Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на навчання
Сторінка3/4
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0,6 Mb.
1   2   3   4
Тема 13. Організація праці окремих категорій працівників

Організація праці на вантажно-розвантажувальних та транспортних роботах.

Організація праці робітників, зайнятих контролем якості продукції.

Організація праці робітників, зайнятих ремонтом та міжремонтним обслуговуванням обладнання.

Організація праці налагоджувальників обладнання.

Організація праці за багатоверстатного обслуговування.

Основні кваліфікаційні вимоги до робітників задіяних у цих процесах.

Організація праці керівників, фахівців, професіоналів.


Тема 14. Управління організацією праці на підприємстві

Функціональні підрозділи підприємства, які задіяні у вдосконаленні організації праці, їх завдання.

Комплексний аналіз організації праці. Мета. Методи аналізу вивчення і оцінки стану організації праці: візуальні, статистичні, графоаналітичні, техніко-економічні, соціологічні. Якість організації праці як основа і характеристика її прогресивності.

Використання результатів аналізу організації праці для підвищення ефективності діяльності підприємства.

Кадрове забезпечення організації праці: сутність і зміст кадрової політики підприємства в умовах ринкової економіки.

Підготовка спеціалістів з економіки, організації і нормування праці, лінійних керівників, технологів, їх роль у підвищенні рівня організації праці.

Роль майстра і бригадира в удосконаленні організації праці. Участь профспілок в поліпшенні організації праці. Державна статистична звітність з кадрового забезпечення підприємства.

Комплексне проектування організації праці: проектування технологічних процесів, обладнання, будівель, споруд з урахуванням вимог наукової організації праці, ергономіки, техніки безпеки. Типові організаційні рішення, зміст основних розділів.

Використання систем автоматизованого проектування і персональних комп’ютерів для проектування і вдосконалення організації праці.

Планування організаційно-технічного розвитку виробництва, вдосконалення організації праці.

Системний підхід до організації праці на всіх рівнях виробництва, його суть і значення .

Впровадження і стимулювання заходів щодо вдосконалення організації праці.Управління організацією праці на державному рівні.

ПИТАННЯ


 1. Праця як економічна категорія, її економічне і соціальне значення

 2. Зміст організації праці. Основні елементи та напрямки організації праці

 3. Становлення і розвиток організації праці

 4. Економічна і соціальна ефективність удосконалення організації праці

 5. Виробничий процес: сутність, класифікація та складові

 6. Трудовий процес: сутність, класифікація та структура

 7. Виробнича операція: поняття, характерні ознаки, класифікація, структура

 8. Вітчизняні та зарубіжні системи мікроелементних нормативів, їх сутність та сфера застосування

 9. Поділ праці на підприємстві: технологічний, функціональний та кваліфікаційний

 10. Кооперування праці на підприємстві, її сутність, значення та форми

 11. Сутність організації робочих місць, їх класифікація

 12. Оснащення робочого місця. Технологічне і організаційне оснащення робочих місць

 13. Організація обслуговування робочих місць

 14. Зміст роботи з атестації та раціоналізації робочих місць

 15. Колективна форма організації праці, її сутність, соціально-економічне значення та соціально-психологічні аспекти

 16. Виробнича бригада основна форма колективної праці

 17. Умови праці: поняття, класифікація, чинники формування

 18. Елементи умов праці, їх сутність та напрямки поліпшення

 19. Психологічний клімат трудового колективу як складова умов праці

 20. Атестація робочих місць за умовами праці: порядок проведення та мета

 21. Режими праці та відпочинку, сутність та значення для підвищення ефективності праці

 22. Працездатність людини. Роль організації праці в підвищення працездатності людини

 23. Змінний режим праці та відпочинку: сутність та особливості проектування

 24. Тижневі режими праці і відпочинку: їх сутність вимоги до проектування та основні напрямки їх раціоналізації

 25. Організація професійної підготовки робітничих кадрів

 26. Дисципліна праці та її роль в організації трудових процесів

 27. Мотивація персоналу як складова організації праці

 28. Матеріальна, трудова і статусна мотивація персоналу

 29. Організація праці керівників, фахівців, професіоналів

 30. Управління організацією праці на підприємстві


ЛІТЕРАТУРА

 1. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : посібник / Г.М. Азаренкова. - К. : «Ліра-К», 2010. – 343 с.

 2. Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч ; 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2012. – 820 с.

 3. Акулов М. Г. Економіка праці і соціально трудові відносини : навч. посіб. / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т.В. Євась та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

 4. Балабанова Л.В. Управління персоналом [Текст] : навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - 471 с. 

 5. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Л. В Балабанова, О. В. Сардак. – Київ : ВД «Професіонал», 2004.- 304 с.

 6. Ведерніков М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : «Новий світ-2000», 2011. – 372 с.

 7. Віноградська О. М. Організація праці менеджера : навч. посібник / О. М. Віноградська. – Харків : ХНАМГ, 2008 – 190 с.

 8. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / Грішнова О.А. – 5-те вид., оновлене. Затверджено МОН. – К., 2011. – 390 с.

 9. Данюк В. М. Організація праці менеджера : навч. посіб. / В. М. Данюк. – К. : КНЕУ, 2006.

 10. Дячун О. В. Організація, нормування та оплата праці : навчальний посібник / О. В. Дячун. – Львів : «Афіша», 2001. – 220 с.

 11. Економіка праці і соціально-трудові відносини : [навчальний посібник] / М.Д. Ведерніков, О.В. Хитра, О.А. Гарват та ін. – Львів : Новий світ – 2000, 2012. – 869 с.

 12. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Г.В.Назарова, С.Ю. Гончарова, Н.О. Москаленко [та ін.] ; за ред. Г.В. Назарової. - К. : Знання, 2012. - 573 с.

 13. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.

 14. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003.

 15. Керб Л. П. Основи охорони праці : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2001. – 252 с.

 16. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.

 17. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / В.М. Лукашевич. - 2-ге видання, перероб. та доповн. -Львів : «Новий Світ-2000» , 2010. - 424 с.

 18. Маркова С. В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С. В. Маркова, О.М. Олійник. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 80 с.

 19. Крушельницька О.В. Організація праці : навч. посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Житомир : ЖДТУ, 2007.– 355 с.

 20. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці : підручник / Я. В. Крушельницька. – К. : КНЕУ, 2003.

 21. Мотивування персоналу : навчальний посібник / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват, О. О. Чернушкіна, І. М. Кравець, О. М. Баксалова, Е. А. Атаманюк, Р. Ф. Атаманюк, О. В. Хитра – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2014. – 254 с.

 22. Никифоренко В.Г. Управління персоналом : навчальний посібник / В.Г.Никифоренко. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса : Атлант, 2013. – 275 с.

 23. Нормування праці : підручник / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Гриненко [та ін.] ; за ред. В. М. Данюка, В. М. Абра­мова. – К. : ВІПОЛ, 1995. – 208 с.

 24. Організація виробництва : навч. посіб. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я Черганова. – К. : Лібра, 2003 – 336с.

 25. Організація праці : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.]; за заг. ред. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ, 2009. – 332 с.

 26. Організація праці. Практикум для вивчення курсу для студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»/ Тельнов А.С., Решміділова С.Л., Шведюк А.А. – Хмельницький: ХДУ, 2004.

 27. Рульєв В.А. Управління персоналом : навч. посіб. / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич Т.Л. Мостенська. - К. : КОНДОР, 2012. - 324 с.

 28. Сандуленко М. Ю. Нормування та раціоналізація праці з допомогою мікроелементних нормативів / М. Ю. Сандуленко. – К., 1993.

 29. Управління персоналом : підручник / [В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. – К. : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 666 с.

Дисципліна РИНОК ПРАЦІ

(для підготовки студентів напряму 6.030505“Управління пер­сона­лом та економіка праці”)

Тема 1. Сутність, переваги і недоліки ринку праці

Типи ринків за економічним призначенням. Роль та значення ринку праці. Розбіжності ринку праці з іншими ринками. Аспекти трактування ринку праці. Умови виникнення ринку праці. Елементи (компоненти) ринку праці: товар, попит, пропозиція та ціна. Кон’юнктура ринку праці. Товар на ринку праці. Сучасний регульований ринок праці. Умови ефективного функціонування ринку праці. Переваги та недоліки ринку праці. Функції ринку праці.


Тема 2. Концептуальні основи дослідження елементів ринку праці

Основні концепції аналізу сучасного ринку праці: неокласична концепція, кейнсіанська концепція, монетаризм, інституціоналізм, марксистська теорія. Поняття "модель ринку праці". Основні моделі ринку праці: японська, модель США, шведська, їх порівняльна характеристика. Основні різновиди моделей ринку праці. Ознаки, притаманні українському ринку праці в процесі його формування.


Тема 3. Класифікація і сегментація ринку праці

Класифікація типів ринків праці. Структурні ознаки класифікації ринків праці. Ринки праці – місцевий, регіональний, національний, міжнародний, робочих кадрів та спеціалістів і менеджерів, внутрішньофірмовий, галузевий, обмеженої та необмеженої конкуренції, трудодефіцитні та трудонадлишкові; монополія, олігополія, монопсонія та поліполія на ринку праці. Сегментація ринку праці. Теорія подвійності ринку праці. Первинний ринок праці. Вторинний ринок праці. Сектори, на які поділяють робочі місця та працівників на ринку праці. Перший сектор ринку праці ("ядро"). Другий сектор ринку праці ("периферія"). Третій сектор ринку праці. Причини сегментованості ринку праці.


Тема 4. Робоча сила як специфічний товар на ринку праці

Індивідуальна робоча сила. Властивості робочої сили. Продавець товару "робоча сила". Покупець товару "робоча сила". Трудовий договір(контракт). Об’єктивний характер поняття "робоча сила". Вартість робочої сили. Чинники, які впливають на величину вартості робочої сили. Склад вартості робочої сили. Ціна робочої сили. Доходи населення. Нівелюючі та диференціюючі фактори формування доходів. Прожитковий мінімум. Бюджет прожиткового мінімуму. "Споживчий кошик". Мінімальний споживчий бюджет. Межа малозабезпеченості.


Тема 5. Пропозиція на ринку праці

Складові індивідуальної пропозиції на РП. Концепція корисності товарів і благ. Функція корисності. Гранична норма заміни доходу на відпочинок. Криві байдужості та бюджетна лінія. Гранична норма ринкової заміни. Карта байдужості. Класична теорія пропозиції робочого часу. Ефект доходу та ефект заміни. Законодавче регулювання робочого часу в Україні та в інших країнах. Фактори, що впливають на індивідуальне рішення щодо пропозиції робочого часу. Пропозиція інтенсивності праці та якості робочої сили. Поняття "робоча сила" і "людський капітал". Фактори, що характеризують якість робочої сили. Особливості товару "робоча сила" на ринку праці. Залежність рівня заробітної штати від рівня освіти. Теорія людського капіталу. Складові рішення про інвестиції в людський капітал. Визначення привабливості капіталовкладень в освіту. Сегментація робочої сили за різними ознаками. Конкурентоспроможність робочої сили. Вузький та широкий підходи до визначення попиту та пропозиції на РП. Поняття сукупної пропозиції робочої сили. Схема зайнятості робочої сили. Джерела сукупної пропозиції робочої сили. Потоки пропозиції робочої сили. Фактори та напрямки впливу на обсяги сукупної пропозиції робочої сили. Якісний склад пропозиції робочої сили: за категоріями населення, віком, статтю, професіями, кваліфікацією. Регіональний аспект пропозиції робочої сили в Україні.


Тема 6. Попит на робочу силу

Поняття індивідуального попиту на робочу силу. Фактори, що впливають на обсяги індивідуального попиту на робочу силу. Ринок робочих місць. Вимоги робочих місць до якості робочої сили. Циклічний характер попиту на робочу силу в зв'язку з циклічністю економічного і технічного розвитку. Коротко- та довгостроковий попит на робочу силу. Свобода підприємництва, економічні інтереси та конкуренція роботодавців за робочу силу як умова функціонування РП. Стан роздержавлення та приватизації економіки України, конверсії оборонних галузей, розвитку інвестиційної діяльності та малого бізнесу і його вплив на обсяги сукупної пропозиції на ринку праці України. Регіонально-галузевий аналіз попиту на робочу силу.


Тема 7. Забезпечення зайнятості населення

Поняття, види та форми зайнятості робочої сили на ринку праці. Концепція повної та глобальної, примусової та добровільної зайнятості. Закон України "Про зайнятість населення", його зміст, структура і основні розділи. Нормативні положення, які забезпечують гарантії зайнятості (про державну службу зайнятості, державний фонд зайнятості, організацію оплачуваних громадських робіт, про порядок реєстрації безробітних громадян і виплату допомоги по безробіттю). Самозайнятість як важливий напрямок політики держави на РП. Основні напрямки самозайнятості: підприємництво, фермерство, творча діяльність, індивідуальна трудова діяльність, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятих громадян. Заходи щодо сприяння самозайнятості (підтримка підприємництва і малого бізнесу, пільгове оподаткування, стимулювання професійного навчання тощо). Організація громадських робіт як засіб запобігання наслідкам прихованого безробіття і елемент програми створення робочих місць. Об'єкти громадських робіт. Організаційне та фінансове їх забезпечення.


Тема 8. Безробіття, його форми та причини

Підходи до визначення безробіття. Основні види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Визначення рівня безробіття. Причини неточного виміру рівня безробіття. Визначення статусу безробітного в Україні. Поняття підходящої роботи. Закон Оукена. Природна норма безробіття. Безробіття та інфляція. Механізм регулювання рівня та структури безробіття. Напрямки державної політики в соціальному захисті безробітних (надання державної допомоги безробітним, обмеження звільнення з роботи, створення робочих місць, економічні й соціальні заходи). Види компенсацій при втраті роботи. Особливості компенсації працівникам, які втратили роботу через зміни в організації виробництва і праці. Розміри стипендій в період професійної підготовки та перепідготовки незайнятого населення. Умови виплати допомоги по безробіттю. Розміри допомоги по безробіттю за категоріями безробітних. Відстрочка виплати допомоги по безробіттю. Матеріальна допомога. Добровільне страхування від безробіття.


Тема 9. Внутрішньофірмовий ринок праці

Дисбаланс на внутрішньофірмовому РП. Дефіцит і надлишок робочої сили на внутрішньофірмовому РП. Маркетинг внутрішньофірмового РП. Методи пристосування внутрішньофірмової пропозиції робочої сили до економічних змін. Державні заходи щодо пом'якшення негативних наслідків вивільнення працівників.


Тема 10. Механізм саморегулювання ринку праці

Регулююча роль попиту та пропозиції на РП. Ціна товару "робоча сила". Класичний аналіз РП. Проста модель попиту на робочу силу. Монополія на ринку продукту. Монопсонія на РП. Пряма еластичність попиту на робочу силу. Перехресна еластичність попиту. Еластичність попиту на працю і науково-технічний прогрес.


Тема 11. Гнучкість і жорсткість ринку праці

Поняття гнучкості та жорсткості РП. Аспекти гнучкості РП: гнучкість витрат на робочу силу, форми зайнятості та режимів робочого часу; мобільність робочої сили. Характеристики гнучкого та жорсткого ринку праці. Заходи щодо посилення гнучкості ринку праці. Проблеми ринкової економіки, які можна розв'язати використанням гнучких форм зайнятості. Гнучкі форми зайнятості на РП: зайнятість з нестандартними режимами робочого часу, нестандартними робочими місцями та організацією праці, нестандартними організаційними формами. Нестандартні режими робочого часу: неповний робочий день та його різновиди, гнучкий робочий рік, стиснутий робочий тиждень, режими гнучкого робочого часу. Надомна праця. Тимчасовий найм. Форми тимчасового найму. Методи посилення гнучкості витрат на робочу силу. Дотримання принципів трудової моралі на японських підприємствах як засіб досягнення гнучкості витрат на робочу силу. Мобільність робочої сили.


Тема 12. Інфраструктура ринку праці

Інститути інфраструктури РП, ступінь їхньої сформованості на РП України. Інститути соціального партнерства. Державна служба зайнятості. Територіальна структура державної служби зайнятості населення (республіканська, обласна, районна, міська). Основні завдання і функції державної служби зайнятості відносно реалізації політики зайнятості. Територіальні органи управління зайнятістю та ринками праці при виконавчих структурах місцевої адміністрації та їхні функції. Інститути соціального страхування найманих працівників. Інститути пенсійного забезпечення найманих працівників. Загальнодержавні та регіональні структури забезпечення конкурентоспроможності робочої сили.


Тема 13. Аналіз і прогнозування стану ринку праці

Мета, завдання і напрямки аналізу РП. Аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили. Аналіз зайнятості населення за галузями і сферами економіки та формах власності, продуктивності й рівня оплати праці, використання робочого часу, обсягів прихованого безробіття, процесів вивільнення робочої сили. Основні методи дослідження РП: статистичні, демографічні, соціологічні, економіко-математичні, балансовий, моделювання, графічні тощо. Прогнозування параметрів РП. Прогнозування обсягів і структури попиту на робочу силу.


Тема 14. Особливості й етапи становлення ринку праці в Україні

Сучасні умови ринкової трансформації економіки. Необхідність структурної перебудови економіки України. Основні напрямки перебудови: роздержавлення та приватизація, створення багатоукладної економіки, пріоритетний розвиток галузей споживчого та соціально-культурного комплексу, технічне переозброєння виробництва, впровадження енерго- і трудозберігаючих технологій тощо. Вплив структурної перебудови народного господарства на формування ринку праці, структуру і форми зайнятості робочої сили, рівень професійної підготовки, рівень соціального захисту найманих працівників, пенсійне забезпечення тощо. Структура зайнятості та безробіття. Ступінь сформованості механізмів РП. Входження України в світовий РП.


ПИТАННЯ

 1. Типи ринків за економічним призначенням.

 2. Роль та значення ринку праці.

 3. Елементи (компоненти) ринку праці: товар, попит, пропозиція та ціна.

 4. Кон’юнктура ринку праці.

 5. Умови ефективного функціонування ринку праці.

 6. Функції ринку праці.

 7. Класифікація типів ринків праці.

 8. Монополія, олігополія, монопсонія та поліполія на ринку праці.

 9. Сегментація ринку праці.

 10. Сутність трудового договору (контракту).

 11. Сутність поняття "робоча сила". Якість робочої сили.

 12. Вартість робочої сили та чинники, які впливають на величину вартості робочої сили.

 13. Зміст ціни та вартості робочої сили.

 14. Нівелюючі та диференціюючі фактори формування доходів.

 15. Бюджет прожиткового мінімуму. "Споживчий кошик". Мінімальний споживчий бюджет.

 16. Складові індивідуальної пропозиції на РП. Поняття сукупної пропозиції робочої сили.

 17. Поняття "робоча сила" і "людський капітал".

 18. Теорія людського капіталу.

 19. Конкурентоспроможність робочої сили.

 20. Ринок робочих місць. Вимоги робочих місць до якості робочої сили.

 21. Поняття, види та форми зайнятості робочої сили на ринку праці.

 22. Концепція повної та глобальної, примусової та добровільної зайнятості.

 23. Самозайнятість як важливий напрямок політики держави на РП.

 24. Організація громадських робіт

 25. Сутність поняття “безробіття” та його основні види: фрикційне, структурне, циклічне.

 26. Напрямки державної політики в соціальному захисті безробітних (надання державної допомоги безробітним, обмеження звільнення з роботи, створення робочих місць, економічні й соціальні заходи).

 27. Поняття гнучкості та жорсткості РП. Гнучкі форми зайнятості на РП

 28. Нестандартні режими робочого часу.

 29. Надомна праця. Тимчасовий найм робочої сили..

 30. Мобільність робочої сили.

 31. Інститути інфраструктури РП

 32. Інститути соціального партнерства.

 33. Основні завдання і функції державної служби зайнятості

 34. Продуктивність праці й рівень оплати праці.

 35. Необхідність структурної перебудови економіки України.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

 2. Петюх В. М. Ринок праці. – К.: КНЕУ, 1999.

 3. Ємельяненко Л.М., Васильєв О.А. Практикум з курсу "Ринок праці": Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2004.

 4. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість. – К.: МАУП, 1997.

 5. Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.И. Рофе. – М.: МИК, 1997.

 6. Рынок труда: Учебник / Под ред. проф. В.С. Буланова и проф. Н.А. Волгина. – М.: Экзамен, 2000.

 7. Конституція України // Час-Time. –1996. – №27. – С. 4–6.

 8. Кодекс законів про працю України // Кодекси України: В 4 т. – К.: АТЗТ, Право. – 1997. – Т. 4.

 9. Про зайнятість населення: Закон України // Голос України. –1997. – 30 грудня.

 10. Про колективні договори і угоди: Закон України // Голос України. – 1993. – 15 липня.

 11. Про оплату праці: Закон України // Закони про працю. – К.: – 1997. – С. 17З–181.

 12. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2000.

 13. Васильченко В. С. Ринок праці та зайнятість: Учб. посібник. –К.: НДЦ ЗРП, 1996.

 14. Ерасов В.В., Скворцов Н.Н. Формирование рынка труда. Зарубежный опыт. – К., 1994.

 15. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

 16. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2003.

 17. Либанова Э.М. Рынок рабочей силы: (Методы анализа и возможности регулирования). – К.: Институт повышения квалификации государственной службы занятости, 1993.

 18. МОТ: Конвенции и рекомендации, 1919–1956. Женева: МБТ, 1991.–Т. 1.

 19. МОТ: Конвенции и рекомендации, 1957–1990. Женева: МБТ, 1991. – Т. II.

 20. Никифорова А.А. Рынок труда, занятость и безработица. – М.: Междунар. отношения, 1991.

 21. Павленков В.А. Рынок труда. – М.: Анкил, 1992.

 22. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е.Соціальна політика. – К.: Вид-во УАДУ, 1997.

 23. Ценности, которые мы защищаем, перемены, к которым мы стремимся. Социальная справедливость в условиях глобализации экономики: Повестка дня МОТ. Доклад Генерального директора. Женева; Москва: МБТ, 1994. – Ч. І.

 24. Чижова Л.С. Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспективы. – М.: Наука, 1998.

 25. Экономика и рынок труда / Под ред. А.С. Головачева. – Минск: Вышейш. шк., 1994.

 26. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М., 1996.

 27. Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: Изд-во МГУ, 1996.

Дисципліна УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

(для підготовки студентів напряму 6.030505“Управління пер­сона­лом та економіка праці”)

ЗМІСТ КУРСУ

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка