Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на навчання
Сторінка4/4
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0,6 Mb.
1   2   3   4
Тема 1. Методологія менеджменту персоналу

Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку. Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності. Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту. Персонал організації


Тема 2. Стратегія і політика управління персоналом організації

Зміст і завдання стратегії та політики управління персоналом. Чинники стратегії та політики управління персоналом. Напрями реалізації стратегії та політики управління персоналом. Принципи стратегії та політики управління персоналом.


Тема 3. Ресурсне забезпечення управління персоналом

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу


Тема 4. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом.

Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. Комунікації в управлінні персоналом. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації.


Тема 5. Служба персоналу та кадрове діловодство.

Служба персоналу організації. Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу. Номенклатура справ з кадрового діловодства. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів. Облік особового складу організації.


Тема 6. Планування й формування персоналу.

Чинники зміни потреб організації в персоналі. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. Методи визначення потреб організації в персоналі. Джерела поповнення й оновлення персоналу. Методи професійного підбору кадрів


Тема 7. Розвиток персоналу

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності Первинна професійна підготовка кадрів. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу


Тема 8. Управління процесами руху персоналу

Види, фактори та показники руху персоналу. Основні процеси руху персоналу. Припинення трудової угоди. Планування трудової кар’єри в організації.


Тема 9. Регулювання трудової діяльності.

Завдання регулювання трудової діяльності працівників організації. Створення умов для ефективної діяльності персоналу. Підтримання встановленого ритму виробництва. Методи управління персоналом.


Тема 10. Управління робочим часом працівників.

Сутність понять «робочий час» та «час роботи». Робочий час як об’єктивна міра встановлення витрат праці. Використання режиму неповного робочого часу.

Внушньозаводский рух кадрів.
Тема 11. Створення сприятливих умов праці

Поняття, фактори й елементи умов праці. Державне регулювання умов праці. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві


Тема 12. Оцінювання персоналу

Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу. Методи оцінювання персоналу. Атестація персоналу


Тема 13. Мотивація і стимулювання персоналу.

Мотивація персоналу: сутність і значення. Матеріальна мотивація трудової діяльності. Заробітна плата: сутність, функції. Організація заробітної плати за умов ринкової системи господарювання. Тарифна система оплати праці. Організація преміювання персоналу: загальні вимоги. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності


Тема 14. Соціальне партнерство в організації

Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку. Соціальне партнерство: сутність, значення, форми. Сторони й суб’єкти соціального партнерства. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання.


Тема 15. Ефективність управління персоналом

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Витрати на персонал. Організаційна ефективність менеджменту персоналу. Економічна ефективність менеджменту персоналу. Соціальна ефективність менеджменту персоналу


Питання


 1. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту

 2. Інформаційна база менеджменту персоналу

 3. Окреслити що собою являє стратегія та політика менеджменту персоналу?

 4. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу

 5. Методи розв’язання конфліктів та умови їх використання

 6. Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу

 7. Які бувають конфлікти та які причини їх зумовлюють

 8. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу

 9. Кадрова політика на підприємстві

 10. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу

 11. Формування кадрового резерву на підприємстві

 12. Що таке конфліктна ситуація та конфлікт

 13. Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу

 14. Регулювання трудової діяльності працівників організації

 15. Номенклатура справ з кадрового діловодства

 16. Види, фактори та показники руху персоналу

 17. Регламентування посадових обов’язків та діяльності структурних підрозділів

 18. Основні процеси руху персоналу

 19. Сторони й суб’єкти соціального партнерства

 20. Види адаптації персоналу за змістом і тривалістю

 21. Ефективність менеджменту персоналу

 22. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності

 23. Організація оплати праці стимулюючого типу

 24. Об’єкт, суб’єкт, зміст та форма менеджменту персоналу

 25. Нормативно-правова база менеджменту персоналу

 26. Система оцінки персоналу та її види

 27. Законодавче регулювання робочого часу

 28. Дотримання режиму праці та відпочинку

 29. Атестація персоналу

 30. Класифікація та оцінювання умов праці на підприємстві

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: ученик. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 695 с.

 2. Данюк В. М.Менеджмент персоналу: навч. посібник / В. М. Данюк, А. М. Колот А. М. – К.: КНЕУ, 2006. – 450с.

 3. Палеха Ю. І. Менеджмент пероналу : навч. посібник. / Ю. І. Палеха. – К. : «Ліра-К». – 2010. – 338 с.

 4. Михайлова Л.І. Управління персоналом: навч. посібник/ Л. І. Михайлова. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2007. – 248 с.

 5. Борисова Е. А. Оценка и атестация персонала./ Е. А. Борисова. – СПб. : Питер, 2003. – 288 с.

 6. Крамаренко В. І. Управління персоналом фірми : навч. посібник / В. І. Крамаренко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 272 с.

 7. Данюк В. М. Організація праці менеджера : навч. посібник / В. М. Данюк. – К. : КНЕУ, 2006. – 276 с.

 8. Армстронг М. Оплата труда : Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / пер. с англ. под ред. Т. В. Герасимовой. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 512 с.

 9. Крушельницька О. В. Управління персоналом : навч. посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. й доповнене. – К. : «Кондор». – 2006. – 308 с.

 10. Ткаченко А. М. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібник / А. М. Ткаченко, О. В. Шляга. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2009. – 475с.

 11. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2011. – 468 с.

 12. Виноградський М. Д. Управління персоналом: навч. посібник / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 2-ге вид., – К.: Центр учбовоїлітератури, 2009. – 502 с.

 13. Рульєв В. А. Управління персоналом: навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310 с.

 14. Назарова Г. В. Облік, аналіз, аудит персоналу : навч. посібник / Г. В. Назарова, С. В. Мішина, В. І. Отенко та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 260 с.

 15. Петюх В.М. Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 16. Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник для студентіввищихнавчальнихзакладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка