Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на навчання
Сторінка1/4
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0,6 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Матюх С. А.(підпис, призвіще та ініціали)

_____________________ 2016р.

ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на навчання

за спеціальністю Економіка” на спеціалізацію “Управління пер­сона­лом та економіка праці”

для здобуття ступеня спеціаліста (магістра)

Затверджено на засіданні кафедри “Управління пер­сона­лом та економіка праці”
Протокол № від 2015 р.

Завідувач кафедрою УПЕП

д.е.н., професор Ведерніков М. Д.

“Затверджую”

Декан

факультету економіки і управлінняк.е.н., професор Бондаренко М. І.

Схвалено Методичною радою

факультету економіки і управління
Протокол №_________від ____________2015 р.

Голова Методичної Ради

к.е.н., професор Бондаренко М. І.

Дисципліна ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ”

(для підготовки студентів напряму 6.030505“Управління пер­сона­лом та економіка праці”)

ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. Економіка праці й соціально-трудові відносини як напрям наукових досліджень та навчальна дисципліна

Праця і соціально-трудові відносини як об’єкт наукового дослідження. Предмет та методологія дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини". Місце і значення дисципліни для фундаментальної підготовки фахівців-економістів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Структура та логіка курсу. Взаємозв’язки економіки праці і соціально-трудових відносин з іншими дисциплінами та науками.
Тема 2. Соціально-трудовий напрям розвитку економічної думки

Основні етапи становлення економіки праці як науки. Наукові теорії з проблем праці та зайнятості: основоположники, прихильники, сутність. Формування і розвиток предмета науки та дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини”. Актуальні проблеми сучасних соціально-трудових досліджень.


Тема 3. Праця як сфера життя людини та провідний чинник економічної діяльності

Поняття та сутність категорії “праця”. Соціально-економічні характеристики праці. Роль праці у розвитку людини і суспільства. Зміст і характер праці. Особливості змісту та результатів праці у різних сферах економічної діяльності. Еволюція праці як чинника виробництва. Праця і науково-технічний прогрес. Гуманізація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.


Тема 4. Соціально-трудові відносини як система

Еволюція поняття і сучасне розуміння сутності соціально-трудових відносин. Місце соціально-трудових відносин у системі відносин ринкової економіки. Становлення нових за структурою та змістом соціально-трудових відносин як складова реформування української економіки.

Загальна характеристика системи соціально-трудових відносин. Сторони, суб’єкти і органи соціально-трудових відносин. Види, типи та рівні соціально-трудових відносин. Характеристики предмета соціально-трудових відносин.

Принципи функціонування системи соціально-трудових відносин. Соціальна справедливість та становлення досконалих соціально-трудових відносин.

Держава як суб`єкт соціально-трудових відносин. Основні функції та роль держави у становленні досконалих соціально-трудових відносин. Концепції (теорії) соціальної держави.

Наймані працівники та їх роль в системі соціально-трудових відносин. Представницькі органи найманих працівників на різних рівнях соціально-трудових відносин. Еволюція та сучасний стан профспілкового руху в Україні. Правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні.

Роботодавці і їх роль у формуванні і розвитку соціально-трудових відносин. Об’єднання роботодавців, їх завдання, функції та роль у становленні й регулюванні соціально-трудових відносин. Нормативно-правова база діяльності роботодавців та їхніх об’єднань.

Якість трудового життя як показник стану та розвитку соціально-трудових відносин. Головні положення концепції гідної праці.Тема 5. Чинники трансформації соціально-трудових відносин

Стадії розвитку відносин у соціально-трудовій сфері. Організаційно – технічні чинники трансформації відносин у сфері праці. Зміни у відносинах власності та їх вплив на зміст характеристики соціально-трудових відносин.

Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.

Соціальне партнерство як чинник трансформації та оптимізації відносин у сфері праці.


Тема 6. Соціальна політика

Поняття, сутність, мета та завдання соціальної політики. Суб’єкти та умови реалізації соціальної політики. Основні напрями та пріоритети державної соціальної політики.

Система соціального захисту. Соціальна безпека. Соціальне страхування. Соціальна допомога.

Структура та зміст соціального пакету підприємства (організації).

Теоретичні засади та практичні аспекти соціальної роботи.

Механізм фінансування програм та заходів соціальної політики.Тема 7. Регулювання соціально-трудових відносин

Рівні регулювання соціально-трудових відносин.

Характеристика методів регулювання соціально-трудових відносин. Методи регулювання соціально-трудових відносин в умовах централізованої планової економіки. Державний патерналізм у соціально-трудовій сфері. Особливості регулювання соціально-трудових відносин за умов ринкової економіки.

Держава і нормативно-правове регулювання соціально-трудових відносин, роль трудового законодавства. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку соціально-трудових відносин в Україні.

Договірне регулювання соціально-трудових відносин.

Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин та можливість використання його елементів в національній економіці України.


Тема 8. Соціальне партнерство

Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства й чинники його розвитку. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки.

Принципи соціального партнерства. Форми та моделі соціального партнерства. Нормативно-правова база соціального партнерства в Україні.

Держава і її роль у розвитку соціального партнерства. Державна служба посередництва і примирення: завдання та функції.

Оцінка стану соціального партнерства в Україні та напрями його розвитку.

Зарубіжний досвід соціального партнерства, сучасні його форми, тенденції розвитку.

Соціальне партнерство в організації. Колективний договір, його призначення та функції. Сторони переговорного процесу. Робота комісії з підготовки проекту договору. Правила ведення переговорів.

Структура колективного договору і його основні положення. Процедура підписання колективного договору, внесення змін і доповнень. Контроль за виконанням колективного договору і відповідальність за ухилення від участі у переговорах та за порушення і невиконання колективного договору.


Тема 9. Моніторинг соціально-трудової сфери

Сутність моніторингу соціально-трудової сфери і його концептуальні положення.

Завдання, інформаційна база моніторингу соціально-трудової сфери і його напрями: соціально-демографічні та міграційні процеси зайнятість, ринок праці, безробіття; соціально-трудові процеси на підприємствах (організаціях); умови й охорона праці; доходи та рівень життя населення, професійно-кваліфікаційний рівень та конкурентоспроможність робочої сили; соціально-психологічний клімат в трудових колективах; задоволеність соціально-трудовими відносинами.

Соціально-трудові процеси на підприємствах.

Органи та об’єкти моніторингу соціально-трудової сфери. Суб’єкти моніторингу на макро-, мезо-, мікрорівні. Методика вибірки об’єктів дослідження і системи показників моніторингу соціально-трудової сфери.

Реєстрові системи як складова соціально-економічного моніторингу.

Зарубіжний досвід проведення моніторингу соціально-трудової сфери та можливість використання його елементів в національній економіці України.
Тема 10. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Міжнародні акти про економічні, соціальні й культурні права людини.

Міжнародна організація праці (МОП) у сучасному світі: цілі, завдання, структура. Філадельфійська декларація про діяльність МОП. Пріоритетні напрями діяльності МОП на сучасному етапі.

Тристороннє представництво в структурі органів МОП. Організація діяльності МОП.

Механізм нормотворчої діяльності МОП. Міжнародний кодекс праці. Характеристика Конвенцій і Рекомендацій МОП. Зміст основних Конвенцій МОП у галузі соціально-трудових відносин (№87, №95, №98, №100, №111, №122, №131, №135). Застосування Конвенцій МОП країнами-членами Міжнародної організації праці. Основні напрями вдосконалення нормотворчої діяльності МОП на сучасному етапі.

Застосування міжнародних трудових норм в Україні. Проблеми розвитку національного трудового законодавства та інтеграції соціально-трудових відносин у систему відносин, визнану світовим співтовариством.


Тема 11. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Моделі соціально-трудових відносин у світовій практиці.

Зарубіжний досвід участі держави у регулюванні соціально-трудових відносин, оцінка доцільності і необхідності його використання в Україні.

Наймані працівники та професійні спілки як суб’єкти соціально-трудових відносин в практиці країн з розвиненою ринковою економікою.

Роботодавці та їхні об`єднання як суб`єкти соціально-трудових відносин в практиці країн з розвиненою ринковою економікою.

Зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості.

Еволюція політики доходів і досвід їх регулювання в зарубіжних країнах.

Зарубіжний досвід розвитку виробничої демократії, її форми в зарубіжних країнах. Соціальне планування на зарубіжних підприємствах.

Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.

Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин.

Глобалізація національних економік та уніфікація трудових норм.

Актуальні проблеми розвитку соціально-трудових відносин в Україні у контексті світового досвіду. Вплив на розвиток соціально-трудових відносин вступу України до СОТ.


Тема 12. Людський розвиток – мета і критерій соціально – економічного прогресу

Соціально-економічна концепція людського розвитку. Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості й людського розвитку.

Логіка концепції людського розвитку. Людський розвиток як процес зростання людських можливостей, що забезпечується політичною свободою, правами людини, суспільною повагою до особистості.

Розвиток людського потенціалу як мета і критерій суспільного прогресу. Індекс людського розвитку: методологія розрахунку, призначення, сфера використання. Розрахунок індексів тривалості життя, рівня освіченості, скоригованого реального ВВП на душу населення як складових індексу людського розвитку.Тема 13. Населення і трудовий потенціал

Населення як демоекономічна категорія. Відтворення населення, його природний, соціальний і механічний рух. Тенденції міграційних процесів. Демографічна та соціальна мобільність населення. Структура і розміщення населення України.

Людські ресурси та їх місце у суспільному виробництві. Структура людських ресурсів. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів.

Економічно активне населення як носій соціально-трудових відносин.

Трудовий потенціал, його сутність, структура, рівні та показники. Проблеми формування і розвитку трудового потенціалу України. Зарубіжний досвід управління трудовим потенціалом та можливість використання його елементів в національній економіці України.
Тема 14. Людський капітал як реалізований трудовий потенціал

Людський капітал як соціально-економічна категорія. Розвиток та використання людського капіталу.

Розвиток концепції людського капіталу: ретроспективний аспект та сучасне розуміння.

Інвестиції у людський капітал: сутність, види, особливості.

Оцінка ефективності інвестування у людський капітал: методи, критерії, показники.
Тема 15. Якість робочої сили

Сутність категорії "робоча сила" та зміст її якісних характеристик.

Вимоги до якості робочої сили в умовах науково-технологічного розвитку і становлення ринку праці.

Розвиток робочої сили в системі безперервної освіти. Професійний розвиток та компетентність персоналу. Організаційні основи та зміст підготовки працівників на вітчизняних підприємствах. Ефективність системи професійної підготовки.


Тема 16. Ринок праці в системі соціально-трудових відносин

Ринок праці як ринок особливого типу, його місце в ринковій системі господарювання. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Взаємозв’язок соціально-трудових відносин і ринку праці.

Елементи ринку праці. Сутність кон’юнктури ринку праці. Механізм функціонування ринку праці. Структура, типи і сегменти ринків праці. Методи державного регулювання ринку праці.
Тема 17. Регулювання зайнятості населення

Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування соціально-трудових відносин. Глобалізація економіки та її вплив на зайнятість. Сутність, мета, завдання, напрями та принципи державної політики зайнятості. Активні та пасивні заходи регулювання ринку праці і зайнятості населення. Програми сприяння зайнятості.

Зарубіжний досвід регулювання ринку праці та можливість використання його елементів в національній економіці України.

Сутність і причини безробіття та його вплив на стан соціально-трудових відносин. Форми та види безробіття. Сутність закону Оукена. Показники зайнятості та безробіття. Соціальний захист громадян від безробіття.


Тема 18. Продуктивність. Продуктивність праці: сутність і методи вимірювання

Сутність продуктивності і продуктивності праці, їх взаємозв’язок. Основні елементи системи управління. Значення продуктивності. Модель “пастки” низької продуктивності.

Показники продуктивності праці на макро-, мезо- та мікрорівні. Методи вимірювання продуктивності праці.

Натуральний і умовно-натуральний методи вимірювання продуктивності праці, їхні переваги і недоліки. Трудовий метод вимірювання продуктивності і сфера його використання.

Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги і недоліки.

Сутність годинного, денного та річного виробітку та їх взаємозв’язок.

Поняття трудомісткості продукції (послуг). Взаємозв’язок виробітку з трудомісткістю. Трудомісткість у системі техніко-економічних показників діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Види трудомісткості (технологічна, обслуговування, управління, виробнича, повна, нормативна, планова, фактична) та їх зміст.

Особливості виміру продуктивності праці на підприємствах (в організаціях) різних сфер економічної діяльності.


Тема 19. Фактори і резерви продуктивності праці

Сутність факторів підвищення продуктивності. Модель факторів продуктивності. Класифікація факторів зростання продуктивності праці, їх характеристика. Природні та суспільні умови, їх вплив на силу дії факторів підвищення продуктивності праці.

Основні напрями науково-технологічного розвитку та їх вплив на підвищення продуктивності праці. Взаємозв’язок між динамікою технічної озброєності і продуктивністю праці. Удосконалення форм організації виробництва і праці. Удосконалення управління виробництвом. Удосконалення організаційних структур у виробництві.

Сутність резервів підвищення продуктивності праці. Взаємозв’язок факторів і резервів продуктивності праці. Класифікація резервів зростання продуктивності праці. Резерви зниження трудомісткості продукції. Економічне обґрунтування заходів щодо використання резервів зростання продуктивності праці.

Програми управління продуктивністю: планування, організація, контроль і регулювання.
Тема 20. Види, джерела і структура доходів населення

Роль доходів у соціально-трудових відносинах. Види доходів населення і джерела їх формування.

Структура доходів населення: оплата праці, соціальні трансферти, доходи від власності, доходи від підприємницької діяльності, доходи від особистого підсобного господарства, вартість безоплатних послуг та інші надходження. Номінальні і реальні доходи.

Поняття сукупного, чистого, скоригованого чистого та кінцевого доходів. Трудові і нетрудові доходи. Напрями використання доходів.

Зарубіжний досвід формування джерел та оптимізації розмірів доходів населення і можливість використання його елементів в національній економіці України.
Тема 21. Диференціація доходів населення: поняття, чинники, методи виміру

Соціально–економічна сутність диференціації доходів населення. Показники диференціації населення за рівнем доходів. Чинники, що впливають на величину та диференціацію доходів населення.

Державне регулювання доходів населення. Особливості політики у сфері доходів населення як фактор процесу формування соціально-трудових відносин.

Принципи державної політики доходів. Методи державного регулювання доходів населення.

Соціальні стандарти споживання.

Зарубіжний досвід диференціації доходів населення та можливість використання його елементів в національній економіці України.


Тема 22. Рівень і якість життя населення та його регулювання

Поняття і основні елементи рівня і якості життя.

Показники рівня життя і чинники, що його визначають. Методика розрахунку індексу вартості життя. Прожитковий мінімум, нормативні споживчі бюджети.

Порівняльний аналіз рівня життя і диференціації доходів.

Зарубіжний досвід забезпечення належного рівня і якості життя та можливість використання його елементів в національній економіці України.

Основні положення Концепції підвищення рівня життя в Україні.Тема 23. Управління персоналом у системі соціально-трудових відносин на мікрорівні

Управління персоналом та управління людськими ресурсами. Класифікація методів управління персоналом організації. Економічні методи управління персоналом в системі соціально-трудових відносин.

Зміст та складові стратегії управління персоналом. Політика управління персоналом. Розробка та пріоритетні напрями політики управління персоналом.

Класифікація витрат на персонал згідно міжнародних стандартів.


Тема 24. Організація праці

Сутність, зміст, завдання і значення організації праці як соціотехнічної системи. Принципи організації праці. Характеристика складових організації праці на рівні підприємства.

Поділ і кооперація праці. Види поділу праці: технологічний, поопераційний, функціональний, професійний, кваліфікаційний. Форми кооперації праці. Колективні форми організації праці.

Організація та обслуговування робочих місць. Умови праці та фактори їх формування. Атестація і паспортизація робочих місць.

Дисципліна праці як елемент її організації.

Особливості вирішення питань організації праці на підприємствах (в організаціях) різних сфер економічної діяльності.

Методи оцінки соціально-економічної ефективності організації праці
Тема 25. Нормування праці

Робочий час. Режим праці та відпочинку.

Сутність нормування праці та його значення.

Об’єкти нормування праці і класифікація затрат часу. Методи дослідження трудових процесів.

Система норм і нормативів праці.

Методи встановлення норм.

Особливості нормування праці на підприємствах (в організаціях) різних сфер економічної діяльності.
Тема 26. Заробітна плата в ринковій економіці. Організація заробітної плати

Соціально-економічна сутність заробітної плати та її функції у ринковій економіці. Номінальна і реальна заробітна плата, їх взаємозв’язок та фактори, що обумовлюють їх зміни. Взаємозв’язок рівня заробітної плати з рівнем цін, продуктивністю, структурою виробництва, доходами і прибутками.

Вплив інфляційних процесів на динаміку заробітної плати.

Принципи організації заробітної плати. Основні елементи організації заробітної плати за умов ринкової економіки.

Ринкова кон’юнктура як регулятор заробітної плати. Сутність та інструменти державного регулювання заробітної плати.

Договірне регулювання заробітної плати, як складова системи соціального партнерства. Сторони та предмет переговорів при укладанні генеральної, галузевої, регіональної тарифних угод.

Значення і необхідність диференціації заробітної плати на мікрорівні. Принципи диференціації заробітної плати.

Встановлення розміру мінімальної тарифної ставки з диференціацією за видами, типами виробництва, формами оплати праці.

Диференціація заробітної плати в залежності від кваліфікації, посадових функцій працівників.

Застосування доплат, надбавок та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.


Тема 27. Тарифне нормування оплати праці. Системи винагороди за працю

Сутність і принципи тарифного нормування заробітної плати.

Зміст та призначення тарифної системи оплати праці працівників. Основні елементи тарифної системи оплати праці: довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, тарифні сітки, тарифні ставки, посадові оклади. Призначення та побудова довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Тарифні сітки, їх побудова та призначення.

Використання тарифних сіток як засобу диференціації оплати праці залежно від складності праці та виконуваних робіт. Характер зміни тарифних сіток.

Тарифні ставки оплати праці та їх використання для диференціації заробітної плати різних груп робітників.

Побудова схем посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців. Основні принципи встановлення розмірів посадових окладів.

Застосування коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів керівників та спеціалістів і мінімальної заробітної плати. Розробка та застосування єдиної тарифної сітки. Застосування “гнучкого тарифу” та “плаваючих окладів”.

Зарубіжний досвід тарифного нормування оплати праці та можливість використання його елементів в національній економіці України.

Сутність форм заробітної плати і умови їх застосування. Системи відрядної і почасової форм заробітної плати. Пряма відрядна система оплати праці, її суть і умови застосування. Відрядно-преміальна система, її суть і умови застосування. Відрядно-прогресивна, непряма та акордна системи, їх суть і застосування. Проста почасова та почасова-преміальна система оплати праці, їх суть і умови застосування.

Колективна оплата праці і умови її застосування. Методи визначення відрядних розцінок та розподіл заробітку між членами бригади.

Розрахунок і використання КТУ при розподілі бригадних заробітків. Організація преміювання працівників. Показники і умови преміювання.

Сутність безтарифної системи оплати праці.

Сутність контрактної системи оплати праці. Диференціація постійної та змінної частин заробітку залежно від специфіки виконуваних робіт. Відповідальність сторін за невиконання обов’язків за контрактом.

Система “оцінки заслуг”. Участь працівників у прибутках як елемент винагороди найманих працівників.

Зарубіжний досвід розробки та використання систем винагороди за працю, можливість використання його елементів в національній економіці України.
Тема 28. Аналіз трудових показників

Сутність та значення економічного аналізу у трудовій сфері. Аналіз конкретного ринку праці і трудових відносин – основа стратегії окремих організацій. Інформація щодо сфери праці і зайнятості.

Аналіз статистичної сукупності даних щодо процесів, які здійснюються в сфері праці.

Завдання і напрями аналізу продуктивності праці. Аналіз трудомісткості.

Аналіз чисельності і складу працівників. Аналіз використання фонду заробітної плати і рівня середньої заробітної плати.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка