. Ой, дзвони дзвонять

Укр. нар. пісня. У Харкові дощ ідеСтаровинна французська пісня.

Укр. нар. пісня. На вулиці скрипка грає.

Укр. нар. пісня. Ой під вишнею.

Грибенко Б. Калино краю солов'їний

Власик П. Серце кобзаря

Фесенко Г. Материнське тепло

Власик П. Мати

Коваль Л. Чого верба плаче

Стадник О. Ходить журавка

Дитяча пісня. Пастушок

Укр. нар. пісня. Шум

Кабалевский Д. Про Петю

Бейер Р. Вальс

Гуммель Г. П'єса

Бетховен Л. Екозес

Тюрк А. Веселий хлопець

Укр. нар. пісня. Зайчик

Філіпченко А. Веснянка

Філіпченко А. Курчата

Укр. нар. пісня. Веснянка

Чайкін М. Пісенька

Укр. нар. пісня. Галя по садочку ходила

Польський народний танець Трояк

Жиглинський А. Латинська народна пісня

Філіпченко А. Святковий вальс

ГедікеО. Полька


Рекомендований репертуар для співу

Українська народна пісня “Ой, на горі та й женці жнуть”

Українська народна пісня, обр. Я. Степового “Щебетала пташечка”

Українська народна пісня “Грицю, Грицю, до роботи”

Українська народна пісня “Гарний танець гопачок”

Українська народна пісня “Ой, минула вже зима”

Українська народна пісня, обр. Л. Ревуцького “Галя по садочку ходила”

Українська народна пісня “Женчичок-бренчичок”

Українська народна пісня, обр. М.Леонтовича “Вийшли в поле косарі”

Муз. Є. Карпенка, сл. В. Діденка “З новим роком”

Муз. І. Кириліної, сл. П. Воронька “В лісі є зелена хата”

Муз. А. Мігай, сл. Н. Кулик “Дощик”

Муз. І. Кириліної, сл. В. Кухалашвілі “Сумна пісня”

Муз. О. Білаша, сл. А. Малишка “Колискова”

Муз. О. Чухрая, сл. А. Драгомирецького “Колискова”

Муз. К. Мяскова, сл. А. Малишка “Кіт-воркіт”


ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
1. Під час теоретичної частини випробування вступник повинен знати:

особливості музичного мистецтва та засоби музичної виразності;

виховне значення музичного мистецтва у формуванні особистості;

основні музичні стилі та жанри;

основні види музичної діяльності;

найвідоміших виконавців та музично-виконавські колективи;уміти:

аналізувати елементи музичної мови в їхній взаємодії:

розкривати особливості музичного мистецтва;

підкріплювати теоретичні знання прикладами;

орієнтуватись в стилях та жанрах музичного мистецтва.

2. Під час гри на музичному інструменті вступник повинен знати:

стильові риси музичної мови певної епохи, художнього напряму, композиторські школи;

жанрові різновиди музичного мистецтва;

уміти:

на високому художньому рівні виконати музичний твір;

розкрити його характерні стильові ознаки;

продемонструвати організований виконавський апарат, грамотність звуковилучення, володіння основними засобами виконавської виразності (артикуляцією, фразуванням, динамікою, педалізацією, ритмом);

в разі неволодіння музичним інструментом – вміти відтворювати запропонований ритмічний малюнок.

3. Під час співу вокального твору під власний супровід або без нього вступник повинен знати:

мелодію;


літературний текст;

уміти:

чисто інтонувати;

ритмічно виконувати твір;

уміти передати художній образ;

інтонаційно чисто відтворити запропоновані музичні звуки, фрази, фрагменти мелодій.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ АБІТУРІЄНТА


За шкалою університету

Характеристика відповідей абітурієнта

Рекомендовано

достатньо повне розкриття змісту матеріалу відповідно до поставленого теоретичного завдання, усвідомлення значення понять і володіння спеціальною термінологією; ілюстрування теоретичних положень відповідними прикладами; допущення неточностей або несуттєвих помилок у відповіді;

грамотне виконання музичного твору на достатньому художньому і технічному рівні з дотриманням стильових особливостей епохи та композитора, правильне застосування музично-виразних засобів для розкриття музичного образу, допущення деяких неточностей, які суттєво не впливають на правильність виконання музичного твору;

спів пісні під власний супровід або без нього, відносна чистота інтонування, застосування засобів музичної виразності для розкриття художнього образу, припущення несуттєвих помилок при виконанні музичного твору


Не рекомендовано

недостатнє розкриття змісту матеріалу відповідно до поставленого теоретичного завдання, незнання і нерозуміння спеціальної термінології, неспроможність ілюструвати теоретичні положення прикладами, суттєві помилки у відповіді;

виконання музичного твору на недостатньому технічному і художньому рівні, недотримання стильових особливостей епохи та композитора, не вмотивоване застосування музично-виразних засобів для розкриття художнього образу, незнання тексту, зупинки при виконанні музичного твору;

незадовільний рівень виконання пісні під власний супровід або без нього, суттєві помилки при відтворенні мелодичного матеріалу (нечіткої дикції, фальшивого інтонування, порушень ритму, темпу тощо), не вмотивоване застосування музично-виразних засобів для розкриття художнього образу, зупинки при виконанні музичного творуСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андреева Е. Основы музыкальной грамоты / Андреева Е. – К. : Муз. Україна, 1984. – 234 с.

2. Вахромеев В. Элементарная теория музики / Вахромеев В. – М. : Музыка, 1998. – 176 с.

3. Максимов С. Е. Музыкальная грамота / Максимов С. Е. – [4-е изд.] – М. : Музыка, 1984. – 157 c.

4. Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А Фридкин – [10-е изд.] – М. : Музыка, 1987. – 123 с.

5. Акимов Ю. Репертуар баяниста. – Вып. 8. / Ю. Акимов. – М. : Музыка, 1966. – 283 с.

6. Алехин В. Самоучитель игры на баяне. / В. Алехин П. Шашкин. – М. : Советский композитор, 1978. – 117 с.

7. Бах Й. С. 15 двоголосних інвенцій для фортепіано / Бах Й. С. – К. : Мелосвіт, 2000. – 32 с.

8. Бах Й. С. 6 маленьких прелюдій для фортепіано / Бах Й. С. – К. : Мелосвіт, 2000. – 16 с.

9. Двилянский М. Хрестоматия аккордеониста / Двилянский М. – М. : Музыка, 1990. – 79 с.

10. Денисов О. Популярні мелодії для баяна або акордеона: (Вип. І) / О. Денисов, В. Угринович. –– К. : Музична Україна, 1988. – 117 с.

11. Задерацький В. Дитячі п’єси для фортепіано / Задерацький В. [упоряд. Х. Блажкевич-Чаплін] – Львів : СПОЛОМ, 2003. – 17 с.

12. Іваненко  Л. Музична скринька : п’єси для фортепіано / Іваненко Л. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 40 с.

13. Золотая лира: Альбом классической и популярной современной музики для фортепіано. – [І, II т.] – М. : – 1990, 1992. – 512 с.

14. Кузнєцова В. Збірник музичних творів для фортепіано / Кузнєцова В. – Полтава, 2007. – 32 с.

15. Лушников В. Школа игры на аккордеоне / Лушников В. – М. : Советский композитор, 1989. – 188 с.

16. Любимые пьесы для фортепиано. [Вып. I] / [сост. В. Алексеев 4-е изд.] – М. : – 1992 – 176 с.

17. Маленький музыкант : фортепианный альбом / [автор-сост. М. А. Шух] – Донецк : Сталкер, 2005. – 55 с.

18. Мартиненко Г. Українські ноктюрни / Мартиненко Г – Львів : НВФ «Українські технології», 2003. – 40 с.

19. Мейтус Ю. 12 дитячих п’єс / Мейтус Ю. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 32 с.

20. Моцарт В. А. Дитячі твори для фортепіано / Моцарт В. А – К. : Музична Україна, 2003. – 64 с.

21. Музична скарбничка : учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. 1 клас. Фортепіано / [Ред.-упор. О. Іванова, І. Корпан] – К. : Гроно, 2002. – 48 с.

22. Мясков К. Дитячий альбом для баяна / Мясков К. – К. : Музична Україна, 1991. – 103 с.

23. Павин С. Репертуар баяниста. – Вып. 32 / Павин С. – М. : Советский композитор, 1983. – 36 с.

24. Популярні твори для фортепіано: [зошит 1] / [упорядкув. В. Ворончук, В. Гончаренко] – К. : – 1989. –127 с.

25. Пьесы украинских композиторов для фортепиано / [сост. Б. Милич] – М. :– 1971. – 241 с. – (Пед. реп. ДМШ).

26. Українські народні танці в обробці для баяна – К. : Музична Україна, 1993. – 47 с.

27. Фортепіанні твори українських композиторів для молоді. Ч. І. / [упорядкув. Т. Богданська] –– Тернопіль : Астон, 2000. – 90 с.

28. Чайковський П. І. Дитячий альбом для фортепіано / Чайковський П. І. – К. : Мелосвіт, 2006. – 40 с.

29. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. – М. : – 2009. – 415 с. – (Випуск І-ІІІ).

30. Черні К. Вибрані фортепіанні етюди / Черні К. [ред. Г. Гермера] – К. : Мелосвіт, 2005. – Ч.І (50 маленьких етюдів). – 36 с.

31. Черні К. Вибрані фортепіанні етюди / Черні К. [ред. Г. Гермера] – К. : Мелосвіт, 2005. – Ч.ІІ (32 етюди). – 60 с.

32. Шукайло Л. Альбом фортепіанної музики / Шукайло Л. – К. : Мелосвіт, 2005. – 36 с.

33. Юним піаністам / [упоряд. П. Серотюк] – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – Вип.І. – 40 с.

34. Білаш О. Алфавітні усмішки : пісні для дітей / О. Білаш, Г. Чубач - К. : Муз. Україна, 1993. – 64 с.

35. Весела луна : [збірка пісень] / [упоряд. І. Зеленецька].- К. : Муз. Україна, 1985. – 47 с. – (для дітей середнього шкільного віку)

36. Вийди, вийди, сонечко : українські народні пісні для дітей / [упоряд. В. Турбовський]. – К. : Муз. Україна, 1975. – 32 с.

37. Гайворонський М. Співаник : для дітей дошкільного та шкільного віку / М. Гайворонський. – К. : Муз. Україна, 1993. – 27 с.

38. Жданов А. Батькова криниця : [збірник пісень] / Жданов А. – Полтава : Криниця, 1993. – 54 с.

39. Завалішина М. Пісні для дітей : [збірник пісень] / Завалішина М. – К. : Муз. Україна, 1983. – 42 с.

40. Зелен виноград : [збірка пісень]. – К. : Муз. Україна, 1977. – 42 с. – (на сл. В. Ладижця)

41. Карпенко Є. В. Навчайте мене музиці : пісні для дітей / [упоряд. І. Є. Аксельруд]. – К. : МКВВП «Мрія», 1992. – 48 с.

42. Карпенко Є. Светит солнышко для всех : песни для детей на стихи русских и украинских поэтов / Карпенко Є. – К. : МКИПП «Мрія», 1992. – 55 с.

43. Кириліна І. Пісні для дітей / Кириліна І. – К. : Муз. Україна, 1991. – 24 с.

44. Колодуб Ж. Музична абетка : [збірка пісень] / Колодуб Ж. – К. : Муз. Україна, 1991. – 34 с. – (для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку)

45. Нашим дітям : [збірка пісень]. – К : Муз. Україна, 1989. – 54 с. – (для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку)

46. Ой за гаєм, гаєм : українські народні пісні в легкій обробці для фортепіано. – К. : Муз. Україна, 1993. – 24 с.

47. Павленко О. М. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8 класи / Павленко О. М. – X. : Ранок, 2004-2006. – 543 с.

48. Перлини української народної пісні : [пісенник]. – К. : Муз. Україна, 1991. – 26 с.

49. Полинула чечіточка : українські народні пісні для дітей / [упоряд. А. Верещагіна]. – К. : Муз. Україна, 1991. – 48 с.

50. Ревуцький Л. Сонечко : обробки українських народних пісень для дітей / Ревуцький Л. – К. : Муз. Україна, 1989. – 68 с.

51. Рожавська Ю. Пісні з веселого поїзда : [збірка для дітей] / Рожавська Ю. – К. : Муз. Україна, 1984. – 36 с.

52. Смішинки : пісні з мультфільмів для дітей / [упоряд. М. Усенко]. – Вип.1 – К. : Муз. Україна, 1985 – 1994. – 24 с.

53. Степовий Я. Проліски : [збірка пісень] / Степовий Я. – К. : Муз. Україна, 1983. – 64 с.

54. Філіпенко А. Пісні для дітей середнього шкільного віку / Філіпченко А. – К. : Муз. Україна, 1985. – 84 с.

55. Фільц Б. Від зими до зими : [збірка пісень] / Фільц Ф. – К. : Муз. Україна. 1983. – 36 с.

56. Фольклорна веселка : українські народні пісні для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : пісенник / [упоряд. К. М. Луганська].– Вип. 1. – К. : Муз. Україна, 1988. – 124 с.

57. Хрестоматія з музики : для учнів загальноосвітньої школи. Перший клас / [упоряд. З. Т. Бервецький]. – К. : Муз. Україна, 1991. – 179 с.

58. Чарівна скринька : [збірка пісень] / [упоряд. та перекл. для фортеп. Г. Саська, Ю. Соколовського, Т. Радченка, А. Любченка] : у 4 вип. – К. : Муз. Україна, 1982, 1984, 1986, 1990. – 345 с.

59. Чи я в лузі не калина була : українські народні алегоричні пісні / [упоряд. Т. Колотило]. – К. : Веселка, 1991. – 48 с.Інтернет-ресурси

http://www.classic.net.ua/

http://www.gromko.ru/dict/people/http://www.music4u.ru/

http://muz.by.ru/rus.htm/http://www.unimax.narod.ru/home.htm/

http://www.referat.ru/

http://www.kulto.ru/

http://www.zvuki.ru/

http://www. dj.ru/

http://www.art-books.webshops.ru/

Голова предметної комісії,

завідувач кафедри музики,заслужений діяч мистецтв України проф. Левченко Г. С.База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка