Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра Спеціальність
Скачати 269,51 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір269,51 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

30.03.2015 р. (протокол № 8)

Ректор


______________В.П. Мельник

програма

фахових вступних випробувань

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

магістра

Спеціальність:

8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

Львів-2015

Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначеним стандартом підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Перевага надається фундаментальним дисциплінам, що лежать в основі підготовки магістрів: біології, загальній екології та неоекології, екології людини, моніторингу довкілля, екологічній експертизі, заповідній справі.


РОЗДІЛ I. БІОЛОГІЯ

БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ РОСЛИН

Біологічне різноманіття. Загальна характеристика водоростей. Біологічне різноманіття. Ботаніка як наука. Місце і роль ботаніки у вирішенні завдань охорони довкілля. Загальна характеристика водоростей. Систематика водоростей. Коротка характеристика відділів: синьозелені - Cyanophyta (Cyanoprocaryota), бурі - Phaeophyta, діатомові - Bacillariophyta, червоні - Rhodophyta, зелені - Chlorophyta, стрептофітові - Streptophyta. Екологія і розповсюдження водоростей. Практичне використання водоростей.

Загальна характеристика грибів. Місце грибів у системі органічного світу. Поняття про гриби, грибоподібні організми, псевдогриби, слизовики, нижчі та вищі справжні гриби. Відділи слизовиків, псевдогрибів і справжніх грибів. Група відділів слизовиків: акразіомікотові, міксомікотові, плазмодіофоромікотові. Група відділів псевдогрибів: оомікоти, лабіринтуломікоти, гіфохітриомікоти. Загальна характеристика групи. Справжні гриби (відділи хітридіомікоти, бластокладіомікоти, неокалімастіґомікоти, мікроспоридіомікоти, зиґомікоти, ґломеромікоти, аскомікоти, базидіомікоти). Загальна характеристика групи справжніх грибів. Поширення аскомікотів і базидіомікотів у природі та значення деяких представників для людини. Анаморфні гриби (Deuteromycetes, Fungi imperfecti, мітоспорові, незавершені гриби): місце в системі, особливості будови вегетативного тіла, розмноження та поширення в природі. Ліхенізовані гриби. Місце і роль лишайників у природі і діяльності людини. Ліхеноіндикація.

Екологічні групи грибів за вибором середовища життя, за типом заселення субстратів, за типом живлення. Екологічні взаємозв’язки грибів із компонентами екосистем. Гриби та біотичні компоненти екосистем. Поняття про мікоризу, її різновиди та значення для природи.Загальна характеристика вищих рослин. Вищі рослини. Особливості будови вегетативного тіла вищих рослин. Анатомо-морфологічна будова пагона і кореня. Рослинні тканини: походження і класифікація. Анатомо-морфологічна будова квітки, її основні частини і закономірності їх розміщення.

Різноманітність вищих рослин. Загальна характеристика вищих спорових і насінних рослин. Група відділів мохоподібних – надвідділ бріобіонти (Bryobionta: антоцеротофіти - Anthocerotophyta, печіночні мохоподібні або маршанціофіти - Marchantiophyta, листяні мохи, або бріофіти - Bryophyta), відділи плауноподібні - Lycopodiophyta, хвощеподібні - Equisetophyta, папоротеподібні - Pteridophyta, голонасінні - Pinophyta. Відділ покритонасінні - Magnoliophyta. Клас дводольні - Magnoliopsida. Порядок магнолієцвіті - Magnoliales, родина магнолієві - Magnoliaceae. Порядок жовтецевоцвіті - Ranunculales, родина жовтецеві - Ranunculaceae. Порядок гвоздикоцвіті - Caryophyllales, родина гвоздичні - Caryophillaceae. Порядок розоцвіті - Rosales, родина розові - Rosaceae. Порядок бобоцвіті - Fabales, родина бобові - Fabaceae. Порядок айстроцвіті - Asterales, родина айстрові, або складноцвіті - Asteraceae. Клас однодольні - Liliopsida. Порядок частухоцвіті - Alismatales, родина частухові - Alismataceae. Порядок лілієцвіті - Liliales, родина лілійні - Liliaceae.

Основи фітоценології та ботанічної географії. Поняття про фітоценоз. Фактори організації рослинних угруповань: екотоп, взаємовідносини рослин в угрупованні, вплив гетеротрофних компонентів екосистеми на взаємовідносини рослин, роль порушень. Різниця між поняттями “флора” і “рослинність”. Основні екологічні фактори у життєдіяльності рослин. Фітоценоз та його ознаки. Основні форми динаміки рослинності. Класифікація фітоценозів. Географічне розповсюдження рослин. Типи ареалів, їх формування. Одиниці флористичного районування, принципи їх обґрунтування і виділення. Сучасні флористичні царства й основні флористичні області Земної кулі. Флористичне районування України, характеристика місцевої флори.

Основи фітосозоології. Охорона рідкісних видів рослин і рослинних угруповань. Рівні заповідання. Червона книга. Зелена книга. Роль ботанічних садів у збереженні генофонду рослин.
ЗООЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН

Тварини як компонент біосфери, їх роль у біоценозах. Будова, екологія та значення найпростіших. Предмет і завдання зоології. Зоологія, як наука про тваринний світ, розвиток, сучасне положення, роль у біосфері та житті людини. Класифікація тварин. Методи зоологічних досліджень. Сучасна техніка зоологічних досліджень. Тварини як компонент біосфери, їх роль у біоценозах. Будова тваринної клітини. Основні властивості тварин. Рівні організації біологічних систем. Безхребетні. Одноклітинні. Загальна характеристика найпростіших: типи живлення, способи розмноження, життєві цикли (метагенез), стадії спокою і розселення (інцистування). Види симбіозу. Загальна характеристика типу Саркомастигофори. Рослинні джгутикові: евгленові, панцирні, вольвоксові. Тваринні джгутикові: трипанозома, лямблія, трихомонада. Саркодові: амеби, форамініфери, радіолярії. Амеба дизентерійна. Загальна характеристика типу Споровики. Малярійний плазмодій. Загальна характеристика типу Інфузорії.

Будова, екологія та значення губок, кишковопорожнинних та плоских червів. Типи симетрії багатоклітинних. Зародкові листки. Порожнина тіла. Тип Губки. Бодяга. Тип Кишковопорожнинні. Радіальна асиметрія. Рухова активність. Життєві форми кишковопорожнинних. Цикл розвитку гідри, аурелії та актинії. Тип Плоскі черви. Планарія біла. Особливості організації у зв’язку з пристосування до паразитичного способу життя. Дефінітивні і проміжні живителі. Цикл розвитку печінкового присисня, ціп’яків бичачого і свинячого, стьожака широкого та ехінокока.

Будова, екологія та значення первиннопорожнинних, кільчастих червів та молюсків. Загальна характеристика типу Первиннопорожнинні. Ґрунтові і галові нематоди. Цикли розвитку аскариди, гострика і трихінели. Поширення, будова, екологія, значення коловерток. Коловертковий апарат. Цикломорфоз. Тип Кільчасті черви. Сегментація тіла та целом. Параподії, їх будова і функції. Нереїс та піскожил. Шкірно-м'язовий мішок. Дощовий черв’як, трубочник, п’явка медична. Загальна характеристика типу Молюски. Симетрія, порожнина тіла. Мантія, черепашка. Органи мантійної порожнини. Ставковик звичайний, слимак виноградний, беззубка прісноводна, корабельний черв’як, тридакна, устриця, наутілус, кальмар, каракатиця, восьминіг.

Будова, екологія та значення членистоногих. Членистоногі. Розповсюдження у природі. Екологія. Значення у біосфері та житті людини. Павукоподібні. Екологія. Значення у біоценозах та господарській діяльності людини. Ракоподібні. Екологія, різноманітність та значення ракоподібних. Комахи. Значення комах у біоценозах та господарській діяльності людини.

Будова, екологія та значення холоднокровних хребетних. Хребетні. Хордові та їх біологічне значення. Безчерепні. Хребетні: основні риси організації. Біологічна та морфологічна характеристика риб. Екологія риб: біологічні групи, розмноження, міграції та їх значення. Земноводні (амфібії), біологія амфібій, географічне розповсюдження та практичне значення амфібій. Плазуни (рептилії). Біологія рептилій: географічне розповсюдження, екологічні групи. Екологічне та економічне значення рептилій.

Будова, екологія та значення теплокровних хребетних. Птахи. Біологія птахів. Живлення та господарське значення птахів. Негативне значення деяких видів. Ссавці. Різноманітність класу у зв’язку з освоєнням різних екологічних умов. Біологія ссавців. Географічне розповсюдження; екологічні групи, вторинне освоєння водного середовища. Значення ссавців у господарській діяльності людини. Промислові види, їх охорона та відновлення. Шкідники сільського господарства, переносники епідемічних захворювань, проблема контролю їх чисельності. Елементи зоогеографії. Фауністичні області океану та суші. Явище біполярності. Охорона та відновлення тваринного світу.
ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

Загальна біологія як наука. Хімічний склад та молекулярна організація клітини. Історія розвитку уявлень про живу природу. Місце загальної біології в системі біологічних дисциплін. Основні властивості живого. Рівні організації живої матерії. Хімічний склад та молекулярна організація клітин. Сполуки та молекули. Вода, її властивості та функції в живих організмах. Мінеральне живлення тварин та рослин. Вуглеводи, ліпіди та білки. Особливості будови, локалізація та значення для забезпечення життєдіяльності біологічних об’єктів. Нуклеїнові кислоти. Порівняльна характеристика будови та функціонування нуклеїнових кислот в живих організмах.

Єдність структурно-функціональних особливостей живого. Єдність структурно-функціональних особливостей живого. Клітинні та неклітинні форми. Клітинна теорія: етапи створення та значення клітинної теорії для розвитку біологічної науки. Біологічні мембрани. Мембранні органели клітини. Утворення біологічних мембран та їх транспорт у клітині. Немембранні органели в клітині. Цитозоль як основна речовина цитоплазми.

Фотосинтез і клітинне дихання. Фотосинтез та клітинне дихання. Фотосинтез та дихання. Етапи вивчення процесу фотосинтезу. Світлова і темнова стадії фотосинтезу. Особливості здійснення темнових реакцій фотосинтезу в рослин у залежності від умов навколишнього середовища. Енергія АТФ. Загальна характеристика дихання. Етапи дихання. Гліколіз, цикл Г. Кребса та ланцюг переносу електронів. Безкисневе дихання.

Процеси самооновлення та саморегуляції в біологічних системах. Загальна характеристика процесу біосинтезу білка. Етапи біосинтезу білка. Трансляція, роль ферментів, т-РНК та АТФ. Значення біосинтезу білка в самооновленні клітини. Основи цитоекології. Адаптація та саморегуляція в біологічних системах. Поняття про гомеостаз. Мембранний, ферментативний та генетичний механізм саморегуляції. Мітоз та амітоз. Цитокінез та його особливості в клітинах тварин і рослин.

Індивідуальний розвиток організмів. Історія розвитку уявлень про онтогенез. Типи та етапи онтогенезу рослинних і тваринних організмів. Розмноження організмів як загальнобіологічна властивість живого. Поняття про життєвий цикл організмів. Гаметогенез. Біологічне значення мейозу. Ембріональний період онтогенезу. Етапи дроблення зиготи та їх характеристика, біологічне значення. Явище ембріональної індукції. Генетичні механізми контролю за розвитком зародка.

Основи генетики та селекції. Основні генетичні поняття. Методи генетичних досліджень. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі. Завдання та методи селекції. Штучний добір, його тип. Типи схрещувань (інбридинг, аутбридинг). Поняття «сорт, порода, штам». Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Генна інженерія. Клонування організмів. Поняття мінливості. Модифікаційна та спадкова мінливість, їх різновиди. Закон гомологічних рядів М.Вавилова.

Популяційне та еволюційне вчення. Популяція як одиниця еволюційного процесу. Генетична неоднорідність популяцій. Закон Харді-Вайнберга. Адаптація та еволюція популяцій. Хвилі життя в популяціях. Еволюційна теорія Ламарка. Основні положення еволюційної теорії Дарвіна. Докази еволюційного вчення. Синтетична теорія еволюції. Теорії походження життя. Елементарні фактори еволюції. Види природного добору та його значення для еволюції. Поняття про вид та видоутворення.

ЛІТЕРАТУРА
 1. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. – 600 с

 2. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. – К.: Вища школа, 1992. – 271 с.

 3. Васильєв А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаніка. Анатомия и морфология растений. – М.: Просвещение. 1988. – 480 с.

 4. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 240 с.

 5. Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). – К., 2005. – 452 с.

 6. Гришко-Богменко Б.К., Морозюк.С.С., Мороз І.В., Оляніцька Л.Г. Географія рослин з основами ботаніки. – К.: вища школа. 1991. – 255 с.

 7. Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. – К.: Наук. Думка, 1987. – 535 с.

 8. Жизнь животных. В 7 т. Под ред. Ю.И.Полянского. – М.: Просвещение, 1987. – 448 с.

 9. Калинець-Мамчур З.І. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 399с.

 10. Калинець-Мамчур З.І., Пірогов М.В. Мікологія. Альгологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. Львів, 2012. – 104с.

 11. Комарницкий Н. А., Кудряшов Л. В., Уранов А. А. Ботаника. Систематика растений. М.: Высшая школа, 1975. – 608 с.

 12. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. Ботаніка. Водорості та гриби. – К., 2006. - 476 с.

 13. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 228с.

 14. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект. Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

 15. Нечитайло В. А., Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – 432 с.

 16. Работнов Т.А. Фитоценология. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 350 с.

 17. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. Л.: Наука. 1978. 248 с.

 18. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во ЛГУ. 1974. 244 с.

 19. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология М.: Мир, 1989


РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ

Визначення екології як науки. Історичні етапи розвитку екології. Українська екологічна школа. Структура сучасної екології. Методи екології.

Основні закони аутекології. Факторіальна екологія. Водне, наземно-повітряне та ґрунтове середовище життя. Живий організм як середовище життя.

Екологія популяцій. Класифікація популяцій. Особливості популяцій рослин і тварин. Структура популяції. Основні характеристики популяцій.

Екологія угруповань (синекологія). Поняття про біоценоз. Структура біоценозу: видова, просторова, екологічна. Поняття екологічної ніші. Взаємодія особин різних видів у біоценозі. Регуляція чисельності популяцій у біоценозах. Основні закони синекології.

Екосистемологія. Компоненти екосистеми та основні фактори, які забезпечують її існування. Поняття про трофічні ланцюги та трофічні рівні. Піраміди чисельності, біомас та енергії. Різноманіття екосистем.

Поняття біосфери. Структура біосфери. Біогеохімічні цикли-структура та основні типи. Колообіг найважливіших хімічних елементів у біосфері. Ноосферний етап розвитку біосфери.

Природні ресурси біосфери і потреби людства. Енергетичні ресурси Землі та України.

Потреби людини. Світовий “демографічний вибух”: причини і масштаби. Енергетичні проблеми і проблеми забруднення природного середовища.

Агроекосистеми. Фактори стабілізації агроекосистем. Інтенсифікація сільського господарства та її наслідки. Відходи сільськогосподарського виробництва.

Екосистеми промислових територій. Типи промислового виробництва.

Міські екосистеми. Інфраструктура міст. Енергетичні системи міст. Довкілля і міського транспорту. Екологічне середовище в містах.

Антропогенне забруднення природного середовища, його наслідки. Поняття про забруднення та забруднювачі, їх класифікація.

Природоохоронні концепції. Охорона видового різноманіття і генофонду. Червона книга України. Охорона ценофонду.

Тверді побутові відходи міст. Склад і властивості твердих побутових відходів. Полігони твердих побутових відходів (ТПВ). Вплив ТПВ на атмосферу. Вплив ТПВ на грунтово-рослинний покрив. Вплив ТПВ на поверхневі і підземні води. Сміттєпереробні і сміттєспалювальні заводи. Промислові відходи. Класифікація промислових відходів за небезпечністю. Полігони твердих промислових відходів. Стічні води. Хімічний склад стічних вод. Методи очистки стічних вод.

Екологічні проблеми міст з видобувною промисловістю. Екологічні проблеми міст із металургійною промисловістю. Екологічні проблеми міст із хімічною промисловістю. Екологічні проблеми міст із металообробною промисловістю та енергетикою.

Правові засади управління екологічною безпекою міст. Екологічний моніторинг природного середовища міст. Моніторинг атмосфери. Моніторинг поверхневих і підземних вод. Моніторинг ґрунтів. Моніторинг рослинного і тваринного світу. Охорона і раціональне використання геологічного середовища і рельєфу. Охорона і раціональне використання ґрунтів, поверхневих і підземних вод, рослинного і тваринного світу. Екологічна експертиза й екологічний аудит. Організаційні основи управління екологічною безпекою.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум.- К.: В-во “Лібра”, 2002.-351 с.

 2. Бобильов Ю. П., Бригадиренко В. В., Булахов В. Л. та ін. Загальна екологія. – Харків, Фоліо, 2014. – 672 с.

 3. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів: В-во“Поллі”, 2000. – 316 с.

 4. Город – экосистема. – Москва – ПРЕСС, 1997. – 336 с.

 5. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К.: “Знання”, 2002.-203 с.

 6. Дмитрук О. Ю Урбаністична географія. Ландшафтний підхід / О. Ю. Дмитрук. –Київ: Ред.-видавн. центр «Київський університет». – 1998. – 131 с.

 7. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: ”Лібра”, 1998.-248 с.

 8. Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. – К.: ЦЕОТІ, 2001. – 316 с.

 9. Кучерявий В. П. Урбоекологія. –Львів:Світ, 1999-359 с.

 10. Кучерявий В.П. Екологія.-Львів: В-во “Світ”, 2000.-499 с.

 11. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. Том 1. – М.: «Мир», 1986. – 328 с.

 12. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика) /Е. Н. Перцик.. – М.: Высшая школа, 1991. – 317 с.

 13. Франчук Г.М. Урбоекологія і техноекологія / Г. М. Франчук, О. І. Запорожець, Г. І. Архіпова. – К.: Вид-во Нац. Авіа. Ун-ту «НАУ»-друк, 2011. – 496 с.

 14. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология.- М.: Дрофа, 2004.- 416 с. 1. .П. Кучерявий Урбоекологія. –Львів:Світ, 1999-359 с.

 15. Экология города (Под общей ред. проф. Стольберга Ф.В.). –Киев: Либра, 2000. – 462 с.


РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Людина як біологічна істота та роль кліматичних чинників у її життєдіяльності. Вступ до екології людини. Історія розвитку екології людини. Людина як біологічна істота. Кліматичні фактори та їх вплив на організм людини. Хімічний склад людського організму. Поняття атмосферний тиск. Природна радіація. Методика розрахунку коефіцієнта природних умов.

Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини. Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини. Основні чинники атмосферного забруднення. Радіаційне забруднення. Поняття „шум”. Звукові хвилі. Ультра- та інфразвуки. Вплив шуму на організм людини. Вода як найважливіший фактор навколишнього середовища. Основні джерела забруднення ґрунтів. Особливості раціональної організації трудової діяльності.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Бачинський Т.О. Соціоекологія. – К.: Вища школа, 1995. – С. 148–163.

 2. Білявський Т.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 1995. – 286 с.

 3. Гигиена окружающей cреды /Под ред. Г.И. Сидоренко. – М., 1985. 

 4. Гродзінський Д.М. Радіобіологія: Підручник. - 2-ге вид. — К.: Либідь, 2001. - 448 с.

 5. Даниленко В.С., Радионов П.В. Острые отравления растениями. – К.: Здоровье, 1986.

 6. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник - Львів, Афіша, 2000. - 248 с.

 7. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среди. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 141 с.

 8. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посіб. – К.: знання, КОО, 2000. – С. 92–98.

 9. Залеський І. І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник.– К.:Вид-во „Академія”, 2005. – 288с.

 10. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. — К.: Вища школа, 2001. — 358 с.

 11. Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології. – К.: МАУП, 2000.– 240 с.

 12. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. – Харьків: ХДПУ“ОВС”, 2000. – 207 с.

 13. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая середа и человек. – М.: Высшая школа, 1986. – С. 50–157.

 14. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. Підручник. — К.: Здоров’я, 2001. — 504 с.

 15. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975. – 736 с.

 16. Основы экологии и экологическая безопасность/ под ред В.В. Шкарина, И.Ф. Колпащиковой. – Нижний Новгород, 1998. – 167 с.

 17. Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, принципы, правила и гипотезы. – М.: Мир. – 1994.

 18. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995. – 228 с.


РОЗДІЛ IV. ЗАПОВІДНА СПРАВА

Поняття, визначення, мета і завдання заповідної справи. Проблеми заповідання певних територій. Історія заповідної справи в Україні та світі. Поділ розвитку заповідної справи на етапи. Приклади охорони тваринного світу та покарання за їх порушення.

Загальне законодавство щодо природно-заповідного фонду України. Закон України “Про тваринний світ”, Закон України “Про рослинний світ”, Закон України “Про природно-заповідний фонд”, Закон України “Про Червнону книгу”, Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закон України “Про мисливське господарство та полювання” тощо.

Загальні відомості про Червону книгу України, Європейський і Міжнародний червоні списки. Охоронні категорії Червоної книги України та Міжнародного червоного списку. Приклади видів занесених до червоних списків. Програма RedList IUCN 2000 (демонстрація роботи і пошук необхідної інформації).

Природно-заповідний фонд України (ПЗФ), його категорії, класифікація. Стан ПЗФ в Україні: вимоги та перспективи.

Поняття біосферних і природних заповідників. Вимоги до заповідників, різниця між ними, правила господарювання і заборони. Визначення охоронних та функціональних зон.

Національні та регіональні ландшафтні парки. Вимоги до національних та регіональних ландшафтних парків; різниця між ними, правила господарювання і заборони. Визначення охоронних та функціональних зон. Заказники, їх види і призначення.

Дендрологічні і зоологічні парки. Їх організація та вимоги. Призначення парків, дозволи і заборони. Ботанічні сади, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища, як об’єкти ПЗФ, їх призначення.

Конвенції про охорону дикої природи: Бернська, Боннська, Вашингтонська, Рамсарська. Характеристики конвенцій, їх додатки, договори і меморандуми. ІВА території, Плани дій (Action Plan) з охорони певних видів і територій.

Природно-заповідні об’єкти Львівської області, їх характеристика. Природний заповідник “Розточчя”. Національні природні парки: “Яворівський” та “Сколівські Бескиди”, Регіональний ландшафтний парк “Знесіння”.Найвідоміші і найвагоміші території ПЗФ України. Біосферні заповідники: “Асканія-Нова”, Карпатський, Чорноморський, Дунайський. Природні заповідники: Український степовий, Кримський, Канівський, “Сира погоня”.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України “Про мисливське господарство та полювання” (від 22 лютого 2000 р., № 1478-ІII зі змінами).

 2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” (від 24 червня 1991 р., № 1268-XII зі змінами).

 3. Закон України “Про природно-заповідний фонд” (від 16 червня 1992 р., № 2456-XII зі змінами).

 4. Закон України “Про рослинний світ” (від 9 квітня 1999 р., № 591-XIV).

 5. Закон України “Про тваринний світ” (від 3 березня 1993 р., № 3042-XII зі змінами).

 6. Закон України “Про Червону книгу” (від 7 лютого 2002 р., № 3055-ІII).

 7. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання. – Ужгород: Ліра, 2002. – 328 с.

 8. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання. – Ужгород: Ліра, 2002. – 328 с.

 9. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідух - Київ. Глобалконсалтинг", 2009. 600 с.

 10. Червона книга України. Тваринний світ. - К.: "Українська енциклопедія ім. Бажана", 1994. - 464 с.

 11. Червона книга України. Тваринний світ/ за ред. І.А Акімова - Київ. Глобалконсалтинг", 2009. 600 с.

РОЗДІЛ V. МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

Загальні уявлення про систему моніторингу довкілля

Мета, задачі та структура курсу. Сутність, об’єкт, предмет і методи моніторингу довкілля. Організація спостережень за станом природного середовища. Суб’єкти проведення моніторингових робіт в Україні. Методи якісного і кількісного аналізів довкілля.


Принципи класифікації систем моніторингу. Види систем моніторингу у відповідності до мети і завдань його здійснення. Класифікація моніторингу довкілля за об’єктами спостереження, реакцією основних складових біосфери, ступенем антропогенного порушення середовища. Види моніторингу на певних територіальних рівнях. Кліматичний моніторинг та глобальна система моніторингу навколишнього середовища. Радіоекологічний моніторинг, його основні складові і завдання.

Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря. Організація спостережень за забрудненням атмосферного повітря. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень. Основні умови роботи постів спостережень. Методи оцінювання забруднення атмосферного повітря, прилади і способи відбору проб. Моніторинг якості повітря приміщень. Леткі органічні сполуки та їх характеристики.


Сучасний стан ґрунтового покриву Землі і антропогенний вплив на нього. Деградація ґрунтів. Локальний, регіональний і глобальний види ґрунтового моніторингу. Структура служби моніторингу ґрунтів. Мета та види, основні принципи спостережень за рівнем забруднення ґрунту.

Законодавча база та суб’єкти державного моніторингу вод. Принципи організації спостереження і контролю якості поверхневих і морських вод. Методи і терміни, основні правила відбору проб води. Прилади і системи контролю забруднення водного середовища. Моніторинг Світового океану. Завдання і основні види комплексного глобального моніторингу океану. Натурні спостереження, лабораторні дослідження. Категорії пунктів спостережень, кількість і місце розташування вертикалей та горизонталей.Екологічні основи біоіндикації та її рівні.

Поняття про біоіндикацію. Фізіологічний діапазон толерантності. Неспецифічна і специфічна біондикація, пряма і опосередкована. Чутливі та акумулятивні індикатори. Рівні біоіндикації: молекулярно-клітинний (біохімічні і фізіологічні реакції); організмовий (анатомічні, морфологічні, біоритмічні і поведінкові відхилення); популяційний; біоценотичний і екосистемний. Пасивний і активний моніторинг.

Біотест та його складові. Гострі і хронічні біотести. Медіанна летальна концентрація. Токсичність. Доза, концентрація та ефект. Вимоги до біотестування. Мікроекосистеми.

Антропогенні фактори, які спричиняють в організмів стрес. Поняття “стресу”. Стійкість до стресу. Адаптація.

Динаміка активності ферментів і гормонів за дії стресорів. Фотосинтез і флуоресценція хлоропластів під дією стресорів. Метод гель-електрофорезу. Стан структурно-функціональних компонентів і обмін речовин клітини за дії стресорів. Акумуляція шкідливих речовин.

Вплив антропогенних факторів на морфологічну структуру рослин та анатомо-морфологічні параметри у тварин. Макроскопічні та мікроскопічні морфологічні зміни, які використовують у біоіндикації. Анатомо-морфологічні відхилення від норми у тварин, які обумовлені антропогенним впливом. Вплив антропогенних факторів на поведінку тварин. Методи метричного обліку поведінки. Біоритми під дією стресорів. Циркадіанні та циркануальні ритми.

Біоіндикатори стану забруднення повітря, ґрунту та води. Біоіндикатори шкідливих речовин у повітрі. Фактори, які впливають на токсичність хімічних речовин для гідробіонтів.

Реакції угруповань водних екосистем на антропогенний вплив. Основні групи біоти гідробіоценозів – індикатори стану якості води. Фітопланктон, зоопланктон, перифітон, бентос. Класифікація водойм за рівнем навантаження органічною речовиною.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Вайнерт Э., Вальтер Р., Ветцель Т., и др. / Под ред. Р. Шуберта; пер. с нем. – М.: Мир. - 1988. - 348 с.

 2. Викторов С.В., Ремезова Г.Л. Индикационная геоботаника.- М.Изд-во Моск. Ун-та, 1988. – 168с.Мовчан

 3. Каневский Я.И., Семичаевский В.А. и др. Фитоиндикация в дистанционных исследованиях. – Киев: Наук. думка, 1993.

 4. Криволуцкий Д.А. Индикационная зоология.- Природа, 1985.- №7.- С.86-91.

 5. Мелехова О.П., Егорова Е.И. и др. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование. М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

 6. Моніторинг довкілля: підручник/ [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. Боголюбова. [ 2-е вид., перероб. і доп.]. — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 232 с.

 7. Олексів І.Т., Ялинська Н.С., Брагінський Л.П. та ін. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень (теорія, методи, практика використання).- Львів: Світ, 1995.- 440с.

 8. Прищепа М.О., А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. – К.: видавничий центр «Академія», 2006. – 360 с.

 9. Посудін Ю. І. Моніторинг довкілля з основами метрології: підручник. –К.: 2012. –426 сРОЗДІЛ VІ. екологічнА експертизА
Мета, завдання і принципи екологічної експертизи. Понятійно-термінологічний апарат екологічної експертизи. Роль екологічної експертизи у вирішенні екологічних проблем сьогодення. Структура екологічної експертизи. Правова основа екологічної експертизи та порядок її проведення. Основні принципи екологічного нормування впливу об’єктів на природне середовище. Оцінка відповідності об’єкта екологічним нормативам під час здійснення екологічної експертизи. Методологія екологічної експертизи. Методи проведення екологічної експертизи різних типів об’єктів. Типовий алгоритм здійснення екологічної експертизи діючих об’єктів та оцінки їхнього впливу на навколишнє середовище. Екологічна експертиза проектів промислових та інших об’єктів господарювання. Матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та їх структура. Екологічна експертиза документації з впровадження нової техніки і технологій. Екологічна експертиза документації з впровадження нових матеріалів і речовин у виробництво та сільське господарство. Екологічна експертиза території здійснення господарської діяльності. Основні принципи оцінки стану компонентів природного середовища за умов екологічно небезпечних ситуацій. Критерії стану ґрунтового покриву ландшафту та його екологічна оцінка. Критерії та нормативи якості природних вод. Нормативи екологічної оцінки стану повітряного середовища. Принципи екологічної оцінки біотичного компонента екосистем під час здійснення експертизи стану навколишнього середовища.
ЛІТЕРАТУРА:

 1. Андрейцев В. І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

 2. Андрейцев В.А., Пустовойт М., Калиновский С. та ін. Екологічна експертиза: право і практика. К. 1992. – 206 с.

 3. Антоняк Г.Л., Cнітинський В.В., Панас Н.Є., Сологуб Л.І. Екологічна експертиза: Науково-методологічні основи. Навчальний посібник – Львів: Видавництво ЛДАУ, – 2004. – 87 с.

 4. Бухвалов В.А., Богданова Л.В. – М.: Экологическая экспертиза, 1995. – 366 с.

 5. ДБН А.2.2-1-95. Склад та зміст матеріалів ОВНС. Мінекобезпеки України, 1996. – 28 с.

 6. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 384 с.

 7. Закон України «Про екологічну експертизу» (від 09.02.95р.) зі змінами та доповненнями. – 18 с.

 8. Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи. Мінекобезпеки України, 1995.– 25 с.

 9. Кораблева А.И. Введение в экологическую экспертизу. – Днепропетровск, 2000. – 144с.

 10. Мингазова Н.М. Экологическая экспертиза. (Ч.1.), Научно-теоретические и правовые основы. М, 2001. – 405 с.

 11. Позаченюк Е.А. Введение в геоэкологическую экспертизу. Междисциплинарный подход, функциональные типы, объектные ориентации. – Симферополь: Таврия, 1999. – 413 с.

 12. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. Екологічний аудит: Посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту. – К.: Символ-Т, 1997. – 221 с.


РОЗДІЛ VII. ГІДРОЕКОЛОГІЯ

Основні напрями в гідроекології та методи досліджень.

Екологічна зональність Світового океану. Бенталь, пелагіаль, їх характеристика і основні екологічні зони. Континентальні водойми і водотоки, їх екологічна зональність. Шельф океану і його зони.

Класифікація природних вод за сольовим складом. Евригалінні і стеногалінні гідробіонти. Адаптації гідробіонтів до водно-сольових умов середовища. Іонна складова водних екосистем. Кальцій, калій, натрій, магній, сірка та їх екологічна роль.

Метан, сірководень, вуглекислий газ і кисень. Колообіг кисню у водних екосистемах. Розчинені органічні речовини. Розклад органічної речовини і формування якості води. Поняття оксиклину, окислюваності. Фіксація вуглекислоти гідробіонтами. Адаптації гідробіонтів до газового режиму у водоймі.

Концентрація гідробіонтами мікроелементів. Азотфіксація. Реакції амоніфікації, нітрифікації, денітрифікації та їх роль у колообігу азоту у водних екосистемах. Неорганічний і органічний фосфор у водних екосистемах. Його вміст у тілі гідробіонтів та метаболічна роль.

Класифікація організмів залежно від умов їх існування. Планктон. Характеристика, класифікація, пристосування до завислого стану у воді. Нектон, плейстон, нейстон, бентос і перифітон. Загальна характеристика. Адаптація гідробіонтів до бентосного способу життя. Екологічні групи донних організмів. Перифітон.

Структура популяцій гідробіонтів, їх чисельність і біомаса. Внутрішньо-популяційні відносини між гідробіонтами. Загальна характеристика гідробіоценозів, їх структура та видове різноманіття. Поняття про екотони і крайовий ефект. Взаємовідносини між гідробіонтами у гідробіоценозах.

Біологічна продукція, потік енергії у водних екосистемах. Чинники, які впливають на біологічну продуктивність водойм. Види продукції. Методи визначення первинної і вторинної продукції. Харчові ланцюги у водних екосистемах.

Чинники самоочищення (фізичні, хімічні, біологічні). Роль окремих гідробіонтів у самоочищенні водойм. Мінералізація органічної речовини, біоседиментація і біологічна детоксикація. Умови, які впливають на самоочищення водойм. Внутрішньоводоймні процеси і їх вплив на якість води. Методи оцінки якості природних вод.

Органічне забруднення. Сапробність водних об’єктів. Евтрофікація, причини і наслідки. Токсичне забруднення, джерела, механізми дії токсикантів, методи оцінки і контролю токсичності водного середовища. Біологічна індикація і біологічна детоксикація водних екосистем.

Радіонуклідне забруднення. Природні джерела іонізуючої радіації. Забруднення водойм штучними радіонуклідами. Нагромадження радіонуклідів в організмі гідробіонтів.Стан водних ресурсів України. Найважливіші об’єкти, їх характеристика. Характеристика гідрологічного, гідрохімічного режимів морів, основних озер, рік та водосховищ України. Вплив антропогенних чинників на екологічний стан водних об’єктів.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Алимов А.Ф. Введение в продукционную гидробиологию. Л., ГМИ, 1989. – 152 с.

 2. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии.- М.:Агропромиздат,1989.– 208 с.

 3. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. - В 2-х томах. – М.: Мир, 1989.- 667с., 477 с.

 4. Брагинский Л.П., Величко И.М., Щербань Э.П. Пресноводный планктон в токсической среде. – Киев: Наук.думка, 1987.- 180 с.

 5. Зилов Е.А. Гидробиология и водная экология (организация, функционирование и загрязнение водных экосистем). Иркутск: Изд-тво ИГУ, 2009. – 148с.

 6. Константинов А.С. Общая гидробиология.- М.: Высш.шк., 1986. – 472 с.

 7. Макрушин А.В. Биологический анализ качества вод.- Л., 1974. – 60 с.

 8. Мелехова О.П., Егорова Е.И. и др. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование. М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

 9. Олексів І.Т., Ялинська Н.С., Брагінський Л.П. та ін. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень (теорія, методи, практика використання).- Львів: Світ, 1995.- 440 с.

 10. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. – Л.: Генеза, 2004. – 664 с.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка