Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на навчання
Сторінка2/4
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0,6 Mb.
1   2   3   4
Тема 29. Планування трудових показників

Сутність і значення планування трудових показників. Сутність, цілі, принципи та етапи стратегічного планування праці. Сутність та мета оперативного планування.

Система трудових показників. Методичні підходи щодо планування трудових показників. Взаємозв’язок і взаємозалежність трудових показників.

Мета планування продуктивності праці. Методика планування продуктивності праці за факторами її зростання. Планування підвищення продуктивності праці на основі зниження трудомісткості продукції та поліпшення використання робочого часу.

Розроблення плану продуктивності праці на підприємстві. Основні етапи планування продуктивності праці.

Планування трудомісткості за окремими її видами і в цілому. План організаційно-технічних заходів – основа розрахунку планової трудомісткості.

Методи розрахунку чисельності робітників. Планування чисельності керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців за типовими нормативами, нормами підпорядкованості, навантаження.

Визначення додаткової потреби працівників.

Планування фонду споживання. Оптимальне співвідношення між фондом споживання і фондом накопичення.

Методи планування фонду заробітної плати за нормативами.

Детальне планування фонду заробітної плати робітників за елементами його структури.

Планування фонду заробітної плати керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців. Планування середньої заробітної плати і співвідношення темпів її зростання з темпами підвищення продуктивності праці.


Тема 30. Звітність і аудит у сфері праці

Державна статистична звітність з питань праці, про стан заборгованості щодо виплати заробітної плати, про використання робочого часу: показники, напрямки використання, періодичність складання.

Оперативна звітність з праці: зміст та призначення.

Сутність, об’єкт і цілі аудиту в сфері праці.

Основні напрями аудиту. Етапи аудиту в трудовій сфері.

Інфраструктура аудиту в трудовій сфері.

Ефективність аудиту у сфері праці.

Зарубіжний досвід проведення аудиту у сфері праці та можливість використання його елементів в національній економіці України.ПИТАННЯ
1. Економіка праці й соціально-трудові відносини як напрям наукових досліджень та навчальна дисципліна

2. Основні етапи становлення економіки праці як науки

3. Праця як сфера життя людини та провідний чинник економічної діяльності

4. Соціально-трудові відносини як система

5. Чинники трансформації соціально-трудових відносин

6. Сутність, мета, завдання, суб’єкти та умови реалізації соціальної політики. Основні напрями та пріоритети державної соціальної політики України в сучасних умовах

7. Регулювання соціально-трудових відносин: рівні, методи, зарубіжний досвід

8. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки.

9. Моніторинг соціально-трудової сфери: сутність та основні напрями

10. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

11. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

12. Людський розвиток – мета і критерій соціально – економічного прогресу

13. Населення як демоекономічна категорія, склад і показники руху

14. Трудовий потенціал, його сутність, структура, рівні та показники

15. Людський капітал як реалізований трудовий потенціал

16. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Механізм функціонування ринку праці.

17. Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування соціально-трудових відносин

18. Продуктивність. Продуктивність праці: сутність і методи вимірювання

19. Модель факторів продуктивності і продуктивності праці. Поняття і класифікація резервів зростання продуктивності

20. Види, джерела і структура доходів населення

21. Диференціація доходів населення: поняття, чинники, методи виміру

22. Рівень і якість життя населення та його регулювання

23. Управління персоналом у системі соціально-трудових відносин на мікрорівні

24. Сутність, завдання і принципи організації праці. Характеристика складових організації праці на рівні підприємства

25. Нормування праці, його функції та об’єкти. Види норм праці та методи нормування праці

26. Заробітна плата в ринковій економіці. Організація заробітної плати

27. Тарифне нормування оплати праці. Системи винагороди за працю

28. Система трудових показників. Методичні основи аналізу трудових показників.

29. Методичні основи планування трудових показників

30. Напрями та зміст аудиту персоналу. Значення аудиту персоналу в удосконаленні системи соціально-трудових відносин на мікрорівні
ЛІТЕРАТУРА

 1. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : посібник / Г.М. Азаренкова. - К. : «Ліра-К», 2010. – 343 с.

 2. Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч ; 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2012. – 820 с.

 3. Акулов М. Г. Економіка праці і соціально трудові відносини : навч. посіб. / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т.В. Євась та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

 4. Балабанова Л.В. Управління персоналом [Текст] : навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - 471 с. 

 5. Ведерніков М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : «Новий світ-2000», 2011. – 372 с.

 6. Гончарова С. Соціальна політика : навч. посібник / С. Гончарова, І. Отенко. - Харків, 2003. - 198 с.

 7. Городецька Л.О. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посібник / Л.О.Городецька. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету “НАУ - друк”. 2009. – 400 с.

 8. Гриненко А. М. Соціальна політика : навч. посібник / А. М. Гриненко – К. : КНЕУ, 2004. – 309 с.

 9. Гриньова В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга. - К. : «Знання», 2010. - 310 с.

 10. Дядик Т. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Т. В. Дядик. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2008. – 344 c.

 11. Економіка праці і соціально-трудові відносини : [навчальний посібник] / М.Д. Ведерніков, О.В. Хитра, О.А. Гарват та ін. – Львів : Новий світ – 2000, 2012. – 869 с.

 12. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / уклад.: Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко, О.В. Мелешко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 118 с.

 13. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [Є. П. Качан та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 407 с.

 14. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Г.В.Назарова, С.Ю. Гончарова, Н.О. Москаленко [та ін.] ; за ред. Г.В. Назарової. - К. : Знання, 2012. - 573 с.

 15. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посібник / за заг. ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 373 с.

 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ. Навчальний посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ. – 2007. – 252 с.

 17. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.

 18. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / Грішнова О.А. – 5-те вид., оновлене. Затверджено МОН. – К., 2011. – 390 с.

 19. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432 с.

 20. Жуков В. Соціальне партнерство в Україні : навч. посібник / В. Жуков, В. Скуратівський. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 200 с.

 21. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 300 с.

 22. Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О.І. Іляш, С.С. Гринкевич. - Київ : «Ліра-К». 2010. – 476 с.

 23. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Карпіщенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 264 с.

 24. Качан Є. П. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Юридична книга, 2003. – 258 с.

 25. Керб Л. П. Основи охорони праці : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2001. – 252 с.

 26. Ковальов В. М. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навчальний посібник / В. М. Ковальов. – К. : ЦУЛ, 2006. – 256 с.

 27. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.

 28. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / В.М. Лукашевич. - 2-ге видання, перероб. та доповн. -Львів : «Новий Світ-2000» , 2010. - 424 с.

 29. Маркова С. В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С. В. Маркова, О.М. Олійник. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 80 с.

 30. Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник для дистанційного навчання / М. М. Матюха. – К. : Університет «Україна», 2007. – 306 с.

 31. Махсма М. Б. Економіка праці : посібник для розв’язування задач / М. Б. Махсма.– 2-е вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 72 с.

 32. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / М. Б. Махсма.– 2-е вид.– К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003.– 188 с.

 33. Менеджмент персоналу : навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.

 34. Мотивування персоналу : навчальний посібник / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват, О. О. Чернушкіна, І. М. Кравець, О. М. Баксалова, Е. А. Атаманюк, Р. Ф. Атаманюк, О. В. Хитра – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2014. – 254 с.

 35. Никифоренко В.Г. Управління персоналом : навчальний посібник / В.Г.Никифоренко. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса : Атлант, 2013. – 275 с.

 36. Нормування праці : підручник / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Гриненко [та ін.] ; за ред. В. М. Данюка, В. М. Абра­мова. – К. : ВІПОЛ, 1995. – 208 с.

 37. Організація праці : навчальний посібник / В. М. Данюк, С. Л. Решміділова та ін. – К. : КНЕУ, 2009. – 332 с.

 38. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 224 с.

 39. Пащенко І. Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник для ВНЗ / І. Н. Пащенко. – Л. : «Магнолія 2006», – 2009. – 260 с.

 40. Петюх В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2000. – 121 с.

 41. Пилипенко С. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / С. М. Пилипенко, А. А. Пилипенко, І. П. Отенко. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 223 с.

 42. Рульєв В.А. Управління персоналом : навч. посіб. / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич Т.Л. Мостенська. - К. : КОНДОР, 2012. - 324 с.

 43. Скуратівський В. А. Основи соціальної політики / В. А. Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Лібанова. – К. : МАУП, 2002. – 370 с.

 44. Соціальне партнерство : навч. посібник / С. В. Бакуменко, І. Є. Левенець (кер. авт. кол.) [та ін.]. – К., 1999. – 285 с.

 45. Соціальне партнерство на ринку праці України : навч. посібник / Ю. Н. Маршавін [та ін.]. – К., 1998. – 152 с.

 46. Транченко Л. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Транченко. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2008. – 184 с.

 47. Управління персоналом : підручник / [В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. – К. : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 666 с.

 48. Управління трудовим потенціалом : навч. посібник / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.

 49. Хитра О. В. Менеджмент продуктивності : навчальний посібник / О. В. Хитра. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – 440 с.

 50. Шевчук П. І. Соціальна політика / П. І. Шевчук. – Львів : Світ, 2003. – 400 с.

Дисципліна ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

(для підготовки студентів напряму 6.030505“Управління пер­сона­лом та економіка праці”)
ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. Організація праці: сутність, зміст, мета і завдання

Праця як економічна категорія, її економічне і соціальне значення. Поняття характер, зміст праці.

Основні елементи процесу праці та їх роль у виробництві матеріальних благ.

Праця як об’єкт організації. Суть понять “організація праці» і “ наукова організація праці». Організація праці як явище, наука, сфера практичної і професійної діяльності, навчальна дисципліна.

Зміст (основні напрямки) організації праці. Принципи організації праці, їх сутність та обумовленість економічними законами. Мета, завдання організації праці.

Методологічні основи організації праці.

Нормативна база організації праці. правове й інформаційне забезпечення організації праці.

Основні напрямки вдосконалення і розвитку організації праці.

Завдання організації праці на сучасному етапі.
Тема 2. Становлення і розвиток організації праці

Об’єктивні передумови виникнення тейлоризму як системи знань і практичних методів організації праці. Зміст і значення в розвитку організації праці системи Ф.Тейлора.

Розвиток системної наукової організації праці послідовниками Тейлора: Емерсоном, Файолем, сутність досліджень Ф. і Л. Гілбертів Фордизм як напрямок організації праці.

Розвиток організації праці в дореволюційній Росії.

Основні етапи, досягнення, прорахунки в розвитку теорії і практики організації праці в СРСР і в Україні.

Центральний інститут праці та його роль в розвитку організації праці внесок Гастєва О.К. в науку в практику організація праці. Зміст робіт і значення першої і другої Всеросійської конференції з організації праці.

Значення і зміст роботи Всесоюзної конференції з організації праці 1967 року. Сучасні проблеми організації праці в Україні. Зарубіжний досвід організації праці, сучасні форми, тенденції розвитку.

Теорії людського фактору і організація праці сьогодні.


Тема 3. Економічна і соціальна ефективність удосконалення організації праці

Поняття економічної та соціальної ефективності праці.

Система показників економічної ефективності вдосконалення праці та методика їх розрахунку.

Соціальна ефективність вдосконалення організації праці; висока працездатність людини в процесі праці, професійне зростання, формування конкурентноспроможного працівника на ринку праці, стабілізація кадрового складу і ін.

Взаємозв’язок між економічною і соціальною ефективністю вдосконалення організації праці.

Вплив удосконалення організації праці на ефективність економічної діяльності підприємства.


Тема 4. Трудовий процес, методи дослідження та основи раціоналізації

Виробничий процес: сутність, класифікація та складові.

Технологічний процес: сутність та вимоги до проектування технологічних процесів.

Трудовий процес як невід’ємна складова виробничого процесу. Класифікація трудових процесів та особливості їх організації. Структура трудового процесу.

Виробнича операція: поняття, характерні ознаки, класифікація виробничих операцій. Структура виробничої операції. Аналіз виробничих операцій: методи та технічні засоби їх вивчення. Проектування трудових операцій. Поопераційні карти: зміст, мета їх розробки.

Трудові рухи: класифікація трудових рухів. Мета, методи дослідження трудових рухів. Основні принципи проектування раціональних трудових рухів.

Методи праці: поняття, значення в організації трудового процесу. Дослідження методів та проектування раціональних методів і прийомів праці. Впровадження передових прийомів і методів праці.

Вітчизняні та зарубіжні системи мікроелементних нормативів, їх сутність та сфера застосування.

Проектування раціональних трудових процесів: етапи раціоналізації, їх зміст. Підготовка до дослідження трудового процесу: вибір об’єкту дослідження, способу проведення і технічних засобів.

Застосування кінозйомки.

Вимоги наукової організації праці до проектування трудових процесів. Дизайн, ергономіка в трудовому процесі.

Впровадження раціональних трудових процесів.

Карти організації трудових процесів, їх зміст та призначення.
Тема 5. Поділ і кооперування праці на підприємстві

Сутність і соціально-економічне значення процесів суспільного поділу і кооперації праці, їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Поділ праці на підприємстві: технологічний, функціональний та кваліфікаційний.

Форми і значення кооперації праці на підприємстві.

Суміщення функцій, професій: сутність, умови введення та соціально-економічне значення. Проектування та впровадження суміщення.

Аналіз, визначення рівня поділу і кооперації праці на підприємстві. Межа поділу праці. Кількісна оцінка рівня поділу і кооперації праці.

Проектування і впровадження нових раціональних форм поділу і кооперації праці. Чинники, що впливають на вибір форм поділу і кооперації праці.

Показники ефективності поділу і кооперації праці.
Тема 6. Організація і обслуговування робочих місць

Поняття робочого місця, робочої зони.

Класифікація робочих місць та особливості їх організації.

Спеціалізація робочих місць.

Обладнання на робочому місці. Вимоги до обладнання.

Оснащення робочого місця. Технологічне і організаційне оснащення робочих місць. Вимоги до оснащення робочих місць. Основні напрямки аналізу оснащення на робочому місці.

План робочого місця зовнішній і внутрішній.

Основні правила проектування зовнішнього плану робочого місця. Вимоги до внутрішнього плану робочого місця. Робоча поза, вибір робочої пози.

Мікро класифікація робочої зони.

Обслуговування робочих місць. Функції обслуговування робочих місць на промисловому підприємстві та їх зміст. Форми обслуговування робочих місць та їх зміст. Чинники, що впливають на вибір форм обслуговування. Системи обслуговування робочих місць, їх сутність.

Основні принципи проектування організації обслуговування робочих місць.

Карти організації праці на робочому місці, їх зміст та призначення.

Типові проекти організації робочих місць, їх структура, зміст та ефективність застосування.

Тема 7. Атестація робочих місць

Сутність атестації робочих місць. Зміст роботи з проведення атестації робочих місць.

Облік робочих місць, мета та завдання обліку.

Атестація робочих місць: мета та завдання.

Аналіз і оцінка технологічного рівня робочого місця.

Аналіз і оцінка організаційного рівня робочого місця.

Раціоналізація робочих місць за результатами атестації. Матеріальне стимулювання персоналу за ефективне проведення атестації і раціоналізації робочих місць.

Нормативні документи щодо проведення атестації і раціоналізації робочих місць.

Соціально-економічна ефективність заходів щодо вдосконалення (раціоналізації) робочих місць.
Тема 8. Колективні форми організації праці

Сутність колективної форми організації праці.

Соціально-економічне значення колективної форми організації праці. Соціально-психологічні аспекти колективної організації праці.

Виробнича бригада як основна форма колективної праці. Технологічні організаційні та економічні передумови створення бригад. Види бригад, особливості їх організації. Організація праці в бригадах: обґрунтування чисельності та професійного складу бригади, керівництво бригадою права і обов’язки бригадира планування роботи формування та розподіл доходу бригади.

Ефективність діяльності виробничих бригад.

Особливості організації праці на конвеєрі.


Тема 9. Умови праці

Поняття умов праці. Чинники, які формують умови праці. Класифікація умов праці.

Елементи умов праці, їх сутність та напрямки поліпшення. Санітарно – гігієнічні елементи умов праці, їх сутність. Психофізіологічні елементи умов праці їх сутність.

Психологічний клімат трудового колективу, як складова умов праці. Значення організації праці в формуванні психологічного клімату.

Естетика на виробництві.

Оцінка умов праці. Визначення коефіцієнта умов праці за санітарно-гігієнічними елементами. Оцінка умов праці на робочому місці на основі визначення важкості праці.

Атестація робочих місць за умовами праці: порядок проведення та мета.

Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нормативи.

Карта умов праці на робочому місці, їх зміст та призначення.

Основні напрямки поліпшення умов праці на виробництві.

Визначення економічної та соціальної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці.

Державна статистична звітність з стану умов праці на підприємстві та її зміст.


Тема 10. Режими праці та відпочинку

Режим праці та відпочинку, їх основні типи, сутність та значення для підвищення ефективності праці.

Критерії ефективності режимів праці та відпочинку.

Працездатність людини: роль організації праці в підвищенні працездатності працівників.

Змінний режим праці та відпочинку, сутність та особливості проектування.

Тижневі режими праці і відпочинку: їх сутність вимоги до проектування та основні напрямки їх раціоналізації. Графіки змінності, особливості їх побудови в різних типах виробництва.

Кімнати психофізіологічного розвантаження.

Режими праці і відпочинку протягом місяця, року.

Нестандартні режими праці і відпочинку, їх сутність та сфера застосування режими неповного робочого часу.

Гнучкі режими праці, їх сутність, умови застосування та ефективність.

Завдання організації праці в проектуванні і впровадженні раціональних режимів праці та відпочинку.

Правові та нормативні документи, що регулюють режими праці та відпочинку на підприємстві.


Тема 11. Організація професійної підготовки робітничих кадрів

Профорієнтація і профвідбір. Суть і завдання професійної орієнтації в ринкових умовах.

Складові профорієнтації та їх сутність.

Професійний відбір: сутність, типи і види професійного відбору.

Адаптація працівника: суть, методи, значення.

Завдання організації праці щодо професійної орієнтації і адаптації.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників як нормативний документ організації професійної підготовки.

Підготовка робітничих кадрів в системі професійної – технічної освіти. Зміст професійно-технічної освіти і завдання виробничого навчання. Завдання професійно-технічної освіти, ступені і види підготовки робітничих кадрів. Система професійно-технічної освіти в України та напрямки її реформування.

Методи виробничого навчання та їх оцінка.

Підготовка робітничих кадрів на виробництві: форми, методи. Перепідготовка і навчання робітників другим професіям.

Організація підвищення кваліфікації робітників.

Зарубіжний досвід підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.


Тема 12. Дисципліна і мотивація праці

Дисципліна праці. Трудова дисципліна. Технологічна дисципліна. Виробнича дисципліна.

Чинники, які формують трудову дисципліну. Дисципліна праці та її роль в організації трудових процесів.

Розвиток творчої ініціативи персоналу. Шляхи зміцнення дисципліни праці, місце організації праці. Методи зміцнення дисципліни праці.

Колективний договір і його роль в зміцненні дисципліни праці.

Мотиви і мотивація. Мотив як компонент трудової діяльності.

Мотивація персоналу як складова організації праці. Складові мотивації трудової діяльності. Матеріальна, трудова і статусна мотивація персоналу. Трудова мотивація як чинник підвищення ефективності праці.

Сучасні форми і методи матеріального стимулювання персоналу. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.

Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу.

Зарубіжний досвід мотивації трудової діяльності.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка